Големина на текста:
У В О Д
България е страна с прекрасни условия за развитие на селско стопанство. Това е
сектор от икономиката, който има потенциал най-бързо да повиши стандарта на живот
на населението и да доближи развитието на страната до останалите страни от ЕС.
Добруджа безспорно е един от най-благоприятните райони за интензивно развитие на
растениевъдството и животновъдството. Областта се характеризира с добри природни
дадености и ресурси – равнинен релеф, предполагащ развитието на модерно земеделие,
значителни площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, защитени
територии, микроязовири. Климатът в областта е умереноконтинентален.
Плодородните черноземни почви допълнително благоприятстват развитието на
земеделието.
След кризата през 90-те години на миналия век, в областта започна процес на
преустройство на икономиката, в това число и на селското стопанство и сега Добруджа
е една от динамично развиващите се области в страната. Благотворно влияние в това
отношение оказва наличието на Добруджански земеделски институт край гр. Генерал
Тошево с 2 основни сектора – наука и производство. Висококвалифицирани
специалисти създават нови сортове хибриди-пшеница, царевица, слънчоглед,
адаптиращи се към постоянно променящите се климатични условия, насочени към все
по-горещото и сухо лято.
През 2008 г. с най-голяма използваема земеделска площ за страната е област
Добрич - 368 078 ха, около 88,5% от нея е делът на обработваемата земя.
Разпределението на зърнените култури през 2008 г. показва, че най-висок е делът им в
Североизточния район - 25,3% от площите със зърнени култури за страната. Най-много
площи с пшеница са засети - 25,5% от площите с пшеница за страната, в областите
Добрич и Варна. А най- много с царевица са засети в област Добрич. От маслодайните
култури най-масово се отглежда слънчоглед.
1
Днес селското стопанство е гъвкаво и се стреми да реагира адекватно на
променящите се потребности на пазара. Ценообразуването в условията на пазарна
икономика е резултат от съотношение между търсенето и предлагането, а продажната
цена е политика на фирмата. Върху формирането на цената на зърното влияят различни
фактори - от метеорологичните условия, обема на добива, качеството на зърното до
състоянието на световния пазар. През последните три години движението на цените в
зърнопроизводството по официални статистически данни е следното:
1
BULGARIAN RAITING AGENCY /Бюлетин м. януари 2009.г
1
по данни на НСИ в лв. / тон
2006 г. 2007 г. 2008г.
Мека пшеница 180.60 298.27303.54
Царевица за зърно185.21 279.96361.75
Слънчоглед360.20 441.92613.08
Българският пазар е част от световния и състоянието на световното земеделие
неизбежно дава отражение и на българското земеделие, и съответно на цените. Това,
което се случва на световните пазари неизбежно дава отражение и на пазара в
България. Днес финансовата криза намалява достъпа на производителите до кредитен
ресурс. Всичко това води до скок в цените на предлагане на пшеницата със спад в
добива на зърнените култури
Въпреки кризата в селското стопанство от 90-те години насам, то отново се
стабилизира. И резултатите като добив и занижена себестойност се доближават до
тези в другите страни. Преструктурирането на националната икономика, в това число и
селското стопанство и на световните пазари, оказаха негативно отражение върху износа
на селскостопански продукти, който в последните години се сви до 3%, а инвестициите
в отрасла сдостигнаха най-ниското ниво- 5%.
Сериозна слабост в отрасъла селско стопанство е недостатъчното обединяване
на стопаните в асоциации и сдружения, които да защитават техните интереси пред
държавни институции и международни организации. Ангажиментите на общините
би следвало да се насочат към информационното осигуряване и подпомагане на
земеделските структури, тяхното представяне на провежданите форуми,
подпомагане повишаването на знанията и уменията при прилагане на местното и
европейско законодателство.
Селското стопанство има и социална функция. То осигурява работа на около
768100 души, от който 97,5% в частния сектор. Това се обуславя от факта, че през
последните 3-4 години много хора започнаха частен бизнес, подпомагани от различни
програми. Приоритетното развитие на селското стопанство в земеделските райони ще
осигури растеж в икономиката на общините в областта, а ускоряването на действията за
постигането на целите ще доведат до по-бързото нарастване на заетостта и доходите на
населението. Показател за интензивното развитие на селското стопанство са усвоените
средства от земеделските структури по Програма САПАРД – 16 млн. лева и тези от
фонд “Земеделие” само за община Генерал Тошево.
2
2
Obsht.plan_General_Toshevo_2007-2013 / toshevo.org/attachments/058_Stateg%20plan_2009.pdf
2
Промените и тенденциите в развитието на селското стопанство у нас и в
Добруджанския район, динамичният пазар на селскостопанска продукция сами
по себе си са една интересна сфера за изучаване и наблюдение. А за мен те са
достатъчно предизвикателство да избера нелесната, но твърде актуална тема
,,Особености при калкулирането на произведената селскостопанска
продукция’’ . Имайки предвид недостига на квалифицирани специалист и в тази
сферата за нашия район, това е и стимул за успешната ми реализация като
млад специалист.
Критерий за оценка на резултатите от селскостопанската дейност е
достигнатото равнище на себестойността на продукцията,чиято динамика до голяма
степен определя равнището на рентабилността и печалбата на фирмата. Снижението й
при равни други условия означава повишаване на рентабилността и
конкурентноспособността на продукцията, т.е повишаване на икономическата
ефективност на производството и достигане на оптималното й равнище в условията на
ограниченост на ресурсите. Поради това въпросът за своевременното и точно отчитане
на разходите за производство и за правилното калкулиране себестойността на
селскостопанската продукция има съществено значение.
Организирането на рационално отчитане на разходите за производството и
изборът на подходяща методика за калкулиране на себестойността на продукцията в
голяма степен зависят от особеностите на отрасъла,типа и вида на производството,
характера на технологичния процес и др. В селското стопанство, поради
комплексността и голямата продължителност на производствения процес, както и
поради взаимната връзка между двата подотрасъла (растениевъдство и
животновъдство) се срещат сериозни затруднения при отчитане на разходите за
производството и калкулиране на себестойността на селскостопанската продукция
3
.
Целта на настоящото изследване е да се акцентира върху някои особености,
свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и
международното законодателство.
Обект на изследване са разходите за дейността и съответно калкулирането на
себестойността на продукцията, а предмет - отчитането на разходите за дейността и
калкулирането на себестойността на продукцията във фирма Атанасов грейн” ЕООД-
3
Бакалов Н.ТР.ВИНС Варна,56 1984 №1 стр.97
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Калкулиране себестойността на продукцията

дипломна работа разработена на база определено предприятие от 75 страници...
Изпратен от:
Boryana Nikolova
на 2012-05-18
Добавен в:
Дипломни работи
по Счетоводство
Статистика:
769 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Оптимизиране на финансовия резултат в условията на ограниченост на ресурсите
добавена от karikotence 29.03.2017
2
21
счетоводно информационен оптимум
добавена от nikolch0 04.10.2013
1
9
Подобни материали
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,671
·
4
·
1,014
·
521

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 

Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията от животновъдството

24 мар 2008
·
266
·
7
·
2,459
·
274

Животновъдството се изразява в отглеждането на различни по вид, състав и предназначение животни. Тези животни са групирани в няколко групи – млади животни, животни за угояване, дребни и едри продуктивни животни...
 

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

10 мар 2008
·
3,161
·
64
·
7,199
·
1,932
·
8
·
2

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
 

Счетоводство

27 май 2008
·
144
·
2
·
350
·
101

Активи на предприатието – активът е ресурс контролиран от предприятието в резултат на минали сабития, от които се очаква икономическа изгода...
 

Ръководство по двустранно счетоводство

11 мар 2008
·
537
·
51
·
6,731
·
274
·
1

Обща теория по счетоводство на предприятието, занимаващо се с производство, услуги, търговия или строителство.
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
13
1
1 мин
23.08.2018
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
16
1
3 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Калкулиране себестойността на продукцията

Материал № 859620, от 18 май 2012
Свален: 769 пъти
Прегледан: 1,152 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 82
Брой думи: 18,000
Брой символи: 109,178

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Калкулиране себестойността на продукцията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
246

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,183 306

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения