Големина на текста:
Литература. Автори, произведения, особености:
Христо Ботев – 1848-1876. Поет и революционер; осъществява както в поезията, така и в живота си идеята за
национална независимост, възможна единствено по пътя на революцията.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: Идеята за свободата, борбата за национално освобождение, отхвърляне на
робството, постигане на социална, политическа и духовна свобода, борба срещу потисниците.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: свобода – робство; родно – чуждо; подвиг – саможертва; любов – омраза; смърт –
безсмъртие; личност – народ; бащин дом – тежка чужбина; пътят; песента; образът на майката, либето, баща и
братя, народа, потисника, смъртта, революцията, Балкана. Лирическият му герой е борец за свобода и правда,
загърбил личното щастие, за да осъществи интересите на народа; носител е на типични национални черти:
физическа сила и красота, високи идеали, силна любов към всичко родно, патриот.
поезия (лирика; стихотворения): “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, „Борба” (сатира), “До моето първо либе”,
“На прощаване” (поема) , “Хаджи Димитър” (балада) , “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”(елегия);
Иван Вазов – 1850-1921. КЛЮЧОВА ДУМА ЗА ВАЗОВ Е НАЦИОНАЛНО!!! ЕДИН ОТ МАЙСТОРИТЕ НА
РАЗКАЗА. Разказите му са дълги, нравоучителни, силно се усеща авторовото присъствие!!! Съвременник на две
исторически епохи, той противопоставя героичното минало на покварата и нравствената деформация на
българина след Освобождението. Наричат го класик на родната литература, народен поет, патриарх на
българската литература. Присъствието на разказвача е осезателно, творчеството му се характеризира с лирически
отклонения, отстъпления, поучения; природната картина играе важна роля, диалогът – също.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: България и всичко, свързано с българското, възхвалява всичко родно;
представя борбите за национална независимост, отразява величавите и мрачни страни на робството, обезсмъртява
подвига на героите, на борците за национално освобождение; темата за войните (Балканска, Междусъюзническа,
Първа световна война); поклона пред героите от Сръбско-българската война; темата за следосвобожденската
действителност – политическо безправие, забравени и загубени национални идеали, дребнотемие.
ГЕРОИ: Българинът, който се стреми към национално освобождение, образът на историята и нацията,
историческата личност и народа.
поезия: “Българският език” (ода) , “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”, „Линее
нашто поколение”,
“Епопея на забравените” – лирически цикъл от 12 оди (1881-1884): “Левски”, “Паисий”, “Кочо”, “Опълченците на
Шипка” (оди) ;
разказът “Дядо Йоцо гледа”; повестта “Чичовци”(подзаглавието е „Галерия от типове и нрави български в турско
време”; романът “Под игото” (1894 г., написан е в Одеса) (подготовката, избухването и потушаването на
Априлското въстание; подзаглавието е: „Из живота на българина в навечерието на Освобождението”)
Алеко Константинов – 1863-1897. Будната съвест на нацията – Щастливеца. В произведенията си той отразява
уловения байганьовски дух на епохата и чрез средствата на сатирата и смеха им се противопоставя. Показва
активна гражданска позиция. Критикува недъзите на времето, липсата на духовни ценности, моралния упадък и
нравствената деградация.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: нравствената деградация в обществото; политиката на Фердинанд;
политическите машинации по време на изборите; продажната същност на българската журналистика; демагогията
на управляващите, на парламената; социалния тип, рожба на времето на първоначалното натрупване на капитал.
ГЕРОИ: Бай Ганьо и байганьовският тип поведение, чиновници, министри, народни представители, монархът и
приближените му.
фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо” (около 1895 г., подзаглавието на книгата е
„Невероятни разкази за един съвременен българин”);
Пенчо Славейков 1866-1912. СВЪРЗВА СЕ С ЕСТЕТИЧЕСКИЯ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, С КРЪГА
„МИСЪЛ”!!!
Модерна фолклорна стилизация, субективизъм на модерното светоусещане, психологизиране на човека и
неговите индивидуалистични стремежи. Творческият акт се възприема като елитарна дейност, фигурата на
твореца е поставена на пиедестал, защото носи идеята за висша духовност, култура и духовна мисия.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: за страданието, което за поета е изпитание, прави личността силна, начин е
да спаси духа си; за самотата и за свободата на личността – творецът е неразбран, самотен в ролята си на месия;
продължава Ботевата традиция – свободата е национална ценност, за която човек трябва да се жертва и така ще
получи духовно безсмъртие; за личността на твореца и творческия акт; за сливането на човека с природата;
мотивът за съня, за бляна по щастие и покой, за споделените чувства на обич.
ГЕРОИ: творци от световна величина като Микеланджело, Бетовен, Шели; българката като носител на
традиционните български ценности, но и на модерното съзнание
поезия: “Cis moll” (поема) , стихосбирката (цикълът) „Сън за щастие” (1906): “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи
езерото; белостволи буки”, “Самотен гроб в самотен кът” (по жанр те са лирически миниатюри);
поемата “Ралица”;
Пейо Яворов – 1878-1914. СВЪРЗВА СЕ С ЕСТЕТИЧЕСКИЯ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ И КРЪГА „МИСЪЛ”,
СЪС СИМВОЛИЗМА, С РЕВОЛЮЦИОННАТА ЛИРИКА!!!
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: засяга селския живот и социалната тема; патриотичната тема за
национално-осободителните борби в Македония и Одринско, любовно-философската тематика и
екзистенциалните търсения на една драматична и раздвоена душа; за страданието; мотивът за одухотворената и
спасителната любов, темата за пагубната страст.
ГЕРОИ: лирическият герой на Яворов е белязан от трагичното усещане за света, в който пребивава;
непрекъснато се самоанализира и самонаблюдава, в непрестанен конфликт е със света и със себе си; образът на
любимата (жената ангел и жената демон)
КЛЮЧОВИ ДУМИ: нощта, сянката, кошмарът, видението, сънят, ледената стена,
поезия: “Градушка” (поема), “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, „Две души”, “Сенки”,
“Песента на човека”, „Маска”;
Елин Пелин 1878-1949. КЛЮЧОВА ДУМА ЗА ЕЛИН ПЕЛИН Е СОЦИАЛНО!!! СВЪРЗВА СЕ С
РЕАЛИЗМА. ЕДИН ОТ МАЙСТОРИТЕ НА РАЗКАЗА. Разказите му са кратки, основен в тях е диалогът и
пейзажът, действието се развива бързо, стремително.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: пише за селото, за бедните и богатите, за ограбените и за грабителите, за
измамени и измамници, потиснати и потисници; противопоставяне град-село.
ГЕРОИ: обикновените хора с техните ежедневни проблеми; светът е сложен, героите са сложни личности; те са
социално определени; важно е отношението им към труда; селяните са упорити, жилави и устойчиви; песента и
танцът им помагат да надмогнат страданието и несгодите.
разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, „Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”, „Андрешко”,
„Под манастирската лоза” (1936, сборник разкази): “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите
камбани”;
повестта “Гераците” (1911);
Димчо Дебелянов 1887-1916. СВЪРЗВА СЕ С ЕСТЕТИКАТА НА СИМВОЛИЗМА!!! Поезията му е
затворена в света на човешката интимност. Повечето му творби се определят жанрово като елегии.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: страданието; копнежът по вечна красота; доброволното му заминаване на
фронта през Първата световна война е рязък прелом в живота му и го обогатява с нови мисли, чувства и
прозрения за съдбата на нацията и на отделната личност.
ГЕРОИ: обикновеният чувствителен човек, разкъсван между копнежа по миналото и ужаса на усещането от
пропиляната младост; лирическият герой жали по отминалите дни, по чистата любов, която е загубена; героят се
лута между блян, спомен и реалност, изстрадва невъзможността за хармония между вътрешния свят на човека и
заобикалящата го действителност; лирическият герой се е извисил и психически се е подготвил за срещата със
смъртта след един живот в неволя.
поезия: “Черна песен”, “Пловдив” (сонет), “Да се завърнеш...”(елегия) , “Помниш ли, помниш ли..”(елегия) , "Спи
градът", „Миг”, „Един убит”, "Сиротна песен", „Тиха победа”;
Христо Смирненски 1898-1923. ПИШЕ ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ И ОНЕПРАВДАНИТЕ, БЕДНИТЕ И
БОГАТИТЕ!!! ПОЕТ НА ГРАДА. Творчеството му носи белезите на символизма, реализма, модернизма; използва
символистични мотиви, устойчиви образи, символи, душевни състояния. Известен е като „барда на революцията”.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: пише на злободневна тематика, социалното страдание; състрадание към
жертвите на обществото, към онеправданите трудови хора; създава художествен образ на революцията, която ще
заличи всяка социална несправедливост; бунтът, протестът, гневът на унизените.
ГЕРОИ: обобщеният образ на човека жертва, който е дете на Града (жените, децата, старците, посетените от
Жълтата гостенка, юношата) ; Градът се превръща в арена на класова борба, там са „разгневените тълпи”.
поезия: стихосбирката „Да бъде ден!” (1922):, „Да бъде ден!”, "Ний", „Йохан”, "Юноша", "Стария музикант",
"Цветарка", "Зимни вечери" (лирически цикъл);
Гео Милев – 1895-1925. СВЪРЗВА СЕ С ЕКСПРЕСИОНИЗМА!!! Поезията му е огрубена и принизена.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: диалог на различни възгледи за човека, народа, развитието, историята
религията, отечеството, властта, културата; изразен е трагизмът на самопознанието на човек и народ, познали
разкъсването на родовота пространство. Ключово понятие е бунтът, осъществен на различни равнища. Опозиции:
мрак-светлина, човек-народ, бог-човек, вяра-неверие.
ГЕРОИ: народът, масата, тълпата, вдигнала се на бунт.
"Септември" (1924, лирическа поема в 12 части, посветена на Септемврийското въстание от 1923 г.);
Атанас Далчев – 1904-1978. СВЪРЗВА СЕ С ПРЕДМЕТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ!!!
ПРЕДМЕТНА И ФИЛОСОФСКА ЛИРИКА. Ролята на вещите. Преосмисля отношението родно-чуждо,
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: за човешката самота, за отчуждението и самоотчуждението на човека в
съвременното общество, за мъчителния копнеж по непосредствено общуване с хората; ключови образи: прозорец,
врата, часовник, книги, огледало, балкон, автомобили...
ГЕРОИ: Чрез взиране във вещите и във всички материални знаци, бележещи човешкото присъствие в света,
Далчев създава дълбоко философски план на педставяне на личността в цялата й сложност и многоликост.
Неговият герой е самотникът, който отсъства от света, няма име, не знае какво желае, няма минало, настояще и
бъдеше. Смъртта е естествен изход от неговото съществуване. След човека остават само вещи, които говорят и
напомнят за отминалия му живот.
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", „Камък”, „Дяволско”;
Елисавета Багряна – 1893-1991. СВЪРЗВА СЕ С РЕАЛИЗМА; С ОБРАЗА НА ЖЕНАТА!!!
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: Поетесата усеща в себе си силата на земята, предците и космоса; стиховете
й отразяват природата на жената, нейния естествен стремеж да намери своето достойно място в заобикалящия я
живот; водещо е желанието да се характеризира жената, да се каже каква е тя, да се отстои правото й да бъде сама
и чужденка, да бъде различна, но и себе си, да е вечната и святата, първата и потомката; проблемът за пътуването,
излизането от затворени пространства, строшаването на катинари и ключалки, преминаването на бариери.
ГЕРОИ: героинята на Багряна е жена, смело следваща своите импулси, обаятелна, волна, амазонка; мотивът за
майчинството;
поезия: стихосбирката „Вечната и святата” (1927) : "Кукувица", "Стихии", „Потомка”, „Вечната”;
Йордан Йовков – 1880-1937. ЕДИН ОТ МАЙСТОРИТЕ НА РАЗКАЗА. КЛЮЧОВА ДУМА ЗА ЙОВКОВ Е
НРАВСТВЕНО!!! СВЪРЗВА СЕ С РЕАЛИЗМА. Тенденция към събиране на разказите в цикли. Разказите му
имат сложна композиция, те са дълги, описателни, авторът вече не присъства и оставя героите си да се
саморазкрият, те се вглеждат в себе си; всеки от героите му носи по една човешка вселена в себе си; важна роля
заемат споменът, легендата и митът
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: любовта, добротата и красотата; ключови думи са мълчанието, гледането
(проглеждането), белотата, усмивката, очите. Срещат се знаковите образи на Хана и Чифлика, Кръстопътя и Пътя,
Равнината и Планината. Основен мотив е надеждата, че красотата ще спаси света.
ГЕРОИ: вглеждайки се в себе си и в другите, героят на Йовков става по-милостив, по-добър, познава любовта и
прошката; умее да разчита знаците.
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена",
"Другоселец", "Серафим";
Никола Вапцаров1909-1942. СВЪРЗВА СЕ С РЕАЛИЗМА; С ОБРАЗА НА МАШИНИТЕ, ЗАВОДА,
БОРБАТА, ВЯРАТА, ПЕСЕНТА, ЖИВОТА!!! Поезията му е диалогична.
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: за живота, човека, Родината, историята, борбата на трудовите маси за по-
щастливо бъдеще.
ГЕРОИ: показва се драмата на обикновения човек в обикновени житейски ситуации; героят му е в постоянно
развитие, в противоречие със света и със себе си, променя се, но променя и историята, той я твори.
поезия: стихосбирката „Моторни песни” (1940): "Вяра", "Писмо" ("Ти помниш ли..."), „Песен за човека”, „Сън”,
"История", "Завод", "Кино", „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока…”;
Димитър Димов – 1909-1966. ОБРАЗЪТ НА ФАТАЛНАТА ЖЕНА. Негови са и романите „Поручик Бенц” и
„Осъдени души”. Светът на бедността и светът на богатството са двата контрастни образа в романа.
ГЕРОИ: те са силни, волеви хора, устремени към целите си, но и жертва на своите страсти; сюжетнното действие
е около 1923-1944 г. Отразени са важни събития от обществения и политическия живот. Героите се превръщат в
жертва на времето, в което живеят; националният живот е изобразен през призмата на личния живот. Основен
структурен принцип е контрастът. Сюжетни линии: Борис Морев и Ирина/ Павел и Лила. Тютюневият концерн
„Никотиана” като самостоятелен образ, който свързва всички герои.
романът "Тютюн" (1951);
Димитър Талев – 1898-1966 .
ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: родината и историята, борба за независима църква и създаване на читалища
и българско светско училище в условия на робство; институции: домът, дюкянът, църквата, училището,
читалището. Опозиция град-село. Темата за пробуждането на народа е основна. Темата за освободителните борби
на българите в Македония.
ГЕРОИ: сюжетното действие е от 1833 до 1865 г. Стоян Глаушев и Султана и техните продължители: Лазар,
Кочо, Катерина, Ния, Божана, Образи-функции в романа: образът на Климент Бенков свързва се с
проблематиката на просвещението и автономната църква. Рилският монах. Майсторът Рафаил (Рафе) Клинче

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 апр 2021 в 09:16 студент на 22 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2019
04 апр 2021 в 21:01 ученик на 20 години от Руен - ОУ "Димитър Полянов", Трънак, випуск 2019
18 мар 2021 в 17:45 учител на 33 години от Пловдив
26 фев 2021 в 18:10 учител на 58 години
29 яну 2021 в 14:02 ученик на 18 години от София - ЧНГ "Ерих Кестнер", випуск 2022
28 яну 2021 в 12:07 ученик на 18 години от София - 170 СОУ "Васил Левски", випуск 2021
15 яну 2021 в 00:08 ученик на 25 години от Берковица - Второ ОУ "Христо Смирненски", випуск 2015
02 яну 2021 в 19:23 потребител на 19 години
27 дек 2020 в 21:32 потребител на 45 години
15 дек 2020 в 15:33 потребител на 40 години
 
Домашни по темата на материала
Въпросчета!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!
добавена от hakera700 31.01.2013
0
18
Какво мотивира житейския избор на борците за национална независимост
добавена от younger_we 30.10.2012
0
19
Вяра и неверие в "Моята Молитва"
добавена от kalata961 29.10.2013
1
15
Герои и проблеми в творби на Йовков, Яворов и др.
добавена от tanq.todorova18 08.09.2013
1
11
Подобни материали
 

Любов и омраза в разказа "Дервишево семе"

03 яну 2008
·
475
·
2
·
275
·
3

Любовта пронизва като стрела сърцето на главния герой Рамадан и го понася в небето: "Докато се развивахме със Силвина и повивахме... то сърцето се навивало, навивало и когато изведнъж го дръпнаха да се развие, отскубнаха ми го заедно с корена."...
 

Единството между модерното и фолклорното начало в “Ралица”

29 мар 2006
·
3,505
·
1
·
457
·
637
·
2

Пенчо Славейков е човек с богата философска, естетическа и литературна култура, което го прави изключително ярко и оригинално явление в националната ни култура след Освобождението.
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
1,054
·
2
·
732
·
911
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
 

Творческите предизвикателства в произведенията на П. Славейков

17 мар 2006
·
600
·
4
·
1,371
·
128
·
1

Творческите предизвикателства в произведенията на П. Славейков - кандидат-студентска тема.
 

Образът на гергана - въплъщение на народния идеал за красота

27 дек 2006
·
5,134
·
2
·
361
·
966
·
20

Гергана е описана като обикновено момиче от народа. На нея са й присъщи привързаност към дом и родина , към близки и роден бит.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Иван Вазов - творчество
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е по старата учебна програма за 11. клас. Съдържа въпроси, свързани с творчеството на Вазов и епохата, в която твори.
(Труден)
20
11
1
4 мин
24.01.2020
Поезията на Елисавета Багряна
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Теста проверява знанията за творчеството на Елисавета Багряна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
1
13 мин
17.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Пищов по литература за матура

Материал № 857444, от 13 май 2012
Свален: 772 пъти
Прегледан: 1,022 пъти
Предмет: Литература
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 1,799
Брой символи: 11,354

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по литература за матура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
297 25

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
151 7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала