Големина на текста:
Анализ на състоянието на транспортната инфраструктура на България
Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и
социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт.
Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки
кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, да ускори
интегрирането на страната в европейските структури. За да се постигне желаната
ускорена конвергенция с държавите от Европейския съюз е необходимо да се разкрият
и използват възможностите на основополагащи фактори за икономически растеж като
човешкия капитал, иновационната дейност, стимулиране на конкурентноспособността,
модернизация на държавата и стремеж към постоянно повишаване качеството на
предлаганите услуги.
Положени са усилия за въвеждане и утвърждаване на европейските стандарти за
модерен, екологосъобразен и сигурен транспорт, предприети са интензивни действия за
хармонизиране на българското законодателство с европейското, създадени са условия
за смяна на собствеността в транспортния сектор и за навлизане на голям брой частни
компании на пазара на транспортни услуги, което да повиши качеството на
предлаганите услуги на базата на изградените конкурентни отношения.
Основен момент в този процес е развитието на транспортната инфраструктура.
Недостатъчните инвестиции в поддържането и развитието на инфраструктурата в
последните десетилетия и повишеното търсене на транспортни услуги пораждат
необходимостта от нов, дългосрочен подход за развитието й. Нейното модернизиране е
задължително условие за успешното интегриране в европейската транспортна система.
За строителството на модерна транспортна инфраструктура е необходимо време,
дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци, както и
решителност и ангажираност на всички институции и организации, имащи отношение
към този процес. От много голямо значение е пълното усвояване на значителните
европейски фондове, за което държавата трябва да подготвя жизнени инфраструктурни
проекти и да съфинансира тяхното изграждане.
Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в
развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-
частно партньорство. Тенденцията е повечето пристанища, летища и автомагистрали да
бъдат развивани, чрез отдаването им на концесия
1. ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.1. Състояние на железния път и съоръженията
Железопътната инфраструктура на територията на Република България е с обща
дължина 4 316 km. На 1 000 km
2
от общата площ на страната се падат по 39 km
железопътна линия. Имайки предвид планинския релеф, би могло да се заключи, че
България има сравнително висока гъстотата на построените жп линии в сравнение със
страните от Източна Европа. Железопътните линии в по-голямата си част са строени
преди повече от 50 години с геометрични параметри, долно строене и съоръжения за
скорости до 100 km/h. Удвоените през последните 20 – 30 години участъци също са с
ограничени скорости поради геометричните им параметри, състоянието на долното
строене, съоръженията и коловозното развитие в гарите. Общата разгъната дължина на
железния път е 7 326 km, като с междурелсие 1 435 mm са 7 000 km.
Таблица 1. Разгъната дължина на железопътната мрежа
Разгъната дължина на железопътната мрежа Дължина (km)
Единични жп линии с нормално междурелсие (1 435 mm) 3 102
Двойни жп линии с нормално междурелсие (2 х 969 km) 1 938
Гарови коловози с нормално междурелсие1 960
Единични жп линии теснопътни (760 mm)245
Гарови коловози теснопътни51
Гарови коловози с широко междурелсие (1 520 mm)30
Общо7 326
Железопътната системата е недостатъчно свързана с тази на съседните държави: с
Турция през граничен преход Свиленград Капъкуле, с Гърция през Свиленград –
Дикея и Кулата – Промахон, със Сърбия и Черна гора през Драгоман – Димитровград и
с Румъния през единствения мост на река Дунав в българо – румънския участък при
Русе – Гюргево и през сухопътния преход Кардам – Негру водъ (и двата в източната
част на страната). Фериботният комплекс Варна осигурява възможност за
транспортиране на жп вагони през Черно море. Железопътна връзка с Македония няма.
По железопътната мрежа има изградени:
843 бр. прелези;
147 бр. тунели с обща дължина 44 500 m по жп линиите с нормално
междурелсие;
41 бр. тунели по теснопътните жп линии;
1 018 бр. жп мостове с обща дължина 26 400 m;
над 8 000 броя стрелки.
Недостигът на средства за поддържане на железния път и съоръженията към него
резултира в лошо състояние на инфраструктурата, налагащо ограничения по скорост по
почти 3/4 от железопътната мрежа.
Ограничените средства за ремонт на железния път и съоръженията през последните
години доведе и до просрочие на междуремонтните срокове, а оттам до значително
влошаване на техническото им състояние, намаляване на максимално допустимите
скорости, критично състояние на експлоатацията и ограничения в капацитета на жп
мрежа.
По отношение на отделните елементи на железния път състоянието е както следва:
На места земното платно е с недостатъчна носимоспособност;
В мрежата съществуват над 700 хиляди компрометирани стоманобетонови
траверси;
В места по железния път е констатирано износване на елементите на
скреплението траверса-релса;
Значителни по дължина са участъците от железния път с масово
компрометирани ПАК 68И скрепления;
От 1989 г. са използвани предимно релси втора употреба;
От 1992 г., с изключение на минималното количество стрелки, влагани по
Оздравителната програма, не са доставяни и влагани нови стрелки;
Съществуват места по железния път, където запасът на коефициента на
сигурност е пред изчерпване и се създават условия за ускорено влошаване
на параметрите на железния път и комфорта на влаковото движение;
Обобщеният качествен индекс в тези и в други участъци надхвърля граничния за
съответната проектна скорост, което налага ограничаване скоростта на влаковото
движение при невъзможност за отстраняване на неизправноститите.
1.2. Състояние на осигурителната техника и телекомуникациите
В последните десет години единствените инвестиции в тази част от железопътната
инфраструктура са извършени със средства по международни програми и част от заема
от Световната банка. Недостатъчното финансиране за поддържане и развитие оставя
съоръженията да функционират на “принципа на доизживяването”. Жизненият цикъл
на голям процент от тях отдавна е изтекъл.
Осигурителна техника
От съществуващите в железопътната мрежа гари 2 броя са съоръжени с
микрокомпютърни централизации, 213 с маршрутно-релейни централизации, 50 с
електромеханични и 1 с механични централизации, 103 с релейни уредби с ключови
зависимости и 40 гари са оборудвани със светофори без осигурителна техника.
Повечето системи са амортизирани, което води до чести прекъсвания на движението и
завишаване участието на субективния фактор при управление на движението. От
междугаровите системи с автоматична блокировка са оборудвани 339 km, а 2 920 km са
с полуавтоматична. Единични междугария са осигурени с безсигнална блокировка, а
781,5 km са съоръжени с броячи на оси и автоматична блокировка без преходни
сигнали. От общия брой 843 бр. прелези с автоматични прелезни сигнализации са
снабдени 302 бр., с електрически бариери са едва 153, а с автоматични бариери 83.
Телекомуникации
Магистралните кабели са въвеждани в периода 1960 – 1990 г. В железопътната
инфрасткруктура има едва 140 km оптичен кабел. Преносните уредби са аналогови 12
канални, а телефонните централи са 23 бр. цифрови и 60 бр. електромеханични. Тези и
другите елементи на телекомуникациите са на много ниско технологично ниво,
предвид темповете на развитие в тази област и въведените нови технологии.
Радиокомуникации
В железопътния транспорт се използва система, внос от Германия, с показатели,
удовлетворяващи изискванията на UIC. Бордово оборудване имат 400 локомотива и
мотор-вагонни секции, покрити са 2 500 km с линейно оборудване. Наложително е
подновяване и рехабилитация на антеннофидерните системи, за да се поддържат
техническите параметри на системата и за нормална гласова комуникация.
Електрозахранване
В експлоатация са 373 бр. трафопостове, 1 130 бр. пилони за осветление и 2 290
отоплявани стрелки и 169 km захранващи кабелни линии, включително осигуряване на
перонно и районно осветление. Освен дейността по поддръжка на тези съоръжения е
необходимо да се отчита потреблението на електроенергия, но оборудването за тази
дейност е остаряло и не съществува изобщо техника (електромери), която да отчита
разходите за различни превозвачи.
1.3. Състояние на енергийните съоръжения
По степен на завършена електрификация България заема водещо място в сравнение със
страните от Източна Европа. От общата разгъната дължина електрифицираните жп

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на състоянието на транспортната инфраструктура на България

Транспортната инфраструктора на България.1. ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА. 2. ПЪТИЩА.3. ПРИСТАНИЩА.4. ЛЕТИЩА.5. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ.
Изпратен от:
t_veni
на 2008-02-04
Добавен в:
Реферати
по Транспорт
Статистика:
1,135 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
407
·
20
·
3,594
·
632
·
2

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
 

Пътни светофари

23 окт 2006
·
423
·
9
·
529
·
189

Светофари на кръстовища, картинки показващи правилата за движение по пътищата.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Анализ на състоянието на транспортната инфраструктура на България

Материал № 87881, от 04 фев 2008
Свален: 1,135 пъти
Прегледан: 1,008 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Реферат
Брой страници: 18
Брой думи: 3,885
Брой символи: 36,225

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на състоянието на транспортната инфрастр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения