Големина на текста:
Казус по Търгов ско право
Лицето А.В. е търговски посредник. Той сключил договор за
търговско посредничество с В.С. В хода на делото се
установява, че търговският посредник в изпълнение на
договора за търговско посредничество действа активно за
приключване на бартерните сделки, страна по които е В.С.
Посредникът е посредничил при осигуряване на стоки ,
спедиторски и транспортни услуги по насрещен внос и износ на
стоки по бартерните сделки. Търговският посредник обаче не е
водил търговски дневник за отчитане на извършените от него
действия, съгласно Търговския закон. Затова се назначава по
делото вещо лице, което установява наличие на финансови
резултати като изпълнение на договора за търговско
посредничество.
Възползвайки се от липсата на търговски дневник, В.С.
отказва да заплати възнаграждението на търговския
посредник.
ВЪПРОСИ
1. Какви нормативни актове ще използвате?
2.Направете характеристика на търговския помощник,
пълномощник и представител!
3.Направете характеристика на търговския посредник по
смисъла на Търговския закон!
4.Направете обща характеристика на търговските сделки!
5.Допустимо ли е в посочения случай да не се заплати
възнаграждение и защо?
6.Решете спора!
7.Каква юридическа отговорност и пред кого носи
търговският посредник за неводене на дневника?
За решаването на казуса ще е необходимо да се използват разпоредбите предимно на
ТЗ, както и на ЗЗД и Коментар на ТЗ. Търговският закон е нормативният акт, който
разглежда търговското посредничество, но в него не е уреден договорът за търговско
посредничество, поради което се налага да се обърнем към ЗЗД. Тук трябва да се
отбележи, че този вид договор не се опрделя от закона като задължителен, а писмената
форма е препоръчителна с цел доказване при възникване на спорове.
След, като проблема се разглежда от ТЗ е необходимо да се характеризират, кои лица са търговци
и кои не са по смисъла на ТЗ. Според чл.1 ал.1 от същия закон, Търговец се смята всяко лице
образувало предприятие , което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски
начин дори и ако не е някоя от посочените по долу търговски сделки:
- продажба на стоки; покупко-продажба на ценни книжа; търговско посредничество, комисионни
и спедиционни превозни сделки; застраховки; банкови и валутни; менителници и записна
заповед; чекове; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелски;
туристически; рекламни; информационни програми; лизинг и др.
Посочените сделки са известни в търговско- правната теория, като абсолютни търговски сделки.
Те са винаги търговски независимо от качеството на извършващите ги лица.
За придобиването на качеството търговец е необходимо да има сделка, която да се
извършва от собствено име, но не и непременно за собствена сметка.
Търговската сделка е юридически факт с основен елемент воляизявлението на едно или
повече лица, насочено, към определени правни последици.
ТЗ съдържа определение и за т.нар.относителни търговски сделки, която е сключена от
търговеца и е свързана с упражняваното от него занятие.
Лицата, които не се смятат за търговци според ТЗ са лица занимаващи се със
селскостопанска дейност, занаятчии, лицата извършващи услуги с личен труд или лицата със
свободни професии, лицата които се занимават и извършват хотелиерски услуги. Това е така
защото в тези случаи не се стига до нужда от организиране на предприятие, тъй като
извършваната стопанска дейност по предмет и обем може да се приеме като незначителна от
икономическа гледна точка.
Едно физическо или юридическо лице може да съществува като търговец, организирал
надлежно предприятие единствено под правната форма на търговско дружество кооперация или
публично предприятие.
Търговското представителство , подобно на Гражданското е изключително важен и
необходим институт на търговското право. Неговото основно предназначение е да облекчи
търговския оборот, като допусне търговските сделки да се сключват не само от търговеца в лично
качество, но и за други лица от негово име и за негова сметка. Неговата същност както и на
гражданското се състои в допустимостта от страна на правния ред на съществуването на едно
много специфично субективно право наречено „представителна власт”
Съдържанието на това право се състои в правната възможност едно физическо или юридическо
лице да може да предприема правни или фактически действия от името и за сметка на друго лице,
от което следва, че правните последици от извършваните от него действия не настъпват в неговата
имуществена сфера, а се отразяват на имуществота на лицето, предоставило представителната
власт. Това се регламентира със сключване на договор в писмена форма.
2
Търговското представителсво обаче изключва типичното за Гражданското право така
наречено законово или задължително представителство и се отъждествява с така нареченото
договорно или доброволно представителство, при което представител е дееспособно физическо
или юридическо лице, което е и търговец, защото оказва съдействие на принципала по занятие т.е
професионално.
Представителната власт на Търговския представител не се ограничава до извършването на правни
действия – сключване и изпълнение на правни сделки или парични плащания, а и фактическа
преди всичко управленска дейност – от името и за сметка на търговеца.
Договорът задължава Търговският представител да осъществява сътрудничество или да
извършва сделките с грижата на добър стопанин, като се съобразява с интересите на търговеца.
Той е длъжен да уведомява незабавно търговеца за всяка извършена сделка. Длъжен е да
изпълнява указанията на търговеца, както и да му предоставя цялата информация, с която
разполага във връзка с дейността си според чл.33 от ТЗ.
Според ТЗ можем да разграничим два вида представителствата :
- несамостоятелни, които пряко обслужват функционирането на предприятието на
представляващия;
- самостоятелни, при които Търговските представители сами са си организирали
предприятия, чиято дейност е свързана с осъществяването на представителна дейност, от
името и за сметка на съответния принципал.
Към несамастоятелните търговски представителства се пречисляват търговския пълномощник
и търговския помощник.
Към самостоятелните спада търговския посредник, който е главното действащо лице в нашия
казус.
Търговският пълномощник е дееспособно физическо лице. Няма законова пречка
той да е самостоятелен търговец. Отношенията между него и основния търговец са
външнослужебни и се уреждат на основата на едностранна сделка, наречена
упълномощаване. Така пълномощника придобива определен обем представителна власт.
Може да сключва сделки срещу възнаграждение като техния брой и вид е определен в
пълномощното. Търговският пълномощник се разграничава от търговският помощник,
защото сключва сделки. Различното от прокуриста е че обема на представителната власт
на пълномощника, се определя не от закона, а от упълномощаването. Прокуристът има по-
малък обем представителна власт. Подобно на прокуриста и пълномощника черпи
представителната си власт от упълномощителна сделка. Формата е писмена с нотариална
заверка на подписа на търговеца. За разлика от прокурата упълномощаването не подлежи
на вписване в търговски регистър. То се прекратява съгласно разпоредбите на
гражданското законодателство.
За разлика от прокуриста и търговския пълномощник, които оказват помощ на
търговеца в отношенията му с третите лица в търговските му отношения вън от
предприятието, търговският помощник подпомага търговеца при реалното извършване
на търговската дейност в предприятието. Той не е самостоятелен търговец като
отношенията му с основния търговец са вътрешнослужебни. Те се уреждат чрез трудов
договор или чрез граждански договор. Търговският помощник не сключва търговски
сделки. Не може да извършва търговска дейност самостоятелно или за сметка на други в
конкуренция със своя работодател освен с негово изрично съгласие (чл.31 ТЗ). Само
когато търговският помощник работи в общодостъпно място за търговия, той се смята за
овластен да извършва сделките, които обикновено се извършват там (чл.30,ал.2 ТЗ).
Отношенията между тях се прекратяват или по правилата на кодекса на труда или чрез
изпълнение съдържанието на гражданския договор(в зависимост от това как той е
назначен).
Търговският представител е дееспособно физическо лице, самостоятелен
търговец. Определението му по ТЗ е следното : “Търговският представител е лице, което
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Казус по търговско право

Казуса по търговско право е предназначен за студенти 1курс счет.и контрол и публични финанси. Дистанционна форма на обучение....
Изпратен от:
sia_1960
на 2012-05-26
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
38 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
казус търговско право
добавена от ivanka_koycheva 02.11.2014
0
22
Подобни материали
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
372
·
1
·
183
·
98
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Търговски посредник. Търговска тайна

29 май 2006
·
640
·
2
·
444

Легално определение в чл. 49, ал. 1: Посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. От това определение се извеждат характерните за търговския посредник белези:
 

Търговско качество, едноличен търговец

17 ное 2006
·
861
·
7
·
1,068

Понятието "търговец" има основно значение за търговското право. Това значение е специфично и не съвпада с икономическото значение на понятието и това, което му се отдава в говоримия език.
 

Търговско представителство – понятие и видове. Отграничение от представителството по гражданското право. Прокурист

29 май 2006
·
696
·
4
·
1,218
·
107
·
1

Основните разлики между гражданското и търговското представителство са: 1.1. Гражданското представителство се отнася само до правни действия, а търговското и до фактически (търговски помощник).
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Казус по търговско право

Материал № 861429, от 26 май 2012
Свален: 38 пъти
Прегледан: 83 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 3,015
Брой символи: 18,719

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казус по търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения