Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
1.Понятие за
иновации.
Иновациите и
предприемачеството
са ключът към
промени в
съвременното
общество.Създаване
на нови продукти,
услуги, въвеждане на
нови методи за
управление и нови
форми за орган. на
производ. са едни от
най-важните фактори
за конк. на фирмата.
Фирменият успех до
голяма степен зависи
от умението да се
търсят и реализират
нови идеи и
мутивацията на
персонала, както и да
проявява новаторски
дух и предприемачест
вото. Иновацията е
латинска дума и
означава обновление,
въвеждане на новост
в практиката която се
изразява в нов
продукт, технология,
пазарна и организа
ционна програма.
Продукта за иновация
това е нова идея или
както още се нарича
инвенция, но разбира
се не всяка нова идея
достига до практични
приложения, защото
са нужни както
усилия така и
благоприятни условия
за да се случи това.
Напоследък потокът
от иновации
непрекъснато се
ускорява, времето за
въвеждане все повече
намалява.Понятието
предприемач-
въведено за пръв път
в употреба от
ирландският банкер
Кантилон. Той
оопределя
предприемача като
личност която
реализира някакво
стопанско начинание
свързано с риск, но и
с голяма потенциална
печалба. Той смята,
че предприемача се
изявява основно в
областа на търговията
където рискува като
посредник.Сент
разширява понятието
със своята концепция
за съединяване
факторите на
производство.Той
твърди,че
предприемач е всяка
инициативна личност,
която прехвърля
ресурси от област с
ниска производи
телност към област
която се отличава с
тяхното по-
производително
приложение.В
съвременните
виждания иновацията
и предприемачество
то са тясно свързани
като предприемачест
вото се разглежда
като специфичен вид
управленско
поведение
съпроводено с
инициативност,
готовност да се поеме
риск и да се извърши
обновление.Предприе
мачът е личност която
не трябва непременно
да е изобретателна
или създател на нова
идея, но той е човекът
който е основният
фактор и инициатор
за реализиране на
иновацията.За него
промяната е нещо
нормално и
здравословно.Той
винаги я търси и я
изпалзва като
възможности. Както
предприемачеството
така и иноваторството
са изключително
рискови и трудно се
поддават на
управление.Под
иновация ще
разбираме
специфично действие
чрез което се
придават на нещата
нови способности да
бъдат полезни и да
създават стойности.
2.Видове иновации.
Според обекта и
сферата на
реализация биват:
продуктови,
технологични,
пазарни и
организационно-
управленски. –
Продуктовите са
нововъведение под
формата на продукти
с променени или нови
характеристики, нови
функции или
осъществени от нови
материали. –
Технологичните
иновации са под
формата на
подобрения на
производствените
процеси и
технологии. –Пазар
ните са под формата
на изменения на
начина на продажба,
обслужване, също
насочването на нови
клиенти към нови
пазарни сегменти.
Организационно-
управленски-
изменения в
организационни
структури структури,
права, отговорности,
методи за управление.
–Продуктовите
иновации могат да не
прекъсват
потребителските
навици. В някои
случеи тези инов.
налагат нови
потребителски
навици или ги
променят. –Пазарните
са свързани с
разкриване на нови
методи на продажби.
Нови способности за
пазарно въздействие.
Според степента и
характера на
изменение те биват:
радикални,
приложни, псевдо
иновации. –
Радикалните са
нововъведение които
представляват
коренна промяна в
съществуващ
продукт, технология
или водът до неща
които са без аналог до
този момент.
Свързани са с
радикални премини
на навиците и голам
риск. –Приложните-
съчетания от вече
известни елементи в/у
нови обекти. –Добаве
ните-характеризират
се с неголеми
разходи, но не носят и
големи приходи.
Свързани са с малки
промени. –Псевдо
иновациите са мними
които имитират
промени но в
резултат изделието
може да се влуши.
–Теглени-тласкани-
теглените се
предизвикват от
потребностите на
обществото и се
раждат или в резултат
на пазарни
проучвания или техн
анализ.Тласканите са
предизвикани от техн
подход на тези
разработки.Според
продукта на
създаване иновациите
са ;инициирани-
предизвиквани от
това да се изпреварят
конкурентите.-
принудителни –
резултата от
стремежа за
оцеляване.Според
потребностите
иновациите могат да
са наложени от
потребности на
пазара,от потребнос
ти на производството
или от други
потребности напри
мер социални.тази
класификация по пет
признака далеч не
изчерпва
възможностите
иновациите да бъдат
отвеждани към един
или друг пример.
Според много
иследователи има
определена
цикличност при
иновативните
процеси която е в
основата на иконом.
цикли в икономиката
3.Необходимост от
иновации.Причини за
иновации.
Изменението е в
основата на всяка
иновация,защото
иненно те създават
основата за ново.
Източниците за идеи
на ново въведения са
най-различни .Дракар
подвежда към две
основни групи
критерий;според
благоприятните
възможности;според
формалния източник
на информация.
Според първата това
са следните 7
източника.Това са –
неочакваното,несъотв
етствието между
реалното и това което
би трябвало да бъде
например
несъответсвие
междуиконом.
Реалности на
производството и
продажбите, между
възпиемане на
потребителски
цености и очаквания.
Необходимост-процес
на нужда, измене
нията в пазарната и
произв.стуктура в
условията и
ситуациите.Демограв
ските изменения това
са най-ясните
изменения който
водят до търсене и
предлагане но при
всичко това
експертите не винаги
успяват да ги
възприема защото
деистват скептично.
Промените в
обществените
възприятия трябва да
се наблюдават как се
променят.Новото
знание- базират се от
нови знания и са най-
продължителни но
изискват и много
време за усвияване
през целия цикъл до
възникване на идеята
до пазарната и
реализация.Според
нормалния източник
са 3 критерия;-Клиен
тите конкурентите и
собствени
източници .Основен
източник на иновация
са клиентите но и
конкурентите не са за
пренебрегване ,а тези
организации които
могат да развият своя
собствена развоина
база могат дори да
планират иновациите.
Малките фирми
разчитат на изобре
тенията на своите
служители.Иновациит
е на съвременния етап
безусловно са
необходими за успеха
на всеки един бизнес.
Един от най-важните
фактори за наличие
на иновации това са
разходите за научно
иследователски и
опитно конструктор
ни опити .На 2 ро
място е важен и
начина по които се
израсходват
средсвата за научно
иследователска
работа.Дълго време за
да се избегне риска
промените и
съответно разходите
се правеха бавно
постепенно кото се
променяха съответно
технологията и
поколенията
продукти.
Половината от разхо
дите за иновации се
използват за
технологии които не
постигат успех на
пазара или нямат
нужната
възвръщемост.
Успех и неуспех са
сравнително
относителни
понятия.Понякога е
важно да си уникален
и благодарение на
това да създадеш
ново изделие, да
навлезеш на нов
пазар.Показателите за
успеха на една фирма
са финансови и
нефинансови-
продажбите
печалбите и дела на
новите продукти в тях
са финансови .Днес са
уникалност новост и
съотношение между
успели инеуспели
продукти.Причини за
неуспех на
иновациите е
прекалената вяра в
съвършенния продукт
.Новият продукт е
имитация на
конкуренцията.Конку
ренцията –намаляват
цените на своите
продукти или
предприемат
агресивност за
увеличаване на
продажбите.Висока
цена на продукта ,по-
високи разходи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иновации

Понятие за иновации. Иновациите и предприемачеството са ключът към промени в съвременното общество.Създаване на нови продукти, услуги, въвеждане на нови методи за управление и нови форми за орган. на производство са едни от най-важните фактори за...
Изпратен от:
a
a на 2008-02-04
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
636 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Икономика рядко сваляни с 3 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Организационно поведение

11 дек 2007
·
486
·
5
·
1,379
·
94

Същност на организационното поведение(ОП),Организационна среда,Същност и класификация на организационните цели...
 

Продуктова политика

15 яну 2011
·
123
·
4
·
315
·
316

Казус по продуктова политика - маркетинг дистанционно обучение...
 

Концепция за жизнен цикъл на продукта. Анализ на фазите

22 мар 2011
·
150
·
19
·
682
·
233

Концепция “жизнен цикъл” на продукта...
 

Несъвършена конкуренция

04 юни 2007
·
584
·
15
·
5,009
·
327

Тя е тази конкуренция, при която трайно се нарушават правилата на съвършената конкуренция, в резултат на което определени икономически агенти получават трайни предимства на пазара. В този случай тези икономически агенти се превръщат в монополисти...
 

Предприемачество

21 ное 2008
·
386
·
8
·
1,101
·
145
·
1

В почти всички дефиниции на понятието “предприемачество” съществува една обша черта – това, че говорим за един вид човешко поведение, което включва: 1.Вземане на инициатива, 2.Организация и реорганизация на социално-икономическите механизми...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
62
1
5 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Иновации

Материал № 88122, от 04 фев 2008
Свален: 636 пъти
Прегледан: 150 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 955
Брой символи: 5,987

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
39

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 270 66

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения