Големина на текста:
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ
RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System) e системата за брутен сетълмент в
реално време в България. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на
всички плащания в национална валута на територията на Република България. Агент по
сетълмента е БНБ.
БНБ изгражда, организира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и
осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. БНБ е
собственик на RINGS и определя реда за участие в нея.
Чрез сетълмента в БНБ се извършва окончателното уреждане на задълженията по
трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа.
В RINGS задължително се изпълняват:
1.Всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател
имат сетълмент-сметки при БНБ;
2.Плащания, инициирани от платежни системи и системи за сетълмент на ценни
книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ;
3.Плащания на клиенти на банки за суми, равни на или над 100 000 лв.
През RINGS могат да се изпълняват и плащания на клиенти на банки по тяхно желание
без ограничение в размера.
Участници в RINGS са:
1.Българската народна банка;
2.Банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
3.Клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от
Закона за кредитните институции;
4.Клон на банка от държава-членка, извършващ дейност на територията на
Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.
РЕЗЕРВЕН ФОНД
Резервният обезпечителен фонд е създаден съгласно чл. 11. от Наредба № 3 за
безналичните плащания и националната платежна система. Фондът се създава като
допълнителен гаранционен механизъм за осигуряване сетълмент на плащанията,
инициирани от системните оператори към системата за брутен сетълмент в реално
време RINGS.
БНБ организира създаването на резервен обезпечителен фонд, формиран от отчисления
на средства от сметките за сетълмент на банките участници.
Участието във фонда е задължително за всяка банка.
Фондът се задейства преди края на системния ден при недостиг на средства по сметка
за сетълмент на една или повече банки, срещу която/които е насочено дебитно
известие.
1
Формирането, организацията и правилата и процедурите на опериране на фонда, както
и редът и сроковете за възстановяване на ползваните средства от него, са обект на
Правилата на фонда.
ТАРГЕТ
Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реално време TARGET2
На 24 октомври 2002 г. Управителният съвет на Европейската централна банка взе
стратегическо решение за разработване на следващото поколение на
Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (ТАРГЕТ) – ТАРГЕТ2, която стартира успешно на 19 ноември 2007 г.
Основната цел на ТАРГЕТ2 е ефективно да обслужва паричната политика на
Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания
в евро на базата на RTGS-принципа. Системата е пригодена към нуждите на банките,
осигурява сетълмент на спомагателните системи и взема под внимание текущото
развитие на Единната зона за плащания в евро (СЕПА), като повишава ефективността
на вътрешноевропейските плащания. В бъдеще се предвижда възможност за
интегриране със системите за ценни книжа на общоевропейско равнище (TАРГЕТ2 –
ценни книжа).
От правна гледна точка ТАРГЕТ2 е изградена като съвкупност от RTGS-системите на
страните участнички, които представляват компоненти на системата. От техническа
гледна точка ТАРГЕТ2 е изградена върху единна съвместна платформа (Single Shared
Platform – SSP) с висока степен на сигурност и поставя всички участници при еднакви
ценови условия за изпълнение на преводи в евро. Съвместната платформа е
разработена и поддържана от централните банки на Франция, Германия и Италия.
ТАРГЕТ2 предоставя хармонизирани услуги, интерфейси и комуникационни стандарти
на участниците (кредитни институции, централни банки и спомагателни системи).
Всеки от тях може да участва през един системен компонент, администриран и
опериран от централна банка.
На 27 ноември 2008 г. УС на БНБ взе решение за стартирането на проекта за
присъединяване на БНБ и на националната банкова общност към ТАРГЕТ2.
SEPA
Единна зона за плащания в евро (SEPA)
Неотменна част от сложния процес на интегрирането на България в Европейския съюз е
подготовката на националната платежна инфраструктура за интегриране с платежната
система на еврозоната. Реализацията на проекта СЕПА ще наложи промени в правната
рамка, регулираща платежната система, и ще окаже влияние върху съществуващата
инфраструктура и действащите системи. Основните задачи при изграждането на
Единната зона за плащания в евро в България обхващат правната рамка, платежните
инструменти, стандартите, платежните системи и инфраструктурата за плащания.
Към момента по-голямата част от банките на територията на страната са се
присъединили към схемата на СЕПА за кредитен превод.
2
Национален съвет по платежни системи
Националният съвет по платежни системи (НСПС) е създаден през април 2005 г. и
включва представители на различни институции, ангажирани в платежния процес.
Основната цел на съвета е формиране на стратегия за развитие на платежните системи,
организиране и координиране на процеса на финансова интеграция на България с
еврозоната в областта на платежните системи и изпълнението на проекта Единна зона
за плащания в евро.
В изпълнение на тази основна цел НСПС обединява интересите на участниците в
платежния процес; координира дейностите на различните институции, свързани с
платежните системи; изготвя предложения и разработва задания за иновации в
платежните системи, определя изискванията за интегриране на националните платежни
системи в международните платежни системи и адаптира съответната нормативна база.
Той има важна роля в цялостната реализация на проекта СЕПА на национално ниво.
Рамка за развитие на платежните системи в страната
Изготвя се Рамка за развитие на платежните системи в страната, която очертава
предстоящите действия по въвеждането на СЕПА схемите за плащания в левове и
присъединяване към системата ТАРГЕТ2, бъдещото развитие на платежните системи и
регулиращата ги нормативна уредба, както и времевата рамка за предстоящите промени
в платежния процес
БОРИКА като системен картов оператор
Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е създадена
през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка (БНБ) с Решение на
УС на БНБ. През 2004 дружеството беше преобразувано в еднолично акционерно
дружество (ЕАД) на Българска народна банка. През 2005 г. дружеството беше
преобразувано в акционерно дружество, като Българска народна банка продаде 63.76 %
от капитала на дружеството на 25 местни банки.
На 26.01.2006 г. Българска народна банка (БНБ) със заповед на управителя на БНБ на
основание на чл. 60, ал. 1 и чл. 61, ал. 2, чл. 79, ал. 1 и параграф 3, ал. 1 на Преходните
и заключителните разпоредби на Закона за паричните преводи, електронните платежни
инструменти и платежните системи, както и чл. 37 от Закона за административното
производство издаде лиценз на БОРИКА АД за извършване на дейност на територията
на Република България като системен оператор на платежна система за обслужване на
плащания по операции с банкови карти на територията на страната.
Като Системен картов оператор БОРИКА обслужва 25 местни банки, практически
всички банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях, като (1)
авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и
кредитни карти (включващи картовите продукти на MasterCard, Visa, American Express
и JCB), издадени от тези банки, (2) персонализира издаваните чрез дружеството
банкови карти, (3) извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез
картови операции, и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка, (4)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Платежни системи

БНБ изгражда, организира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS...
Изпратен от:
nadeto_113
на 2012-07-18
Добавен в:
Документи
по Банково дело
Статистика:
83 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Платежни системи и системи за сетълмент

22 фев 2010
·
228
·
10
·
3,847
·
228

Платежни системи, системи за сетълмент в реално време Рингс, в определено време Борика, Бисера, система Таргет...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674
·
229

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
223
·
10
·
796
·
151

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,330
·
209
·
40,092
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Платежни системи

Материал № 877873, от 18 юли 2012
Свален: 83 пъти
Прегледан: 96 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Документ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,518
Брой символи: 9,881

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Платежни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала