Големина на текста:
Психология на личността
Психология на личността = персонология
За определяне на дисциплината се тръгва от етимологията на думата – persona – означава
„маска“. Каква е функцията на маската – да скрие това отдолу.
Препоръчана литература - „Известни психолози за психологията“, „Речник на символите“
Важно е да се въведе холистичният метод – търси се единството.
Съвременен статут на психологията на личността
I.Генезис на персонологичните модели
Изучаването на личността е най-вълнуващата, но и трудна, фрустрираща област в
психологията. Фрустрация – това е пречка по пътя към целта.
Богатството от уникални концепции, с чиято помощ персонолозите опитват да обяснят
човешкото поведение, е респектиращо. Днес не може да се твърди, че някое от направленията
е доминиращо или по-истинно от друго, защото всяко съдържа ценни откровения и е
допълване към една обща картина. Тя има една цел – да помогне при формиране на
представата за онова, което се назовава личност.
Има два основни фактора, които обуславят съдържанието на всеки персонологичен
модел – философското светосъзерцание на автора и неговата биография.
човек – свят
Философските положения, отнасящи се до природата на човека, са полезен модел за
оценка на широкия спектър от схващания за личността. Тези най-общи положения са
фактически концептуалната рамка на психологията на личността (ПЛ). Те формират
основанията за разбирането на начина, по който персонолозите опитват да обяснят
мисленето, преживяванията и постъпките на хората. Всеки модел на личност има свой
философски извор.
От друга страна се оказва, че философското схващане за човека и света отразява и
собствени, лични преживявания на съответния персонолог, създател на модела. Това
означава, че за да се разбере автентично концепцията на който и да е било автор, е нужно в
някаква степен запознаване с неговата биография (брой членове на семейството, отношение с
родителите, специфични епизоди в жизнения път, канали за трупане на опит, социокултурно
време, религиозен, икономически и социален статут). Тезата е, че условията, в които протича
всяка човешка съдба, значително повлияват разбиранията за човека, света и за
възможностите на човека в света.
Възприетата от автора философска методология в решаваща степен предопределя
акцентите в съдържанието на модела за личност. Тази теза сполучливо може да се илюстрира
с въздействието на дихотомията „свобода-детерминизъм“.
По правило автор, възприел принципа на свободата, придава особено значение на
онези аспекти на личността, които я правят способна на самоконтрол, и на тази база се
обяснява с понятията на детерминизма. Например важността на физиологичните,
генетичните и ситуационните фактори на поведението. Става така, че принципът на
свободата го „принуждава“ да конструира модела си в зададена рамка, като го кара да
пропуска останалите важни аспекти от личностния профил на човека.
Същият този механизъм е валиден и за автора, заел детерминистична позиция; само че
е с обратен знак. Тук вниманието се фокусира върху аспектите, които показват влиянието на
средата и генотипа, като се отхвърлят всякакви възможности, свързани със свобода на
поведенческия избор и възможности за самоконтрол. В резултат и в двата случая се получава
едностранчива представа за личността.
Извод:
Всяка теория за личността отразява ефекта от въздействието на няколко величини:
жизнени обстоятелства, разиграващи се в съответен личностен и социален контекст с посока
на разгръщане под влиянието на съответен тип философско светосъзерцание. Всеки модел за
личност, въпреки претенцията си за всеобхватно обяснение, е на практика фрагмент от едно
цяло, чиято цел е приближаване към възможната същност на човека.
II. Съвременен научен статут
Развитието на персонологията като автономна наука е продукт на XX век, като се
изключат някои от моделите, достигнали разцвет през първата половина на века. Едва през
последните 50-60 години се създават и битуват с пълна функционалност останалите модели.
Следователно ПЛ е твърде млада изследователска област.
Понастоящем международно акредитираната в Европа предметна област на
персонологията включва следните теории и автори:
ортодоксална психоанализа – Фройд
теория на индивидуалната психология – Адлер
теория на аналитичната психология – Юнг
психосоциална теория – Ериксън
хуманистична психоаналитична теория – Фром
социокултурна теория – Хорни
теория за чертите на личността – Олпорт
структурна теория за чертите – Кетъл
теория за типовете личности – Айзенк
бихейвиорална теория – Скинър
социално-когнитивна теория – Бандура
когнитивна теория – Кели
хуманистична теория – Маслоу
теория за междуличностните отношения – Съливан
теория за прогнозиране на поведението – Ротър
феноменологична теория – Роджърс
трансперсонална теория (надличностна) – Гроф
Независимо от ограниченията и несъвършенствата на различните направления, може
да се предположи, че техните решения ще продължат да оказват забележително влияние
върху бъдещите концепции за личността. Това не означава, че не могат да се мислят
критично наличните подходи, методологии, методи, хипотези, принципи, концепции и
емпирични данни. Не означава също, че бъдещите теории ще бъдат техни копия. Означава
обаче, че съществуват въпроси, проблеми и загадки, чието разрешаване е занимавало
предшествениците, интересува съвременниците и ще продължи да занимава поне бъдещото
поколение.
Днес към тях могат да се причислят следните глобални питания:
Какво е човекът и какво означава да бъдеш човек?
Как се развива личността му? (фактори, детерминанти, предели)
Какво мотивира човешкото поведение?
Каква е природата на социалния живот на личността?
С какво трябва да се обясни уникалността на личността?
Как човек мисли за себе си и как разбира какво другите мислят за него?
Какво означава понятието „здрава личност“?
Какъв е смисълът на човешкия живот и как Аз-ът може да го познае?
Психосексуалният модел за личност
„Гласът на интелекта е тих“ - З. Фройд
„Въведение в психоанализата“
„Автобиография“
I.Основни принципи и концепции
1.Психоанализата е:
конкретен психотерапевтичен метод
метафизическа философска система
биологична концепция за личността
всеобщ принцип за обяснение на човешкото поведение
теория за масовото поведение и лидера
етика, естетика, литература, митология, религия и изобщо култура
2.Строго се прилага принципът на детерминизма – всяко събитие има достатъчно
предшестващи го причини. Затова всичко, което човек върши, мисли и чувства сега,
може да се проследи назад, до причините, които го обуславят. Това са явленията в
сферата на несъзнаваното. В индивидуалната биография на всеки човек няма нищо
случайно. За всяко нещо си има причина.
3.Постулират се изключително динамични, несъзнавани душевни състояния. Фройд ги
нарича „подсъзнателни“ когато могат да станат съзнателни при определени условия.
Запазва термина „несъзнавани“ за онези, които не могат да станат съзнавани. Те са
движещата сила на човешкия живот.
Най-променяната част от концепцията е свързана с теорията за инстинктите. Те са
движещите сили на умствения апарат, енергията на човешкото съзнание. Колко са на брой
инстинктите? Много.
2 групи основни инстинкти:
1.Ерос – олицетворява светлата страна у личността, желанието за удоволствие, поривът
да се гради.
2.Танатос – олицетворява тъмната страна у личността, желанието да се руши или да се
саморазрушава. Поривът към смъртта.
Ерос – вид виталност, жизненост, цел, удоволствие.
Танатос – пак е вид виталност и жизненост, но градене заедно с рушене
Идея за развитието на личността – фройдизмът постулира изключителната важност на
ранния детски период за по-нататъшното формиране на личността у зрелия индивид. Тезата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 май 2019 в 22:27 потребител на 22 години
15 май 2019 в 21:42 студент на 42 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
08 май 2019 в 01:05 потребител на 25 години от Гоце Делчев
19 апр 2019 в 22:48 студент на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2017
18 апр 2019 в 19:58 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
31 мар 2019 в 13:12 студент на 32 години от Велико Търново - ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,090
·
2
·
380
·
573
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Психология и предмет на психологията

13 мар 2007
·
1,602
·
1
·
154
·
121
·
1

Наука за човека като личиност, наука за човешките отношения, наука за познанието на човека като социално същество. Психологията се занимава с познавателните процеси, усещания, възприятия, памет...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,107
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,612
·
22
·
2,400
·
1,443
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология на личността

Материал № 875939, от 30 юни 2012
Свален: 824 пъти
Прегледан: 1,039 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,290
Брой символи: 21,091

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология на личността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения