Големина на текста:
Единна спасителна система
Единната спасителна система е организацията, координацията и ръководството на действията на звената, службите и
структурите при подготовката за реагиране, при възникване на бедствена ситуация и необходимост да се извършват
едновременно спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи от две или повече нейни части или
единици.
Дейностите по защита на населението в случай на заплаха или възникване на бедствия се състоят в:
1. предупреждение;
2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3. оповестяване;
4. спасителни операции;
5. оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
6. оказване помощ на застрашени и пострадали хора;
7. овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
8. защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
9. операции по издирване и спасяване;
10. радиационна, химическа и биологична защита в случаи на инциденти и аварии с опасни вещества и материали и
срещу ядрени, химически и биологични оръжия;
11. ограничаване и ликвидиране на пожари;
12. временно извеждане;
13. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
14. ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове, епидемии и пандемии
от заразни и паразитни болести;
15. защитата на населението в случаи на обявяване положение на война, военно положение или извънредно
положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
16. други операции, свързани със защитата.
Дейностите се изпълняват от звена, служби и други оперативни структури на: министерствата и ведомствата,
общините, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ на лечебни или
здравни заведения, неправителствени организации, въоръжените сили.
Основни съставни части на единната спасителна система са:
Главна дирекцияГражданска защитана Министерството на извънредните ситуации,
Главна дирекцияПожарна безопасност и спасяванена Министерството на вътрешните работи;
центровете за спешна медицинска помощ.
Те осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на инциденти и бедствия, тяхната
оценка и незабавни действия.
Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните и
комуникационно-информационни центрове на Министерството на вътрешните работи.
Органи в обласната и общинска одминистрация за защита на населението при БАК
Управлението при кризи е комплекс от дейности на компетентните органи, насочени към предотвратяване
възникването и развитието на кризи и тяхното овладяване.
Управлението при кризи, бедствия е елемент на националната сигурност и може да се определи като гражданска
сигурност.
Съдържанието на управлението при кризи, бедствия включва:
планиране и превантивна дейност
прогнозиране развитието на кризи
ранно предупреждение
анализ на кризи и определяне на алтернативи за реагиране
подготовка и утвърждаване на планове за управление при кризи
провеждане на дейности при кризи
установяване на състояние на стабилност и възстановяване.
Националната система за управление при кризи осигурява действията по:
предотвратяване,
овладяване,
преодоляване на последиците от кризи на територията на страната или извън нея – при изпълнение на задължения,
произтичащи от международни договори, по които Р България е страна.
Националната система за управление при кризи осигурява:
1. анализ и оценка на риска от възникване на кризи;
2. готовност за действие при кризи;
3. обмен на информация в реално време;
4. ефективно използване на наличните ресурси;
5. координация на действията на силите за реагиране при кризи при запазване на институционалната им
принадлежност.”
За постигане на всичко това е необходимо да бъде създадена единна добре организирана система способна да решава
проблемите по управление на кризисни ситуации и кризи от различен характер – т.е. Национална система за
управление при кризи.
Националната система за управление при кризи се изгражда на:
- централно ниво;
- териториално ниво.
Националната система за управление при кризи се състои от :
А. Центрове за управление
Центровете за управление при кризи се създават в администрацията на Министерския съвет; в министерствата и на
териториален принцип.
Центърът за управление при кризи в Министерския съвет е Националния център за управление при кризи.
Б. Органи за управление
Органите за управление на кризи осъществяват наблюдение на рискови фактори, анализ, оценка и прогнозиране на
потенциални кризи извършват планиране и подготовка за предотвратяване и управление в извънредни условия,
подготвят решения и провеждат действия в конкретни кризисни ситуации.
Органите за управление при кризи са:
а) Според обхвата на компетенциите си: национални, включително междуведомствени, ведомствени
(министерства, служби, агенции), териториални (областни, общински) и обектови.
б) Според статута си;
- щатни,
- временни.
в) Според функционалното си предназначение:
- Ръководни,
- Съвети по сигурност;
Щатни изпълнителни органи за управление при кризи са:
една или повече дирекции, управления, служби и отдели във ведомствата;
сектор в областите и крупните обекти;
специалисти в общините Областният съвет по сигурност е колективен управленски орган на областния съвет по
въпросите на сигурността, чиито компетенции обхващат населението и околната среда в съответната
административна област на страната.
Областният управител координира и контролира въпросите по сигурността в рамките на своята териториална
компетентност.
Общинският съвет по сигурност е колективен управленски орган в общината по въпросите на сигурността, чиито
компетенции обхващат населението и жизнената среда.
Областният (общинският, обектовият) кризисен щаб е временен работен орган на съответния административно-
териториален съвет по сигурността (кмет, директор). Той се създава за координиране и контролиране на
изпълнението на предприетите от съвета по сигурността кризисни мерки, в рамките на неговата териториална
компетентност, както и за оказване на помощ на подчинените му звена, на органите на държавната власт или на
органите за местно самоуправление в дейността им по овладяване на кризата.
В. Комуникационно-информационна система.
Системата за управление включва комуникационно-информационна за управление при кризи.
Г/ Сили за реагиране при кризи.
Силите за реагиране при кризи извършват дейности за предотвратяване и овладяване на кризи.
Сили за реагиране при кризи са:
1. структури на администрациите на органите на изпълнителната власт;
2. формирования на юридическите лица;
3. екипи на центровете за спешна медицинска помощ, на други лечебни заведения или на здравни заведения;
4. доброволни формирования.
Гражданска защта, като елемент на структурата за…
Гражданската защита е елемент от националната сигурност на Република България.
Тя е система от държавни, организационни, икономически и социални дейности, с цел защита на населението и на
националното стопанство при кризисни ситуации в мирно и военно време.
Главна дирекция “Гражданска защита” извършва дейности по:
1. гражданска защита и защита при бедствия в единната спасителна система, като:
а) превантивна дейност; б) предупреждение и оповестяване при бедствия;
в) операции по издирване и спасяване;
г) провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;
д) оперативна защита при наводнения;
е) радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали;
ж) обучение на населението за начините на поведение и действие при бедствия и прилагане на необходимите
защитни мерки; з) координиране обучението за действие при бедствия;
и) оказване на методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната
власт;
к) осъществяване на взаимодействието с компетентните държавни органи по въпросите на готовността за работа при
положение на война, при военно или извънредно положение;
л) предлагане на министъра на вътрешните работи за обявяване на бедствено положение на територията на цялата
страна или на част от нея;
2. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет;
3. защитата на населението при обявяване на режим “положение на война”, “военно положение” или “извънредно
положение” в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г.
4. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по от териториалните й звена.
Органите на Министерството на МВР за действие при бедствия и аварии са служители от дирекция „Гражданска
защита", определени със заповед на министъра.
При спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности при бедствия органите имат право:
1. да влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и помещения на юридически и физически
лица;
2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат
имущество, дървета или други насаждения, когато няма друг начин за действие;
3. да използват спасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически и
юридически лица;
4. да привличат граждани за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение в района, където се извършват спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
дейности, до пристигане на компетентните органи.
При упражняване на държавен контрол по защитата органите:
1. извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и материали;
2. извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване;
3. извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на обитателите им при получаване на
писмен сигнал за наличие на рискови вещества и материали или след получаване на разрешение от прокуратурата;
4. извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при наводнения;
5. предписват превантивни мерки за изпълнение; 6. съставят констативни актове на нарушения по този закон;
7. при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират органите на прокуратурата;
8. изискват от държавните органи, органите на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите
документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата, при спазване на държавната, служебната и фирмената
тайна.
Разпорежданията, издавани от органите при или по повод изпълнение на службата им, имат задължителен характер.
Органите за защита при бедствия не могат да извършват дейност по защита:
1. в обекти на подземната минна промишленост,
2. в обекти от енергетиката - АЕЦ, мрежи високо напрежение,
3. в обекти на Министерството на отбраната 4. извън вътрешните морски води.”.
Национална служба „Гражданска защита” се ръководи от главен директор, който е подчинен непосредствено на
главния секретар на МВР. Част от нея са Отдел "Управление при кризи" и Отдел "Отбранително-мобилизационна
подготовка"
Планиращи документи за провеждането на спасителни
В министерствата /ведомствата/ и областите /общините, обектите/ се разработват планове за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.
Планът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи при бедствия, аварии и
катастрофи в област /община , обект/ се състои от седем части.
В първият раздел „Общи положения” се описва:
- основанието за разработването на плана;
- Местоположението на областта /общината/, с кого граничи, каква е нейната площ и как се разпределя /на
селскостопански фонд, горски фонд и фонд населени места/, колко населени места има в нейната територия /градове
и села/, каква е числеността и гъстотата на населението и.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Единна спасителна система

Материал за единната спасителна система на РБ, нейните цели и елементи....
Изпратен от:
sLp
на 2012-08-26
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
185 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Кризи, бедствия, аварии, катастрофи


Управлението при кризи е елемент от защитата на националната сигурност и включва превантивни дейности, действия по ограничаване и овладяване на кризата, възстановителни и контролни дейности за защитата на гражданите, националното стопанство и околната...
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 

Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА


Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда...
 

Защита на населението от катастрофи


Лекции по ЗНОС. Тема 1 - Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи...
 

Действия при управление на кризи


Управлението на кризи става все по-наукоемко и сложно, тъй като се увеличават обемът на информация и изискванията към по-универсална изследователска подготовка на лидера и екипа по управлението на кризи...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Единна спасителна система

Материал № 880710, от 26 авг 2012
Свален: 185 пъти
Прегледан: 248 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 6,557
Брой символи: 45,928

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Единна спасителна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения