Големина на текста:
ИНСТИНКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Някои автори приемат, че инстинктът е акт на поведение, което се реализира чрез
съвкупност от действия. Тези действия е почти невъзможно да бъдат съзнателно
променени. Те се получават в наследство и са предназначени да осигуряват
биологичното приспособяване към средата. Инстинктивните действия не подлежат на
научаване. В тях доми¬нира стереотипността, която е независима от равнището на
интелигентност. Действията имат завършен характер и се осъществяват без
предварително поставена цел или израбо¬тен план.
Инстинктивното поведение се реализира благодарение на формирания във
филогенезата апарат, който има нервно-сензорна основа.
Той служи за изпълнение на особено важна функция - да осигури автоматична реакция
на организма с цел да се защити от вредни въздействия, да обезпечи оцеля¬ване на
индивида.
УИЛЯМ ДЖЕЙМС приема, че съществуват 16 инстинкта:
на подражание, вражда, съчувствие, лов, страх, съревнование, клептомания,
творчество, игра, чистота, общителност, скритост (потайност), любов, ревност, игра,
завист
Анализът на тези реакции показва, че е много трудно всичките да бъдат определени
като наслед¬ствени, неизменни, неволеви, т.е. като инстинктивни. В тази съвкупност от
различни по природа активни действия се откриват реакции, едни от които са
отражение на общочовешки свойства и преживявания (като творчество, страх, любов и
т.н.), други са резултат на възпитанието (общителност, чис¬тота, завист), а трети имат
психопатологична природа (клеп¬томания).
Друг виден изследовател на човешките инстинкти е МАК-ДАУГОЛ. Той съставя
списък от 12 инстинкта: бягство, неприемане, любознателност, агресивност,
самопрезрение, самоут¬върждаване, родителски инстинкти, инстинкт за
продължа¬ване на рода, инстинкт за хранене, стаден инстинкт, инс¬тинкт за
придобиване, инстинкт за съзидание
Върхът в развитието на идеята за инстинкта като двига¬тел на човешкото поведение
принадлежи на ЗИГМУНД ФРОЙД. Той предпочита вместо понятието инстинкт да
употребява понятието нагон или понятието влечение. В първите преве¬дени на
английски език публикации на Фройд понятието влечение е представено като инстинкт
(71). Голяма заслуга на този психолог е, че в цялата съвкупност от инстинкти той
открива два основни.
"Учението за нагоните - отбелязва Фройд - е нашата митология... В работата си нито за
миг не можем да ги пренебрегнем, а същевременно никога не сме сигурни, че ги
виждаме достатъчно ясно...
Няма да сбъркаме, ако на първо място разграничим два главни нагона... към
самосъхранение и... към сексуален живот"
На страниците на книгата си МАДОЛЕВ споделя; „ Позволих си да приведа този
сравнително дълъг цитат за да подчертая, че тези скрити сили са много, но две от тях
имат кардинално зна¬чение за активността на човека: ИНСТИНКТЪТ КЪМ
САМОУТ¬ВЪРЖДАВАНЕ И СЕКСУАЛНИЯТ ИНСТИНКТ.”
Фройд обаче в по-късните приема, че съществуват два противоположни, но взаимно
свързани и взаимно проявяващи се инстинкти: СЕКСУАЛЕН И АГРЕСИВЕН. Всеки
един от тях има собствена цел. Първият е насочен към утвърждаване и развиване на
живота, а вторият - към неговото разрушаване. Тези инстинкти изпъкват като
биологическа основа за формиране на двойката силни и про¬тивоположни чувства -
любов и омраза.
"Противоположността на двата вида нагони - подчертава Фройд - можем да приравним
към противоположността между любовта и омразата" (67; 183). Клиничната практика и
жи¬тейските наблюдения показват, че омразата е не само изразител на инстинкта към
смъртта и разрушението, но тя твърди често съпътства и сексуалния инстинкт, т.е.
омразата се проявява успоредно с любовта или сред нея. Това означава, че двата
инстинкта могат да не бъдат разделяни в абсолютен смисъл.
В съвременните изследвания се открива и друг интересен опит за класификация на
инстинктите
Те условно могат да се разделят в две групи:
а) необходими за живота с подгрупите:
• дишане, кръвообращение, терморе-гулация, за бозаене
• защитни рефлекси - за кашляне, кихане, затваряне на очите.
• за движение - обръщане на гла¬вата или насочване на очите по посока на дразнителя
б) атавистични - Те нямат значе¬ние за живота и за бъдещото развитие на детето. В
случая става въпрос за такива автоматизирани действия като хващане на предмети,
плуване, лазене, ходене.
ИНСТИНКТЪТ КАТО ПРОЦЕС
1. Водеща функция на инстинкта е ПОДБУЖДАЩАТА - сетивно-двигателна. Активира
втората функция КОГНИТИВНАТАТА.
2. Активира ЕМОЦИИТЕ.
3. Синтезът от получената информация за външния дразнител и породената емоция
пораждат акту¬ална готовност за действие.
4. Води до реализиране на закодирани от природата двигателни актове.
Проце¬сите при инстинкта могат да бъдат обединени в три микро-процеса:
- селективност на възприятието (когнитивен процес),
- пораждане на емоционален импулс (емоционален процес),
- инструментално-шаблонна активност (двигателен процес).
Могат ли да се изменят инстинктите ?
ЧАРЛЗ ДАРВИН е скептично настроен за възможността да се промени
инстин¬ктивната реакция в индивидуалния живот. Изменения са въз¬можни, но в
резултат на дълъг еволюционен процес.
УИЛЯМ МАК-ДАУГОЛ приема, че неизменен е само емоционалният компонент, а
когнитивният и моторният компонент могат да променят своята стереотипност под
влияние на науча¬ването и натрупания жизнен опит.
ЗИГМУНД ФРОЙД приема, че инстинктът е гранично психо-соматично явление. В
неговата основа стои "нервна субстанция", върху която въздействат външни
дразнители. Тази субстанция оказва изключително силно и неосъзнато влияние върху
работата на психичния апарат. Нагонът действа постоянно върху психиката с цел така
да се построи душевната и физическата активност, че да се удовлетвори "искането" на
нагона. Инди¬видът реагира и променя външната среда, за да удовлетвори инстинкта.
Поради това Фройд приема, че очертаните от него инстинкти стоят в основата на
динамиката на поведението. Именно тези вътрешни неосъзнати сили "са истинските
дви¬гатели на напредъка"
Инстинктът има вътрешно-телесни източници и действа като постоянна сила, от която
човек не може да избяга Процесът на тази неосъзната сила може да се представи
накратко по следния начин:
а) източник на инстинктивния процес е възбудно със¬тояние на организма;
б) катализиране работата на психичния апарат - телесното налага своята "воля" на
психичното,на неговото по-ускорено функциониране;
в) удовлетворяване чрез ликвидиране на възбудното със¬тояние, което е източникът на
инстинкта.
Външ¬ната цел на инстинкта. - ъдовлетворяването чрез обладаване на външен обект
или чрез въз¬действие върху собственото тяло.
Вътрешната цел на инстинкта си остава винаги непроменена
- преживяване на задоволство.
Инстинктивният живот служи на сексуалната и на разру¬шителната функция. За целта
се създава (под натиска на съответния инстинкт) специфична психична организация. Тя
съдейства за откриване и присвояване на пригодния (за наслада, за удовлетворяване,
обект.
Всеки един от тези процеси протича на неосъзнато равнище. Върху тяхна основа се
развиват неосъзнати сексуални и агресивни желания, мисли, преживявания, страсти.
Тях¬ното осъзнаване е възможно и когато то стане факт, тогава се променя енергията и
насочеността на душевните сили.
ИМПУЛСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
I.ПОТРЕБНОСТТА – ОСНОВА НА ИМПУЛСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ.
Импулсивното поведение се обуславя както от биологична потребност, така и от
нрав¬ствената, естетическата, социалната потребност .
Каква е спе¬цификата на психологическото явление, определено като ПОТРЕБНОСТ ?
Мнозинството от психолозите приемат, че потребността е основен източник на
човешката активност. В насочеността към определен предмет се проявява тенденцията
към активност, която е присъща за всяка потребност.
Как се проявява и как влияе потребността ?
1. ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ АКТИВНОСТ изпъква, когато възникне преграда по пътя към
предмета, който е необходим за жизнената или професио¬налната дейност на човека.
2. Възникването на бариера при овладяване на предмета или забавянето на неговото
доставяне предизвиква пораждане на вътрешно напрежение.
3. У субекта се оформя ясен образ за неговата външност – количество.
4. Чрез интелектуалната дейност, се получава ясна представа за неговата полезност -
качество
5. Потребността, която е станала център на съзнанието, постепенно започва да се
придружава с приятни преживявания – оформя се емоционална база.
6. Предметът става субективно значим, но и като емоционално привлекателен.
7. Потребността става подбудител към активност.
6. Актуално преживяваните потребности стават източник на специфична форма на
активност, определяна като ЙМПУЛСИВНО ПОВЕДЕНИЕ.
В какво се изразява този тип поведение?
ЦЕЛ - получаване на субективна ценност.
Практическите действия са насочени към задово¬ляване на потребността, което
субективно се изразява в пре¬живяване на емоционална удовлетвореност.
Мотивът на импулсивното поведение е очакваното и реалното наслаждение, което се
получава в хода на удовлет¬воряване на потребността – девиз : "Аз искам!"

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 дек 2018 в 15:10 ученик на 28 години от София - 002 СОУ "Акад. Емилиян Станев", випуск 2010
08 мар 2017 в 16:12 ученик на 24 години от Пловдив - ЕГ "Иван Вазов", випуск 2013
12 окт 2016 в 17:32 потребител
09 юни 2016 в 20:58 в момента не учи на 50 години
17 дек 2014 в 16:18 студентка на 45 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Педагогика, випуск 2018
25 ное 2014 в 12:08 ученик на 24 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2014
24 окт 2014 в 21:43 в момента не учи на 35 години от София
22 юли 2014 в 00:38 студентка на 27 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - Хуманитарен, специалност - Психология, випуск 2018
06 юли 2014 в 12:10 студент на 37 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2017
15 апр 2014 в 00:21 в момента не учи на 23 години от Варна
 
 

За поведението - инстинктивно и импулсивно

Материал № 880579, от 24 авг 2012
Свален: 49 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Психология на дейността, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,476
Брой символи: 9,385

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "За поведението - инстинктивно и импулсивно"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала