Големина на текста:
TEMA1:Морфология на 
клетката
Клетката е основната структура 
на живата материяизвършваща 
обмяна на веществата и 
репродукцияИма два вида 
клеткипрокариоти и еукариоти
Основните части на клетката са 
ядро и цитоплазмаотграничени 
от останалата клетъчна и 
междуклетъчна среда чрез 
клетъчна мембранаКлетъчната 
мембрана е динамична структура 
,която се изгражда от три 
основни слоя­ средния липиден
фосфолипиди и 
холестерол/;външния – 
гликолипиди и гликопротеини
Най­ вътрешния слой е изграден 
предимно от протеиничаст от 
тях свързани с холестерол
Клетъчната мембрана образува 
няколко  специализирани 
структури ,по­важнитеот които 
самикровъсиреснички
стереоцилии и клетъчни 
контактиРесничките и 
стереоцилиите са важни 
двигателни ресурси на клетката
Те са особено добре развити в 
дихателната и половата система
Контактите между клетките са 
главно три видаплътен контакт
прикрепящи контакти и 
цепковиден контакт
Цитоплазмата е състои от 
цитозолклетъчни органели и 
клетъчни включвания
Клетъчните органели – 
мембранни и немембранниКъм 
мембранните – ендоплазменият 
ретикулум ,апаратът на Голджи
лизозоми , митохондриВ 
апаратът на Голджи се 
синтезират сложни молекули
част ,от които участват в 
образуването на лизозомитеТе 
разграждат ненужни за 
обмяната високомолекулни 
съединения и клетъчни 
структуримикроорганизми  или 
вредни вещества
Митохондриите  са най­големите 
клетъчни органели ,те доставят 
необходимата енергия за 
клетъчната обмянаРибозомите 
са малки зрънца – 
свободни/синтезират протеини 
за собствена консумация на 
клеткатаи свързаниЯдрото 
изгражда генетичния и 
регулаторен апарат на 
клетката.Основната му 
структура включваядрена 
обвивкахроматинядърце
кариоплзмаЯдрената обвивка е 
изградена от две мембрани
Хроматинът съдържа геномите 
на клеткатаОсновни 
физиологични процеси в 
клетката са клетъчния 
метаболизъммембрален 
транспортклетъчно 
сигнализиранеклетъчно 
сигнализиранеклетъчен 
цикъл,клетъчна реактвност
движениестареенесмърт
Обмяната на веществата в 
клетката е тясно свързана с 
клетъчния мембрален 
транспорт/преминаване на малки 
молекули и йони чрез пасивен 
или активен транспорт и 
изграждане на мембранни 
структури,съдържащи 
преносими вещества­ цитоза/. 
Клетъчната реактивност 
изразява способността на 
клетките да реагират на 
променящите се явления във 
външната средаКлетъчното 
движение отразява основна 
форма на съществуване на 
материятапренасяща се от 
молекулитеизграждащи 
клетъчните органелидо 
движенията,засягащи части на 
тялотоКлетъчната 
диференциация се изразява в 
клетъчната специализация и 
усъвършенстване на отделните 
клетъчните популации до степен 
да изпълняват специфични 
функцииКлетъчното стареене и 
смърт  отразява преходността 
на съществуване на формите на 
живата материяСъществуват 
два  процеса на клетъчна смърт
различаващи се по своя 
механизъмнекроза и апоптоза.
TE
MA 2: Епителна и съединителна 
тъкан
Тъкани – струпвания на група от 
клетки,които са сходни
Епителната тъкан съдържа 
разнообразни по структура 
клетки и слабо развито 
междуклетъчно 
вещество.Епителните клетки 
изграждат епидермалната 
покривка на тялото,тапицират 
вътрешната повърхност на 
кухинните органи и изграждат 
жлезите в организмаСетивните 
органи притежават 
специализирани епителни 
клетки.Епителните клетки 
изпълняват секреторна 
,покривно­защитнарезорбтивна 
функцияЕпителът може да 
бъде еднослоен или 
многослоен.Еднослойният 
епител се подразделя на
плосъккубичен,призматичен и 
привидно многослоен
Многослойният епител бива 
преходенмногослоен плосък 
вроговяващмногослоен плосък 
невроговяващмногослоен 
цилиндричен .Жлезистият 
епител изгражда два вида 
жлези – екзокринни/отделят 
секрета си в система от канали / 
и ендокринни/отделят секрета си 
директно в кръвоносните 
съдове/ .Ендокринните 
образуват хормони ,които са 
жизнено необходими вещества в 
цялостната дейност на 
организма.Важна тяхна 
особеност е богатото им 
кръвоснабдяване от различни по 
произход на отделяне 
артериални източници.
Съединителната тъкан 
съдържа разнообразни по 
структура и специализация 
клетки и силно развито 
междуклетъчно вещество.Тя е 
най­разпространената тъкан в 
организмаСъединителната 
тъкан изпълнява 
опорна,прикрепващаенергийна
терморегулаторназащитна
имунозащитна и транспортна 
функцииТя може да бъде 
подразделена на същинска и 
специализиранаСъщинската е 
хлабава и плътна , а 
специализираната може да е 
разделена на мастна
хрущялна,костна,кръвна и 
лимфна.Основните видове 
съединително­тъканни клетки 
сафибробластихондробласти
липоцитимастоцити
плазмоцитиМастната 
съединителна тъкан – основна 
съставка на подкожната 
тъкан.Хрущялната тъкан – 
опорно­защитна 
функция.Плътната тъкан – 
ставни капсулимускули и 
сухожилия.Костната тъкан­ 
основна опорна тъкан в 
организма.Кръвната тъкан е 
високо специализирана 
съединителна тъкан­
еритроцитилевкоцити
тромбоцитиЕритроцити/най­
многобройни/ – 
хемоглобин,участващ в газовата 
обмяна на кислорода и 
въглеродния двуокис
Левкоцитите изпълняват 
фагоцитарна и имунозащитна 
функция.Тромбоцитите участват 
активно в процесите на 
кръвосъсиране
Кръвосъсирането е биологична 
реакциякоято предпазва от 
загуба на кръв.Кръвните групи 
се определят от два антигена по 
мембраната на еритроцитите­ А 
и В / четири групи – А,ВАВ и 
О.Лимфната тъкан е подвид на 
кръвната тъкан ,но поради 
особената й имунозащитна и 
контролнозащитна функция 
може да се разглежда като 
самостоятелнаЛимфната 
течност за разлика от кръвта 
освен съдържание на 
лимфоцити съдържа повече 
липиди,въглехидрати и 
минерални соли и по­малко 
протеиниЧрез лимфните 
съдове тя се излива във 
венозната кръв.
Тема 3 : Мускулна и Нервна 
тъкан 
Мускулната тъкан изгражда 
скелетните мускули /гладка 
мускулна тъкан / и миокарда на 
сърцето/сърдечна мускулна 
тъкан/. Мускулната тъкан 
осъществява движението на 
отделни части на 
тялото,двигателната активност 
на вътрешните органи и 
сърдечната дейност.Напречно –
набраздената мускулна тъкан се 
състои от напречно­набраздени 
мускулни клетки,наречени още 
рабдомиофибриГладката 
мускулна тъкан,изграждаща 
част от стените на кръвоносните 
съдове и обвивките на 
вътрешните органи ,е изградена 
от гладки мускулни клетки .Те са 
по­малки на дължина клетки  с 
едно ядроразположено 
централно  и мембранни 
органели.Сърдечната мускулна 
тъкан изгражда средния слой от 
стената на сърцето­ 
миокарда.Нервната тъкан е 
високо специализирана тъкан за 
създаване и предаване на 
нервни импулси.Основните 
специализирани клетки са 
нервните клетки,а като втори 
клетъчен вид са глиалните .В 
зависимост от броя и 
полюсите ,от които излизат 
израстъците,ги подразделяме на 
многополюсни ,двуполюсни
еднополюсни и лъжливо 
еднополюсниИзрастъците са 
къси – дендрити  и дълги 
аксони/провеждат нервните 
импулси към периферията на 
нервните клетки.В зависимост от 
функцията нервните клетки се 
подразделят на сетивни
двигателни
интерневрони.Сетивните нервни 
клетки със своите израстъци 
провеждат сигнали от външната 
и вътрешната среда на 
организма и ги пренасят от 
периферията до централната 
нервна система.Нервните 
рецептори  улавят сетивните 
дразнения и ги трансформират в 
нервни импулси и ги предават в 
по­горните отдели от сетивните 
части на нервната система
ТЕМА 4: Устройство на костите 
и ставите .
Двигателният апарат се състои 
от костистави и 
мускули.Костите и ставите 
представляват пасивната част на 
апарата,а мускулите 
,извършващи движения в тях – 
активната част.Костите 
изграждат костния скелет.Те 
приемат различна форма и 
дължина.Костите са изградени 
основно от костна тъкан,но в 
състава им участват мастна
кръвнахрущялна и нервна 
тъкан.Повърхността на костите 
е изградена от плътна костна 
субстанция.Гъбестата костна 
субстанция огражда елементи от 
жълтия или червен костен 
мозък.Костите са покрити от 
надкостница.Нарастването на 
костта в напречни размери 
зависи от този слой.Дългите 
кости  притежават средна част­ 
диафаза и два крайщника
наречени епифизи .Преходът 
между диафаза и епифаза се 
означава като метафиза и там се 
развива растежен хрущялкойто 
е в основата на прорастването 
на костта на дължина.Костите 
се развиват по два начина . При 
първия процес на вкостяване 
обикновено плоските кости 
произлизат от центрове на 
ембрионални клеткиПри втория 
процес костите произлизат на 
базата на съществуващ хрущял,в 
който проникват кръвоносни 
съдове.След процеси на 
постепенно разрушаване на 
хрущяла той бива заместен  от 
новообразувани  костни клетки и 
междуклетъчно вешество
Съществуват два основни вида 
свързвания между костите – 
неподвижно и подвижно 
свързване.Неподвижните 
свързвания се осъществяват 
чрезплътна съединителна 
тъканхрущялна съединителна 
тъкан,костна съединителна 
тъканПодвижни са 
свързванията между две или 
повече кости – ставиСтавите 
между две кости са прости 
ставиа между повече от две –
сложни.Те са изградени от три 
основни елементаставни 
повърхностиставна капсула и 
ставни връзки .В зависимост от 
формата им ние свеждаме 
отделните ставни повърхности 
до три основни  вида : сферични
елипсовидницилиндрични 
повърхности – от формата им 
зависи характера на движението 
на една става.Ставите със 
сферични повърхнини имат 
възможност да извършват шест 
вида движения 
/сгъване,разгъване,привеждане,
отвеждане,външно и вътрешно 
завъртане/.Ставите с 
елипсовидни форма – 4 
движенияс цилиндрична 
форма­ 2 движения.Ставните 
повърхности са покрити с 
гладък и прозрачен хиалинен 
хрущялВъншният слой е 
съставен от плътна 
съединителна тъкан с 
преобладаване на колагеновите 
влакнаВътрешният синовиален 
слой съдържа специализирани 
клеткисекретиращи слузна 
течностсмазваща 
пространството между ставните 
повърхности..Ставните връзки 
са изградени от плътна 
съединителна тъкан с богатство 
на колагенови влакна.Връзките 
ограничават движенията в 
ставите , но стабилизират 
ставната капсула и я подпомагат 
в прикрепващата й функция 
между ставните повърхнини.
ТЕМА 5: Кости и стави на 
гръбначния стълб и гръдния 
кош
Гръбначния стълб е изграден 
от 33­35 прешлени,разпределени 
в шийната област – 7 ,в гръдната 
­12, в поясната ­5 , в 
кръстцовата ­5 и опашната – 4 
до 6 .
Всеки прешлен се изгражда от 
тяло,дъга и три вида израстъци 
– бодлестинапречни
ставни.Между тялото и дъгата 
се намира отвор.Съединените 
отвори на прешлените образуват 
гръбначния канал .Гръдните 
прешлени образуват стави с 
ребратакръстовите прешлени 
са обединени в кръстцовата 
коста опашните прешлени – в 
опашната костПрешлените се 
свързват помежду си чрез 
телата , дъгите и 
израстъците.Движенията между 
два прешлена са невъзможни 
поради еднаквите ставни 
повърхности.Те се извършват в 
група от прешленипознати като 
прегъване,изпъване
наклонявания и завъртания.
Гръдният кош се изгражда от 
гръдната част на гръбначния 
стълб,ребрата и гръдната 
кост .Гръдната кост е плоска 
костпритежаваща в горната си 
част дръжка ,последвана от 
тяло и накрая­ мечоподобен 
израстъкРебрата са 12 
чифта.Те имат костна и ребрена 
част.Върху костната част се 
забелязват главичкашийка и 
тялоПървите седем ребра се 
залавят за гръдната костТези 
ребра се наричат 
истински,останалите се наричат 
лъжливи,като последните два 
чифта остават със свободни 
предни краища – плаващиНазад 
ребрата се свързват гръдните 
гръдните прешлениПри 
вдишване предните краища на 
ребрата се повдигата 
страничните се изместват нагоре 
и встраниПри издишване се 
наблюдава обратния процес.
Тема 6 : Кости и стави на 
черепа и долночелюстна става.
Черепните кости образуват 
черепната кутия ,която е здрава 
механична защита за главния 
мозък,свързаните с него 
сетивни органи,както и за 
началните части  на 
храносмилателната и дихателна 
система.Костите на мозъковия 
дял на черепа сатилна
клиновидначелнарешетъчна 
единична кости и по две 
слепоочна и теминна кост
Черепните кости съдържат 
отвори и барзади , през които 
проникват мозъчните съдове и 
излизат черепномозъчните 
нервиОсвен това заедно с част 
от лицевите кости те образуват 
черепни кухини като очнаносна 
и устна кухина.Костите на 
лицевия череп изграждат 
плътната основа на лицетоТе 
са чифтни – носнаслъзна
ябълчнагорна челюстнебцова
горна носна мида и три единични 
кости – долна челюстрелник и 
подезична кост.
ТЕМА 7 : Кости и стави не 
раменния пояс и горен крайник 
Раменният пояс свързва 
свободния горен крайник с 
корпуса на тялотоТой се състои 
от ключица и лопатка
Ключицата е  S­образно извива 
кост с тяло и два крайщника – 
гръден и лопатков .Лопатката е 
плоска кост с триъгълна форма
Тя притежава три ръба и три 
ъгъла . В страничния ъгъл се 
намира овално – сферична ямка 
за съчленяване с главата на 
раменната кост в раменната 
ставаСтавите на раменния пояс 
са гръдно­ключична става и 
раменно­ключична става,които 
извършват комбинирани 
движения.
Костите  на свободния горен 
крайник сараменна кост , кости 
на предмишницата , 8 кости на 
китката . Раменната , лъчевата и 
лакътната кост са дълги кости с 
тела и по два крайщника – близо 
и отдалечен от тялотоГлавата 
на раменната кост се свързва с 
ямката на лопатката  в 
раменната става.Дисталният 
край на раменната кост се 
свързва ставно с близките 
краища на лъчевата и лакътната 
кост/лакътна става/. 
Предкитковите кости са 
значително по­къси кости с тяло 
и два крайщникаКостите на 
пръстите се свързват помежду 
си чрез цилиндрични ставни 
повърхностикато в дисталния 
край на последния ред кости се 
разполага гръбно овално­
елипсовидна повърхност на 
ноктите.
ТЕМА 8 : Кости и стави на 
тазовия пояс и долния крайник
Тазовия пояс свързва 
свободния долен крайник с 
корпуса на тялото . В неговия 
състав влизат двете тазови 
кости,кръстеца и опашната 
кост.Тазовата кост е чифтна и се 
състои от три други кости – 
хълбочнасрамна или лонна и 
седалищнаВ местата на 
свързване на телата между 
трите кости се образува дълбока 
ямка,която артикулира с главата 
на бедрената кост в 
тазобедрената 
става.Хълбочната кост 
притежава крило ,на което се 
намира ставна повърхност за 
свързване с кръстцовата кост в 
кръстцово­хълбочна става
Отпред двете тазови кости се 
свързват чрез плочка от 
влакнеста хрущялна тъкан в 
лонното съчленение . 
Свързванията между двете 
тазови костикръстеца и 
опашната кост образуват 
единна­костно ставна 
структура ,наречена тазово 
корито – голям и малък таз.
Костите на долния крайник са 
бедрена косткости на 
подбедрицатаголям и малък 
пищял/,кости на ходилото и 
четиридесет кости на пръстите
Костите на бедрото и 
подбедрицата са типични дълги 
клеткипритежаващи тяло
проксимален и дистален 
крайщник.Тазобедрена 
сферична става­ сгъване
разгъванеприближаване и 
разделичаване на бедрото 
спрямо тялото ,завъртане 
навън .Колянна става – сгъване 
и разгъване на подбедрицата 
спрямо бедрото и 
обратно.Глезенна става – 
сгъване и разгъване на 
ходилотоостаналите кости на 
ходилото заедно с пет 
предхоидлни кости са свързани 
полуподвижно,за да изградят 
стабилната основа на стъпалото
ТЕМА 8 : Кости и стави на 
тазовия пояс и долния крайник
Тазовия пояс свързва 
свободния долен крайник с 
корпуса на тялото . В неговия 
състав влизат двете тазови 
кости,кръстеца и опашната кост
Тазовата кост е чифтна и се 
състои от три други кости – 
хълбочнасрамна или лонна и 
седалищна.В местата на 
свързване на телата между 
трите кости се образува дълбока 
ямка,която артикулира с главата 
на бедрената кост в 
тазобедрената 
става.Хълбочната кост 
притежава крило ,на което се 
намира ставна повърхност за 
свързване с кръстцовата кост в 
кръстцово­хълбочна става
Отпред двете тазови кости се 
свързват чрез плочка от 
влакнеста хрущялна тъкан в 
лонното съчленение . 
Свързванията между двете 
тазови костикръстеца и 
опашната кост образуват 
единна­костно ставна 
структура ,наречена тазово 
корито – голям и малък таз.
Костите на долния крайник са 
бедрена косткости на 
подбедрицатаголям и малък 
пищял/,кости на ходилото и 
четиридесет кости на пръстите
Костите на бедрото и 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 юни 2020 в 10:32 ученичка на 25 години от Кърджали - ГПЧЕ "Христо Ботев", випуск 2019
13 май 2020 в 17:46 ученик на 20 години от София - 47 СОУ "Христо Г. Данов", випуск 2018
19 фев 2020 в 20:46 учител на 43 години
 
Домашни по темата на материала
Мъжка полова система на животните
добавена от mirka.peiicheva 17.10.2014
0
9
 
Онлайн тестове по Анатомия
Тест по анатомия и хигиена на човека за 10-ти клас
тематичен тест по Анатомия за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за професия "Маникюрист - педикюрист". Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
29
2
2 мин
19.08.2014
Тест по анатомия на човека за 8-ми клас
междинен тест по Анатомия за Ученици от 8 клас
Тест по анатомия за осми клас. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
198
1
04.09.2012
» виж всички онлайн тестове по анатомия

Пищови по анатомия

Материал № 872383, от 18 юни 2012
Свален: 747 пъти
Прегледан: 809 пъти
Предмет: Анатомия
Тип: Пищов
Брой страници: 19
Брой думи: 11,076
Брой символи: 70,951

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по анатомия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала