Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
Международна система измерителни единици SI. Размерност и единици за
измерване на физични величини. Кратни единици. Измервания в
индустрията.
Методите за измерване на физичните величини се изучават в
специален раздел на физиката, наречен метрология. Измерването на една
величина означава сравняването й с друга величина от същия вид, която е
приета за единица. Прието е измерванията във физиката да се делят на два
вида – преки и косвени. Преки са тези измервания, които могат да бъдат
извършени непосредствено с помощта на прости измерителни прибори –
напр. измерване на температурата на тяло с термометър. При косвените
измервания се използва метод, с помощта на който се измерват други
величини, чрез които получаваме информация свързана с търсената.
За измерването на физичните величини съществуват различни
измерителни системи. Всяка измерителна система се основава на
определени мерни единици, които се наричат основни. За основни единици
се избират тези, които са свързани с най-общите фундаментални понятия:
време, пространство, маса, температура и т.н.От тях се получават всички
други, които се наричат производни.
Международната система мерни единици SI (Le Systeme international
d'Unites) е утвърдена от XI генерална конференция по мерки и теглилки
през 1960 г. У нас е въведена през 1979 г. с БДС 3952-79. От тогава тя е
задължителна за всички области на науката, образованието и практиката.
Системата SI се основава на 7 основни и 2 допълнителни единици:
Основни и допълнителни единици на системата SI
Означение Величина
Единица
межд. бълг.
Време секунда s с
Дължинаметърmм
Количество веществомолmolмол
Масакилограмkgкг
Големина на електричен токамперA A
Термодинамична температура келвин K К
Интензитет на светлината кандела cd кд
Равнинен ъгъл радиан radрад
Пространствен ъгълстерадианsr ср
1 от 6
Дефиниции на основните единици в системата SI
метър [m] - основна единица за дължина; пътят, който светлината
изминава във вакуум за 1/299 792 458 част от секундата.
килограм [kg] - основна единица за маса; масата на международния
прототип във формата на платиново-иридиев цилиндър, който се
съхранява в Севър (Франция).
секунда [s] - основна единица за време; продължителността на 9 192 631
770 периода от лъчението, съответствуващо на преход между две
свръхфини нива от основното състояние на атома на цезий-133.
ампер [A] - основна единица за електрически ток; интензитет на постоянен
ток, който при протичане в два успоредни праволинейни електрически
проводника с безкрайна дължина и пренебрежимо кръгово сечение,
отдалечени на разстояние един метър един от друг във вакуум, поражда
между тях взаимодействие със сила, равна на 2.10-7 нютона на всеки метър
дължина.
келвин [K] - основна единица за температура; това е 1/273,16 част от
термодинамичната температура на тройната точка на водата.
мол [mol] - основна единица за вещество; количеството вещество, което
съдържа толкова елементарни единици. колкото са атомите в 0,012 kg
въглерод-12.
кандела [cd] - основна единица за сила на светлината; интензитет на
светлината (в перпендикулярно направление) на повърхност 1/60 000 m
2
от
абсолютно черно тяло при температурата на втвърдяване на платината
(1769 ° C) и нормално налягане.
радиан [rad] - основна единица за равнинен ъгъл; централен ъгъл на кръг,
който се измерва с дъга, равна по дължина на радиуса на кръга
стерадиан [sr] - основна единица за пространствен ъгъл; пространствен
ъгъл с връх в центъра на сфера, който отсича квадратна повърхност от
сферата с дължина на страната, равна на радиуса на сферата.
Дефиниции на някои други единици в системата SI
бекерел [Bq] - единица за радиоактивност. Един бекерел е активността на
радионуклид, който се разпада със средна скорост 1 спонтанен ядрен
2 от 6
преход за 1 секунда; по името на френския физик Анри Бекерел (1852-
1908).
ват [W] - единица за мощност. Един ват е мощността, при която за време 1
секунда се извършва работа 1 джаул; в електротехниката – енергията,
изразходвана за 1 секунда от постоянен електричен ток с големина 1 ампер
през електрически проводник, на който в двата края съществува
потенциална разлика 1 волт; по името на шотландския инженер Джеймс
Уат (1736-1819).
вебер [Wb]-единица за магнитен поток. Един вебер е магнитният поток,
който индуцира в обхващащ го проводник напрежение 1 волт при
равномерно намаляване до нула за време 1 секунда; по името на немския
физик Вилхелм Вебер (1804-1891).
волт [V] - единица за електрически потенциал. Един волт е разликата на
потенциала между две точки на електрически проводник, през който
протича постоянен ток с големина 1 ампер при мощност 1 ват; по името на
италианския физик Алесандро Джузепе Анастасио Волта (1745-1827).
грей [Gy] - единица за погълната доза йонизиращо лъчене. Един грей е
енергията в джаули, погълната от 1 килограм облъчено вещество; по името
на английския физик Л. Х. Грей (1905-1965).
джаул [J] – единица за работа, енергия и количество топлина. Един джаул
се равнява на количеството работа, извършена от сила 1 нютон за
преместване нейната приложна точка на разстояние 1 метър по посока на
действието й; по името на английския физик Джеймс Прескът Джаул
(1818-1889).
нютон [N] – единица за сила. Един нютон сила придава на маса 1 килограм
ускорение от 1 m/s за 1 s; по името английския математик и физик Исак
Нютон (1642-1727).
ом [W]- единица за електрично съпротивление; Един ом е
съпротивлението между две точки на проводник, когато при прилагане
между тези точки на постоянна потенциална разлика 1 волт, в проводника
протича ток с големина 1 ампер ; по името на немския физик Георг Симон
Ом (1789-1854).
паскал [Pa] - единица за налягане. Един паскал е налягането, предизвикано
от сила 1 нютон, действуваща върху площ от 1 m
2
; по името на френския
математик, физик и философ Блез Паскал (1623-1662).
3 от 6

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 яну 2019 в 08:58 потребител
18 яну 2019 в 11:28 ученичка на 48 години от Раднево - ПГ "Св. Иван Рилски"
02 авг 2017 в 07:02 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Социология, випуск 2014
27 апр 2017 в 10:00 в момента не учи на 41 години от Разград
19 апр 2017 в 13:01 студент на 37 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Национална сигурност, випуск 2011
06 апр 2017 в 22:33 ученичка на 22 години от Разград - СОУ "Христо Ботев", випуск 2019
16 дек 2016 в 19:58 студент на 29 години от Варна - Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", факулетет - Навигационен, специалност - Корабоводене, випуск 2014
12 ное 2016 в 03:14 студент на 23 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Аграрно инженерство, випуск 2020
16 окт 2016 в 23:37 в момента не учи на 48 години от Хасково
06 юни 2016 в 22:16 студент на 40 години от Разград - Филиал - Разград на РУ, факулетет - филиал - Разград, специалност - Химични технологии, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Температура на топене и замръзване

18 яну 2008
·
131
·
51
·
7,748
·
321

Температурата на топене се определя като температурата, при която се извършва фазовият преход от твърдо към течно състояние при атмосферно налягане; тази температура напълно съответства на температурата на замръзване...
 

Топлинни явления

24 дек 2007
·
197
·
4
·
882
·
483

Топлинните явления са част от ежедневието ни. Те са свързани с изменение на температурата на телата при нагряване и охлаждане, с промяна на състоянието на веществата и т.н.
 

Анализ на уредите за измерване на температура

04 юли 2008
·
142
·
26
·
3,313
·
135

За еднозначно определяне на температурата е необходимо да се създаде достоверна температурна скала. Първоначално единицата за температура се определяла емпирично.
 

Измерване на физични величини. кратка теория на грешките

16 май 2008
·
137
·
19
·
2,291

При работа в лабораторията е необходимо да се спазват мерките за безопасност при работа с електричен ток и работа с полупроводников лазер.
 

Закон на Нютон за гравитацията

11 дек 2010
·
88
·
12
·
701
·
223

В областта на механиката Нютон описва закона за всемирнот привличане и чрез предложените Закони за движение поставя основите на класическата механика....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физика
От атома до космоса
междинен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.
(Труден)
10
39
1
11.08.2014
Термодинамика
изпитен тест по Физика за Студенти от 2 курс
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
42
14
1
7 мин
03.10.2014
» виж всички онлайн тестове по физика

Международна система измерителни единици SI. Размерност и единици за измервае на физични величини

Материал № 86590, от 31 яну 2008
Свален: 296 пъти
Прегледан: 494 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 931
Брой символи: 7,842

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международна система измерителни единици SI. Ра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
101

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
15

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения