Големина на текста:
Обща транспортна политика
на
Европейския съюз
1. Увод
Търговските транспортни услуги носят приблизително 4% от брутния вътрешен продукт
(БВП) в Общността. Ако се включат и операциите за собствена сметка и частният
транспорт, делът ще се увеличи до 7% от БВП – което е повече от дяловете на земеделието
или стоманодобива. В сектора на транспортните услуги работят 6 милиона души, над 4 %
от общия брой на наемните работници. Още 2 милиона души работят в промишлеността за
транспортно оборудване, и 6 милиона души са наети в сектори, свързани с транспорта.
Инвестициите в транспортната инфраструктура растът с бързи темпове и достигат до 60
милиона евро, или над 1% от общия БВП пред 2005.
Развитието на търговията между държавите-членки на Европейския съюз доведе до
създаването на гъста и относително ефективна комплексна мрежа от транспортни връзки,
съчетаваща автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт. Общата транспортна
политика (ОТП) е регламентирана от Римския договор, 1957 г. (раздел ІV “Транспорт” 74–
84 от РД).
Правната уредба на общата транспортна политика в първоначалния си вид не е нито
изчерпателна, нито особено ясна и конкретна. Това предизвиква неколкократно намесата на
Съда на Европейските общности за тълкуване на правни норми по възлови въпроси.
В приетата през 1992 г. Бяла книга за бъдещото развитие на общата транспортна политика
се предлага нов “глобален подход” към ОТП, който се изразява в подобряване и по-
рационално използване на инфраструктурата и транспортните средства, по-надеждна
сигурност за потребителите, подобряване на работните условия, по-добра защита на
околната среда.
Към момента на подписването на Договора от Маастрихт, 1997 г. е прието
законодателството, необходимо за действието на единния вътрешен пазар в областта на
транспортните услуги.Наблюдава се хармонизиране в множество области, като изисквания
за сигурност, технически спецификации и професионални стандарти, общи правила за
застраховки и разрешителни за правоспособност.
Основните принципи са: пазарно ориентирани решения (без намеса на държавата чрез
квоти или предварително определени цени); свободен избор на транспортния предприемач
от клиента; недопускане на дискриминация между транспортния предприемач от клиента;
спазване на принципа за субсидиарност.
Целите на общата транспортна политика са: да подкрепи функционирането на единния
пазар; да стимулира устойчивото развитие; да премахне бариерите за развитие на
ефективна и интегрирана транспортна система, като създаде условия за изграждането на
мултимодална и трансгранична транспортна система, която да подпомага интеграцията,
респ. комбинацията на няколко транспортни носители; да заздрави икономическото и
социалното сближаване, като намали различията между отделните региони чрез развитието
на инфраструктурата; да подобри сигурността на транспорта; да осъществява
необходимите мерки в социалната сфера; да координира отношенията с трети страни в
транспортната сфера.
2. Обща транспортна политика на ЕС
Транспортната политика е една от първите политики, включени в Договора от Рим. Наред с
отварянето на транспортните пазари и създаването на условия за лоялна конкуренция през
последните години моделът на „устойчива мобилност“ добива все по-голямо значение.
Общататранспортна политика на Европейския съюз е крайъгълен камък за осъществяване
на съвременните цели на Общността – а именно устойчиво развитие в контекста на
процесите на разширяване и глобализация.
Проблемите и приоритетите на съвременната обща политика на Европейския съюз в
областта на транспорта са залегнали в основата на издадената през 2001 г. Бяла книга на
Европейската комисия “Европейската транспортна политика до 2010 г.: Време да
решаваме”.
2.1. Цели
Още в договорите от Рим държавите-членки подчертават значението на общата
транспортна политика в отделна договорна част. По този начин транспортът се превърна в
една от първите общи политики на Общността.
Основните цели включват:
?изграждането на общ транспортен пазар - осъществяване на свободното
движение на хора, стоки и услуги и отварянето на транспортните пазари. Днес тази
цел е до голяма степен е постигната. Изключение прави преди всичко
железопътният транспорт, при който процесът на цялостно изграждане на
вътрешния пазар е осъществен само отчасти.
?хармонизирането на националните правни и административни разпоредби,
включително на техническите, социалните и данъчните рамкови условия, с времето
придобива все по-голямо значение. Това се дължи на отварянето на транспортните
пазари и създаването на условия за лоялна конкуренция както за отделните видове
транспорт, така и между тях.
?моделът на „устойчива мобилност“ - успешното цялостно изграждане на
Европейския вътрешен пазар, отпадането на вътрешните граници, спадащите цени
на транспортните услуги водят до постоянно увеличаване на пътния транспорт.
През последните 30 години пътническият и товарният транспорт нараснаха повече
от два пъти. Но на успешния и динамичен от икономическа гледна точка
транспортен сектор все повече се противопоставят социални и екологични разходи.
По този начин моделът на„устойчива мобилност“ добива все по-голямо значение.
Той има две различни цели:
осигуряване на ефективна мобилност на товари и пътници при
благоприятни разходи като централен елемент на
конкурентноспособния вътрешен пазар на ЕС и база за свободното
движение на хора
овладяването на нарастващия пътен транспорт и свързаното с това
минимизиране на последващите разходи, свързани с транспортни
произшествия, заболявания на дихателните пътища, шум, увреждане
на околната среда или задръствания.
?интегриран подход за оптимизиране на ефективността на транспортната система,
организацията на транспорта и безопасността, както и за намаляване на разхода на
енергия и въздействието върху околната среда. Някои от основните моменти са
укрепването на конкурентоспособността на по-екологичните видове транспорт,
създаването на интегрирани транспортни вериги при използване на два или повече
видове транспорт, както и осигуряването на условия за лоялна конкуренция между
отделните видове транспорт чрез справедливо разпределение на причинените от тях
разходи.
2.2. Резултати
Бялата книга за изграждане на вътрешния пазар от 1985 г. съдържа препоръки за
осигуряване на свободата на движение на услугите и посочва определени необходимости
за общата транспортна политика. През ноември 1985 г. Съветът приема три важни насоки в
следните области: изграждане на свободен пазар най-късно до 1992 г., увеличаване на
двустранните контингенти и общностния контингент, както и отстраняване на
деформациите на конкуренцията. Освен това Съветът приема работна програма, в която се
посочват целите, които трябва да бъдат постигнати до 31 декември 1992 г. за всички видове
транспорт. Те включват разширяване на транспортната инфраструктура, представляваща
интерес за Общността, опростяване на граничния контрол и граничните формалности,
както и повишаване на безопасността.
На 2 декември 1992 г. Комисията приема Бяла книга за бъдещото развитие на общата
транспортна политика. Основният акцент е върху отварянето на транспортните пазари.
Същевременно Бялата книга маркира повратна точка към възприемане на интегриран
подход за всички видове транспорт на базата на модела на „устойчива мобилност“.
В Зелената книга на Комисията от20 декември 1995 г. със заглавие „Към справедливо и
ефикасно тарифиране в транспорта“ се акцентира на външните разходи в транспортния
сектор. В тази Зелена книга Комисията се стреми към създаване на честна и ефективна
ценова система в транспортния сектор, за да могат да се отразят тези разходи. С това
трябва да бъдат намалени деформациите в конкуренцията в и между отделните видове
транспорт. В тази връзка са поставени на дискусия данъчни мерки. В публикуваната по-
късно Бяла книга на Комисията от 22 юли 1998 г. „Справедливи цени за ползване на
инфраструктурата: Поетапна концепция за рамка на Общността относно таксите за
транспортна инфраструктура в ЕС“ Комисията посочва големите разлики между
държавите-членки при определянето на транспортните такси, които водят до множество
интрамодални и интермодални деформации на конкуренцията. Освен това до момента в
съществуващите системи за събиране на такси не са били взети предвид в достатъчна
степен екологичните и социалните аспекти на транспорта.
В Бялата книга„Европейската транспортна политика до 2010 г.: насоки за бъдещето“,
Комисията анализира първо проблемите и предизвикателствата пред европейската
транспортна политика, най-вече по отношение на предстоящото тогава разширение на ЕС
на изток. Комисията прогнозира огромно нарастване на транспорта, свързано с
увеличаване на натоварването и задръствания, особено в автомобилния и въздушния
транспорт, както и с въздействия върху здравето и околната среда. Това застрашава

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обща транспортна политика на ЕС

Обща транспортна политика на ЕС. Хармонизирането на националните правни и административни разпоредби, изграждането на общ транспортен пазар, моделът на "устойчива мобилност"...
Изпратен от:
Maria Stoqnova
на 2012-06-02
Добавен в:
Доклади
по Транспорт
Статистика:
126 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Транспортна политика

25 окт 2006
·
493
·
31
·
3,499
·
230
·
1

С развитието на скоростните видовете транспорт в транспортните възли е необходимо да се изгражда разгърната мрежа от комплексни пунктове за престояване,които да осигуряват удобства при прехвърлянето на пътниците от един вид транспорт на друг...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Транспортни услуги

12 дек 2007
·
383
·
13
·
1,995
·
240

1. Общи сведения за бизнес организацията Еднолично акционерно дружество “Орбита” е образувано с Разпореждане № 43 от 28.12.2001 год. на Министерски съвет. Това решение е взето на основание §5 от Преходните и заключителни...
 

Икономическа същност и роля на транспорта

22 яну 2008
·
227
·
2
·
530
·
54

Първа тема от конспекта за изпита по Икономика - 2ри курс, Първи семестър, спец."Сетоводствто и контрол".
 

Европейска транспортна интеграция

17 юни 2008
·
1,273
·
60
·
11,439
·
830
·
1
·
2

Основни аспокти на Европейската транспортна политика за устойчив транспорт. Състояние и развитие на транспорта в ЕС и България.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Обща транспортна политика на ЕС

Материал № 864285, от 02 юни 2012
Свален: 126 пъти
Прегледан: 191 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,673
Брой символи: 11,083

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща транспортна политика на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала