Големина на текста:
Конспект по основи на правото
1.Същност на правото като социален регулатор на обществените отношения.
2.Предмет и метод на правото.
3.Правна норма – структура и видове.
4.Система на правото.
5.Източници на правото.
6.Действие и тълкуване на правните норми.
7.Правоотношение. Понятие и видове.
8.Юридически факти – понятие и видове. Презумпция. Фикция.
9.Субекти на правото.
10.Субективно право.
11.Юридически актове. Действие, тълкуване.
12.Юридическа отговорност. Видове, основания, функции.
13.Представителство – понятие и видове.
14.Сделка. Видове сделки. Съдържание и сключване.
15.Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност.
16.Погасителна давност.
Съставил
Д-р Богдан Йорданов
1) Същност на правото като социален регулатор на обществени отношения
1.Понятие за право – Правото представлява основен елемент от нормативнта система на обществото. То представлява
система от правни норми, които представляват правила за поведение, които са приети от специализирани държавни
органи по установен ред.
Съществуват две основни доктрини (научни направления) за естествено право. Естественото право се основава на
твърдението, че съществува един идеал за справедливост, който се налага на властта и на самия законодател.
Доктрините за естествено право биват два вида:
християнска – според нея естественият закон е отражение на божествения.
светска – според нея правото непроизлиза от бог, а от социалната природа на човека, чиито разум формира
принципите на едно универсално естествено право.
Друга голяма група доктрини са позитивизтките доктрини за позитивното право. Това е правото, което действа в даден
момент в конкретно общество, организирано в държава. Те разглеждат правото като съвкупност от норми, които хората
спазват, или не. Според доктрините за позитивно право не е от значение дали нормите са справедливи или не. Правото се
разглежда като една автономна дисциплина, която е израз, единствено на волята на държавата.
2.Определиние за право – Правото представлява система от правни норми, които изразяват обществената нормативна
воля и са установени от държавата чрез закон или друг източник на право и служат за регулиране на човешкото поведение
чрез предоставяне на субективни права и възлагане на юридически задължение, гарантирани със силата на държавна
принуда (определена санкция, в случай, че си нарушил правна норма).
3.Системен характер на правото – правото представлява комплекс от правила за поведение, тъй-като никоя правна
норма не може да съществува сама за себе си, а е свързана с други правни норми, с които образуват една обща нормативна
система.
Правото има сложна структура, която се разделя на две нива:
първо ниво – то съдържа деления на правото на публично и частно, материално и процесуално право
второ ниво – то обхваща разделението на правото на отрасли, институти и отделни правни норми
Сравнение на правото с други нормативни регулатори
Правото, макар и основен, не е единствения нормативен регулатор. Фукционират и други нормативни регулатори –
обичаи, религиозни норми и морални норми.
обичаи – правила а поведение, които са се наложили поради своята многократна употреба с течение на времето.
религиозни норми – представляват една система от идеи, норми и практики, каквато е всяка религия.
морални норми – те представляват правила за поведение, които са задължителни поради силата на моралната
санкция. Тя се реализира в съзнанието на отделния индивид или социална група.
Това, което отличава правото от другите нормативни регулатори е, че само то е гарантирано със силата на държавната
принуда.
2) Предмет и метод на правото
1. Предмет на правото – Правното регулиране представлява по своята същност самите обществени отношения, които на
съответен етап от развитието на обществото изискват и позволяват правно въздействие в/у тях. Правото макар и основен,
не е единствения социален регулатор на обществени отношения. Наред с него функционират и други регулатори на
обществени отношения, каквито са обичаите, религията и моралните норми. На всеки етап от общественото развитие,
тяхното взаимодействие се осъществява по различен начин. В голяма степен то се предопределя от това, кои обществени
отношения на определен етап от развитието на обществото са се откроили като особено важни и значими за него и в този
смисъл се е появила необходимостта те да бъдат регулирани със способите и средствата на такъв регулатор, какъвто е
правото. Оттук следва и непрекъснатата динамика в кръга на предмета на правното регулиране. Доколкото през
различните етапи на обществено развитие се променя характера на обществените отношения, променя се и предмета на
правно регулиране.
2. Метод – Всеки правен отрасъл се характеризира със специфичен юридически режим и съответно метод на правно
регулиране. Методите на правно регулиране са основно два. В зависимост от взаимното положение на правните субекти
се делят на два вида:
императивен метод на правно регулиране (властнически) – характеризира се с неравнопоставеното положение на
правните субекти. Те са разположени във вертикална плоскост, където единият има положението на
властнически, а другият на подчинен субект. Този метод е характерен за отраслите на публичното право.
диспозитивен метод на правно регулиране – характеризира се с равнопоставеност на правните субекти. Този
метод е характерен за гражданско-правните отрасли.
3) Правна норма – структура и видове
1. Определение за правна норма.
Правната норма е най-малката градивна единица в системата на правото. Тя представлява общозадължително правило за
поведение, създадено и гарантирано от държавата по установения от нея ред.
От анализа на определението става ясно, че и правната норма както моралните, техническите, каноническите съдържа
правило за поведение, но за разлика от всички останали само правните норми имат общозадължителен характер. Тази
тяхна общозадължителност произтича от факта, че техен автор е държавата, която гарантира и реализацията на правилото
за поведение, съдържащо се в правната норма.
2. Структура и видове правни норми.
2.1. структура
Всяка правна норма се характеризира със своята логическа структура. Тя определя и съдържанието на правната норма.
Състои се от три основни елемента, а именно хипотеза, диспозиция и санкция. Връзката между тези елементи най-просто
може да се определи със следния пример: Ако се случи „Еди какво си”, т.е. предвиденото в хипотезата, трябва да се
постъпи по начин, определен с диспозицията, а ако не се постъпи по този начин се налага средство за принуда,
предвидено в санкцията.
В хипотезата на правната норма се обхващат онези юридически факти, с настъпването, на които трябва да се реализира
модел на поведение, установен в диспозицията на правната норма.
Диспозицията от своя страна съдържа общозадължителното правило за поведение, което адресатът на правна норма
трябва да изпълни при наличието на условията, определени в хипотезата.
Санкцията е тази част от логическа структура на правната норма , която определя правни последици, които ще настъпят
за адресата на правна норма в случай, че не изпълни или не спази предписания в диспозицията модел на поведение.
2.2. видове
Според различни правни признаци, определяме различните видове правни норми. Различаваме общи и специални
правни норми.
общите се отнасят до всички случаи от определен вид правоотношение за всички фактически съставки.
когато пък правните норми се отнасят за отделни групи правоотношение, те са от категорията на специалните
правни норми.
По своето съдържание правните норми се делят на самостоятелни и несамостоятелни:
самостоятелни – прилагат се без да се свързват с други правни норми.
несамостоятелни – прилагат се винаги във връзка с други правни норми.
Според характера на съдържанието си правните норми се делят на заповядващи, забраняващи и овластяващи:
Заповядващи са тези, които разпореждат извършването на определени действия от страна на адресата на правна
норма. При наличието на такава правна норма, правният субект е задължен да извърши определено действие.
Забраняващи са тези, които установяват задължение за бездействие от страна на адресата на правна норма. Те му
предписват пасивно поведение.
Овластяващи са тези, които овластяват адресата си с някакви субективни права, даващи му право да извършва
определени действия (пример: признават му правоспособност и дееспособност).
Правните норми се делят още на материално правни норми и процесуално правни норми:
материално правни норми са тези, които определят субективните права, тяхното възникване и защита.
процесуално правни норми са тези, които съдържат правила, определящи начините и средствата за реализация
на тези субективни права, т.е. те определят реда за реализация на материално правните норми.
Материално правните норми отговарят на въпроса КАКВО трябва да се направи, докато процесуално правните норми –
КАК трябва да се направи.
Делят се още на императивни и диспозитивни:
императивни са тези, които се прилагат винаги щом са налице фактите, посочени в тяхната хипотеза. Те се
прилагат независимо от волята на правните субекти.
диспозитивни са тези, които се прилагат в зависимост от волята на правните субекти, тъй като предоставят на
своите адресати възможност да избират модели на поведение.
4) Система на правото
1.Системи на правото – С въвеждането на термина „система на правото” могат да бъдат изразени 2 основни понятия. На
първо място една отделна национална правна система, на второ място – група национални правни системи, които имат
общи белези.
В този смисъл разглеждаме две основни правни системи с глобално значение и те са:
Романо-германска правна система (континентална) – Най-характерно за тази система е, че основния източник на
право представлява нормативният акт в цялото му разнообразие. Правната система е изградена на основата на
конституцията, която се явява учредителният нормативен акт. Континенталната система е силно йерархична, т.е.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на правото - лекции

Субекти на правото са всички физически и юридически лица и държавни органи,на които е призната възможността да встъпват в правоотношения,регулирани от българското право....
Изпратен от:
Nelito Dimitrova
на 2012-05-17
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
155 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Правни норми, понятие, видове и действия

03 юни 2006
·
1,807
·
2
·
387
·
119

Понятие- правните норми са общи правила за поведени, които са предназначени да въздействат продължително време върху поведението на правните субекти, които не са индивидуално определени в правните норми.
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Видове финансови правни норми

11 мар 2008
·
135
·
4
·
2,045
·
50

Финансовите правни норми носят всички белези на правните норми,но в същото време притежават и свои собствени характерни особености: 1) ф пр норми се отличават с особености , които произтичат от предмета на регулираната материя...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,033
·
1
·
153
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
32
1
1 мин
19.04.2019
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Основи на правото - лекции

Материал № 859140, от 17 май 2012
Свален: 155 пъти
Прегледан: 180 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 7,930
Брой символи: 51,748

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на правото - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения