Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ВЪПРОС № 1 и 2
Предучилищната педагогика като наука. Обект, предмет, цел и задачи. Източници, връзка с другите науки. Методи на педагогическо изследване.
Предучилищната педагогика е част, дял от общата педагогика. Тя е наука за възпитанието на децата от прдучилищна възраст.
Обект на ПУП е предучилищното образование (приемано като интегративна система на възпиатание и обучение)., осъществявано като педагогическо
взаимодействие с децата от 3 до 7 години за личностното им изграждане и подготовката им за училище.
Предмет на ПУП е изследването на закономерностите на възпитателно-образователната работа (организация , функциониране, технология ) в в контекста
субект-обектните отношения между педагога и детето в условията на предучилищните образователни институции .
Цел на ПУП – да разработва теоретичните основи на възпитанието и развитието на децата от предучилищна възраст .
Задачи :
? Определяне на спецификата в целите и съдържанието на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст в зависимост от обществените
потребности и възрастовите им особености.
? Проучване и разработване теоретичните основи на възпитателно- образователния процес в предучилищните заведения.
? Разкриване на педагогическите функции на играта като приоритет в предучилищна възраст и взаимодействието и с другите дейности – учение и труд.
? Внедряване на съвременни педагогически технологии на взаимодействие в детското заведение.
? Извеждане на най-подходящи форми за организиране на педагогическия процес и цялостна организация на децата в условията на детската градина.
? Да се проследи в процесуален и резултативен план подготовката на детето за училище и да се анализират вариативни методики за диагностика на
различни видове училищна готовност.
? Да се оптимизира системата от форми за съвместна работа между детската градина и семейството.
? Проучване и внедряване на нови технологии за планиране и управление на педагогическия процес в детската градина.
? Осъвременяване на професионалната характеристика на предучилищния педагог и проучване на професионалните му проблеми.
? Предучилищната педагогика защитава правото си на самостоятелно съществуване чрез прдмета и задачите си посредствомсистема от методи.
Педагодиката се пренамира в ученията на древните философи. Оформя се като самосточтелна наука през 17 век.
Философите Платон, Аристотел и др. отдават значение на нравственото, физическото , умственото възпитание и на семейството при отглеждането на децата.
Я. А. Коменски („Майчино училище” - 1632г. ; „Великата дидактика”-1657г.; „Светът в картинки”-1658г.) формулира основните принципи на обучението и
възпитанието на човека от раждането до юношеството , включвайки и периода на предучилищното детство.
Ж. Ж. Русо ( „ Емил, или за възпитанието”) -18 век. –възпитание и игра. Природосъобразност и свободно възпитание на детето.
Й. Х. Песталоци 1746-1827г.(„Книга за майките”) – основите на предучилищната дидактика, като посочва методи за възпитание и обучение.
Л. Н. Толстой ; К. Д. Ушински ;
Робърт Оуен – първа обществена детска градина в Ню Ленарк за работническите деца;
Фр. Фрьобел (1782-1852г.) основава в Банкенбург първото учебно заведение за деца от предучилищна възраст през 1837г. То съществува 7 години и от 1840 г.
се нарича „детска градина”.
Мария Монтесори (1870-1952г.) –основни положения :
възпитанието трябва да е свободно;
възпитанието трябва да е индивидуално;
възпитанието трябва да се опира на данните , наблюдавани у детето.
Максимална индивидуализация на на учебно-възпитателната дейност.
Никола Живков (1827-1901г.) – първото „училище за малки деца” по българските земи в гр. Велес през 1847г. Родоначалник на предучилищното възпитание в
България – „Детинска мъдост”.
Ив. Шишманов; Д. Цанков; В. Благоева, др.
Модели на ПУ възп. : академичен ( знания, умения и навици), интелектуален (свободна и търсеща дейност в обогатена среда), традиционен
(умствено+емоционално+физическо+творческо ).
? Връзки с другите науки :
Философията съдейства за изясняване на закономерностите в развитието на мисленето обществената му обословеност. Етика и естетика.
Детската и възрастова психология помага за диференциране на педагогическото взаимодействие според възрастовите особености.
Биологични науки- анатомията и физиологията на децата, висшата нервна дейност и т.н. в подбора на съдържанието и организацията на педагогическия процес.
Хигиена и педиятрия- опазване здравето на децата.
Екология, Кибернетика и др.
Въпрос 3: Методи за педагогическо изследване :
1. Наблюдение – непосредвтвено и опосредвтвено; скрито и открито; непрекъснато епизодично.
2. Беседа – провежда се изндивидуално или в група под формата на непосредствен разговор за изясняване на предврително поставени задачи.
3. Анкета и интервю предимно с родители и учители. Систематизирани въпроси и отговори в писмена или устна форма. Видове анети :
стандартизирана, частично стандартизирана (анкетираните могат да дават и свои отговори , не само отбелязаните), нестандартна (отговорите са в
свободен вид). Анкетна карта – уводна част (име на анкетиращата организация, обръщение към анкетираните, указание) ; основна част (въпросите);
заключителна част ( демографски характер : пол, професия, стаж и др.)
4. Метод за проучване на детското творчество – анализ и закономерности в рисунки , разкази , конструкции и др.
5. Педагогически експеримент – активно въздействие на изследователя върху изследвания процес или явление и отчитане на ефекта от това въздействие.
Видове :
*възпитателен и дидактически –според цел и съдържание;
*естествен и лабораторен – според педагогическите условия;
*констатиращ и преобразуващ – според целите и спецификата на изседването.
6. Методи на моделирането – те създават системи , чрез които се отразяват зависимости и се развиват по-висши форми на мисловна дейност.
7. Социометрични методи – Изследват междуличностните взаимоотношения в микроструктурите на социумаи процеса на определяне на вид дейност.
Социограми.
8. Математико- статистически методи – количествена интерпретация на данните ( графики, скали, проценти).
Въпрос 6 – имам го
Въпрос 8
ВЪПРОС №9-Физическото възпитание: задачи, съдържание, средства. Особености на физическото възпитание в предучилищна възраст.
Физическото възпитание заема широко място е педагогическия процес в ДГ. Това се дължи на:
1. Детството е изключително важен период за здравето на децата. През него продължават да се усъвършенстват и развиват всички органи и системи в човешкия
организъм, включително и кората на главния мозък;
2. Детският организъм се отличава със слаби съпротивителни сили;
3. В тази възраст водят начало редица заболявания, които оставят траен отпечатък върху здравето на детето – затлъстяването, психическите разстройства и др.
Цел – Физическото възпитание е целенасочен процес осигуряващ хармонично развитие и физическо съвършенство на човека. Това е негова основна цел,
критерии за която са здравословното състояние, физическата работоспособност и творческото дълголетие.
Задачите са:
? укрепване на здравето,
? закаляване на организма на детето,
? хармонично физическо развитие,
? овладяване на богат фонд от двигателни умения и навици,
? развитие на физически качества,
? възпитаване на нравствени, трудови, интелектуални и естетически качества.
Задачи на физическото възпитание :
1. Укрепване и охрана на здравето на детето;
2. Развитие и усъвършенстване на всички органи и системи в детския организъм;
3. Формиране на навици за правилна стойка;
4. Овладяване и усъвършенстване на основните движения ;
5. Формиране на двигателни навици и умения;
6. Формиране на физически качества – сила,издържливост;
7. Възпитаване на нравствени качества – организираност, дисциплинираност, самостоятелност и др.
Средства на физическото възпитание :
Основни – физически упражнения и Допълнителни- естествените сили на природата( Слънце, Въздух, Вода) и хигиенните фактори.
Физическите средства, като основни на физическото възпитание по същността си са:съзнателни волеви движения, педагогически осмислени за оказване на
положително въздействие върху физическото развитие и двигателното усъвършенстване. Физическите упражнения са: естествени и лекомоторни; аналитични –
създадени за решаване на задачи на физическото възпитание – те биват изправителни, ритмични, спортно – подготвителни.
Форми на физическото възпитание :
Ежедневни – утринна гимнастика, разходки, подвижни игри, закалителни процедури.
Седмични – занятия по физическа култура, спортни занятия, екскурзии.
Периодични – физкултурни лагери.
Въпрос 9- имам го Физическо възпитание в детската градина
1.Понятието физическо възпитание. То е педагогически процес насочен към морфологическо и функционално усъвършенстване на организма. Укрепване на
здравето. Развитие на физичните качества – бързина, ловкост и т.н. и формиране на двигателни умения и навици у детето. 2. Физическото развитие е
процес на изменение на морфологичните и функционални характеристики на организма. Техните връзки и зависимости под въздействието на външната среда при
ръководната поля на централната нервна система.
Физическото развитие се осъществява под влияние на: - наследственост
- външни условия
- възпитанието Взаимовръзката между физическото
възпитание и други страни на възпитанието се определя от една страна от единството на целите и задачите на възпитанието, а от друга страна от единството на
биологичното и социалното в структурата на личността и нейното развитие.
Задачи на физическото възпитание:
- оздравителни
-укрепване на здравето, развитие функциите на организма и закаляване.
– образователни
– формиране на двигателни умения и навици, хигиенни навици и развитие на физически качества.
– възпитателна задача – формиране на нравствено волевите качества:смелост, честност и т.н.
3. Условия за физическо и психическо развитие на детето
- материална база
- санитарно-хигиенна обстановка
- осигуряване на благоприятен психологически климат
4. Средства на физическото възпитание
- правилен режим, хранене и формиране на културно хигиенни навици
- закаляване
- физически упражнения
5. Режима на детската градина. Редуване на различни видове дейности, повтарящи се ежедневно в определена последователност. Режимът се изгражда на
основата на :
- оптимално съотношение между бодърстване и сън
- съотношение между умствено и физическо натоварване
6. Хранене. Рационалното хранене предвижда определени килокалории, разнообразна добра кулинарна обработка и режим на хранене. Културно хигиенни
навици. Навици за хигиена на тялото, естетика при обличане, култура на хранене и във взаимоотношенията. За успешното формиране на културно-
хигиенните навици от значение са :
- организирането на подходяща обстановка както в детската градина, така и в семейството
- прилагане на индивидуален подход към всяко дете като се има предвид семейното му възпитание.
– използване на нагледност и личен пример
7. Закаляването. То се изразява в приспособяването на организма към сезонни и климатични промени.
Принципи :
- системност
- постепенност
- отчитане на индивидуалните способности на детето
8. Физически упражнения. Значението им се очертава в следните насоки
- укрепват сърдечно съдовата и дихателната система
-подобряват се основните свойства на нервната система ( сила, подвижност, уравновесеност )
- указват комплексно въздействие върху детския организъм
Въпрос 10 – имам го ВЪПРОС №10-Интелектуалното (умственото) възпитание на децата от предучилищна възраст. Задачи, съдържание, методи.
„Интелект” – от латински intellectus означава разбиране , постижение.
Основи на умственото възпитание
Умственото възпитание е целенасочено и планомерно влияние (взаимодействие) на възрастните върху умственото развитие на децата за усвояване на знания,
необходими за разностранното им развитие, за адекватна адаптация към обкръжаващия ги свят, формиране на тази основа на познавателни процеси и умения да
прилагат усвоените знания в дейността си.
Цел- развитие на ума на децата , разгръщане на познавателната им активност за положително отношение към умствената дейност.
Задачите на умственото възпитание са следните:
1.Усвояване на съответстващи на възрастта им знания за заобикалящия ги свят.
2.Овладяване от децата на начини за сетивно познание, на нагледно-действено и нагледно-образно мислене, обогатяване на въображението и развитие на
речта.
3.Формиране на умения за ползване на информационни източници (книги, телевизия, интернет, дадености на средата) и стимулиране на детското
експериментиране като път за решаване на разнообразни познавателни задачи, възникващи в контекста на детските дейности.
4.Стимулиране на детската любознателност и формиране на първоначални познавателни интереси, изграждане на положително отношение на децата към
участие в подходящи за тях форми на умствен труд.
Теоретични основи за умствено възпитание: да осъществява в единство между генотип, среда и възпитание; решаващ фактор е възпитанието. Учението и
възпитанието доразвиват основните рефлекси чрез които детето се адаптира към средата.
Средства: учебната дейност, играта, трудовата дейност и взаимовръзката им.
Въпрос 11- Сензорното възпитание - система от педагогически взаимодействия, насочени към формиране на начините за сетивно познание и усъвършенстване
на сетивните процеси, т.е. формиране на способи за чувствено познание на усещането и възприятието.
Въпрос 11 –Сензорно възпитание в детската градина
Сензорното възпитание се приема за основа на умственото възпитание на децата, явява се и условие за осъществяването на всяка една трудова дейност.
Сензорното възпитание е насочено към усъвършенстване на сензорните процеси, а именно усещане, възприятия. Процеса на сензорно възпитание се създават
предпоставки за преминаване от възприятието към мисленето. Според Запорожец развитието на сензорната култура е свързано с усъвършенстването на
аналитико-сензорната дейност на кората на големите полукълба, което води до повишаване на сетивността и разграничаване свойствата на отделните предмети.
За да може целенасочено да изследва определени предмети децата трябва да умеят да съотнесът това което възприемат към знанията и опита, който притежават. В
този контекст се очертава значението на сензорните еталони. В обкръжаващия ни свят съществуват различни системи : системи от цветовете на спектъра, от
геометрични фигури, от музикални звуци. Тези системи от сетивни качества са известни като сензорни еталони.
Цел на сензорното възпитание е формирането на сензорни способности у децата.
Задачи на сензорното възпитание: 1. Формиране на система от перцептивни
действия 2. Формиране на система от сензорни еталони
3. Формиране на умение на децата да прилагат системата от сензорни еталони и системата от перцептивни действия в своята практическа и познавателна дейност
Въпрос 12 – Умствено възпитание. Проблеми.
1.Разлика между възпитание и развитие. Умственото възпитание – процес на взаимодействие между
деца и педагози, който е насочен към изграждане на система децата на елементарни знания за природата и обществото развитие на умствената дейност на децата
и познавателните има способности. Умственото им развитие се осъществява в процес на умственото възпитание. По същността си то е
съвкупност от количествени и качествени изменения протичащи в мисловната дейност на децата в съответствие с възрастта, натрупания опит и под действието на
възпитателните въздеиствия. Умственото развитие е процес на изграждане на основни форми на мислене от сетивно – практическото до абстрактно – понятното.
То се явява процес и степен на развитие на познавателната деиност на децата, във всички нейни проявления – знания, познавателни процеси и способности. На
умственото развитие много учени посвещават своите ... Учените Венгер, Подигов, Джиуфор и други. Венир и Рейвън създават методика за умственото развитие
на децата. Поддиков разкрива значението на детското
развитие като една от формите на познавателната дейност. Показатели за умственото развитие на децата се явяват:
1. Усвояване на система от знания 2. Развитие на творческото мислене
3. Овладяване на методи на познавателна дейност. Научните изследвания доказват, че при правилно организирано възпитание и обучение на децата, те
постепенно започват да разбират явленията, учат се да анализират, сравняват и обобщават дадена информация. Установено е, че в предучилищния период се
допускат пропуски във възпитанието и обучението на децата, то те са трудно отстраними в следващите възрастови периоди. За умственото развитие на децата
значение имат
- част – цяло
- предмет – предмет
- предмет – система от предмети Овладяването на всеки тип отношение оказва
влияние върху формирането и развитието на основни форми на детското мислене, а именно :
- нагледно-действено (действайки мислят )
- нагледно-образно - логическо
Проблемът за умственото възпитание и развитие е тясно свързан с подготовката на децата за училище. Задача на умственото възпитание:
- формиране на система от елементарни знания за предметите и явленията от околната действителност, които се
явяват ....................................................................................
Развитието на елементарните знания и умения за умствена дейност. – формиране на познавателни интереси и
познавателност.
Въпрос 13 –имам го ВЪПРОС №13-Нравственото възпитание и развитие на децата от предучилищна възраст.
Теоретични основи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предучилищна педагогика

Събрани лекции по целия конспект по Предучилищна педагогика...
Изпратен от:
ко
на 2012-06-23
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
3,300 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
8. Нравственото възпитание и развитие на децата от предучилищна възраст.
добавена от rumen.genka 10.04.2020
0
39
Материали за "Ниво на сензорно развитие"?
добавена от ppoolliinnddiiqq 02.04.2020
0
14
Тема по предучилищна педагогика
добавена от axaxax121 12.04.2014
0
189
начално разучаване на катерене по катерушка и сядане върху неяа
добавена от tutalana 08.01.2019
1
18
предучилищна педагогика
добавена от lubomira.stanimirova 05.11.2017
1
77
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
3,344
·
10
·
1,486
·
5,138
·
9

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
1,998
·
3
·
663
·
4,031
·
21

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 

1 юни - празник на детето

07 ное 2011
·
1,949
·
4
·
789
·
3,281
·
5

Сценарий за празнуване на 1 юни - Деня на детето в детска градина. Предназначен е за студенти по предучилищна педагогика...
 

Сценарий за празник в детската градина

15 ное 2011
·
1,375
·
3
·
549
·
2,882
·
10

План-сценарий на тържество, посветено на 21 ноември - деня на християнското семейство...
 

Сценарий за осмомартенско тържество

24 мар 2011
·
2,309
·
10
·
1,739
·
3,407
·
7

Примерен сценарий за осмомартенско тържество в подготвителна група на детската градина...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Изкуство и възпитание
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Лесен)
47
1
1
19 мин
03.10.2019
Тест по педагогика
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти в специалността предучилищна и начална училищна педагогика.
(Труден)
14
9
3
3 мин
11.08.2020
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Предучилищна педагогика

Материал № 874281, от 23 юни 2012
Свален: 3,300 пъти
Прегледан: 5,326 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 44
Брой думи: 29,166
Брой символи: 192,428

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предучилищна педагогика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
33

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 129 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала