Големина на текста:
Собственият капитал представлява
паричен израз на вложените активи от
собствениците на предприятието, на
резултатите от дейността му и
промяната на стойността на неговите
активи във времето. Включва собствен
капитал, резерви и финансов резултат.
Oсновният капитал представлява
тази част от собствения капитал, която
се формира при спазване на
законовите изисквания за съответния
вид дружество. Може да се променя
само с решение на общото събрание.
С този капитал, капиталовите
дружества се регистрират в
търговския регистър в окръжния съд
(426/101; 102). Всяка промяна на
основният капитал изисква
пререгистрация в търговския регистър
към окръжния съд. Внасянето на
непарични вноски (апорт) са един от
начините за придобиване на дял или
участие в капитала на дружество.
Предмет на апорт могат да са вещни
права; имущество на търговско
предприятие; права върху ценни
книги и други непарични вноски.
Най-често се извършва апорт на
недвижима собственост.
Издължаването на дяловите вноски
може да бъде в парична форма
(503/426) или под формата на активи
(20; 30/426). Съгласно на Търговския
закон, при издължаване на записаните
дялови вноски под формата на активи,
същите се оценяват от лицензиран
оценител. Търговският закон
позволява занижена оценка, но не и
завишена. Увеличаване на основния
капитал в ООД: Увеличаване на
номиналната стойност на записаните
дялове (503/101; 102). Приемане на
нов съдружник: (426/101, 102).
Увеличаване на основния капитал за
сметка на създадени преди това
резерви (11/101, 102). Увеличение на
основния капитал за сметка на
финансовия резултат (122/101,102).
Увеличаване на основния капитал в
АД: Емитиране или издаване на нови
акции; Увеличаване на номиналната
стойност на издадени акции (50/101).
Намалението на основния капитал:
Напуснал съдружник, чиито дялове не
се изкупуват от останалите
съдружници (101/499). Изплащане
дела на съдружника в пари (499/50).
Изплащане дела на съдружника в
активи (499/70), разликата между
пазарната цена и актуализирания дял
се заплаща от предприятието или от
лицето напуснало предприятието.
Частично освобождаване на
съдружниците от внасяне на дялове
(101, 102/426). Намаляване на
номиналната стойност на
съществуващите акции (101/70),
връщане на разликата на акционерите
записани на тези акции. Изкупуване
на собствените акции (обезсилване)
(512/503). Разликата между
номиналната стойност и цената на
придобиване следва да се отрази по
сметка 105 или 106.
Основното предназначение на
резервите в едно предприятие е
покриване на евентуално реализирани
загуби. Законовите резерви са онези
резерви, които се създават съгласно
действащ нормативен акт. Такива са
резервите създавани от акционерните
дружества. В нормативния акт се
посочва, че резервите трябва да
достигнат 10% от капитала. Източник
на формиране на законовите резерви е
формираната печалба на
предприятието. Допълнителните
резерви се създават по решение на
предприятието. Основното им
предназначение е за осъществяване на
спонсорска дейност както и за
покриване на загуби. Преоценъчните
резерви се използват от предприятия,
за които към момента на действащите
счетоводни стандарти е предвидено
създаването на такива резерви.
Резервите от емисия на акции са
свързани с емитирането на акции,
чиято емисионна стойност е по-голяма
от номиналната им стойност.
Финансовия резултат се определя
като разликата между всички приходи
и разходи на едно предприятие.
Получения финансов резултат се
подлага на преобразуване съгласно
закона за корпоративното подоходно
облагане. Това преобразуване се прави
с непризнатите данъчни приходи и
разходи. След получената финансова
печалба се формира фискалния
резултат. Той е базата, от която се
изчислява корпоративния данък - 10%.
Когато от счетоводната печалба вадим
корпоративния данък се формира
т.нар. балансова печалба/загуба. Тя се
посочва в баланса на предприятието.
В началото на следващия отчетен
период, с или без статия, балансовата
печалба се посочва като кредитна по
сметка 122. Балансовата загуба се
посочва като дебитно салдо по сметка
123. Балансовата печалба е разликата
между счетоводната печалба минус
дължимия корпоративен данък .
Отчитане на разчетите. Разчетите се
подразделят на вземания и
задължения. В зависимост от срока на
погасяването им, както вземанията,
така и задълженията се подразделят на
краткосрочни и дългосрочни.
Краткосрочните имат срок на
погасяване до 1 година, а
дългосрочните срок на погасяване над
1 година. Разчетите се подразделят
още на балансови и условни.
Условните разчети зависят от
сбъдването или несбъдването на едно
бъдещо събитие. Условните вземания
и задължения не се признават във
финансовия отчет на предприятието.
Те се оповестяват в приложението на
годишния финансов отчет когато в
предприятието е по-вероятно да
постъпи входящ поток от
икономически изгоди или е по-
вероятно да настъпи изходящ паричен
поток. Провизията представлява
възможно задължение с неопределен
срок и размер. От счетоводна гледна
точка, провизията за задължение се
признава в размер на предполагаемото
задължение и се отчита като разход на
предприятието (607/497). Ако
оценката е в намаляване размера на
задължението, следва начално
създадената провизия да бъде
намалена. Счетоводно това става като
се състави счетоводна стонировъчна
статия със същата кореспонденция на
сметките. Червената счетоводна
статия може да се състави когато
намалението се извършва през същия
период, в който е била създадена
провизията. Ако периодът на
създаване на провизията и периодът
на нейното изпълнение се разминават
се създава следната счетоводна статия
497 / 709. Фактическото погасяване на
задължение за сметка на
предварително създадени провизии
следва да намери отражение по дебита
на сметка 497. След изтичане на
периода, за който има създадени
провизии ако са останали такива се
отчитат като приход за предприятието.
Отчитане на разчетите с персонала.
(604/421). Организацията на
работните заплати и избора на
формата на заплащане на труда се
регламентират от работодателя.
Известни са две форми на заплащане
повременна и сделна форма на
заплащане. Периодът за отчитане на
работното задължение се явява
трудовия договор. Всеки работодател
е длъжен в 7 дневен срок от
сключването на трудовия договор да
го обяви в териториалната дирекция
на НАП. При прекратяване на
трудовия договор в 7 дневен срок
отново трябва да бъде уведомена
НАП. Брутната работна заплата
включва основната и допълнителна
работна заплата. Основната е
работната заплата за фактически
вложения труд, а допълнителната
работна заплата включва плащанията
по кодекса на труда и всички
плащания предвидени в трудовия
договор. Ако резервираните суми за
отпуск са по-малко отколкото
действително начислените заплати за
отпуск, разликата се доначислява
(604(разходи за заплати,
възнаграждения ) / 423;
423(задължения по неизползвани
отпуски) / 421(Персонал)). Ако
резервираните суми за отпуск са по-
голяма сума от действително
начислените заплати за отпуск,
разликата се отчита като приход за
предприятието. Върху работната
заплата се начисляват здравни и
социални осигуровки. Базата, на която
се начисляват е трудовата заплата, но
не по-малко от определената сума в
кодекса за трудовото и социално
осигуряване и не повече от 2000лв.
Социалните и здравни осигуровки се
разделят между работодател и
персонал. Осигуровка за сметка на
работодателя (61/605); Осигуровка за
сметка на персонала (421/46). От
работната заплата се правят 2 вида
удръжки - Задължителни (данък върху
общия доход + личните осигурителни
вноски) и Доброволни (спестяванията
на персонала + застраховки живот и
други). Разликата между начислената
заплата, направените удръжки и
изплатения аванс подлежи на
плащане. То може да стане по касов
начин (421/501) или по безкасов начин
(421/503). Неполучените в срок
заплати подлежат на депониране и се
изплащат по искане на едно от лицата,
чиято заплата е депонирана.
ДДС: косвен данък, който се заплаща
от потребителя на стоки и услуги, а се
начислява, събира и внася от
изпълнителя на доставените стоки и
услуги. Стойността на доставената
стока или услуга е тази, която се
облага с ДДС. Освободени от ДДС са
доставки свързани със
здравеопазването, образованието,
вероизповеданието и други. Данъчния
кредит е сумата на данъка, която
регистрирано по ЗДДС лице има
право да приспадне от дължимия
данък по този закон. Данъчната ставка
в момента е 20% с изключение на
туристическите услуги където е 7%.
Регистрираните по ЗДДС лица
задължително водят и представят 2
вида дневници - за покупките и за
продажбите. В края на данъчния
период, сумите от дневниците се
обобщават и въз основа на тях се
изготвя справка декларация за ДДС. В
нея се посочва дължимия ДДС както и
този за възстановяване. За всеки нов
данъчен период (месец), лицето
подава декларация.
Отчитане на ДМА. ДМА са
нефинансови активи, които имат
веществен характер. Използват се за
осъществяване на определена дейност
или за отдаване под наем. Очаква се
получаване на икономическа изгода
през период по-голям от 1 година.
Имат стойност над по-малката от
величините възприети за стойностен
праг в счетоводната политика на
предприятието. Трябва и трите
условия да са налице. При
придобиването им ДМА се оценяват
по тяхната историческа цена. Тя е
цената, която действа в момента на
придобиването им. Цена на
придобиване – при придобиване на
ДМА чрез закупуване. Формира се от
покупната стойност без
възстановимите данъци. В тази цена
на придобиване се включват мита и
митнически такси при внос, акцизни
такси и всички преки разходи
свързани с превеждането на актива
във вид годен за ползване. В преките
разходи се включват разходите за
товарене, монтаж и така нататък.
Административните разходи не се
включват освен ако не са свързани
пряко с доставката на актив. Цена по
себестойност – ползва се когато ДМА
е създаден в предприятието.
Себестойността се формира от
производствените разходи без
включване на никакви вътрешни
печалби. Справедлива стойност
това е цената, по която бихме
придобили даден актив в точно
определен конкретен момент.
Използва се по отношение на ДМА,
получен като дарение, намиране на
незаприходени активи при
инвентаризация. Оценка приета от
съда – чрез нея се оценяват ДМА
приети като непарични вноски, приети
от акционери или съдружници, приети
при формирането на собствения
капитал. По-различна е оценката на
придобитите ДМА при осъществена
сделка бартер. Прилага се по
отношение на размяна на активи със
сходно предназначение. В този случай,
придобития актив се оценява по цена,
която е равна на балансовата стойност
на предоставения или разменения
актив. В този случай финансов
резултат не се формира. Ако
стойността на получения актив е по-
висока от стойността на
изразходвания актив, необходимо е
предварително да се намали
стойността на разменения актив.
Придобитият актив се оценява по
стойност, която е еквивалентна на
справедливата стойност на
предоставения актив, коригиран с
всички договорени за доплащане
средства. Разликата между
справедливата стойност на
придобития актив и балансовата
стойност на отдадения актив
коригирана със всички доплащания се
отчита като текущ финансов резултат.
Амортизацията на ДМА.
Неамортизируеми ДМА имат
неограничен срок на използване.
Такива са природните ресурси(земи,
гори и др.), музейните експонати и др.
Остатъчна стойност -
предполагаемата стойност, която
предприятието очаква да получи от
амортизируем актив при изтичането
на срока му на годност след
извеждането му от употреба. Тази
стойност зависи от вида на сделката
по извеждането на актива - продажба,
замяна, подмяна с доплащане,
бракуване и т.н. Отчетна стойност -
стойността, по която активът се води
счетоводно в счетоводните регистри
на предприятието. Тя може да бъде
историческата цена на придобиване
при счетоводното завеждане на актива
или обезценената/преоценената
стойност на актива, когато е
извършена оценка след
първоначалното му счетоводно
завеждане. Амортизируема стойност
- стойността на амортизируемия
актив, която подлежи на амортизация
през предполагаемия му срок на
годност. Тази стойност представлява
разликата между отчетната стойност
на актива и неговата остатъчна
стойност. Балансова стойност
определя се като разлика между
отчетната стойност и начислената до
момента амортизация.
Амортизационна квота – полагащата
се амортизация за определен период
от време. Амортизационна норма
определя се от предприятието.
Амортизационната норма умножена
по амортизационната стойност ни
дава амортизационната квота. Линеен
метод на амортизация – При него
след като се определи
амортизационната норма, тя се
умножава по амортизационната
стойност и се получава
амортизационната квота. Недостатък е
че не отчита техническия прогрес на
дълготрайните активи. Метод на
намаляващата остатъчна стойност.
След като се определи
амортизационната норма, се дава едно
завишение, което може да варира от
1,5 до 2,5. Така получената
амортизационна норма се умножава
по амортизационната стойност и се
получава амортизационната квота с
изключение на неамортизируемата
част за последните 2 години.
Прогресивен нелинеен метод
амортизационната норма се определя
от предприятието като изискването е
тези норми да нарастват, а сборът от
всичките амортизационни норми да
бъде равен на 100. Дегресивен
нелинеен метод – амортизационната
норма се определя от предприятието.
За всеки новоприет ДМА,
предприятието изготвя
амортизационен план, който следва да
съдържа следната минимална
информация – дата на придобиване на
ДА,отчетна стойност, амортизационна
стойност, срок на използване, метод
на амортизация и амортизационна
квота. Начислената амортизация
представлява разход за
предприятието. освен счетоводен
амортизационен план, предприятието
задължително изготвя и така
наречения данъчен амортизационен
план по отделно за всеки нов актив и
общ за всички активи в
предприятието. При преобразуването
на счетоводния финансов резултат в
данъчен, начислената по счетоводен
път амортизация не се признава, тоест
разходите за счетоводно отразената
амортизация се прибавят към
счетоводната печалба, а данъчно
отразените амортизации се изваждат
от счетоводно определения финансов
резултат при наличие на такъв.
Начисляването на амортизация може
да се прекрати и преждевременно
когато ДМА са консервирани най-
малко за 1 отчетен период и
очакванията след изтичането на този
период е да се въведат в експлоатация.
На ДМА дадени под наем, на лизинг
на друго предприятие за определен
период, амортизации продължава да
начислява собственика на тези ДМА.
Ако обаче в договора за наем, лизинг
се съдържа клауза за закупуване на
ДМА, такива амортизации начислява
лизингополучателя. Последваща
оценка на ДМА. Модел „цена на
придобиване“залегнала е като
регламентация в предприятията
прилагащи националните стандарти за
финансовите отчети на малките и
средни предприятия. При него
активите се отчитат по тяхната
историческа цена, намалена с
натрупаната амортизация и загуби от
обезценка. Тест за обезценка се прави
най-малко веднъж годишно,
задължително към датата на съставяне
на годишния финансов отчет. Вземат

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищов по счетоводство

Пищов върху материала по Счетоводство, подходящ за почти всички специалности в ИУ Варна....
Изпратен от:
bazov
на 2012-06-23
Добавен в:
Пищови
по Счетоводство
Статистика:
127 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Приходи и разходи

09 май 2011
·
75
·
2
·
386
·
188

Отчитане на финансовите и извънредни приходи и разходи...
 

Приходи и разходи на предприятието.

15 юни 2009
·
162
·
2
·
297
·
137
·
1

Приходи и разходи на предприятието.Приходи и разходи на предприятието.Приходи и разходи на предприятието....
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,685
·
4
·
1,014
·
564

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,200
·
3
·
702
·
949
·
1
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Лекция по счетоводство N 12

02 ное 2006
·
943
·
6
·
1,237
·
1

При разходите за основната дейност нямаме предвид само производствената дейност, тук се отнасят и другите дейност в зависимост от целта, с която е основано предприятието. Обичайна дейност, имаме освен основната. Капитала участва в основната дейност ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Униграфическо счетоводство
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината "Теории, системи и школи в счетоводството" и е подходящ е за студенти от икономически специалности, предимно от УНСС. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
8 мин
23.12.2019
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Пищов по счетоводство

Материал № 874262, от 23 юни 2012
Свален: 127 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 3,124
Брой символи: 19,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
45 11

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 841 80

виж още преподаватели...
Последно видяха материала