Големина на текста:
1 ВЪПРОС ФИНАНСИТЕ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ И
БОГАТСТВОТО
Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството
В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите
създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у
икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя
първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези
парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труда м/у основните
участници в неговото създаване
-парични потоци, осигуряващи дохода на държавата
-парични потоци, осигуряващи дохода на домакинствата
-парични потоци, осигуряващи дохода на производствените фирми
След получаването на дохода от трите групи икономически агенти:
-производствени фирми, домакинства, държавата
Осъществява се допълнително разпределение свързано с:
-плащането на данъци;
-плащането на социални и финансови помощи;
-уреждане на взаимоотношенията м/у фирмите и техните работодатели.
От всичто това се вижда, че основния инструмент за трансформирането на парите
(дохода) са финансите.
Управление на излишъците и недостига на пари
В практиката се обособяват две групи икономически агенти – с балансирани и
небалансиране бюджети. По-многобройна е групата на небалансираните бюджети
– в които има излишък или дефицит на пари. На този фон се обособяват две групи
икономически агенти търсещи и предлагащи пари. Ако търсенето и предлагането
на пари е в краткосрочен план, говорим за краткосрочен пласмент на капитали на
паричния пазар. Тук има две специфични измерения:
1.Краткосрочно предлагане на пари – чрез него се захранва паричния пазар с
капитали
-правенето на депозити в банките или други финансови фирми;
-покупка на краткосрочни ДЦК;
-инвестиции в търговски ценни книжа;
-закупуване на валута.
2.Краткосрочно търсене на пари. Основният инстумент за търсене на пари е
кредитът. Тук могат да се използват следните финансови инструменти:
-емисия и продажба на ДЦК;
-директна покупка на пари от банките;
-емисия и продажба на търговски ценни книжа.
Извод: краткосрочните пласменти са важна част от движението на парите в
съответствие с решенията на икономическите агенти и в зависимост от
предпочитанията им към отделните форми на богатството – реални, финансови
или ликвидни активи.
Финансово спестяване и емисия на дългосрочни ценни книжа
Има два момента:
1.Особености на дългосрочното търсене на пари. Парични потоци свързани с
търсенето на дългосрочни капитали се формират от:
=>Емисия и продажба на фирмени ЦК. Различават се:
-емисия и продажба на акции;
-емисия и продажба на фирмени облигации;
-директно сключване на дългосрочни заеми по линията на банкови кредити
Емисия и продажба на държавни облигации. Тук заначение имат паричните потоци
свързани с:
-търсенето на дългосрочни капитали от централния бюджет и правителството;
- търсенето на дългосрочни капитали от местните (общински) бюджети.
2.Особености на финансовото спестяване. Финансовото спестяване изразява
сделки с дългосрочни капитали на финансовия пазар. Осъществява се с
няколко базови инструменти, като водещо заначение имат акциите и
облигациите. За разлика от ликвидното спестяване, което е инструмент на
краткосрочния пласмент на капитали, финансовото спестяване е система за
дългосрочно мобилизиране на капитали в зависимост от целите на
инвеститора.
Управление на богатството
Има три базови съставки: реални активи; финансови активи и ликвидни активи.
Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато
увеличение. Бюджетът е инструмент за управление на най-ликвидната част от
активите – парите в брой. И оттук богатството на икономическите агенти може да
се види в разходната половина на техните бюджети. Оттук може да се каже, че
управлението на бюджетните разходи в определена степен е управление на
богатството. Това управление се осъществява чрез финансови инструменти и е
повод за формиране на парични потоци.
Хегемонията на финансовите посредници
Финансовите посредници са фирмите, които се занимават с управление на
покупко-продажбите на пари (капитали). Основни инструменти на това управление
са депозитите и кредитите. Може да се каже, че финансовите посредниците са
четвъртият икономически агент, който не участва директно в производството, но
чрез посредничеството в икономическите сделки между тях концентрира огромни
парични маси и в значителна степен предопределя развитието на финансовия
живот в дадена страна.
Инвестициите в реални активи – крайна цел на движението на парите.
Моментът, в който даден паричен поток се трансформира в реален или финансов
актив той престава да съществува. Крайна цел на движението на парите са
реалните активи, финансовите активи са междинна спирка.
Финанси и финансова дейност има навсякъде, където се осъществява движение
на пари. Концентриран израз на цялостната финансова дейност дава
формирането на бюджетите и управлението на разходите – финансите обхващат
всички парични сделки. Следователно финансите са система (технология), която
дава възможност на икономическите агенти да управляват рационално своите
бюджети и своето богатство.
Държавното разпределение и преразпределение на доходите (парите)
Държанвите финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща
приблизително половината от паричните потоци в икономиката.
Като основни сфери на държавната икономика се обособяват:
-държавни приходи и методи за събиране на държавни приходи;
-държавни разходи и управление на държавните разходи;
-управление и балансиране на държавния бюджет;
-държавно производство на стоки и услуги.
Могат да се формулират следните генерални изводи:
1.Основа на движението на парите по финансов път е производството.
2.Съществуването на небалансирани бюджети е основна причина за възникване
на явлението търсене и предлагане на пари (капитали) и за осъществяване на
краткосрочени и дългосрочени пласменти.
3.В своята основа сделките с пари са изражение на желанието на
икономическите агенти да инвестират и да увеличават своите доходи.
4.Обликът на всяка финансова система се предопределя от мащабите на
държавната финансова политика и от моща на банките и банковото
въздействие.
5.Финансите са наука за управлението на парите и тяхното превръщане във
финансови, реални и различни от парите ликвидни активи. Финансите са
основна технология за формиране и структуриране на богатството в
съответствие с намеренията на неговите притежатели да го съхраняват и
увеличават.
6.Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука главно във
връзка с паричните сделки на държавата. По тази причина изучаването на
финансите в съвременните й измерения задължително трябва да започне с
държавната икономика и държавните финанси.
2 ВЪПРОС СЪЩНОСТ И ФУНКЦИЯ НА ПАРИТЕ
Широкото използване на различни пари зависи от качествата, които ги правят адекватни и
приемливи да се изразяват в стандартни единици, да се разделят на по-малки части с
еднакви качества, да са преносими и т.н.
Металните пари се възприемат като най-популярни. Те най-пълно са отговаряли на
желаните характиристики за всеобщ еквивалент. Доминирали са златото и среброто.
Едновременното им използване се нарича “биметализъм”, при което съотношението
сребро:злато е било 15:1. Проблемът при биметализма е подценяване на единият от
металите.
Решението на този проблем се свежда до въвеждане на “монометален” стандарт. Към края
на ХIХ в. всички големи страни –преминават към златен стандарт, т.е. към “златния
монетаризъм”. Златният стандарт е парична система, при която всяка страна определя
съотношението на своята парична единица към златото. Най-голямото предимство на
златния стандарт е неговата стабилност.
До тук имахме предвид стоковите парични стандарти, но при тях има и някои неудобства и
затова обществото намира изход чрез представителната форма на парите. В този случай
паричната стока стой на депозит,а вместо нея циркулират определени кредитни
документи. Тези пари в наше време обикновено се наричат “книжни” пари. Те са обаче
само малка част от цялото парично предлагане (около 25%). Другите 75% са тъй
наречените “депозитни” пари. Оттук следва, че парите са три вида:
1.монети
2.банкноти
3.пари по сметка (депозитни пари)
Всички те са взаймнозаменяеми помежду си. Решението под каква форма да държат
парите си определят самите субекти взависимост от положителните и отрицателни
качества.
Когато се определят какви са парите, се изхожда от тяхната ликвидност. Парите
притежават най-високата степен на ликвидност. Всички активи, които имат по-висок
процент на ликвидност се наричат “пари”, а тези които имат по-малък процент на
ликвидност се наричат “квази пари”, т.е. “почти пари”.
Съществено заначение за всяка дейност има познаването и рационалното управление на
парите. Това са парични компетенции на три равнища: домакинства; фирми (банки);
държавата.
Сред управленските субекти изпълнява ролята на банките. Това се дължи на тяхното място
в икономиката в качеството им на институция, ангажирана с управлението на парите в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финанси

19 теми по Финанси. Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството: В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите...
Изпратен от:
a
a на 2008-01-30
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
4,449 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Финанси рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Стратегии за ускореното присъединяване на България към Еврозоната

25 яну 2009
·
246
·
31
·
9,260
·
173
·
58

Причини за поставяне на вниманието на изпълнителната власт и на БНБ на стратегиите за ускорено присъединяване на България към Еврозоната и за снижаване на инфлацията у нас...
 

СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСИТЕ

18 яну 2010
·
222
·
16
·
4,466
·
245
·
57

1. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСИТЕ 2.ВЪЗНИКВАНЕ И СЪЩНОСТ НА БЮДЖЕТА 3. Видове Бюджет 4.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СРЕДСТВА 5.СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 6.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА 7.ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 8.ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА 9
 

Източници и методи за акумулиране на приходи в държавния бюджет

10 юни 2010
·
57
·
13
·
2,110
·
85
·
18

Приходите са тази част от нац.доход, която се акумулира в държ.бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите...
 

Предназначение на фирмените финанси

20 мар 2010
·
75
·
8
·
1,678
·
110
·
24

Финансите на предприятието (фирмата) са едно от важните звена на финансовата система. Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялостната финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятията...
 

Анализ на ликвидността, платежоспособността и кредитоспособността

19 апр 2010
·
284
·
19
·
3,381
·
463
·
66

Видове ликвидност. Измерване на ликвидността – показатели(коефициенти на ликвидност). Текуща и критична платежоспособност. Буфери- ликвидност и платежоспособност. Финансова гъвкавост...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
9
1
3 мин
27.07.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси

Материал № 86220, от 30 яну 2008
Свален: 4,449 пъти
Прегледан: 3,530 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 160
Брой думи: 46,159
Брой символи: 413,759

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
актуални теории за паричната политика безмитен внос модерна концепция за фирмени финанси двадесет основни причини фирмите да полагат усилия и действия за повишаване на качеството недвижимия имот като инвестиция основни подходи за установяване на финансовото състояние на длъжниците при търговския кредит значение на финансите и финансовата система за икономическия растеж на държавата коя от функциите на данъка е водеща и защо управление на богатството лондонска фондова борса darjavnoto finansirane formirane i prestruktorirane na bogatstvoto валутна конвентируемост darjavnoto finansirane prestruktorirane i formirane na bogatstvoto цени и ценообразуване в здравеопазването теоритически основи на бюджета какви приходоизточници трябва да ползват общините освен отпуснатите субсидии регресивен иск finansite kato instument za namalqvane na namesata na durjavata основа на управлението на капиталите privlechen kapital v turgovskite drujestva