Големина на текста:
Стопанство на Древния свят V/ ІV хил.пр.Хр. - V в.сл.Хр.
Ранно класово или Дофеодално общество.Приспособяващо стопанство -
Преминаване от присвояващо към производствено стопанство;първи опити за
отглеждане на животни и растения;практикуват сезонно уседнал начин на
живот.Уседнало земеделие-района на Близкия Изток в зоната на т.н.Плодороден
полумесец.Пъвоначално занаятите се обособяват не вътре в отделната община а
м/у общините което обуславя търговски обмен м / у тях.Така възниква и
постоянната търговия.В резултат на трите големи общ.разделения на труда
животновъдството,земеделието и търговията стават самостоятелни
професии.Повишаване произ.на труда засилва неговата индивидуализация; води
до създаване на принаден продукт който е над елементарните нужди на
производителя.Това съдейства за появата на имуществено неравенство и наченки
на частна собственост.Създава се възможност за експлоатация на едни хора от др.
Египет - Зърнени храни и зеленчуци. Обществото се състои от селски
общини.Нуждата от организация на напояването ги кара да се обединят помежду
си за решаване на общите проблеми желание за сътрудничество на хората.Поява
на потребност от силна власт над общините която да поеме централизирано
ръководство на иригационните съоръжения и да изгради единно земеделско
стопанство.
Старо царство- С обединението на земите цялата земя става собственост на
държавата в лицето на фараона.Изгражда се централизирано
стопанство.Съществуват едри стопанства собственост на фараона,висшите
чиновници и военно началници и на храмовете.Управлението на именията е
поверено на специализирани чиновници .Икономиката като цяло остава
натурална.Занаятите все още не са обособени като самостоятелни.
Средно царство-Силно развити получава храмовото строителство което
първоначално е част от държавното.Жреческото съсловие контролира огромни
богатства.Увеличава се броя на полусамостоятелни и самостоятелни
занаятчии.Засилва се вътр. и външ. стокообмен.Търговия с държави от
двуречието и Хетсото царство..Ролята на пари изпълнява медта,пшеница, парчета
плат
Ново царство -Храмовото стопанство заема 40% от
територията.Селскостопанското производство но държ.земи се осъществява на
строга планова основа.Държ.определя размерите на площите за различните
култури.В основата на стопанството стои трудът на свободните селяни.Робите са
главно военнопленници. Работят в домашното стопанство ,
работилниците,мините и най вече в строителството на храмове,дворци и
пирамиди.
Месопотамия -Основен отрасъл земеделието.Изгражда се иригационно
стопанство.В организацията на стопанството съществува държ.централизация.
Основни производители са селяните обединени в общините.Освен
военнопленници в роби се превръщат и задлъжнели хора налице е дългово
робство.То има временен харатер. Храмовите стопанства са изключително
богати.В тях се заражда лихварството..Появяват се първите брокерски къщи.От
занаятчийството като самостоятелен отрасъл грънчарството .Развива се
тъкачеството,кошничарството обработва се и битум.Страната не разполага с
метали,дърво камък и е принудена на ги внася от вън.Търговците важна
прослойка в градовете.
Китай - Епоха Шан - ин : върховна собственост в/у земята принадлежи на царете
тя се обработва от свободни селяни общинници.Система на “обществени поля”
земята се разделя на 9 части продукцията от 8 части се използва за прехрана на
селяните а 9 част за издръжка на държ.апарат
Династия Чжоу : намалява влиянието на родовата аристокрация.С/у изпълнение
на военни и админ.служби царската власт раздава условни земевладения и роби
създава се служебна аристокрация.Премахва се системата на “обществени
поля”.Селяните вече плащат поземлен данък в размер на 1/10 от реколтата
Княжество Цин : Бързо усвояване на желязото.Произж.оръжия и оръдия на
труда.Активизира се търговията.Увеличава се броя на робите в каквито се
превръщат военнопленници и задлъжнели хора.
Реформа на Шан - ян : подкопава древното общинско земевладение и премахва
периодичното преразпределение на участъците.Въвежда се неограничена частна
собственост в/у земята и тя става обект на свободна покупко продажба.Данъка в/у
реколтата е заменен с данък в/у земята.Най важна последица от реформата е
укрепване на едрото аристократическо земевладение.Развиват се стоково
паричните отношения. Въвежда се и единна система от мерки и теглилки.В
резултат на завоевателните войни расте броя на робите.Трудът на робите не е
преобладаващ в сел.стопанство и в занаятчийството.В Древен Китай
държ.разполага със силен чиновнически апарат.Той се формира около владетеля
и ч/з него в управлението се осъществява принципът на централизмът.В основата
на икономиката стои земеделието просо, ечемик,пшеница ориз.Познания в
областта на агротехниката. Бубарство отглежда се чай. Развива се
скотовъдството. Монополист в производството на коприна.Напредък в
грънчарството води до откриване на порцелана.Добре развита вътрешна
търг.Появяват се металическите пари.Търговия с Корея ,държ. от Индокитайския
п- в, Сирия и Римската империя. Внася се мед,корали, ценни метали килими и др.
Индия
Харапска култура/Мохенджо Даро/ : земеделие пшеница,ечемик,захарна тръстика
памук.Земеделците живеят в рамките на общината и дават натурални данъци на
управляващите прослойки владетели,аристократи жреци войни които живеят в
градовете.Високо ниво в развитието на занаятите.
Маурска империя: собствеността в/у земята принадлежи на държавата.Царете
раздава имения на жреците,чиновниците и др.които са освободени от данъци но
не могат да се залагат или продават.Селската община продължава да съществува.
Разцвет на занаятите и търговията.Развиват се интензивно стоково паричните
отношения.Започва сечене на медни,сребърни и златни монети.Кастова делени но
обществото.Робовладението е слабо застъпено предимно в домашното
стопанство.Източна стагнация-състояние на застой.Подчинеността на личността
на интересите на държ.общината кастата.Общинно държ. собственост в/у земята
препятства развитието на личната предприемчивост.Тотална държавовлаственост
задушава развитието на самостоятелност независимост.Под влиянието на редица
природно географски,исторически,демографски и социално политически фактори
в ревна Гърци и Рим се създават условия които гарантират собствеността на
гражданите и развитието на тяхната индивидуалност.
Древна Гърция - Критска култура иМикенска култура: развитие на земеделие и
скотовъдство.Отглеждане на лозя,цитруси,маслини повече отколкото от зърнени
храни.
Омирова епоха:Общинската собственост се превръща в частна.Формира се
племенна аристокрация.Родовите старейшини притежават големи стопанства
ойкос.Те имат затворен натурален характер и произвеждат всичко необходимо за
живеещите в тях.В бита и земеделието се използва робски труд набавени от
войни или дългово робство.VІІІ - VІ в.пр.хр. градове държави полиси-
Ограниченото количество земя в градовете ,нарастването на населението и
невъзможността то да се изхрани растящия бр.бездомни жители и др.причини са
в основата на външната експанзия гръцка колонизация.М/у новосъздадените
градове по бреговете на Черно и Средиземно море и полисите се води оживена
търговия.От Гърция се изнася занаятчийски произведения а се внася зърнени
храни За нуждите на търг.се секат монети.Развива се лихварството.Селското
стопанство се ориентира все повече към пазара.Занаятчийството също придобива
стоков характер.Колонизацията дава тласък на развитието на робовладеенето.
Атина - право на собственост в/у земята имат гражданите.Лично свободните хора
които не са граждани на полиса -Метеки нямат това право те могат да се
занимават с занаятчийство и търговия.Старата родова аристокрация- E впатриди
притежават едри земевладения а мнозинството от гражданите малки или средни
парчета земя.
Реформа на Солон - премахва дълговете на селяните и забранява дълговото
робство, поставя предел за ръста на едрото земевладение, освобождава
владеенето на земята от остатъците свързани с родовите права вече всеки
притежател на земя може да я предава на посочен от него атински гражданин .VІ
в.пр.хр. в Атина се оформя класическа робовладелска демокрация. С три форми
на власт : законодателна, изпълнителна и съдебна. Робите стават основна работна
сила Основно трудът им се използва занаятчийството и добивната промишленост
мини за сребърна руда. По малко в земеделието и то главно в едрите
стопанства.Съществуват частни и държавни роби и роби под наем.Основен
отрасъл в полисното стопанство остава земеделието.Занаятчийското
производство също достига добро развитие.Разширява се и морската
външ;търговия.Изнася се зехтин,керамика,плодове, металург ичниизделия.Внася
се зърно , риба, роби, суровини за занаятчийството.Вътрешната търговия м/у
полисите е слаба.Гражданите на полисите не са обложени с данъци.Хазната се
пълни от търг.такси митнически сборове.
Древен Рим
Царски период: родовообщината собственост се разлага и на нейно място се
появява частната собственост.Обособява се родова аристокрация -Патриции
съставена от старейшините управители на рода и техните близки
семейства.Плебей- лично свободни но без римско гражданство и без право да
ползват общинските земи и пасища.Занимават се с занаяти и търовия.
Република : много завоевателни войни.Ново придобитите земи отиват в ръцете на
богатите патриции и плебей.Те оформят нова прослойка- Нобилитет.Най
бедните и бездомни-Плебса.Провинциите са и главен източник за доходи за
храна.Римските граждани не се облагат с данък.Преобладава дребната и средна
собственост след което формата на самостоятелни земевладелци
намалява.Причина за това са продължителните войни,вносът на евтино жито от
провинциите,незаконното присвояване на земите от нобилитета.Провежда се
реформа в армията тя става наемна.В резултат на концентрацията на поземлена
собственост се появяват едри земеделски стопанства- Вили и латифундии в
които се използва робски труд.Вилите- основен тип селскостопанско
предприятие отглежда се предимно интензивни култури лозя маслини и по малко
зърнени.Латифундиите- са крупни стопанства те се образуват ч/з завземане на
земи в провинциите а също така и ч/з изкупуване на земи от дребните
собственици в Италия.
Империя: икономически подем. Строят се градове, пътища подем в
селскостопанското производство.Основен отрасъл селс.стопанство.В частното
занаятчийство и търговията се използва наемен труд. От Египет се внася папирус,
зърно, лен Сирия- занаятч.изделия Гърция- керамика Северноафриканските
провинции- зърно,злато,слонова кост Китай- коприна.
Робовланението е в по големи размери от това в Гърция, по безправни и работя
главно в сел.стопанство както и в строителството и занаятите.
Стопанско развитие на Европа през Средновековието V - X V в .
Западна Европа : върховна собственост на императорската власт в/у
земята,раздаване на условни земевладения с/у определени задължения към
централната власт,използва се ангариен труд на полусвободните селяни.В
основата на феодалните отношения лежи едрата поземлена собственост съчетана
с дребното индивидуално стопанство на зависимия селянин.Взаимоотношенията
м/у феодалите се изграждат на принципа на васалната йерархия.Най отгоре са
титулуваните аристократи- херцози графове архиепископи и абати.Всички
доходи които едрите земевладелци получават идват от рентата която селяните
дават.Тя е в три форми - продуктова/натурална/, трудова и парична .
Сеньория- цялостна затворена система от имения свързана с определени права
в/у зависимите селяни които обработват земята.Основна характеристика на
сеньорията е нейната само достатъчност въпреки че едрите собственици
осъществяват известни външни търговски контакти.Селското стопанство стои в
основата на средновековната икономика.В земеделието господства двуполната
система/ една година земята се засява , една година остава пустееща/ Отглеждат
се зърнени култури ръж, овес, пшеница.Сее се рапица.Отглежда се памук,цитруси
и най важно- ориз.
XI- XIII в. В сел.стопанства се осъществяват две важни иновации - Двуполната
система се заменя с триполна и масово започва да се използва тежкият метален
плуг.При триполната система 1/3 се засява с летни култури, 1/3 с есенници, 1/3
остава пустееща.
Комутация на рентата -замяна на трудовата и натурална рента с парична. За това
допринасят развитието на градовете, нарастването броя на населението които
оживяват стоково паричните отношения.те вече могат да произвеждат не само за
прехрана на и за продажба. XIV в. Стопанския живот навлиза в застой и упадък
основна причина за това е намаляване броя на населението.Около 1/3 умира от
Черна чума - спад в търсенето на селскостопанска продукция и недостиг на
работна ръка.Цените на селскост.стоки падат а от тук и доходите на феодалите.За
да спре спада на доходите аристокрацията реагира по различен начин една част
от нея се стреми да се върне към трудовата рента а друга предпочита да използва
и занапред наемен труд
XI-XII в. В резултат на ускоряването на селскостоп.производство и пробуждането
на търговията започва масово основаване на нови градове. XIII в. Градовете
извоюват своята независимост.Жителите се освобождават от крепостна
зависимост
Най многочислена група в градовете са самостоятелните майстори занаятчии.По
браншове те се обединяват в организации - Цехове. Производственият процес е
строго регламентирано от специални устави.Така цеховият ред обезпечава три
мн.важни потребности на занаятчиите: Първо - им дава сигурност, Второ -
осигурява им равенство, Трето - осигурява и защита от външна конкуренция и
пази монопола в/у производството на дадена стока или група от стоки на
територията на града. Сред най развитите занаяти са тъкачеството, главно на
вълнени платове, строителството, ковачеството, кожарството.
Подобно на занаятите и търговците в градовете са обединени в организации -
гилдии.Те също са структурирани по браншове.Те регламентират правилата на
стокооборота и неговата структура, охрана и конвоиране на стоките, защитават
общите търг.интереси на своите членове
Външната търговия е стимулирана и от напредъка в занаятите, развитието на
градовете и спадащата смъртност на населението вследствие на нарасналите
ресурси за неговото изхранване.
Вътрешната търг.се извършва в градовете Там в определени дни на седмицата се
организират пазари. Международната търг.се осъществява в два района южен - в
басейна на Средиземно море и северен - в басейна на Балтийско и Северно море.
От Изтока пристигат подправки канела, карамфил, чер пипер използван като
консервант и средство против холера, памучни и копринени платове.Изнасят се
главно платнени и вълнени тъкани, железарски изделия.Църквата забранява за
арабския свят да се изнася дървен материал,зърнени храни и оръжие.Поради
пасивния търг.баланс от Европа изтича много сребро и злато и това по късно ще
предизвика” глад за пари” Средиземно море повече търг.с луксозни стоки.
Монополно положение в посредническата търг.тук има и търг.съюз на северно
германските градове т.н. Ханза.
Разрастването на търг.води до поява на нов различен от гилдиите тип
организации т.н.дружества.Те осигуряват уедряване на капитала и широка делова
мрежа в различните градове.Друга по-висша форма на обединение между
търговците е компанията на доверието.Тя има първоначално семеен характер.
Занаятчийската работилница си съединява с кап. предприятие, основано на
наемен труд и разделение на труда ( манифактура ) . Появява се нова професия
сарафи- обменители на монети.Те извършват обмен на парите , търгуват с метали
и снабдяват с тях монетният двор, разширяват дейността си правят парични
превод чрез разписки, приемат влогове, дават заеми , те се превръщат в
банкери.Най-крупните същински банкери са т.н. Камбисти.Краткосрочните заеми
срещу залог осъществяват и т.н. Ломбарди. През средновековието
икономическият прогрес не е цел на стопанското развитие.В края на
Средновековието започва централизация на държавата.
Източна Европа :аристокрацията е главно чиновническо военна и дължи
позициите си в едрото земевладение на службите които заема
Византия две основни различия спрямо западните страни- по голяма
стабилност на държавната власт и липса на натурализация и аграризация на
стопанския живот.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стопанство на древния свят

Ранно класово или дофеодално общество. Приспособяващо стопанство -преминаване от присвояващо към производствено стопанство; първи опити за отглеждане на животни и растения...
Изпратен от:
Desisslava Dimitrova
на 2012-06-21
Добавен в:

по Стопанска история
Статистика:
109 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Кажете ми мога ли да я използвам за изпит или Саздов ще разбере че е от интернет.Благодаря ви предварително.
добавена от Shedow 26.01.2013
0
14
Интрепретиране на разходи,власт и печалба
добавена от svetlalozanova 04.03.2014
3
51
Подобни материали
 

Световна стопанска криза (1929-1933 г.)

29 мар 2007
·
1,001
·
2
·
699
·
270
·
3

Причини, териториален обхват и същност на световната стопанска криза.
 

Стопанска политика на българските правителства в началото на xx в.

29 мар 2007
·
527
·
1
·
496
·
85
·
1

През февруари 1901 г. се установява на власт коалиционното правителство на П.Каравелов и д-р Стоян Данев.
 
Онлайн тестове по Стопанска история
Стопанска история
тематичен тест по Стопанска история за Студенти от 1 курс
Най-често давания вариант на тест по стопанска история в Тракийски университет - Стара Загора. Има въпроси от затворен тип - само с един верен отговор, но и такива с много верни отговори.
(Труден)
25
2
1
6 мин
30.07.2019
Тест по Стопанска история за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Стопанска история за Студенти от 2 курс
Общ тест върху лекциите от УНСС по Стопанска история за 2-ри курс. В помощ на бъдещите курсисти. 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
5
1
6 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по стопанска история

Стопанство на древния свят

Материал № 873540, от 21 юни 2012
Свален: 109 пъти
Прегледан: 183 пъти
Предмет: Стопанска история, Икономика
Брой страници: 32
Брой думи: 20,590
Брой символи: 132,105

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопанство на древния свят"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала