Големина на текста:
Въведение в Туризма
Същност на туризма
Основни понятия
Туризма като вид дейност и като понятие може да се разглежда в различни аспекти. Съществува
система от определения, които трасират основни понятия в туризма.
На първо място теоретични.
1. Теоретични
Туризъм – могат да се намерат различни определения. Те трасират факта, че туриста трябва да
напусне своето постоянно местоживеене и да посети друго място. Основни характеристики на
туризма са:
1) Отсъствие от дома за сравнително кратък срок.
2) Обикновенно средствата за пътуването са спечелени предварително, а не се заработват в
момента.
Туризма се състои от 3 основни елемента.
1 –Динамичен – Пътуване до определено място
2 – Статистичен – Предстоя в целта на пътуването
3 – Трябва да съществува някаква цел, която е предварително определена и привлича туриста.
Наш турист споделя, че туризма представлява съвкупност от процеси и явления, включващи
пътуване, което се осъществява индивидуално или групово и завършва винаги с връщане от
изходното място. Западен автор споделя, че туризма е производство и обмяна на услуги и стоки
предложени от стопански единици, разполагащи с необходимата материална база.
Има автори, които определят минималния срок на пътуване от 24 часа, като през това време не
се извършва трудова дейност.
Определение на световната организация по туризъм (СОТ) : Дейностите на хората по времето
на престоя им извън постоянното им местоживеене за период по кратък от година свързан с
развлечения, бизнес или други неща.
2. Рекреация – това е латински термин и означава процес на възстановяване на физическо и
психическо състояние. Този процес може да бъде активен или бавно постъпателен.
Рекреационната дейност има следните функции:
1)медлио-биологична
2)социално-възпитателна
3)Икономическа
Рекреацията представлява по-широко понятие от туризма – човек би могъл да се възстанови и
вкъщи. Туризма включва тази рекреация, която се извършва на друго място.
3. Отдих – настъпил е в българския от руския език и е много близък до съдържанието на
рекреацията. В действителност изключва само тази част от рекреацията която следва вече
прекарано заболяване.
4. Свободно време – един от най-важните фактори и понятия свързани с туризма. То
представлява остатъчна величина, след като се премахне или извади времето за трудова
активност. Това време може да се появи през течение на седмицата след изтичане на работния
ден, в края на седмицата, по време на годишен отпуск.
5. Околна среда – появява се за пръв път през 70-те година на миналия век във връзка с
развитието на маркетинга. В него не се включвават само природни дадености земя, въздух,
вода, почва, включват се още хората, техните твърдения и на живот. Тя може да бъде природна и
икономическа.
6.Турист – Субект на туризма е физическо за туризма, туриста е физическо лице, което използва
основни или допълнителни туристически услуги.
Пространствени понятия
1. Туристически обекти
а) Средства за подслон – хотели, мотели, пансиони
б) Места за настаняване – курорти заведения за хранене
в)Заведения за развлечение
г)Места за упражняване на туроператорска, турагентска и информационна дейност
д)Планове
е)Ски Писти
ж)Места за предлагане на допълнителни услуги
зПаметници на културата, музеи, резервати
и) Национални паркове, природни паркове
2. Туристическа дестинация – това е понятие известно като географско пространство( място,
селища, регион ), което се избира от съответния турист като цел на туристическото пътуване,
може да бъде държава, част от държавата или конкретен обект.
3. Курорт – немски термин, които означава място за почивка( място, където има наличие на
проридни фактори). Курортите се категоризират в зависимост от природния лечебен фактор,
медицински фактор и предназначение.
а) По лечебен фактор – балнеолечебен,климатолечебни, или матолечебни
б)По Медицинкис фактор – профилирани по заболявания и непрофилирани
в) По предназначение – медицински, курорти, курорти за отдих и почивки
4.Селища с туристически функции – те представляват важен елемент на туристическата
структура. Над 1000 селища в България влизат в това понятие и развиват определена
туристическа дейност.
5. Рекреационно-туристически ресурси – това са онези дадености, които реално съществуват и
в действителност привличат туристите. Те допринасят за възстановяването на физическите и
психологическите сили на турисите. Разпределят се в 2 групи:
а) Природни б) Антропогенни
6. Икономически понятия
1) Туристическо обслужване – едно от най-важните понятия в туризма, което обхваща
материалната база, така и човешкия фактор. То може да се разпредели:
А) Обслужване в първичният туристически сектор – хотелиерство, ресторантьорство,
туристически транспорт
Б) Обслужване във вторичния туристически сектор – транспорт за общо ползване, търговски
мрежи на дребно, комуникации, банкови услуги и други
В) Обслужване в третичния( или граничен) туристически сектор – онези предприятия, които
осигуряват производството на всичко необходимо за туристическия сектор ( от машини до
храна)
2) Туристически дейности – според закони за туризъм:
а) Хотелиерство и ресторантьорство
б) Туроператорска и Туристическа дейност
в) Предоставяне на допълнителни услуги
Хотелиерство – една от основните туристически услуги, за която също изисква специализирана
база.
Туроператорска дейност – организира групови или индивидуални услуги чрез продажбата на
разнообразни туристически пакети.
Турагентска дейност – тези агенции са посредници между туроператорните и туристическите
обекти.
Основни туристически услуги – спортни, фитнес, бално(спа) търговия на дребни, закупуване и
обмяна на валута, комуникации.
Туристически продукт – според закона за туризма – представлява съвкупност от услуги,
представени от един или няколко обекта. Съвкупност от стоки и услуги.
Туристически пакет – съвкупност от стоки и услуги при определено пътуване.
Туристически ваучер – представлява документ, който дава на туриста същия се заплаща
предварително
Материално-техническа база – ограда и съоръжения, които създават необходима база за
представяне на туристически услуги.
Туристическа инфраструктура – бива национална и регионална и към съответния обект. Тя е
един допълнителен фактор за развитието на дестинациите.
Туристически приходи и туристически разходи – те представляват такива понятия формиращи
доходността на туристическото предприятие.
IV. Историческо развитие на Туризма
1.Предпоставки за възникване и развитие в туризма
Хипотези – туризма като вид човешка дейност възниква на определен етап от
развитието на човечеството. Това е времето, когато той се превръща в обществена
необходимост. За възникването на туризма има 2 хипотези – Биологична и Социално-
икономическа.
Според Биологичната хипотеза предвижването на хората от едно до друго място
първоначално са били израз на смитнечският инстинкт за мен в човека. Той има точни
определения и се дължи на стремежа за самосъхранение, т.е. изхранване. Като
потвърждение на тази хипотезасе показва великото преселение на народите.
Социално-Икономическата хипотеза показва, че пътуванията са резултат от социално-
икономическото развитие на обществото или достигането до определен етап, в които се
получават конкретни предпоставки за извършване на съществена предпоставка в
разделението на труда. Значително по-късно предпоставката е лечение, отдих и т.н.
Доказателство за поличието на тази хипотеза е факта, че все още има такива дестинации,
които не са включени в глобалното туристическо движение – Ю.Америка, Африка, Азия.
След като тези територии открият своите ресурси би могло да се пристъпи към тайна
туристическа дейност. Основните различия между пътуванията в далечното минали и сега
могат да се открият в това, че днешният туризъм е масов.
2. Пътешествията през античността – за началото на предприемане на пътувания се свързва
на предпиемане на родово-общинна строй, както и началото на общественото разделение на
труда поради тази причина се развиват земеделие, занаятчийство и значително по-лесно
търговия. Това разделение създава продукти, като могат да се създават продукти, които
могат да бъдат предлагани на пазара чрез размяна, първоначално тя е била натурална, а
значително по-късно стоково парична. Втората особеност е ограничения параметър на
пътуване. Пътеществията са се ограничавали до най-близките селища или места, където са
провеждани празненства. Голям размах пътуванията добиват в рамките на 3-те големи
робовладелски цивилизации – Египет, Гърция, Рим. Във всяка от тези империи пътуванията
са имали определана специфика, които са допринесли за разширяване на кръгозора и
познанията на хората. Пътуванията са били достъпни само за робовладелската
аристокрация, които са били придружавани от значителен брой роби, които са ги
осигурявали. Най-разпространени в древния Египет са били пътуванията по вода с
примитивни лодки чрез гребане. С подобен транспорт са се придвижвали и по река Нил. В
Римската империя обаче основния превоз е бил сухоземен, това е изисквало построяването
на първата в света шосейна мрежа, на мостове и староприемници. Освен това тогава
започват първите пътувания на аристократите с цел отдих и почивка.
ДРЕВНА ГЪРЦИЯ
Първите пътувания са били насочени предимно към завоевания. В по-малка степен са били
предприемани пътувания за наблюдение на спортни мероприятия.
3. Пътешествия по време на феодализма
След падането на Римската Империя в Европа настъпва ранния феодализъм. Това е период,
в които отворената система преди се превръща в изключително затворена, което довежда до
разрушаване на построените пътища заедно с това църквата се превръща в силна личност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юли 2021 в 11:06 ученичка на 29 години от Ловеч - ПГИТУ, випуск 2011
04 юли 2021 в 20:41 в момента не учи на 39 години
05 май 2021 в 11:18 потребител
07 апр 2021 в 20:54 студент на 35 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2020
30 мар 2021 в 17:05 потребител
12 фев 2021 в 11:43 в момента не учи
29 сеп 2020 в 15:33 студентка на 28 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - ПТБ, специалност - Икономика на туризма, випуск 2020
19 май 2020 в 20:10 студент на 41 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Математика, випуск 2022
30 апр 2020 в 11:55 студент на 25 години от Варна - Икономически университет - Варна, факулетет - магистърско обучение, специалност - Туризъм, випуск 2020
09 апр 2020 в 22:17 ученик на 16 години от София - 002 АЕГ "Томас Джеферсън", випуск 2024
 
Подобни материали
 

Условия за развитие на туризма в гр.Сливен и Сливенска област

06 дек 2008
·
320
·
17
·
3,114
·
375

Условия за развитие на туризма в гр. Сливен. ...
 

Значение, възможности и переспективи за развитие на туризма в Пиринския край

28 фев 2006
·
1,124
·
10
·
2,439
·
210
·
1

Една от причините, накарали ме да избера за тема на курсовата си работа по дисциппината "Въведение в туризма" проблема за значението, възможностите и перспективите за развитие на туризма в Пиринския край, е, че като бъдещ специалист в тази о
 

Туристическа дейност

27 ное 2007
·
1,350
·
17
·
4,407
·
552
·
1
·
3

Туроператорска дейност и туристическа агентска дейност. Хотелиерство и ресторантьорство. Предоставянето на допълнителни туристически услуги.
 

Туристически продукт, дейности, услуги и обслужване в туризма

01 май 2007
·
2,560
·
3
·
922
·
286
·
1

Туристическият продукт е сложна система от веществени и нематериални блага от платени и безплатни ползи, при него съществуват две фази на производство...
 

Туризмът като социално - икономическо явление. Етапи на развитието на туризма. Туристът като икономически субект.

28 фев 2006
·
2,568
·
13
·
3,560
·
3

Съвременният туризъм е изключително динамично развиващ се отрасъл. Той е на трето място във външнотърговските операции в световен мащаб, след търговията с нефт и автомобили. Отчитайки темповете на неговото развитие, много специалисти считат, че малко сле
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест върху специализирани видове туризъм за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Туризъм от 3-ти курс, някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
79
1
2 мин
25.11.2016
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
20
1
5 мин
30.09.2013
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Същност на туризма, основни понятия, видове туризъм

Материал № 864937, от 04 юни 2012
Свален: 233 пъти
Прегледан: 396 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 4,526
Брой символи: 30,267

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на туризма, основни понятия, видове тур ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала