Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Клиничната психология се разглежда като раздел от медицинската
психология и основната задача, която си поставя е прилагането на
психологични методи на изследване и въздействие, имащи за цел
подпомагането на диагностиката, лечението и профилактиката на психичните и
психо – соматичните заболявания.
Toва е наложило синтезиранетона методическите постъпки в три
основни групи: въпросници, проективни тестове, социално-психологични и
групови техники.
Като цяло психологическото изследване на личността възниква във
връзка с конкретни практически нужди . Като начало се приема 1905 г. , когато
A. Binet създава своята стълбица за измерване на интелигентността по повод
поставена от просветни органи на Франция задача за провеждане на училищен
подбор на умствено изостаналите деца. В същност тестово изследване на
личността в тесния смисъл на думата е приложено за пръв път по време на
Първата световна война от Woodworth (1920) в САЩ за “идентифициране на
войниците, негодни за военна служба по емоционални причини” (D.Davies).
През 1921г . излиза пържото издание на психодиагностиката на H.Rorshach,
което открива ерата на проективните методи в психологията. Методът на
въпросниците, с който изследването на личността отбелязва дебют, продължава
да се разработва успоредно с проективните методи, като достига своя връх с
Минесотския многофазов личностов въпросник ( MMPI ) на S.Hathaway и
J.McKinley (1943). Развитието на социалната психология и социологичната
ориентация на медицината довеждат до появата на социометрията на J.Moreno
(1956) и до създаването на редица нови и използването на някои от познатите,
предимно проективни психологични методи като методи за групова
диагностика и терапия.
Така се формират трите основни насоки на експерименталното
изследване на личността за нуждите на клиничната практика: методът на
въпросниците, проективните техники, социално-психологичноте и груповите
методи.
Класифицирането на методите за изследване на личността може да се
извърши от различни гледни точки- от гледна точка на различните
субструктури на личността, представляващи предмет на изследването
(темперамент, характер, способностти, насоченост); от гледна точка на
структурните особености на самите методи. По-широко се използва втория
принцип на класифициране.
Основен метод на психологичното изследване на личността в клиниката
е клиничният метод. Той се основава на наблюдението в условията на
непосредствен контакт между експерта и изследвания и върху анализа на
редица обективни данни и материали за особеностите на неговото поведение и
преживявания през различни периоди на жизнения му път и при различни
обстоятелства.
С експерименталните методи се изследват различни страни или прояви
на личността в изкуствено създадени условия (лабораторен експеримент), които
могат да бъдат видоизменяни или възпроизвеждани многократно в зависимост
от задачите на изследването. Експерименталните методи придобиват все по-
голямо значение в клиничната практика.
Важен аспект на експерименталното изследване е възможността за
количествено изразяване на наблюдаваните феномени. Методите, които
задоволяват това изискване, означаваме като психометрични методи.
Психологичните тестове в тесен смисал на думата са психометрични методи.
Тест буквално означава изпитание , опит, проба. Понятието тест е
въведено през 1890 г.от американския психолог R.Mccattel. Под тест той
разбира всяка ситуация, при която от изследваното ли це се изисква поведение с
диагностично значение. Тестът има две съставки: поставената задача, която е
стимул за дадено поведение, и интерпретацията на това поведение или изводите
за проучваните качества, способности, черти на характера и пр.( цит.по
О.Матоушек и И.Ружичка, 1968г. )
Съществен признак на теста е количествената оценка на включените в
него параметри. Обаче в областта на психологията понятието “измерване” има
по-широко значение. Измерителните единици, с които се оценява един
резултат, имат условен характер- те определят мястото на пробанда в една скала
по отночение на една норма, получена от изследването на представителна група
практически здраво население.
Сполучлива дефиниция на понятието тест дават J.Delay и P.Pichot (1968)
“Под психологичен текст се разбира стандартизирана експериментална
ситуация, която служи като стимул или дразнител за определено поведение.
Това поведение се сравнява статистично с поведението на други индивиди,
които са поставени в същата ситуация, и така позволява да се класифицира
изследваният субект количествено или типологично. В тази взаимовръзка
стандартизиране означава, че при всяко прилагане на теста той е идентичен на
самия себе си и че неговото провеждане се извършва при непромрнени
условия,”
Следователно тестът може да се дефинира като стандартизирано
психологично изследване, което разкрива опреелени аспекти от
преживяванията и поведението на изследванит и техните болестни отклонения
в условни измерителни единици по отношение на една статично изработена
норма .
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
С най-широко разпространение и известност се ползват:MMPI и неговата
западно германска адаптация (1963), въпросниците на H.Eysenck – MMQ
(1949,1951), MPI (1953), EPI (1964);депресивните и страховите скали на
M.Hamilton (1959), A.Beck (1961), Beck-Pichot (1964), J.Taylor, Taylor и Bendig
(1956) и др.
Структура на метода на въпросниците .Въпросниците се отнасят към
т.нар. Papier-Bleistift тестове. “Инвентарът” на опита е сравнително прост, а
провеждането му може да се извърши от технически помощници.
Специфичният за метода материал се състои от листа с въпроси и указание за
възможните форми на отговор. Въпросите са с различен брой. Те са
формулирани или като въпроси, които изискват пряк утвърдителен или
отрицателен отговор ,или като твърдения, към които изследваният трябва да
вземе определено отношение- “вярно е” или “не е вярно” и пр. Отговорите
могат да бъдат алтернативни- “да” или “не”, или степенни-“винаги,често
понякога, рядко, никога”;в последния случай те се поддават на количествено
определение.
Една от най-съществените особености на метода на въпросниците се
състои в това, че изследваният е не само обект, но и “субект” на наблюдението.
Изследването се основава върху преценките на изследвания за самия
себе си- за своето състояние, оплаквания, начини на поведение и преживяване.
По тази причина методът на въпросниците се окачествява като субективен за
разлика от обективните методи, при които личностовите поведенчески реакции
и нагласи са непосредствен обект на наблюдението. Това създава редица
ограничаващи условия за приложението му. Основното изискване се свежда до
способността на изследвания да схване точно съдържанието на въпросите или
твърденията, да има вярна преценка за състоянието си и да е готов да я отрази
адекватно.Изследването на това изискване е в тясна зависимост от
интелигентността на изследвания и от нагласата му към самото изследване.
Методът на въпросниците е неприложим при ниско равнище и при абнормни
стойности на интелигентост, също при мотивационни нагласи към
изследването, които поставят под съмнение искреноста на отговорите.
От гледна точка на повлияването на резултата от изследването от
субективното виждане на експериментатора методът на въпросниците
притежава значителна обективност, защото се основава на стабилни и
еднозначни критерии, заложени в програмата на изследването.
Стандартизираните въпросници са психометрични тестове- те “измерват”
изявеността на една или друга личностова черта или отклонение,
представляващи обект на проучването от гледна точка на данните за
нормативната група.
Всеки въпрос от състава на един въпросник се отнася към определен
тематичен кръг, изследва точно определен симптом или конкретна проява от
поведението на изследваното лице. Закономерно свързаните симптоми
изграждат по-сложните интгративни комплекси на теста, или т.нар. измерения
или фази. Когато всички въпроси, влизащи в състава на въпросника, се
включват в рдно измерение, говорим за еднофазов въпросник, а при повече
измерения за многофазов. Измеренията или фазите се наричат още скали.
Изборът на измерения се определя главно от предназначението на теста и от
теоретичната му концепция, а всеки въпросник позволява да се направят
толкова диагностияни заключения, колкото измерения или скали има в състава
му.
Резултатът от изследването по отделните скали се изчислява обикновено
в сурови точки въз основа на сумата на значимите отговори,а с помоща на
съответния профилен ключ суровите стойности се изразяват в стандартни
оценки.
За да бъде един въпросник научно издържан преди всичко той трябва да
отговаря на изискванията за достоверност и надежност. Това са показателите за
обективност, стабилнос и валидност. Обективността изразява независимостта
на оценката от интерпретатора на резултата. Стабилността на теста се
характеризира с коефициента на корелация между оценките от теста и ретеста.
Валидността от своя страна се изразява с процента на съответствивто между
оценките от теста и клиничната диагноза. Тези три критерия за надежност са в
сила не само за въпросниците, но и за останалите експериментални методи.
Предназначение .Най-общо в клиничната психология въпросниците се
използват като помощно диагностично средство: В помощ на диференциално
диагностичното обсъждане при трудни случаи, за по-тънко нюансиране на
синдромните особености, като скриинингов метод при масови обследвания с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 юли 2022 в 09:43 учител
 
Домашни по темата на материала
Психодиагностично изследване
добавена от KLIMENTA 26.05.2012
0
138
Преддипломна практика
добавена от krasota_1 23.06.2016
1
18
военна психология.Възникване и прилагане за първи път
добавена от stefi.pancheva 12.03.2015
1
17
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
438
·
8
·
1,799
·
530

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
548
·
29
·
11,138
·
883

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Психологическа оценка

04 май 2009
·
361
·
3
·
296
·
567

Психологическа оценка на емоционалното състояние на дадена личност...
 

Въображение

03 яну 2011
·
618
·
7
·
1,978
·
996

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
297
·
5
·
769
·
193

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
18
1
2 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Психологическо изследване на личността

Материал № 87644, от 03 фев 2008
Свален: 2,442 пъти
Прегледан: 3,461 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 18
Брой думи: 4,816
Брой символи: 44,050

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологическо изследване на личността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
114

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
537

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения