Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
11. Въглероден оксид (СО) – представлява безцветен 
силнотоксичен газ,без мирис,по­лек от въздуха и с ниска 
разтворимост във вода.При запалване гори със синкъв 
пламък.Химически е доста инертен.СО е първичен 
замърсител на атм.и един от най­токсичните 
газове.Източници:природни и антропогенни.Този газ заема 
около   52%   от   всички   замърсители   на 
атм.въздух.Техногенното постъпване на СО в атм.се 
обуславя от следните фактори:
­осигуряване на непълно изгаряне на разл.видове 
орг.горива поради лоша регулация на процеса;
­форсирани режими на горене на обогатени смеси с високо 
съотношение на сместта “гориво­кислород”;
­технологии с непълно изгаряне или изгаряне в 
редукционна среда;
­процеси на непълно горене на въглища,дърва и др.
Транспортът е основен източник на замърсяване ан атм.с 
СО,т.кв ауспуховите газове той се съдържа от 7­
12%.Огромни количества се емитират и при изгаряне на 
горива в промишлеността и бита на човека.Елиминирането 
на попадналия във въздуха СО протича бавно:
­като по­лек от въздуха мигрира в по­горните слоеве на 
атм.,където в присъствието на NO
2  
и озон се окислява до 
СО
2.
;
­ като резултат от адсорбирането на СО върху земната 
повърхност,където под въздействие на анаеробни почвени 
бактерии се окислява до СО
2
 или се превръща в метан;
­поглъщане от растенията;
Смята се,че преди да се елиминира СО се задържа в атм.до 
год.
Механизъм на токсично действие върху организма на 
животните и човека:попаднал в белите дробове измества 
кислорода от хемоглобина на кръвта и се образува 
карбоксихемоглобин,настъпва кислороден глад,засяга се 
нервната система;смущения в зрението и слухът;
Хронично действие при продължително вдишване на 
концентрации под 100мг/м
3
.Признаци:психо­неврологични и 
вегетативни   разтройства,съдови 
смущения,тромбози,атеросклероза и др.Допуска се,че той е 
причина   за   мн.пътно­транспортни 
произшествия,т.к.действието  му  наподобява  слабо 
алкохолно отравяне или умора.СО представлява сериозен 
проблем за големите градове с интензивен транспорт.
Съгласно Наредба 14 за норми на ПДК:ПДКср.дн 10мг/м
3
 и 
60мгм
3
 мах еднократна.
12. Серни съединения­SO
2
,H
2
S,CS
2
,меркаптани,сулфати и 
др.Тези съединения заемат 18% от главните 
атм.замърсители.Източници:природни­Световен 
океан,изригване на вулкани,гниене на орг.в­ва в почвата и 
антропогенни:енергийна топлоелектрическа промишленост
цветна металургия,нефтопреработващата промишленост
дървообработващи  предприятияцелулозохартиено 
производство и др.промишлени дейности.Сярата има 
съществено значение за живота на земята.т.к.участва в 
строежа на белтъчните молекули.Основното количество 
сяра се изхвърля в атм.под формата на SO
2
­95%, H
2
4,3%,меркаптани,сулфати по­малко 1%.Преобладаващата 
част от SO
2
 се образува при изгаряне на твърди и течни 
горива.При екологизираните технологии на производство от 
него се получава сярна киселина.Главни източноци на H
2
са  нефтопреработващата   и   целулозно­хартиената 
промишленост.В атм.SO
2
 се окислява до СО
3
,който 
взаимодейства с Н
2
О и се образува Н
2
SO
4
­съставка на 
киселинните дъждове.
SO
2
 –безцветен газ,със специфичен остър мирис,по­тежък 
от въздуха,разтворим във вода и силно отровен за живите 
организми.Отнася се към първичните замърсители на 
атм.въздух.Около 70% се получава при изгаряне на 
въглищата,16% нефтопродукти,а останалите 
нефтопреработка и металургия. SO
е газ,който има 
стоп.значение.Той намира приложение в избелване на 
тъкани,консервиране на храни,хладилна 
техника,дизинфекция и най­вече на получаване на сярна 
киселина. SO
2
 се запазва непроменен в атм.от няколко часа 
до наколко дни.Естествено самопричистване:депониране на 
газа върху почвата,водата,растенията и 
др.повърхности;отмиване от дъждове и трансформация в 
сярна киселина и сулфати.
SO
2
+hv? SO
3
SO
3
+H
2
O=H
2
SO
4
CaO+H
2
SO
4
=Ca SO
4
+ H
2
O
NH
4
+H
2
SO
4
= (NH
4
)
2
 SO
4
Образуваните сулфати са по­тежки от въздуха и се отлагат 
върху земната повърхност като я замърсяват със 
сяросъдържащи съединения.
Механизъм на токсично действие:забавя или блокира 
дейността на ресничестия епител,чиято ф­ция е да почиства 
дихателните пътища от отложени прахови частици;образува 
се сярна и серниста киселина предизвикваща дразнене и 
възпаления­синузити,бронхити,бронхопневмонии,емфизем и 
др.При хронично действие­изменение в състава на 
кръвта,повишена възприемчиводт към инфекциилипса на 
апетит,сълзотечение и др.SO
2
 има корозионно действие 
спрямо металите и строителни конструкции,унищожава 
хлорофила и  нарушава фотосинтезата  при 
растения,образуване на киселинни дъждове и др.
Наредба 9 ПДК:
­ср.часова за опазване на човешкото здраве­до 
350мг/м
3
;ср.денонощна за опазване на човешкото здраве 
­до125 мг/м
3
;норма за опазване на пр.екосистеми­до
мг/м
3
;алармен праг за серен диоксид­350мг/м
3
.
H
2
силно токсичен безцветен газ с миризма на развалени 
яйца,по­тежък от въздуха и добре разтворим във 
вода,силно токсичен.Действие върху живите 
организми:образуване на калиев и натриев сулфиди 
предизвикаващи възпаление на лигавиците,резорбират се в 
кръвта където се хидролизират и отделят H
2
предизвикаващ общо отравяне на организма.Образуване на 
железен хематин при взаймодействието му с хемоглобина и 
настъпа кислороден глад.ПДК в атм въздух­10мг/м
3
.
13.  Азотни съединения(NO,NO
2
,N
2
O
3
,N
2
O
4
,NH
3
).Азотният 
оксид е безцветен,а азотният диоксид е червенокафяв.Имат 
остра задушлива миризма.Азотните оксиди са около 6% от 
всички атм.замърсители,като приблизително 60% са с 
антропогенен произход.Под замърсяването с азотни оксиди 
се има предвид смес от NO и NO
2
 (NOx) с различн 
съотношение по между им.Aнтропогенни източници на 
замърсяване:при горене на орг.горива 95% NO и 5% NO
2
.В 
процеса на горене азотът от въздуха може да се окисли до 
азотни оксиди по два начина:механизъм на Зелдович­
несъдържащи азот горива,бедна горивна смес и 
температура над 1500
0
С:
N
2
 +O?NO+N­Q              N+O
2
?NO+O+Q          N+OH=NO+H
Нискотемпературен механизъм:богати горивни 
смеси,взаимодействие между азота и въглеродни радикали:
N
2
+R=RN+N                   N
2
+C
2
=2CN             N
2
+C=CN+N
Част от образувалите се цианиди се окисляват лесно до NOx
Друг източник е химическата промишленост и производство 
на азотна киселина.
Попаднали в атм.азотните оксиди вземат участие в сложни 
химични процеси,енергията за които се осигурява от 
слънчевата радиация:
NO
2
+hv=NO+O             O+O
2
=O
3                               
NO+O=NO
2
В резултат на тези превръщания се натрупват големи 
количества атомен кислород и озон,които окисляват 
атм.замърсители до силно токсични продукти.Азотният 
диоксид се хидролизира до азотна киселина,като частично 
се неутрализира до нитрати или се адсорбира от валежите. 
NO
се неутрализира за около 3 денонощия.Концентрациите 
на азотните оксиди във въздуха варират през денонощието 
като най­високи стойности се наблюдават през обедните 
часове,а най­ниски­през нощта.Токсично действие:попаднал 
в белите дробове азотният оксид образува азотна или 
азотиста к­на,които предизвикват възпаления,оток и др.При 
проникване на азотните оксиди в кръвта се получават 
нитрати и нитрити,които предизвикват разширяване на 
кръвоносните съдове и понижаване на кръвното 
налягане.Нитратите взаимодействат с желязото на 
хемоглобита и се образува метхемоглобин,затрудняващ 
снабдяването на тъканите с кислород. NO
предизвиква 
липидна пероксидаза.Поражения при растения­
хлороза,увреждане на нормалните ф­ции на 
растенията.Азотните оксиди намаляват прозрачността на 
атмосферата.
Норми за опазване на човешкото здраве NO
2
­до 40мг/м
ср.год.и до 200мх/м
3
 ср.часова;за опазване на 
растителността­до 30мг/м
3
­NOx ср.год.
NH
4
­безцветен токсичен газ с остра дразнеща миризма,по­
лек от въздуха,химически активен,разтворим във 
вода.Източници:от почвата при минерализация на хумуса,от 
торохранилища и животновъдни сгради при гниене на орг.в­
ва в урината и фекалиите,от промишлена д/ст,при изгаряне 
на въглища,вегетиращи зелени растения и др.Действие 
върху живите организми:прониква в кръвта и образува 
алкален хематин с хемоглобина като се намаляват 
количествата на еритроцитите.Поява на анемии намаляване 
на усвояемостта на хран.в­ва и др.При големи количества­
пристъпи на спазми на тялото редувани от паузи с 
коматозно състояние и се стига до парализа на дихателния 
център   и  смърт.Има   дразнещо  действие­
кашлица,кихане,сълзотечение и конюктивити.Отрицателно 
действие върху растенията и технически съоръжения и 
оборудване.ПДК в атм.въздух на населени места­
0,10мг/м
3
ср.денонощна и 0,20мг/м
3
 мах еднократна (Наредба 
14).
14.  Въглеводороди­изградени съединения от С и 
Н:наситениненаситениалициклениароматнитерпени
каротеноиди,стероиди и др.Въглеводородите попадат във 
въздуха в резултат на антропогенна дейност:при горене на 
орг.горива и при преработка на нефта.Главен източник на 
замърсяване­изгарянето на бензина в 
автомобилите.Въглеводородите представляват 12% от 
всички основни замърсители на атм.Основен източник на 
активните въглеводороди е автомобилния 
транспорт,нефтодобивът,нефтопреработката   и 
авиационния транспорт.някои от тях не са вредни за живите 
организми в концентрациите,в които се срещат,но 
др.участват  в  образуването на  фотохимичния 
смог.Източници на полицикличните въглеводороди са 
процесите на пиролиза при горене­енергетика,черна 
металургияавто­ и авиотранспорт и др.Полицикличните 
въглеводороди се адсорбират върху праховите частички и 
саждите в атмосферата като малка част от тях остава във 
вид на пари.По начало те са инертни в­ва,но голямата им 
повърхност,резултат от финното им диспергиране,ги прави 
реакционно активни със серен.азотен диоксид и с озон под 
действието на УВ­лъчи.Въглеводородите и техните 
производни включват голям брой с­ния,като 200 са с 
установено канцерогенно д/вие.Някои от тях се срещат в 
дима на цигарите.При високи концентрации­дразнене на 
дихателните пътища и очите.ПДК в атм.въздух на населени 
места:3­4­бензпирен­до   0,1мг/м
ср.денонощна;формалалдехид­до  0,01мг.м
3
 ср.год.,до 
0.05мг/м
3
 ср.денонощна и до 0.01мг/м
3
 мах еднократна 
(Наредба 14).
15. Тропосферен озон­един от най­сериозните замърсители 
на атмосферата,доколкото той е продукт на промеждутъчни 
реакции протичащи с др.атм.замърсители или отделян при 
някои промишлени дейности,в  ренгенови 
кабинети,лаборатории за спектрален анализ и др.Основното 
количество озон в тропосферата се обаразува при 
трансформацията на NO
2
 до NO и атомен кислород под 
въздействието   на   УВ­лъчи.Атомният  кислород 
взаимодейства с молекула кислород и се образува озонТези 
реакции могат да се свържат с образуването на 
фотохимичния смог.Патогенно действие:дразнене на 
дихателните пътища,кашлица,повръщане,главоболие,виене 
на  свят,умора,нарушена  сърдечна   дейност.При 
продължително въздействие на озона в определена 
концентрация може да доведе до белодробна фиброза.При 
наличие на азотни оксиди,аерозоли на сярната к­на и 
водороден пероксид се наблюдава засилен токсично 
действие на озона.Минимално доловима за обонянието на 
човека концентрация на озона­0,015­0,04мг/м
3
.ПДК на озон в 
атм.въздух­праг за здравна защита­110мг/м
3
 ср ст­ст за 8 
часа,240мг/м
3
 ср.часова,65мг/м
3
 ср.за 24 часа;прагове за 
информиране­180мг/м
3
;за   предупреждение­360мг/м
ср.часови стойности (Наредба 8).
16. Фотохимични оксиданти и фотохимичен смог.Оксиданти­
в­ва способни да окисляват KI и др.химични с­ния.Към 
тях,представители на вторичните атм.замърсители се 
отнасят   озон,азотен  диоксид,водороден 
пероксид,въглеводороди и др.Основните източници на 
замърсяване с оксиданти:антропогенна  дейност­
автотранспорт и промишленост.Фотохим.оксиданти участват 
в образуването на фотохимичния смог,който представлява 
сиво­жълта омара.Думата от англ.smock­пушек,дим и fog­
мъгла.Условия благоприятстващи появата  на 
фотохим.смог:наличие на гъстонаселен или промишлен 
район,разположен в котловини или долини;висока влажност 
на въздуха;състояние на температ.инверсия;наличие на 
сл.радиация;ниска скорост на вятъра и др.Образуване на 
смог:
2NO+O
2
=2NO
2
NO
2
+hv?NO+O
O+O
2
        O
3
+Q
NO+O
3
=NO
2
+O
2
Следващият етап е свързан с окислителното действие на 
образуваните вторични замърсители­озон,атомен кислород 
и азотен диоксид по отношение на наличните в атм.въздух 
наситени  и  ненаситени  въглеводороди.Най­
реактивоспособни са алкените с двойни и алкините с тройни 
въглеродни връзки,алдехидите и различните производни на 
ароматните въглеводороди.Протичат окислителни процеси
при които се получаватсилно токсични в­
ва:пероксиацетилнитрат (ПАНи пероксибензолнитрат 
Основният фотохимичен окислител е озона,който обуславя 
до 90% от окислителните реакции,а останалите 10% се 
падат на азотния диоксид и пероксиацетилнитратите:
NО
2
+SО
2
=NО+SO
3
Образуване   на смогО
3
+hv=O
2
+O;   O+H
2
O=
2
OH; 
CO+OH=CO
2
+H
H+O
2
=HOO (хидропероксиден радикал); НОО+NO=HO+NO
2
По правило в райони с източници на първични замърсители 
най­ниски са стойностите през нощта,максимум през деня по 
време на слънчевото греене.Образуването на фотохимичен 
смог може да се разглежда и като естествен механизъм за 
елиминиране на антропогенните замърсители на 
атм.въздух,но продуктите са още по­вредни.Отрицателно 
действие на фотооксидантите:дразнене на лигавиците на 
форните части на дихателната с­ма и очите;понижена 
прозрачност на атмосферата и увреждане на 
растителността.В Б­я няма приети норми на фотохимични 
оксиданти,т.к.се прилагат такива,които по отношение на 
замърсителите участващи е образуването на смога.
(NOx,SO
2
,O
3
 и др.)
17. Аерозоли­х­ка,образуване и класификация на прах.В 
тропосферата,стратосферата има частици с определена 
маса и сложна форма,която може да се представи във вид 
на еквивалентна сфера с радиус R и големина 10
­7
 до 10
­2 
см.Частици с радиус под 10
­1
мса известни като ядра на 
Айткен и са многобройни.Някои частици попадат в 
атмосферата в готов вид при вулканична дейност,падане на 
метеорити,а др.се формират в самата 
атмосфера.Разпределение в зависимост от размера на 
ат.частици:фоново,морско и континентално.При фоновото 
частиците са равномерно разпръснати във всички слоеве на 
тропосферата.Прието е за чистия въздух на 1см
3
 не повече 
от 700 частици и повечето да са с радиус до 0,2 мm.Mорско­
до 2 км над водните площи с радиус 0,5­
20мm.Koнтинентално­две зони над сушата:силно 
урбанизирани­над 10
5
бр.в 1 см
3
 въздух и над селски и горски 
райони до 104брВ 1см
3
 въздух.Частиците попадащи в 
атмосферата имат природен и антропогенен произход (до 
45%).Образуване от замърсители на въздуха­серен диоксид 
и въглеводороди:
SO
2
+hv?SO
2                           
SO
2
+O
2
?SO
4                   
SO
4
+O
2
?SO
3
+O
3
SO
3
+H
2
O=H
2
SO
реагира с калциеви,магнезиеви и др.соли и 
се получават сулфатни частици.
Масата на аерозолите образувани за определено време е 
сравнително малка в сравнение с масата на съдържащия се 
във въздуха серен диоксидФотолиза:  К=Ка.F,  F=K/Ka;Ка­
абсорбционна константа, F­бр.трансформирани молекули 
към бр.молекули погълнати пт фотони (фотоефективност).
Каталитично окисление за получаване на частици:
SO
2
+H
2
O=H
2
SO
3                                                   
2H
2
SO
3
+O
2
=H
2
SO
4
NH
3
+H
2
SO
4
.nH
2
O­>NH
4
HSO
4
.nH
2
O; NH
3
+ NH
4
HSO
4
.nH
2
>(NH
4
)
2
SO
4
.nH
2
O                            2SO
2
+2H
2
O+O
2
­>2H
2
SO
4
Окисление на въглеводороди при образуване на аерозолни 
частици: NO
2
+hv­>NO+O;О+алкени­>RO;O
2
+алкени­>продукт
R+О
2
­>RO
2
; RO
2
+O
­>RO+O
3
Формирането на аерозолите се осъществява по два начина­
чрез хомогенна и хетерогенна кондензация.Хомогенна е 
резултат от смесването и взаимодействието на газове от 
въздуха,без  външни   замърсители.Има  динамично 
равновесие  м/упървичните и коагулиралите 
частички.Хетерогенната­взаимодействие м/у нормалните 
съставки на въздуха и замърсителите.Преобладава в 
случаите на ниско съдържание на фотохимични продукти 
или на високи концентрации на ядра във въздуха.
Аеродисперстни с­мисмес от атм.въздух(дисперсна среда
и диспергирани в него финни частици в твили течно 
агрегатно състояние(дисперсна фаза).С твърда дисперсна 
фаза­прах или дим,а с течна­мъгла.В­вата в диспергирано 
състояние  придобиват   нови   св­ва:самопроизволна 
коагулация­частиците уедряват и стабилността на с­мата 
намалява;частиците адсорбиратгазови молекули и йони от 
средата;голяма скорост на диспергиране,нараства с 
намаляване на диаметърът на частиците;способност на 
аеродисперсните с­ми да разсейват сл.светлина­нараства с 
увеличаване на бр.и дисперсността на частиците.Аерозолът 
е с­ма с груба,колоидна или аналитична дисперсност с 
размери­0,5­1,0ми повече;0,005­0,5ми 0.001­
0,005мm.Според  характера  на  образуването  си 
биват:кондензационни или дисперсионни.
Класификация на праха:
­в зависимост от източниците на образуванекосмически
вулканиченнадземенантропогенен.
­според формата на частиците:с изометрични частици,с 
ламинарни и влакнести.
­по състав:органичен,неорганичен и смесен.
­в зависимост от размера на частиците:прах­над 10мm, няма 
способност за дифузиямъгла­0,1­1мm.утаяват се с 
постоянна скорост не дифундират;дим­0,1­0,001мне се 
утаяват а постоянно дифундират.
­класификация по взривоопастност.
18. Аерозоли­х­ка на праха и въздействие в/у живите 
организми.От всички аеродисперсни с­ми най­голямо 
значение за замърсяване на атмосферата има 
праха.Главната причина е,че праховите аерозоли остават в 
тропосферата като 80% от тях  на височина 1 
км.Елиминирането на праховите частици се извършва по 
гравитационен път,но и с валежите.Задържане в 
атмосферата от 3­30дни.Х­ки на 
праха:концентрация,размери,форма,специфично тегло и 
хим.състав на дисперсната фаза.Концентрацията може да 
се изрази тегловно или кониметрично в единица обем 
въздух.Размерите зависят от първични и вторични 
фактори.Към първичните се отнасят процесите на 
раздробяване и физ.св­ва на материала,а към вторичните­
метеорологични и аеродинамични параметри на 
средата.Размерът на праховите частици се определя в 
зависимост  от  геометричната й форма  или 
аеродинамика.При сферични частицигеометричният размер 
се изразява с диаметъра,повърхността или обема на 
частицата като се измери проекционния диаметър (d
p
)
При 
изометрични частици се определя по еквивалентния 
диаметър (d
e
).Всяка частица във въздуха се намира под 
въздействието на две сили­гравитационна и 
аеродинамична.М/у двете сили има равновесие и частицата 
се седиментира с постоянна скорост.Утаяване на частици с 
размер 1­50мсъгласно закона на Стокс:
V=0,003.p.d
2
s ,cm/sV­скорост на седиментация на 
частицата (сm/s);
специфично тегло,или плътност на частицата (g/cm
3
);
ds­диаметър на частицата (мm);
Частиците с неправилна форма се утаяват с по­малка 
скорост,т.к.ds<dp.За да се сравнят прахове с разнороден 
състав ds се привежда към аеродинамичен диаметър 
(dае),който се отнася за сфера с плътност единица:
dае= ds ?p
Сравнително голяма част от праховите частици се намират 
под формата на агломерати.По форма те биват 
изометрични и линейни.При агрегата ds<dp.
Влияние върху живите организми:Прахът влияе пряко и 
косвено.Пряко поразява дихателната с­ма,кожата и 
очите.Степентта на вредно въздействие зависи от 
количеството на праха във въздуха,от размера и формата 
на прашинките,техните физикихимични и токсични св­
ва.Отлагането на прашинките в различни части на 
дихателната с­ма се обуслявя от гравитационната 
седиментация,импакцията и дифузията.Праховите частици 
предизвикват акутни и хронични катарални процеси­
ринит,фарингит,трахеит и др.Могат да предизвикат 
фиброза,която нарушава дишането,затруднява 
кръвообръщението и натоварва работата на сърцето.Най­
сериозното заболяване предизвикано от праха е 
пневмокониозата.Прахово фиброрно увреждане:
R=a.Q.T    ,Q­прахово депоТ­време на престой в белите 
дробове,  а­биологично д/вие
Q=K.C.t   ,K­коефициентС­концентрация на финната 
фракция на суспендирания във въздуха прах,  t­
продължителност на експозиция;
Прахът върху кожата предизвиква дразнене,сърбеж и 
възпалителни процесинарушават се терморегулаторната и 
отделителната ф­ция на кожата,намалява нейната 
чувствителност и рефлекторна реакция..Кожата се 
изсушава,напуква и се улеснява възможността за 
проникване на болестотворни микроорганизми.Прах 
попаднал върху очите предизвиква възпаления като 
конюктивити,кератити и др.
Косвено д/вие:условия  за образуване на 
мъгли,вкл.фотохимичен смог;намаля се прозрачността на 
атмосферата;силно поразява растителността;действа 
разрушително в/у материалните ценности.
19.  Поведение на замърсителите в атмосферата
Атмосферата изпълнява нова несвойствена ф­ция,свързана 
с пространственото разпределение на замърсителите в 
хоризонтална и вертикална посока,която е резултат от 
антропогенната д/ст.Сравнително най­силно е повлиян 
въздухът над големите урбанистични райони и промишлени 
центрове,т.к.там концентрацията е няколко пъти по­висока 
от тези в селските и планинските райони.Закономерности 
при разпределението на замърсителите в атмосферата
Тропосферата се дели на два слоя­приземен 3­5км с 
неравномерно разпределение на замърсителите като в 
Северното полукълбо са съсредоточени и втория слой от 
5км до 16­18кмкъдето замърсителите са с голяма 
устойчивостразпространени са на големи разтояния по­
равномерно.
В стратосферата замърсяването се извършва директно и 
индиректно.Директното е резултат от опитите с ядрено 
оръжие,свръхзвукова авиация,вулканична  д/ст и 
др.Индиректното­проникналите от тропосферата по­
устойчиви замърсители.в стартосферата могат да 
проникнат и различни аерозоли с най­голям дял на 
сулфатите.От антропогенните фактори първостепенно 
значение има реактивната авиация,която нарушава 
топлинния баланс и намалява ф­циите на озоносферата 
като нарушава съотношението м/у кислорода и озона.
Хим.в­ва   (газови,течни   и   твърди)?Атмосфера 
(тропо­,страто­,мезосфера)? химичнифизични и биол
процеси?Осни метаболитни  продукти?вторични 
процеси?изходни вторични продукти? синергични и 
антагонистични комбинации?биогенно и абиогенно 
възд/вие?глобални  промени (изменение  на 
климата,промени в екол.равновесие,промени в екол.профил 
на ок.среда)
Физични 
процеси:утаяване,адсорбция,разтваряне,дифузия,деструкц
ия;
Химични 
процеси:окисление,хидролиза,фотолиза,деструкция;
Биологични процеси:окисление,редукция,деструкция;
Естествената регенерация на въздуха се обуславя от 
определена група фактори и методи,благодарениена които 
голяма част от замърсителите на въздуха се неутрализират 
или утаяват.
Методи – естествена неутрализация и утаяване
Фактори ­релефвалежиклиматзелени насъждения
фотосинтезаметеорологични факторитемпература
естествена циркулация.
Замърсители могат да се класифицират като хомогенни и 
хетерогенни.Хомогенните протичат под влиянието на 
разразлични фактори,сред които важно значение има 
редоксипроцесите.Пример затова е окислението на серен 
диоксид до сярна к­на.Хетерогенните процеси протичат в/у 
повърхността на аерозолите и се катализират от наличните 
метални оксиди във въздуха.
Продължителността на запазването на замърсителите в 
атмосферата и скоростта,с която те се трансформират в 
нея се характеризира с понятието продължителност на 
живот   на  замърсителите.Трансформацията   на 
замърсителите в различните слоеве на атмосферата 
протича с различна скорост,която е по­голяма за долните 
слоеве   на   тропосферата.Най­често   срещаните 
трансформации са свързани с поглъщане от облаците и 
валежите  и утаяването  им  в/у  земната 
повърхност.Поглъщането на техногенните газове и 
аерозоли,замърсяващи атмосферата започва при достигане 
им на долната граница на обаците.Замърсителите се 
поглъщат,химически взаймодействат и изменят св­вата 
си.Краен резултат­пречистване на атм.въздух.Три етапа:
­Достигане на замърсителите до местата за поглъщане;
­Поглъщане на замърсителите от валежните 
продукти,падащи от по­горните части на облаците;
­Абсорбиране на замърсителите от валежните продукти в 
зоната на подоблачния слой въздух;
Механизми на отмиване на газовете от облаци:
­просто разтваряне на газовете в дъждовните капки по 
закона на Хенри;
­разтваряне с последваща обратима хидратация и 
дисоциация
­разтваряне и последваща необратима трансформация или 
взаимодействие с др.в­ва.
Важен показател за измиване на газове от облаци 
представлява коефициентът на поглъщане на газовете 
(d),които показва обема на разтворения газ в единица обем 
вода.Най­ефективно отделяне на газове има,когато те са 
разтворени във вид на йони
Процесите на самопричистване на атмосферата 
представлява взаимодействия на газове и аерозоли с 
елементите на облаците и валежните продукти в тях.
Сухото утаяване на аерозоли и газове е резултат на 
гравитационната седиментация,на дифузионния пренос и на 
инерционното утаяване.Това са активни процеси на 
пречистване на атм.въздух.
Гравитационната седиментация има значение за утаяването 
на аерозоли с плътност много по­голяма от тази на въздуха 
с r=20мm.Скоростта на гравитационното отлагане се 
определя от съотношението м/у силата на гравитационното 
притегляне и аеродинамичното съпротивление на частицата 
и се осъществява по закона на Стокс.Сухото утаяване на 
аерозоли и газове може да протече и под формата на 
химически реакции м/у замърсителите и земната 
повърхност.Поглъщането на атм.замърсители от водната 
повърхност е по­голяма отколкото над сушата.
20. Миграция на замърсителите в околната среда в голяма 
степен съответства на естествения кръговрат на в­вата в 
природата;след като се включат в кръговрата те се 
обединяват в самостоятелна група,предизвикваща нови 
процеси и явления.Това нарушава нормалното протичане на 
редица биотични и абиотични процеси в природата.Под 
влияние на различни фактори,замърсителите,участващи в 
кръговрата на в­вата претършяват сложни трансформации
Има два миграционни цикъла:първичен,осъществяващ се в 
геосферата и вторичен­във витасферата.Двата цикъла 
протичат с две основни форми­химична,типична за 
първичния цилъл и биохимична­за вторичния.Характерно за 
първичния миграционен цикъл е първоначалното 
количествено натрупване на замърсителите.Независимо в 
кой от компонентите на геосфератапървоначално попадат 
замърсителите,те се включват в два миграционни процеси­
монокомпонентна и интеркомпонентна 
миграция.Монокомпонентната миграция протича в един от 
елементите на геосферата,докато интеркомпонентната­м/у 
отделните части на геосферата.С най­голяма скорост се 
осъществява миграцията във въздуха следвана от тази във 
водата и почвата.Интеркомпонентната миграция се 
характеризира със свързването на съответния химичен 
агент с биомасата,в резултат на което се получава 
качествено нов продукт.Тази миграция преминава през 
отделните звена на  хранителната верига на 
човека,претърпява трансформации и запазва биохимичната 
си структура и св­ва.Една част от нея се превръща в 
химична форма на миграция и се включва в първичната 
миграция на геосферата.Част от замърсителите проникват 
чрез въздуха,водата в зоомасата,където се свързват с нея 
и влизат във вторичния миграционен цикъл.В природата 
съществуват процеси ,които водят до ликвидиране или 
намаляване  на  отрицателните  последствия от 
антропогенната д/ст.Спонтанно протичат реакции,които 
намаляват или неутрализират вредните в­ва.
Попадналите в атмосферата вредни в­ва са подложени на 
въздействието на сл.радиация и намиращите се там активни 
газове,които  продуцират  химични 
превръщания.Концентрацията на токсичните в­ва във 
въздуха трябва да е такава,че процесите на акумулиране и 
дезактивация да водят до необратими и безопасни за 
човека изменения:
Voб=С<i
Voб­общо количество на емитираните газовеС­
концентрация на хим.агент
сумата от дезактивираните по каналите 1,2,4,6 и 8 части 
от него;
Този баланс дава възможност да се определят ПДК на 
замърсителите,над които природните процеси на 
неутрализация не могат да предотвратят опасното за 
здравето на човека натрупване на вредни в­ва в околната 
среда.
21Преземния въздушен слои е с височина 50­100ми се 
характеризира с вертикално движение на въздушни потоци 
а също така и сизмененията на температурата скороста и 
торболетноста на въздуха в височина.Кам атмосферата се 
отнасят 3 основни състояния инверсия конвекция 
изотермия.Инверсията е наи стабилната вертикална 
устоичивост на ввъздуха и се определя от покачването на 
температурата.пр нея няма възходящ въздушен потоккоето 
води до задържане на атмосферните замарсители и до 
увели4аване на концентрацията им.Има 2 типа инверсия 
радиационна и на слягане.Радиционнита инвесии са 
естествени явления и обхващат малки участаци.Наи често се 
разсеват преа следобедните часове.Инверсиите на слягане 
се появяват на краибрежните терени и засягат гратските и 
пром раиони намиращи се в тези площи.Наи характерни са 
за летния сезон.
Явление при което атмосферата образува прашни куполи се 
нарича топлинен островТе са резултат от темп.разлика 
между въздуха на промишления раион и въздуха ,който го 
заобикаляТова кара по хладният въздух от извън 
градските региони да се предвижва по ниско и да 
иозтласква по топлия във височина.При което заедно с 
въздуха се увеличава и количеството в него на замърсители 
,които образуват прахов купол над града.
Конвекцията намалява температурата в височина,про което 
може да се усили вертикалния турболентен обмен.това 
състояние  е наи­благоприятно за разсейване на 
атм.замърсители.
Изотермията е състояние(междинно),при което има много 
слаб възходящ въздушен поток. Характерно е при облачно 
време и вятър.
Факторите,които определят опасните метеоролопгични 
условия са скоростта на вятъра и температрурната 
стратификация.При вятър концентрацията на замърсители 
в приземния въздух нарастваВсеки източник има различна 
скорост на вятъра,която определя и максималното 
съдържание на замърсители в въздуха­тази скорост се 
нарича опасна скорост на вятъра.бележи се с Vm и е 
различна за различните типове източници.  
22Замарсяването на атмосферата става от различни 
типове източници парвият е : Мигновенни еденични 
източници(МЕИ)характерно за тях е 4е има кратковременно 
изпускане на замарсители в атмосфератакоито зависат от 
производствения процес или от възникналата авариина 
ситоация.Попадналия облак  отМЕИ се придвижва по 
посока на духащия вятър.Прместването на облака зависи от 
метерологичните условия и структората на вятъра.При 
движението с малка турболенция големината на облака 
расте но концентрацията на замарсителите в централната 
му част намалява ,при по голяма турболенция разсейването 
на замърсителите е по бавно конценрацията им и размера 
на облака се запазват за по далго време.При вихровата 
турболенция разсейването става още по бързо.При 
непрекъснатите еденични източници(НЕИима 
непрекаснато изхварляне на замърсители(ТЕЦ),като при 
увличането (от въздушните потоцисе образува  димова 
следа(факел).Разпространението на облака зависи от 
височината на източника­комина,температурата на 
газовте,динамиката на ветровия режим.Факелът заема 
определено пространство в атмосферата  като се 
разширава пропорционално.При температурни инвесий 
факелат е тесен ,но изменения в посоката на вятъра 
предизвикват разширяване обхвата на засегнатата от 
замарсяване зона.По вида на факелите може да се съди за 
термичните и динамичните процеси в долните слоеве на 
тропосферата.Факелът има различна форма и различен 
температурен градиент.Когато има коносовидна форма 
температурата на въздуха и на факела намалява  с по
градус на 100мТова е нормална разсеика.При 
вълнообразна форма на факела има неустоичива 
стратификация на отмосферата и температурата се 
понивава с повече от 1 градус на 100м.Когато факела е под 
формата на газов поток има приземна температурна 
инерсия и слаб вятър.Когато емисиите попадат под зоната 
на инверсия факела се задържа близо до земната 
повръхност и концентрацията на замарсителите в 
приземния слой се увеличава.Ако факела е приповдигнат 
(кагаято е в зоната на инверсиятатои замарсява на големи 
растоянияНепрекаснати линеини източници­това са 
автомагистралите Непрекаснати пространствени 
источници(НПИса населените места и техните многобройни 
източници заедно с прилежащата им атмосфера.Потенцяла 
на замарсяване(ПЗхарактеризира условията за разсейване 
на замарсителите като за него са необходими данни­темп
скорост на ветара идр.Висок ПЗ в приземния въздушен слои 
има високи конц.на замарсителите,Определя се по 
формулата:ПЗ=
В България потенцяла на замарсяване се определя по 
следните условия:повторяемост на тихо тихо време V=0 и 
скорост на вятъра 1м/сек висок потенцял на 
замарсяване(75­100) при нисък вятър нисък потенцял на 
замарсяванв(0­25)при висока турболентност
23Основния източник на газообразни замърсители са 
процесите на горене т.е окислителните и редукционните 
процеси.Транспорта е един от основните замарсители­
автомобили железопътен транспорт и др.Само превозните 
средства задвижвани сток не замарсяват атмосферата.Наи 
сериозен замарсител са автомобилите.Количеството на 
вредните газова зависи от различни фактори­тип двигател 
мощносткачество на горивото идр.Причината за изгорелите 
газове ниския кпд на ДВГ­под 30поради тази мпричина се 
отделят 200 различни саединения в ауспоховите 
газове.Характера на врдните емисии зависи от типа на 
двигателя(бензин или дизел).И при двата типа замарсявот с 
СО,въглеводороди,серни оксиди и др.Двг са два типа с 
външно  смесообразуване­бензин   и  ватрешно 
смесообразуване­дизел.Бензиновия двигател използв леко 
течно гориво­бензин катао горивната снес се приготвя ван 
от двигателя за разлика от дизела.За практически цели 
сътношението въздух гориво се изразява чрвз 
стехиометричен коефицент­Iт който е масата на виздуха 
към тази на горивото.’’а ‘’ е въздушно отношение за 
различните режими на работа на двг когато а=1­
нормално,а>1 бедна смес,а<1 богата смес.Бензинът се 
получава като 1 фракция при дестилацията на нефта,тои е 
смес от различни въглеводороди(наситени и не наситени
има краина температура на кипене под 200 градуса.Към 
бензините има различни изисквания­добър фракционен 
състав,химична стабилност,и детонационна у­вост.За 
характеризирането на детонац.у­вост се използва 
октановото число съвременните двг изплзват бензини с 
окт.число­90­110 такива бензини са богати на ароматни 
въглеводороди.Подобряването на детонацС­ва   се 
подобрявачрез етилови добавки.От еколог .старана 
етилираните бензини се изхварлят в атмосферата оловни 
съединения­хлориди,бромиди  и др.които са 
вредни.Нафтата е друго гориво което се получава при 
дестилация притемпература 190­360 градуса изискванията 
към дизил гориво са­подходяща възпламеняемост пълно 
изгаряне ниска темп на замръзване и др.От састава на 
фракцйте зависи димноста и образувнето на нагар.Мярка за 
антидетонационните с­ва е цетановото число,неговите 
стоиности са 100 за цетана иза метилнафталена(условно). 
Но те са в граници от 40 да 50.От екологична страна 
съдържанието на сяра в нафтата е причина за образуване 
на 2 газа(SO2 иSO3) които пък довеждат до образуване 
вредни за еко с­мите на кисели аерозоли.
24Важно за токсичноста на газовете при двг е правилното 
изгаряне.Поради несаваршенствата в горивния процес в 
изпусканите вредни газове от бензинови и дизелови 
двигатели   концентрацията   на   замърсителите­
СО,въглеводороди и азотни оксиди са високи.Образувнето 
на СО  е заради недостига на въздух в горивна смес,или 
заради самия горивен процес при дизеловите двигатели се 
обяснява чрез реакцията студен пламък а при бензиновите 
е недостига на кислород или дисоцияциятра на СО при 
високи температури в прцеса на горене.Преди 
възпламеняването на сместа вътре в нея се образуват СО
Н2О С2Н2 , след възпламеняването се образува СО
ненаситени въглеводороди въглерод и др които накрая се 
окисляват.При наличие на на водни пари и въглеводороди 
се забавя процеса на доокисляването на СО.В горивната 
камера могат да протичат от 25 до 100 конкориращи се 
химични реакций.Въглеводородите се образуват в двг по 
наколко причини.Първата е е непълното горене или горене 
при ниска температура наречен още стенен ефект.Пулучава 
се в резултат на топлообмен м/у горивната смес и стената на 
камерата на границата на която настъпва гасенеи точно там 
концентрацията на въглеводороди е голяма.Друга причина 
е забавянето на дехидрогенизацията на горовото в 
цилиндъра.Азотните оксиди се образуват в горивния процес 
когато при горенето засмуканите с въздуха кислород и азот 
взаимодеистват при висока температура.Значение за 
азотните оксиди има съдържанието на  О и N както и 
максималната температура на изгаряне на горивната 
смес.при изпускане ма азотния оксид част от него се 
окислява до азотен диоксид,тази реакция е характерна за 
дизел.двигатл.Саждите се образуват при първичното 
окисление на вълевод­и.,Образува се СО и ацитилен които 
е в основата на образуване на сажди,поцеса на кетеринг 
сащо се образуват сажди.Саждена чистачка е ъгломерат от 
кристали пластинки и шестоъгълници.В процеса на горене 
саждите   преминават  3  етапа­
зародишообразуване,нарастване до първична 
частичка,коагуация.При колагулацията се 
образуватвторични и третични структури скороста им на 
образуване зависи от първия етап,колкото са по висши 
нормалните алкани и алкени в горивото толкова скороста е 
по голяма.Оловото в отработените газове се дължи на 
антидетонаторите­тетраметил и др.повечето оловни 
частици са под формата на айрозоли.Високото съдържание 
на оловни айрозоли се констатира на големи растояния от 
магистралитеи се дължи на абсорбцията му във въздха.
25. Разликата в горивния пгоцес при бензинови и дизелови 
двигатели х­ра разлики в обработените газове.В двата 
двигателя съдоржанието на СО и водни пари е еднакво.Но 
при бензиновия съдържаниети на О е по малко а от там и 
няко силно токсични в­ваТези токсични в­ва с групират в 2 
групи­при бензиновите въглеводороди и СО а при 
дизеловия­NO и сажди.Не може да се каже кои от двата е 
по малко токсичен и двусловно токсичноста на бензиновия е 
2 пъти по голяма от на дизеловия.Режима на работа силно 
влияе в/у токсичноста.В часност оборотите на двигателя и 
натоварването.Изменението на оборотите довежда до 
промени в условията и в начина на смесообразуването,както 
и на фронта на горене в цилиндъра.Нарстването на 
честотата на въртене е за сметка на намаляването на СО 
при бенз.двиг.С повишаванв на n(честотата на въртене
емисиите на NO  се повишават ,про дизил.двигемисийте на 
СО намаляватс повишаванв на n .Въглеводородите с  NO 
намалянето се запазва при около 70% от мах мощност на n. 
Натоварвнето на двигателя силно влияе в/у токсичността 
му.Което води до повишаване наСО и въглеводородите и 
намаление на NO при бензиновите.Кличеството на 
отработените газове се определят по формулата G=Gn+Gr 
кадето:Gn­oбема на аспирирания въздух,Gr­количеството на 
горивото,G­количеството на отработените газове.Характера 
на движение влияе в/у количеството на отделяните 
газове,при равномерно движение вредните емисийса по 
малкопри празен ход вредните емисий също  са 
повишени,при дизеловите двигПри ускорение и потегляне.
26. Промишлеността е основен замърсител на въздуха,тъи 
като има високо потребление на енергия.Именно тази 
енергия се осигурява от невъзобновими енергийни ресурси­
въглища нефт природен газ и други.При изгарянето им в 
акмосферата се отделят вредни емисий в големи 
количества  които са от различни видове.Като отрасли от 
промошленоста наи интензивни замарсители са ТЕЦ­
те,предприятията  на   черната  и  цветната 
металургия,нефтопреработвтелни предприятия и дрВ 
зависимост от х­ра на замрсителите от предприятрията се 
разделят на:дразнещи и токсични в­ва ,прах дим , неприятни 
миризми и др.наи използваните горива са нефта и 
природния газ,а основния им градивен елемент е 
въглерода,кислорода,водорода.При  изгарянето  на 
органичните горива в среда с достатъчно кислородсе 
получава СОи Н2О,ако в средата няма достатъчно 
кослородима не пълно окисление на въглерода.В следсвие 
образувания СО2 реагира с въглерода при тазо реакция се 
образува СО и се отнема енергия.Малките съдържания на 
сяра и азот в горивата сащо реагират и образуват 
оксиди.При някои горива в които не се съдържа азот 
азотните окиси се образуват от атмосферния азот.При 
определянето на вредните емисий в атмосферата(за пром
източ.) е нужно да се знае не само видаи концентрацията ни 
и параметрите на отделните източници,тяхният 
тип,височината на съоражението,размери   на 
отвора,темпер.на изхвърлените газовеколичеството 
изхварлен прах и др.За определянето на кол.изхв.В­ва се 
прилагат различни методи един от тях е балансовия метод 
кото дава възможност по изразходваното гориво да се 
определи количеството.Контролът на вредните емисий от 
предприятиятасе осъществява чрез периодично 
замерване,и по  формулата­М=Ст*Vr,където М­
количествоизхварлвни газове,Ст­концентрацията на 
емисийте,Vr­обема на изхвърлените газове.Екологично най 
чистото гориво е природния газ,следван от течните горива и 
накрая твърдите.Енергетиката е главен замарсител в 
частност ТЕЦ изхвърлящи в акмосферата прах ,СО 
идр.Голям замърсител е и металургията с арсен олово и 
др.Химическата промишленост също изпуска много вредни 
в­ва в атмосферата освен газовете­СО,NO SO2 и др.така и 
флуорни съединения амоняк идр.Нефтопреработвателната 
промищленост е замарсител с серни оксиди органични к­ни 
въглеводороди и др.хранителната промкетони алдехиди 
амоняк сажди и др.
27Урбанизацията на големите и по малко на селени места е 
свързано с различни структорни промени индустриализация 
развитие на комуникацийте и транспорта жилищно 
строителство и др,сащо така и увеличаване броя на 
населението както и броя на големите градове.В това 
отношение урбанизацията има както добри­подобраване на 
комфорта в бита достъп до образование,така и лоши страни 
свързани с здравето на човека и на намиращите се там 
екосистеми.Тези негативни въздесйствия са свързани с 
замърсяването на въздуха водата и 
почвата,шума,промените  в  климата(локалния и 
др.Проблемите в големите урбанизирани центрове са 
свързани с нарастването на концентрацията на отпадъците 
и невъзможноста на природата да се справи с 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Замърсяване на въздуха

Въглероден оксид (СО) – представлява безцветен силнотоксичен газ,без мирис,по-лек от въздуха и с ниска разтворимост във вода.При запалване гори със синкъв пламък.Химически е доста инертен.СО е първичен замърсител на атм.и един от най-токсичните газове..
Изпратен от:
flin
на 2008-02-04
Добавен в:
Пищови
по Екология
Статистика:
1,087 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
694
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
562
·
14
·
296
·
1,206
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на въздуха

13 май 2007
·
1,509
·
3
·
284
·
450

В периода 1989 г. е налице значително намаляване на емисиите от атмосферни замърсители, а оттам и подобряване качеството на въздуха в населените места.
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
597
·
2
·
6
·
558
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Замърсяване на въздуха

01 яну 2009
·
733
·
7
·
1,200
·
908
·
1

Замърсяване на въздуха от черната и цветната металургия - източници на замърсяване, пътища за решаване на проблема.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на въздуха

Материал № 87800, от 04 фев 2008
Свален: 1,087 пъти
Прегледан: 1,161 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 14,166
Брой символи: 88,180

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на въздуха "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
170 37

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
20 37

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения