Големина на текста:
Въпрос 5
Закон за опазване на околната среда
Конкретизирането на разпоредбите на Конституцията в областта на околната среда са
реализирани чрез Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обнародван в ДВ, бр. 91/2002
год.
Законът за опазване на околната среда е основен нормативен акт в областта на
опазване на околната среда.
Съгласно ЗООС основа за формиране на екологичната политика, е намаляването на
риска за човешкото здраве и околната среда.
Законът урежда обществените отношения, свързани с:
- опазването на ОС за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на
хората;
- съхраняването на биологичното разнообразие;
- опазването и рационалното ползване на компонентите на околната среда,
контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
-контрол върху източниците на замърсяване;
-предотвратяване и ограничаване на замърсяването;
-създаване и функциониране на НСМОС
-стратегии, програми и планове за ООС
-събиране и достъп до итформация за ОС
- правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица
по опазването на околната среда.
Държавната политика по опазване на околната среда се осъществява от компетентните
органи - министърът на околната среда и водите, директорът на ИАОС, директорите на РИОСВ,
БДВ(Басейнова дирекция по водите) и Националните паркове, кметовете на общините и
областните управители в съответствие с техните функции, правомощия и задължения.
В него са включени най-съвременните идеи и принципи в областта на нашето и
международното право за опазване на околната среда:
- устойчиво развитие,
-предотвратяване и намаляване на замърсяването на ОС и на риска за човешкото здраве
- предимство на предотвратяването на замърсяване на ОС пред последващо
отстраняване на вредите,
-Участие на общиствеността и прозрачност при вземане на решения в областт на ООС;
-информираност на гражданите за състоянието на ОС
замърсителят плаща зо причинени вреди;
съхраняване, развитие и опазване на на екосистемите и и присъщото им биологично
разнообразия;
-възстановяване и подобряване на качеството на ОС в замърсените и увредени райони;и
др.
-предотвратяване на замърсяването и увреждането на чисти райони;
-достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до ОС.
техните сдружения за състоянието на ОС, законова възможност за пряко санкциониране на
замърсяващите ОС и др.
Принципните положения в областта на опазване на природата и рационалното
използване на нейните богатства, залегнали в Закона за опазване на околната среда са
предпоставка и представляват нормативната база за създаването и приемането на редица други
специални закони и подзаконови нормативни актове в областта на опазване на околната среда.
Събиране и достъп до информация за околната среда
1
Съгласно ЗООС информацията за състоянието на ОС обхваща данните за дейности и
действия, които водят или могат да доведат до замърсяване или увреждане на ОС или на
нейните компоненти, както и за предпазването и възстановяването им. Информацията се събира
и разпространява от централните и териториалните специализирани компетентни държавни
органи като МОСВ, МЗ, МЗХ(Министерство а земеделието и храните), НСИ(Национален
статистически институт) и др.
При настъпило замърсяване или увреждане на ОС, включително природни бедствия,
крупни производствени аварии и пожари, както и при непосредствена опасност от съществено
замърсяване на ОС, здравето и сигурността на гражданите, тези органи задължително
незабавно информират населението за настъпилите изменения на ОС и предприетите
неотложни мерки за предотвратяване и ликвидиране на вредните последици.
Министерският съвет ежегодно внася в Народното събрание доклад за състоянието на
околната среда, който се публикува като Годишник за състоянието на околната среда.
Информацията за опазването и управлението на околната среда и здравето на хората става
обществено достояние като се разпространява чрез радио- и телевизионни предавания и в
пресата.
Производителите на продукти, изделия, стоки и услуги, включително на земеделски и
хранителни продукти са длъжни да предоставят информация на потребителите за вредните
съставки на стоките и услугите и за възможните техни негативни въздействия върху ОС и
здравето на хората.
Всички граждани, държавни и общински органи и обществени организации имат право
на достъп до наличната информация за състоянието на ОС, вредните съставки на продукти,
изделия, стоки, храни и услуги и тяхното въздействие върху ОС и здравето на хората. Ако
предоставената информация е недостоверна или искането за достъп до информация е
неоснователно отхвърлено или противозаконно ограничено те имат право да търсят защита на
правата си по административен или съдебен ред.
Опазване и използване на компонентите на околната среда и управление на
отпадъците
ЗООС регламентира ползването на компонентите на ОС и природните ресурси за
задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел да е безвъзмездно, а ползването им с
цел стопанска дейност да е възмездно. Опазването и използването на компонентите на околната
среда и природните ресурси се извършват при условията и по реда на този закон и на специални
закони.
? Опазване на атмосферния въздух
Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчивото
развитие и се извършва чрез предотвратяване и ограничаване на замърсяването на
атмосферния въздух от промишлени и други дейности.
Съгласно ЗООС опазването чистотата на атмосферния въздух трябва да осигурява:
- защита на човешкото здраве, на живата природа, на природните и на културните ценности от
вредните въздействия и
- предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на
качеството на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в
резултат на различните човешки дейности;
Конкретните условия, ред и дейности по опазването на атмосферния въздух са
регламентирани в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
? Опазване и използване на водите и водните обекти
Опазването и използването на водите и водните обекти се основава на:
2
- рационалното управление на водите на национално и на басейново равнище с основна цел
постигане на добро състояние на всички води и
- за осигуряване на необходимата по количество и качество вода за питейно-битови и стопански
нужди на сегашните и бъдещите поколения, както и благоприятното състояние и развитие на
екосистемите и влажните зони.
Законът регламентира общите правила за използването на водите и водните обекти. Той
предвижда това да се осъществява без разрешително, с разрешително и чрез предоставяне на
концесия. Опазването на водите и водните обекти трябва да осигурява баланса между
експлоатацията на водите и естественото им възстановяване и съхраняването и подобряването
на качеството на повърхностните и на подземните води.
Конкретните условия, ред и дейности по опазването и използването на водите и водните
обекти се извършва съобразно Закона за водите.
? Опазване и ползване на почвата
ЗООС определя:
- опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата, с което да се гарантират
ефективната защита на човешкото здраве и на
- функциите на почвата, като се отчита, че почвата е ограничен, незаменим и практически
невъзстановим природен ресурс.
Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:
- предотвратяване на нарушаването, замърсяването и деградацията на почвата,
- трайно запазване на многофункционалната й способност, съхраняване на качествата й като
среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните,
-осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на
почвата и прилагане на добри практики за земеползване,
- отстраняване или редуциране на вредни изменения на качеството й, предизвикани от
процесите на нарушения, замърсяване и деградация.
Законът задължава юридическите и физическите лица, собственици или ползватели на
поземлени имоти, да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените и в
съседните поземлени имоти, а който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да
възстанови за своя сметка състоянието й, предхождащо увреждането й.
Хумусният пласт на почвата се поставя под специална защита. Преди започване на
дейности по строителство или търсене, проучване и добив на подземни богатства хумусният
пласт на почвата се изземва, депонира и оползотворява по предназначение, като след
приключване на дейностите задължително се извършва рекултивация на увредения терен.
Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на функциите на почвата се
извършват при условията и по реда на този закон, Закон за почвите, Закон за опазване на
земеделските земи и на специални наредби.
? Опазване и ползване на земните недра
Опазването на земните недра е основно задължение на всички, които осъществяват
дейности по тяхното проучване и ползване. Земните недра се ползват за търсене, проучване и
добив на подземни богатства, подземни води и строителство на обекти. Опазването на земните
недра се осигурява чрез:
- опазването и рационалното ползване на подземните богатства и подземните води,
екологосъобразното управление и използване на отпадъците,
- възстановяването и рекултивацията на нарушените терени при проучването и ползването им.
Опазването на земните недра при ползването им се извършва при условията и по реда
на този закон, Закона за подземните богатства. и др. специални закони.
Опазване и ползване на биологичното разнообразие
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологично законодателство

Конкретизирането на разпоредбите на конституцията в областта на околната среда са реализирани чрез Закона за опазване на околната среда...
Изпратен от:

на 2012-05-19
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
312 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
въздействие на атмосферните замърсители върху животните
добавена от nurie_1996 02.05.2016
0
7
производство на синтетични органични бои
добавена от popidi4evo 06.12.2012
1
17
Подобни материали
 

Замърсяване на атмосферата

17 фев 2006
·
4,468
·
10
·
408
·
459
·
7

Замърсяване на атмосферата - източници и видове.............
 

Същност на екологичния проблем

23 апр 2007
·
782
·
6
·
1,504
·
205
·
3

Същност на екологичния проблем. Основни екологични понятия...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
603
·
2
·
6
·
595
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Видове отпадъци и тянното третиране по света и в България

06 яну 2007
·
1,548
·
6
·
1,422
·
228
·
2

Основно отпадъците могат да бъдат разделени на четири групи...
 

Битови отпадъци

06 мар 2008
·
272
·
2
·
436
·
167

Твърдите битови отпадъци са единият поток, който се отделя от жизнената дейност на хората. Другият поток се насочва към канализационните системи на населените места. Чрез тях с помощта на големи количества вода се отделят главно човешките екскременти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологично законодателство

Материал № 859982, от 19 май 2012
Свален: 312 пъти
Прегледан: 452 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 64
Брой думи: 24,978
Брой символи: 164,665

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологично законодателство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала