Големина на текста:
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Получено финансиране от бюджета не се признава като текущ приход докато: не бъдат отчетени разходите за
изпълнение на условията по финансирането;
Какъв подход може да се прилага при последваща оценка на дълготрайните нематериални активи? препоръчителен
подход;
При автоматизирано съставяне на първични документи подписа може да се замени със:
идентификационен шифър;
За какъв тип предприятия е подходяща секторната организация на счетоводството?
предприятия с голям брой счетоводни кадри;
Колко вида са юридическите форми на предприятията съгласно българското търговско законодателство 5
Принцип при разработване на счетоводната политика на нефинансово предприятие е:
текущо начисляване;
Кои от посочените приходи не следва да се оповестяват в годишния финансов отчет на нефинансовото
предприятие? на лица, несвързани с предприятието.
Разработването на универсален модел на счетоводна политика е: практически невъзможно.
Пасив по отсрочени данъци се признава за: облагаемите временни разлики;
В елементите на организацията на счетоводството не се включва: данъчния контрол;
При разработването на отделните елементи от счетоводната политика се спазват:
счетоводните стандарти (национални и международни);
Разширяване на рекламната дейност в нефинансовото предприятие се предвижда при:
икономически подем.
Провежданата счетоводна политика по отношение на опазването на околната среда се определя като: екологична
счетоводна политика.
Коя от посочените характеристики не е присъща на счетоводната информация?
репрезентативност;
Отклонение от принцип на счетоводната политика, породено от промяна в дейността на предприятието следва: да
се оповестява;
По каква стойност се оценяват краткосрочните задължения при тяхното възникване?
номинална стойност.
Нетекущи нематериални активи са: дълготрайните нематериални активи;
Коя от посочените категории професии не е счетоводна според българското законодателство? програмист.
Какъв размер на касовия лимит е предвиден в предприятията?
определя се индивидуално във всяко предприятие.
Какви графици могат да се използват при изготвянето на план-графика за ритмично изпълнение на счетоводната
работа? линейни и мрежови.
Моделът на счетоводната политика на инвестиционните имоти не включва:
последващи разходи, с които се намалява балансовата стойност на актива;
Данъците са определени като елемент на счетоводната политика в: МСС12;
Получените от нефинансовото предприятие дългосрочни банкови заеми могат да се определят като: нетекущ пасив;
Последващата оценка на краткосрочни задължения се извършва по: справедлива стойност;
В оповестената счетоводна политика на нефинансовото предприятие не се включват:
мерките за обучение и квалификация на наетия персонал;
Специфичните нормативни актове по отношение на счетоводната политика са свързани със:
счетоводното законодателство;
Средносписъчната численост на персонала в малките предприятия е: до 50 души;
Резултатите от последващата оценка на дълготрайните материални активи не могат да се признават като: основен
капитал;
Могат ли да се коригират грешки във финансовия отчет чрез оповестяване в приложенията? не.
Моделът за счетоводна политика на политическа партия се доближава най-много до този на: предприятие с нестопанска
дейност;
Коя концепция за поддържане на капитала е възприета в страната? финансовата;
В амортизационната политика на нефинансовото предприятие не следва да се оповестяват: наетите при експлоатационен
лизинг активи.
Нефинансово предприятие не се определя като: Фондация;
При избора на начин за оповестяване ръководството на предприятието трябва да се съобразява с нуждите на:
вътрешните и външните потребители на информация;
Факторите, влияещи върху формирането на счетоводната политика се дефинират като: вътрешни и външни.
С кой от посочените стандарти се регламентира счетоводната политика за данъците? МСС 12;
Каква организация на счетоводството е подходяща за големи предприятия с подразделения? децентрализирана;
Кой разработва индивидуалния сметкоплан в нефинансовите предприятия? главният счетоводител;
Съгласно Закона за счетоводството към собствения капитал са обособени следните групи: основен капитал, резерви,
финансов резултат.
В примерния модел на счетоводна политика на предприятие с промишлена дейност е предвидено изготвянето на
годишния финансов отчет да бъде в съответствие с: принципите на счетоводството;
Съкратената система за изграждане на индивидуален сметкоплан включва: раздели и групи сметки;
Разработеният модел на счетоводна политика на нефинансовото предприятие се приема от общото събрание и
управителния съвет с: Протокол;
Понятието “предприятие” като отчетно обособена структура е регламентирано в: Закона за счетоводството;
Основната дейност се определя като: съвкупност от стопански операции, от които се генерират основните приходи на
предприятието;
В себестойността на услугите се включват: разходите за основна дейност;
Следва ли да се оповестява в приложенията към годишния финансов отчет създаден от предприятието портфейл от
финансови инструменти? да;
Стойността на получените по лизингов договор активи се оповестява: само от наемателя;
По какъв метод може да се извърши последваща оценка на инвестиция в дъщерно предприятие? разходи плюс;
Причината, изискваща прилагането на принципа “предпазливост” е наличието на: несигурност и риск при оценка на
сделките и събитията;
Текущият данък от печалбата се признава като задължение до размера: до който не е платен;
Счетоводната политика при отчитане на данъците върху доходите на наетите лица се регламентира със: СС 19;
Кои обстоятелства, свързани с регистрирания основен капитал в предприятията с акции не следва да се оповестяват?
броят на закупените чужди акции.
Определение за счетоводна политика не е предвидено в: СС 34 Междинно счетоводно отчитане.
Базовата система за изграждане на индивидуален сметкоплан включва: раздели, групи сметки и сметки с трицифрен
шифър;
По признака “фази на икономическия цикъл на предприятието” не може да се обособи: ликвидна счетоводната политика;
Кой от посочените елементите на счетоводната политика не е регламентиран в СС 1? данъците, включително отсрочените
данъци;
Вътрешен фактор, влияещ върху формирането на счетоводната политика не е: времетраенето на отделните фази на
икономическия цикъл.
КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
Сметките в индивидуалния сметкоплан се систематизират в: раздели и групи.
Кой елемент от ГФО съдържа информация за състоянието и динамиката на капитала отчет за собствения капитал;
Дебит с/ка 111 Общи резерви, кредит с/ка 121 Непокрита загуба от минали години се съставя при: покриване на
загубата;
Съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, авторско
право, ноу-хау или патенти, за да се използват за препродажба на стоки и/или за предоставяне на услуги за крайни
потребители е: франчайз;
Когато при прилагането на счетоводната политика е дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг, това
се оповестява в : приложението към годишния финансов отчет заедно с основанието за предимството.
Не е елемент на консолидирания финансов отчет: Отчет за управлението.
Информацията, представена във финансовия отчет,не трябва да отговаря на следното изискване: рационалност.
Счетоводната статия дебит с/ка 504 Разплащателна сметка във валута кредит с/ка 1512 Получени краткосрочни заеми
във валута се съставя: за получени краткосрочни заеми във валута;
Неусвоената част от финансирането: остава като остатък или пък се възстановява;
Надзорният съвет се избира от: Общото събрание.
В края на годината с/ка 108 Премии, свързани с капитал се приключва със: сметка 115 Резерви от емисия на акции;
Счетоводната статия дебит с/ка 424 Вземания от съучастия, кредит с/ка 722 приходи от дялово участие се съставя
при: начисляване на полагащия се дивидент;
Типичен пример за корпоративни структури са: икономическите групи или групировки.
Счетоводната политика, която е обвързана с екологичното законодателство се нарича: екологична;
Акционерът задължен ли е да участва в управлението на корпоративната структура? може да участва като мениджър или
служител.
Счетоводната статия дебит с/ка 498 Други дебитори кредит с/ка 503 Разплащателна с/ка в левове се съставя за:
направените разходи по придобиването ;
Сборът от минималните лизингови плащания по един финансов лизинг от гледна точка на наемодателя и
негарантираната остатъчна стойност, начислена за наемодателя е: брутна инвестиция в лизингов договор;
При придобиването ДМА не се оценяват по: преоценъчна стойност .
Финансовите инвестиции са инвестициите в: ценни книжа;
При изготвянето на консолидирания финансов отчет се спазват консолидационните процедури, посочени в : СС 27 -
Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия.
Към коя сметка аналитичното отчитане се извършва по периоди на възникване на разликите: сметка 497Разчети по
отсрочени данъци.
Финансово счетоводният анализ трябва да обхваща период от: 2-4 години;
Договор, при който предприятие - франчайзодател, дава на друго - франчайзополучател, в замяна на финансово
възнаграждение правото да използва франчайз за определени видове стоки или услуги е: Франчайз-договор;
Отчитането на репутацията се извършва чрез сметка: 231 Положителна търговска репутация
Бизнескомбинация, която представлява придобиване, се отчита във финансовите отчети, като се прилага
счетоводният метод на : покупко-продажбата;
Счетоводната статия дебит с/ка 424 Вземания от съучастия, кредит с/ка 722 приходи от дялово участие се съставя
при: начисляване на полагащия се дивидент;
Оценката на наличните стоково-материални запаси в края на отчетния период се нарича: нетна реализируема стойност.
Договор, който поражда едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или
инструмент на собствения капитал в друго предприятие е: финансов инструмент;
Анализът на финансовото състояние на корпорацията не включва: доклада за одит.
Разгърнатата структура на вътрешните подразделения на няколко равнища се прилага при: акционерни дружества;
По колко начина може да стане погасяването на облигационен заем: два;
Счетоводната статия дебит с/ка 231 Положителна търговска репутация кредит с/ка 498 Други дебитори се съставя за:
отчитане на търговската репутация;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 ное 2021 в 15:55 в момента не учи на 39 години от София
 
Домашни по темата на материала
решения на vjl тестове
добавена от shopa75 01.07.2012
1
213
Подобни материали
 

Национални счетоводни стандарти

29 апр 2007
·
1,389
·
3
·
777
·
233

1. Същност – те доразвиват материята за изграждане на счетоводна система в кооперацията , осигуряват методологичо единство при счетоводното отчитане на стопанските операци във всички субекти и кооперацията , с една цел изготвяне на годишен
 

Финансов отчет

14 мар 2008
·
290
·
11
·
1,669
·
238

През 1989 година Недялко Неделчев създава фирма "Каргоекспрес" с основен предмет на дейност - транспортни услуги. През 1992 година "Каргоекспрес" построява първата частна бензиностанция във Варна и за първи път представя автомобилите OPEL в новооткрит
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,687
·
4
·
1,014
·
579
·
1

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 

Приходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на приходите от продажби и на финансовия резултат

11 сеп 2007
·
1,315
·
5
·
1,163
·
1,170
·
2

Приходите се дефинират като брутен поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал ...
 

НСС 25 - Отчитане на инвестициите

15 ное 2007
·
234
·
3
·
504
·
89

Националният счетоводен стандарт 25 регламентира счетоводното отчитане и оповестяване на инвестициите в инвестиращото предприятие и в специализираните инвестиционни предприятия.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
Теория на счетоводството
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът е за самоподготовка на студенти. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
3
2 мин
29.10.2021
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Пищови

Материал № 857357, от 12 май 2012
Свален: 696 пъти
Прегледан: 1,157 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 3,393
Брой символи: 21,526

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
87 19

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
332 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала