Големина на текста:
1.Характеристика на парите
Предпоставки за възникване и значение на парите. Парични системи– видове и елементи на
паричните системи. Същност на парите. Функции на парите. Роля на парите в икономиката.
Покупателна сила и обезпеченост на парите. Теории за парите.
1.Предпоставки за възникване и значение на парите- Парите
извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Причините за генезиса
на парите, обосновани от различни школи и автори, основно се свързват със
закономер. в развитието на стоковото производство и размяна, и роля на държавата
като „създател“ на парите.
Историята на възникването на парите започва от натуралната размяна/бартерът/,
когато е налице една отворена система на обществено Рт и множество частни
производители, които осъществяват отчуждаването на продуктите на своя труд.
Стоката, чиято потребитетилна стойност служи за измерване на ст-стта на друга или
други стоки изпълнява ролята на еквивалент. При натурална размяна не е възможно
да се осъществи натрупване, като процес на съхраняване и пренасяне на стойността
тъй като нито една от стоките не е приета като всеобщо покупателно средство.
Преодоляването на тези и други неудобства на бартерните сделки става чрез парите.
В зависимост от степента на развитие на стоковото п-во и размяната стихийно и
постепенно се отделя една стока, к/о започва да се проявява в качеството на всеобщ
еквивалент. Следователно възникването на парите се свързва с епохата на първото
голямо обществено Рт. С него се обособява като пари, като всеобщ еквивалент, освен
собствените си физични, химични и др. свойства има и способност да задоволява и др.
човешки потребности, т.е. тя получава и допълнителна обществена потребително
стойност. Причината за допълнителната обществена потребителна ст-ст на стоката,
кто се обособява като пари, е обществената роля, кто тя изпълнява като всеобщо
покупателно средство, изразяваща се в нейната всеобща разменяемост в сферата на
обръщението. Стоката, кто в условията на стоковото п-во задоволява обществените
потребности е парите.
Към наложилите се в t изисквания за качествата към паричната стока
могат да се посочат:
1.Да има делимост, т.е. да са делими на малки части, без да се променя нейното кач-
во, за да могат да се осъществяват по-малки покупки.
2.Тази стока да е качествено еднородна, т.е. нейните качеств. характеристики да са
еднакви, независимо от това къде е произведена.
3.Стоката да е удобна за транспортиране, т.е стока, кто изпълнява ролята на пари да
има голяма стойност в малко количество, което я прави удобна за транспортиране от
един пазар към друг
4.Паричната стока да е устойчива при съхранение, т.е. да е издръжлива на външни
влияния.
На всички тези и др. изискв. към стоката, к/о ще изпълнява ролята на пари, на
всеобщ еквивалент на други стоки, в най-голяма степен са отговаряли благородните
метали.
Парите възникват стихийно и тяхното развитие е свързано с непрекъснато развитие на
стоковото производство.
2.Парични системи- видове и елементи на паричните системи
За определянето на вида на паричната система се изхожда от стоката от която са
направени парите, за обслужване на стоковото обръщение.
В зависимост от тази особеност паричните системи са два
вида:а)металическа и б)книжни парични системи.
1
Металическата парична с-ма се проявява в 2 разновидности: биметална и
монометална.
1)Биметализмът е парич. с-ма, при кто два метала обслужват стоковото обръщение.
Биметализмът е известен в двете си разновидности: системата на паралелните пари,
когато стойностното съотношение м/у златните и сребърните монети се формира
стихийно, според пазарната стойност на златото и среброто и система на двойни пари,
при кто стойностното съотношение м/у двата метала, се определя от Държавата по
законодателен път.
2)Монометализмът е парична с-ма, при кто един метал изпълнява ролята на всеобщ
еквивалент и е в основата на паричното обръщение. Златният монометализъм за
първи път като такъв е бил въведен във Великобритания в края на ХІХв. Златният
монометализъм е съществувал в различни форми като -златномонетен, златнокюлчев
и златнодевизен стандарти.
За класическата форма на златния монометализъм –златно-монетния стандарт,
е характерно, че в обръщение се намират златни монети, с определено тегло и проба
и други парични знаци като медни и сребърни монети, банкноти, книжни пари. и др. кто
свободно се обменят за златни монети.
При златно-кюлчевият стандарт обмяната на банкноти за злато е можело да се
осъществява само в кюлчета, а не за златни монети.
Златно-девизният стандарт се въвежда от редица страни като Германия,
Норвегия, Австрия, Дания и др., кто имат ограничени златни запаси. При този
стандарт банкнотите се обменят не с/у злато, а с/у валутите на други страни, кто на
свой ред е могло да се обърнат с/у злато.
Златно-кюлчевият и златно-девизният стандарт са известни в икономическата
литература като непълни или отрязани форми на златния монометализъм. Като
последица от икономическата криза от 1929-1933г. паричните системи, кто се
основават на златния монометализъм се заменят със системата на книжни и кредитни
пари.
Държавата постепенно намалява златното съдържание на монетите, т.е.
извежда златото от парично обръщение. На по-късен етап тя пуска в обръщение
книжни пари, кто представляват номинални знаци на стойността и имат принудителен
курс.
Кредитните пари се появяват още през Средновековието, когато поради
голямата несигурност притежателите на големи количества златни пари, а и поради
неудобствата, кто възникват при големи вътреш. плащания, оставят наличните си пари
в банкова институция, с/у кто получават депозитна разписка. Тези разписки са едни от
първите представители на кредитните пари.
Класически кредитни пари- банкнотите нямат собствена субстанционална
стойност, но първоначално по законодателен път е определяно тяхното златно
съдържание. Това златно съдържание е формирало и съотношението, в кто
банкнотите са се разменяли за златни монети, при пълноценните парични стандарти.
Парите и кредита са различни икономически категории. Кредитните пари са свързани
само с тези кредитни отношения, въз основа на кто се реализира парична емисия.
Основните емитенти са централните банки, кто пускат в обръщение банкноти, кто са
задължителни за плащане. Търговските банки емитират депозитни пари, въз основа на
откритите банкови сметки, ч/з кредитните си операции.
Съвременната книжно-парична система претърпява редица
еволюционни и радикални промени. До I-та СВ книжните пари, в това число
депозитите в ТБ, по всяко t са могли да се разменят с/у злато. Книжните пари, кто е
можело да се разменят с/у злато се наричат конвертируеми. П/з този период от t
златото също е считано за пари
По t и след I-та СВ обмяната на злато с/у книжни пари е прекратена, т.е.
книжните пари стават неконвертируеми.
В периода с/д II-та СВ въз основа на договореностите на Бретън-Уудската
парична системи, известна още като златно-доларов стандарт.
2
На международната конференция в Кингстън-Ямайка през 1976г. се създадоха
осн. ел-ти на съврем. международна парична с-ма. На нея се одобрява отказването от
златно-доларовия паричен стандарт и пълната демонетизация на златото, засилва се
ролята на Специалните права на тираж и на МВФ.
Съвременните пари са неконвертируеми с/у злато и други резерви. Те нямат
собствена субстанционална стойност, а номиналната им стойност е много по-голяма от
тяхната собствена стойност. Съвременните пари се разглеждат като парични
представители, като олицетворение, като символи на стойността.
Съвременната парична система съдържа следните оснонви елементи:
1.Наимeнование на паричната 1-ца.
2.Видове на паричните знаци, кто се намират в обръщение като законни платежни
средства
3.Емисионната система.
4.Методите за регулиране и организация на паричния оборот в страната, т.е.
паричната политика.
Съставна част на паричната с-ма е националната парична/валутна/ с-ма, независимо
че тя е относително самостоятелна.
1.Наименование на паричната единица- това е установеният по законодателен път
пaричен знак в съответната страна, кто служи за съизмерване и изразяване на цените
на стоките и услугите
2.Видове парични знаци са:
-пълноценни пари- те има собствена субстанционална стойност.
-непълноценни пари- монетата е отрязък от метал с определена форма и щемпел на
държавата удостоверяващ нейното златно съдържание/проба/. Монетите също се
делят на пълноценни и на непълноценни. Пълноценните монети са тези, кто са
изработени от благороден метал и номиналната им стойностст отговаря на
стойностното им съдържание, показано с щемпела на Държавата.
Непълноценните монети са от неблагороден метал и номиналната им стойностст, е по-
висока от действителната им стойност.
Непълноценните пари са свързани с книжно-паричната с-ма и те не са разменяеми с/у
злато. Към тях в съвременните условия се отнасят:
-налични пари в обръщението, т.е. тези, к/о са извън банковата с-ма и парите в
касите на банките. Това са банкнотите и монетите с тяхната номинална стойност,
копюрният строеж е в тясна връзка с равнището на цените, ценовите пропорции в
икономиката и размерът на доходите на населението.
-безналични пари. Те се появяват когато на ТБ е било отнето правото да емитират
банкноти.
Срочните депозити в банките е прието да се наричат квази пари, т.е. мними,
въображаеми, почти пари.
Към безналичните пари се отнасят и електронните пари, кто представляват
сегашния етап на дематериализиране на парите. Това е съвременната
информационно-електронна парична с-ма, кто е като счетоводно-импулсно записване
в различни дебитни и кредитни карти.
Парите на съврем. етап са всичко онова, с кто е общоприето да се заплащат
стоките и услугите и да се погасяват дългове.
3.Емисионна с-ма е организационен ред за пускане на банкноти и монети по утвърден
от закона начин. Емисията на пари в обръщение се извършва от емитент, това е
Държвата в лицето на ЦБ.
4.Методи за организация на паричния оборот в страната, т.е. паричната политика-
Цялостната организация на паричния оборот се регламентира от държавата и се
възлага за изпълнение от ЦБ. Общият обем на емитираните в обръщение банкноти и
монети представлява паричната маса, в една или друга страна кто е обект на строго
регулиране и контролиране. Паричните средства, кто се намират в стопански оборот
включват освен налични парични средства и парични средства по безналични с/ки и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 юни 2022 в 16:41 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
цени и ценова политика
добавена от fantasmagor 21.11.2013
0
36
теми за държавен изпит по финанси
добавена от azaa09 19.05.2013
0
133
Моля за помощ по ФИНАНСИ
добавена от b0ri4ka_0406 01.12.2012
0
35
Предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата
добавена от miglena.sarneva 09.05.2017
1
14
Теми за държавен изпит-финанси
добавена от yashinka.lyalya 03.05.2016
1
46
Подобни материали
 

Данък добавена стойност

06 яну 2009
·
118
·
2
·
275
·
105

Данък добавена стойност е косвен данък и се включва в цените на стоките и услугите. От неговото въвеждане 1994 г. до наши дни настъпиха редица...........
 

Ценни книжа и фондови борси

03 фев 2008
·
1,327
·
26
·
5,803
·
678
·
2

Основно място и официален пазар на ценни книжа се явяват фондовите борси. Обективната необходимост от тяхната поява е продиктувана от нуждите на фирмите за получаване на финансови средства необходими за развитието им и нарастване на органичния строеж..
 

Лекции по финанси

30 мар 2008
·
481
·
3
·
561
·
82
·
1

Пари и финанси-теоретични основи парите и финансите не са тъждествен.Тъй като парите обслужват реализацията стоките и услугите на доходите,а финансите разпределят и преразпределят доходите.Парите са възникнали вън и независимо от държавата,защото...
 

Капиталов пазар

28 апр 2008
·
1,156
·
29
·
3,724
·
536
·
2

Пазар на дялови инструменти, дългови инструменти- облигации, пазари на дериватни инструменти- фючърси, опции,борсови индекси, Руска фондова борса.
 

Косвени данъци

10 апр 2009
·
347
·
3
·
771

Облагане с косвени данъци – данъците на една държава са метод за набиране на приход за бюджета и инструмент за покриване разходите на обществото, които държавната власт разпределя ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
40
2
2
19 мин
09.10.2019
Тест по финанси за 11 клас
междинен тест по Финанси за Ученици от 11 клас
Тестът се състои от 12 въпроса от затворен тип, като към всеки въпрос е посочен верният отговор.
(Лесен)
12
1
3 мин
12.10.2021
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теми за държавния изпит по финанси

Материал № 856775, от 10 май 2012
Свален: 1,401 пъти
Прегледан: 2,273 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 155
Брой думи: 54,296
Брой символи: 336,185

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавния изпит по финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала