Големина на текста:
СФК
Тема 1: Проверка на касовата дейност на
предприятието
Организация на кас.дейност – целта е да се гарантира законосъобразността и
сигурността при функционирането на касовите служби. Осн.задача е чрез проверки,
анализи и наблюдения да се осигури точност и законност в работата на касовите
служби. Конкр.задачи са: точно установяване на факт.състояние, правилно представяне
на касовите документи, защита на интересите на фирмата, осигуряване на нормални
условия за работа на кас.служба. Проверката се извършва както от органите на
външния, така и на вътр.контрол. Не може само вътр.контрол, тъй като контр.орган е
заинтересуван от прикриване на нарушенията. Външният контролен орган е независим.
Проверката на касата е уредена в Данъчно-осиг. процесуален кодекс, Наредба за
плащанията и ЗДВФК.
Необходимо при извършване на проверката:
-установяване на касовата наличност;
-проверка на касовата дисциплина;
-правилно отчитане на касовите операции;
-проверка на условията за работа на касовата служба;
Установяване на касовата наличност – извършва се въз основа на инвентаризация и
документална проверка. Проверката трябва да е внезапна. Започва непосредствено след
връчване на заповедта и легитимиране на ревизора. Присъства ръководството,
гл.счетоводител и МОЛ. Връчва се въпросен лист на касиера, който се попълва с кратки
и ясни отговори, след това се подписва от всички присъстващи и се взема от ревизора.
Проверяващият задължава касиера да заведе ПКО и РКО и да приключи касата за
момента. Счетоводителят разнася операциите. Изисква се справка за с-ки 501 и 502.
Касата се разпечатва от касиера и той самият вади всички пар.средства от нея. Парите
се преброяват от касиера. След като се установи резултата се посочва в акта за касова
наличност и се съпоставя с равносметката на касата. Така се проверява дали има липси,
излишъци или равенство. При липси се извършва повторно преброяване на парите, ако
са минимални се заплащат от МОЛ. Причините за липсите могат да бъдат: отчитане на
суми в приход на касата, които в действителност не са постъпили; отчитане на суми по
Д-та на с-ка501, които в действителност не са постъпили; кражба; присвояване от
касиера; Причините за излишъците могат да бъдат: неправилно отчитане на разхода
като приход; завишаване на разхода; неотчитане на прихода по касовата книга.
Проверка на касовата дисциплина – определянето на касов лимит от обслужващата
банка. Всяко превишаване на дневните остатъци води до нарушаване на касовата
дисциплина. Друго нарушение е нередовното водене на кас.книга, неправомерни
записвания.
Проверка на кас.операции – много трудоемка работа тъй като трябва да проверят
всички първични счетоводни и касови документи. Започва с проверка на организацията
на касовите операции. Проверяват се касовите постъпления, дали е постъпил пълния
размер на сумите.
Проверка на условията на работа на кас.служба – осигуряване на необходимите
помещения, поставяне на решетки и метални врати, огнеупорни каси, метални шкафове
за съхранение на документи и пар. средства. Охрана при пренасянето на пар.суми.
Касиерите да не допускат външни лица в помещенията.
1
Тема 2: Проверка на банковите операции на
предприятието
Проверка на банковите операции – проучват се всички сметки в банката.
Съпоставят се сумите по с-ките в банката и сумите по с-ките в предприятието.
Установява се законността на с-ките. Правят се общи проверки, които са задължителни
за всички фирми. Със тези проверки се разкриват нарушенията на банковите операции.
Проверка на операциите по разплащателните с-ки – всяко едно предприятие
съхранява свои пар.средства в отделни банки, с които се извършват безналични
плащания. Проверката започва с извлечение от банката. Съпоставя се остатъка по с-
ката в обекта и с-ката в банката. Проверява се реалността на извлеченията, да не са
подправени. Ако има несъответствия трябва да се изясни причината за това, а е
възможно и да е налице и престъпление. То може да бъде едностранно или двустранно.
Едностранно е когато гл.счетоводител или касиера при превеждане на пари от
др.предприятие не отразят това по Д-та на РС, след това тази сума се тегли от банката,
без да се съставя статия. При това положение няма промени по с-ка РС и има равенство
м-у с-ка РС и с-ката в банката. Двустранно е при участието на трети лица и при
отпускането на фиктивни аванси. Проверяват се при теглене – пар.чекове; при
прехвърляне – платежните нареждания; при внасяне – вносни бележки. При проверка
на документите се проверява правилното им оформяне – подписи, достоверност.
Проверка на операциите по акредитив – проверяват се договори, издадени
акредитивни нареждания и записванията по с-ки 505 и 506. акредитива трябва да се
използва целесъобразно и затова трябва да се установи периода, честотата на плащане и
р-ра на акредитива. Нецелесъобразно е когато акредитива е в по-големи размери и се
получава замръзяване на средства. Това довежда до изключване на тези средства от
оборота и до нарушения. Съпоставят се акредитивните нареждания с първичните
документи. Ако има разлики това значи че има нарушения на фин.дисциплина.
Проверка на операциите по лимитирани чекове – взаимоотношенията с
транспортните организации се осъществяват посредством лимитирани чекови книжки,
които се издават от банката. Проверява се законността на чековата книжка,
максималната сума на плащане, начален и краен срок на ползване, с-ка 508. ако след
изтичане на срока на лимитираната чекова книжка остане неизползвана сума, това е
нарушение по неспазването на срока за възстановяване и главния счетоводител е
длъжен да възстанови неизползваната сума по РС.
Контрол в-у кредитните взаимоотношения – основната цел е да се установи вида на
използвания заем. Проверява се договора м-у кредитора и фирмата. От него ще се
установи какъв е заема, размера му, сроковете и начина на издължаване. Проверява се
дали има просрочване на сроковете или неиздължаване от страна на длъжника.
На проверка се подлагат и операциите във връзка с овърдрафта. Това е
краткосрочен кредит, който се отпуска от банката, след като клиента е превишил
остатъка по текущата му сметка. Проверката се извършва в следните насоки:
-оценка на целесъобразността на ползване на овърдрафта;
-проверка на законността на операциите по овърдрафта;
-проверка на отпускането на средства;
-проверка на възстановяването на отпуснатите средства;
2
Тема 3: Проверка на дълготрайните материални
активи
Проверка на наличността и състоянието на дълготрайните материални активи –
ДМА са сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански
инвентар, земи. Чрез контрола трябва да се осигури необходимата информация за
фактическата наличност на ДМА в края на отчетния период. Трябва да се извърши
групировка на ДМА за улеснение на контролния орган. Установява се общия размер на
ДМА, установява се съвпадат ли сумите по синтетичните и аналитичните сметки,
изисква се мнението на техническия специалист за техническото състояние на ДМА.
Ако има установени недостатъци от проверката се установяват причините за това.
Извършва се проверка на материалната отговорност на наличните сгради, машини,
транспортни средства и съоръжения. Нарушенията са когато средствата не се
зачисляват и никой не носи отговорност за тях. Разграничаването на материалната
отговорност е необходимо условие за опазването на ДМА. На проверка подлежат и
принципите и подходите за снабдяването на фирмата с ДМА. Трябва да се пречистят
опитите за снабдяване с морално остаряла техника. При подобни констатации трябва да
се установят виновните лица и да се организира търсенето на наказателна отговорност.
Проверка на движението на ДМА – на проверка се подлага всяка една операция по
движението на ДМА – доставка, продажба, вземане и отдаване под наем, бракуване и
ликвидация.
- доставка на ДМА – проверяват се записванията по Д-та и К-та на с-ка 207 и Д-та по с-
ки 204,205,206. проверяват се фактури и платежни документи, проверява се дали
всички операции са отразени по с-ка 207, съответстват ли сумите, проверява се
правилното заприхождаване на ДМА. При проверката проверяващия трябва да
разработи справка за изменението на ДМА, данните от която се съпоставят с
инвентарната книга.
- реализация на ДМА – най-често реализацията се извършва чрез търг. Той трябва да е
публичен, проверява се броя на участниците, внесените депозити,. Цената на
реализацията се проверява, също така се проверява правилното описване на ДМА.
Проверява се с-ка 241 и размера на изхабяването. При търговете се проверява
възстановени ли са сумите на неспечелилите търга.
- наем – проверява се договора за наем, плащания наем и съставените РКО и ПКО.
- безвъзмездно придобиване – проверява се протокола, проверяват се записванията в
инвентарната книга и записванията по с-ки от гр.20, К-та по с-ка 799.
- безвъзмездно отдаване – проверяват се записванията в инвентарната книга и
записванията по К-та на с-ките от гр.20 и Д-та на с-ка 699.
- ликвидация и бракуване - проверява се организацията по ликвидацията и
бракуването. Проверява се комисията по ликвидацията.
Проверка на използването на ДМА – проверява се включените в производствения
процес ДМА, проверява се окомплектоването на ДМА, установяват се причините за
реализираните престои, проверява се какво е натоварването на машините, количеството
произведена продукция и отработените смени.
Проверка на амортизационните отчисления – амортизационния план се съпоставя с
инвентаризационната книга. Проверява се правилността на определяне на срока за
използване на ДМА и правилността на определяне на амортизационния норма.
Проверява се правилността на отчитане на начисляването на суми по с-ка 603, отнесена
ли е сумата по предназначение.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стопански и финансов контрол - пищови

Проверка на касовата дейност на предприятието, организация на касовата дейност – целта е да се гарантира законосъобразността и сигурността при функционирането на касовите служби...
Изпратен от:
Tsvetoslava Georgieva
на 2012-08-11
Добавен в:
Пищови
по Стопанска дейност на фирмата
Статистика:
251 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Контрол върху дейността на търговските банки


Контрола върху дейността на банката се осъществява на основата на наредбата на вътрешен К на Б и одита на всяка една Б има изградено структурно звено което осъществява К дейност на Б и нейните поделения...
 

Описания и оценки на бизнеса на предприятие „Актив”ООД, град Бургас


Оценката на бизнеса се осъществява от два подхода. Единият от тях е приходният. Изразява се чрез метода на чистата стойност на капитала.
 

Предприятието в националната икономика

04 дек 2007
·
261
·
17
·
3,756
·
111
·
1

Цел на икономика на предприятието. Генезис и исторически форми на предпритието. Същност на предприятието. Място и роля на предприятието в националното стопанство. Основни функции на предприятието...
 

Икономика на предприятието


Характеристика, обект, предмет. Науката представлява система от знания. Най-общо науките се делят на два вида – природни (естествени) и обществени. Централен елемент от системата на обществените науки са...
 

Кооперативно дело


Кооперациите са предприятия. Те са изправени пред проблеми, аналогични на проблемите на традиционните капиталови фирми (водени от инвеститори) – концентрации, глобализация, организационни и технологични промени, както променящите се нужди на клиентите...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по тактическо планиране и анализ
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Тестът обхваща 4 теми, свързан с тематиката на изучаваната дисциплина. Има въпроси с един и с повече от един верен отговор
(Труден)
40
11
1
10 мин
17.08.2012
Тест по управление на конкурентоспособността за 5-ти курс
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 5 курс
Тест за текущ контрол при доц. Ненов по предмета Управление на конкурентоспособността. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
8 мин
20.08.2014
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Стопански и финансов контрол - пищови

Материал № 879525, от 11 авг 2012
Свален: 251 пъти
Прегледан: 310 пъти
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 13
Брой думи: 5,357
Брой символи: 33,444

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопански и финансов контрол - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения