Големина на текста:
1.Характеристика на парите
Предпоставки за възникване и значение на парите. Парични системи– видове и елементи на
паричните системи. Същност на парите. Функции на парите. Роля на парите в икономиката.
Покупателна сила и обезпеченост на парите. Теории за парите.
1.Предпоставки за възникване и значение на парите- Парите
извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Причините за генезиса
на парите, обосновани от различни школи и автори, основно се свързват със
закономер. в развитието на стоковото производство и размяна, и роля на държавата
като „създател“ на парите.
Историята на възникването на парите започва от натуралната размяна/бартерът/,
когато е налице една отворена система на обществено Рт и множество частни
производители, които осъществяват отчуждаването на продуктите на своя труд.
Стоката, чиято потребитетилна стойност служи за измерване на ст-стта на друга или
други стоки изпълнява ролята на еквивалент. При натурална размяна не е възможно
да се осъществи натрупване, като процес на съхраняване и пренасяне на стойността
тъй като нито една от стоките не е приета като всеобщо покупателно средство.
Преодоляването на тези и други неудобства на бартерните сделки става чрез парите.
В зависимост от степента на развитие на стоковото п-во и размяната стихийно и
постепенно се отделя една стока, к/о започва да се проявява в качеството на всеобщ
еквивалент. Следователно възникването на парите се свързва с епохата на първото
голямо обществено Рт. С него се обособява като пари, като всеобщ еквивалент, освен
собствените си физични, химични и др. свойства има и способност да задоволява и др.
човешки потребности, т.е. тя получава и допълнителна обществена потребително
стойност. Причината за допълнителната обществена потребителна ст-ст на стоката,
кто се обособява като пари, е обществената роля, кто тя изпълнява като всеобщо
покупателно средство, изразяваща се в нейната всеобща разменяемост в сферата на
обръщението. Стоката, кто в условията на стоковото п-во задоволява обществените
потребности е парите.
Към наложилите се в t изисквания за качествата към паричната стока
могат да се посочат:
1.Да има делимост, т.е. да са делими на малки части, без да се променя нейното кач-
во, за да могат да се осъществяват по-малки покупки.
2.Тази стока да е качествено еднородна, т.е. нейните качеств. характеристики да са
еднакви, независимо от това къде е произведена.
3.Стоката да е удобна за транспортиране, т.е стока, кто изпълнява ролята на пари да
има голяма стойност в малко количество, което я прави удобна за транспортиране от
един пазар към друг
4.Паричната стока да е устойчива при съхранение, т.е. да е издръжлива на външни
влияния.
На всички тези и др. изискв. към стоката, к/о ще изпълнява ролята на пари, на
всеобщ еквивалент на други стоки, в най-голяма степен са отговаряли благородните
метали.
Парите възникват стихийно и тяхното развитие е свързано с непрекъснато развитие на
стоковото производство.
2.Парични системи- видове и елементи на паричните системи
За определянето на вида на паричната система се изхожда от стоката от която са
направени парите, за обслужване на стоковото обръщение.
В зависимост от тази особеност паричните системи са два
вида:а)металическа и б)книжни парични системи.
1
Металическата парична с-ма се проявява в 2 разновидности: биметална и
монометална.
1)Биметализмът е парич. с-ма, при кто два метала обслужват стоковото обръщение.
Биметализмът е известен в двете си разновидности: системата на паралелните пари,
когато стойностното съотношение м/у златните и сребърните монети се формира
стихийно, според пазарната стойност на златото и среброто и система на двойни пари,
при кто стойностното съотношение м/у двата метала, се определя от Държавата по
законодателен път.
2)Монометализмът е парична с-ма, при кто един метал изпълнява ролята на всеобщ
еквивалент и е в основата на паричното обръщение. Златният монометализъм за
първи път като такъв е бил въведен във Великобритания в края на ХІХв. Златният
монометализъм е съществувал в различни форми като -златномонетен, златнокюлчев
и златнодевизен стандарти.
За класическата форма на златния монометализъм –златно-монетния стандарт,
е характерно, че в обръщение се намират златни монети, с определено тегло и проба
и други парични знаци като медни и сребърни монети, банкноти, книжни пари. и др. кто
свободно се обменят за златни монети.
При златно-кюлчевият стандарт обмяната на банкноти за злато е можело да се
осъществява само в кюлчета, а не за златни монети.
Златно-девизният стандарт се въвежда от редица страни като Германия,
Норвегия, Австрия, Дания и др., кто имат ограничени златни запаси. При този
стандарт банкнотите се обменят не с/у злато, а с/у валутите на други страни, кто на
свой ред е могло да се обърнат с/у злато.
Златно-кюлчевият и златно-девизният стандарт са известни в икономическата
литература като непълни или отрязани форми на златния монометализъм. Като
последица от икономическата криза от 1929-1933г. паричните системи, кто се
основават на златния монометализъм се заменят със системата на книжни и кредитни
пари.
Държавата постепенно намалява златното съдържание на монетите, т.е.
извежда златото от парично обръщение. На по-късен етап тя пуска в обръщение
книжни пари, кто представляват номинални знаци на стойността и имат принудителен
курс.
Кредитните пари се появяват още през Средновековието, когато поради
голямата несигурност притежателите на големи количества златни пари, а и поради
неудобствата, кто възникват при големи вътреш. плащания, оставят наличните си пари
в банкова институция, с/у кто получават депозитна разписка. Тези разписки са едни от
първите представители на кредитните пари.
Класически кредитни пари- банкнотите нямат собствена субстанционална
стойност, но първоначално по законодателен път е определяно тяхното златно
съдържание. Това златно съдържание е формирало и съотношението, в кто
банкнотите са се разменяли за златни монети, при пълноценните парични стандарти.
Парите и кредита са различни икономически категории. Кредитните пари са свързани
само с тези кредитни отношения, въз основа на кто се реализира парична емисия.
Основните емитенти са централните банки, кто пускат в обръщение банкноти, кто са
задължителни за плащане. Търговските банки емитират депозитни пари, въз основа на
откритите банкови сметки, ч/з кредитните си операции.
Съвременната книжно-парична система претърпява редица
еволюционни и радикални промени. До I-та СВ книжните пари, в това число
депозитите в ТБ, по всяко t са могли да се разменят с/у злато. Книжните пари, кто е
можело да се разменят с/у злато се наричат конвертируеми. П/з този период от t
златото също е считано за пари
По t и след I-та СВ обмяната на злато с/у книжни пари е прекратена, т.е.
книжните пари стават неконвертируеми.
В периода с/д II-та СВ въз основа на договореностите на Бретън-Уудската
парична системи, известна още като златно-доларов стандарт.
2
На международната конференция в Кингстън-Ямайка през 1976г. се създадоха
осн. ел-ти на съврем. международна парична с-ма. На нея се одобрява отказването от
златно-доларовия паричен стандарт и пълната демонетизация на златото, засилва се
ролята на Специалните права на тираж и на МВФ.
Съвременните пари са неконвертируеми с/у злато и други резерви. Те нямат
собствена субстанционална стойност, а номиналната им стойност е много по-голяма от
тяхната собствена стойност. Съвременните пари се разглеждат като парични
представители, като олицетворение, като символи на стойността.
Съвременната парична система съдържа следните оснонви елементи:
1.Наимeнование на паричната 1-ца.
2.Видове на паричните знаци, кто се намират в обръщение като законни платежни
средства
3.Емисионната система.
4.Методите за регулиране и организация на паричния оборот в страната, т.е.
паричната политика.
Съставна част на паричната с-ма е националната парична/валутна/ с-ма, независимо
че тя е относително самостоятелна.
1.Наименование на паричната единица- това е установеният по законодателен път
пaричен знак в съответната страна, кто служи за съизмерване и изразяване на цените
на стоките и услугите
2.Видове парични знаци са:
-пълноценни пари- те има собствена субстанционална стойност.
-непълноценни пари- монетата е отрязък от метал с определена форма и щемпел на
държавата удостоверяващ нейното златно съдържание/проба/. Монетите също се
делят на пълноценни и на непълноценни. Пълноценните монети са тези, кто са
изработени от благороден метал и номиналната им стойностст отговаря на
стойностното им съдържание, показано с щемпела на Държавата.
Непълноценните монети са от неблагороден метал и номиналната им стойностст, е по-
висока от действителната им стойност.
Непълноценните пари са свързани с книжно-паричната с-ма и те не са разменяеми с/у
злато. Към тях в съвременните условия се отнасят:
-налични пари в обръщението, т.е. тези, к/о са извън банковата с-ма и парите в
касите на банките. Това са банкнотите и монетите с тяхната номинална стойност,
копюрният строеж е в тясна връзка с равнището на цените, ценовите пропорции в
икономиката и размерът на доходите на населението.
-безналични пари. Те се появяват когато на ТБ е било отнето правото да емитират
банкноти.
Срочните депозити в банките е прието да се наричат квази пари, т.е. мними,
въображаеми, почти пари.
Към безналичните пари се отнасят и електронните пари, кто представляват
сегашния етап на дематериализиране на парите. Това е съвременната
информационно-електронна парична с-ма, кто е като счетоводно-импулсно записване
в различни дебитни и кредитни карти.
Парите на съврем. етап са всичко онова, с кто е общоприето да се заплащат
стоките и услугите и да се погасяват дългове.
3.Емисионна с-ма е организационен ред за пускане на банкноти и монети по утвърден
от закона начин. Емисията на пари в обръщение се извършва от емитент, това е
Държвата в лицето на ЦБ.
4.Методи за организация на паричния оборот в страната, т.е. паричната политика-
Цялостната организация на паричния оборот се регламентира от държавата и се
възлага за изпълнение от ЦБ. Общият обем на емитираните в обръщение банкноти и
монети представлява паричната маса, в една или друга страна кто е обект на строго
регулиране и контролиране. Паричните средства, кто се намират в стопански оборот
включват освен налични парични средства и парични средства по безналични с/ки и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавния изпит по финанси

Документът включва разработка на темите от конспекта за държавен изпит по финанси на магистърската степен....
Изпратен от:
Андрей
на 2012-05-10
Добавен в:
Общи материали
по Финанси
Статистика:
1,401 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
цени и ценова политика
добавена от fantasmagor 21.11.2013
0
36
теми за държавен изпит по финанси
добавена от azaa09 19.05.2013
0
133
Моля за помощ по ФИНАНСИ
добавена от b0ri4ka_0406 01.12.2012
0
35
Предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата
добавена от miglena.sarneva 09.05.2017
1
14
Теми за държавен изпит-финанси
добавена от yashinka.lyalya 03.05.2016
1
46
Подобни материали
 

Данък добавена стойност

06 яну 2009
·
118
·
2
·
275
·
105

Данък добавена стойност е косвен данък и се включва в цените на стоките и услугите. От неговото въвеждане 1994 г. до наши дни настъпиха редица...........
 

Ценни книжа и фондови борси

03 фев 2008
·
1,327
·
26
·
5,803
·
678
·
2

Основно място и официален пазар на ценни книжа се явяват фондовите борси. Обективната необходимост от тяхната поява е продиктувана от нуждите на фирмите за получаване на финансови средства необходими за развитието им и нарастване на органичния строеж..
 

Лекции по финанси

30 мар 2008
·
481
·
3
·
561
·
82
·
1

Пари и финанси-теоретични основи парите и финансите не са тъждествен.Тъй като парите обслужват реализацията стоките и услугите на доходите,а финансите разпределят и преразпределят доходите.Парите са възникнали вън и независимо от държавата,защото...
 

Капиталов пазар

28 апр 2008
·
1,156
·
29
·
3,724
·
536
·
2

Пазар на дялови инструменти, дългови инструменти- облигации, пазари на дериватни инструменти- фючърси, опции,борсови индекси, Руска фондова борса.
 

Косвени данъци

10 апр 2009
·
347
·
3
·
771

Облагане с косвени данъци – данъците на една държава са метод за набиране на приход за бюджета и инструмент за покриване разходите на обществото, които държавната власт разпределя ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
Публични финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по Публични финанси, предназначен за студенти от втори курс. Съдържа 12 въпроса от затворен тип с по един верен отговор.
(Много лесен)
12
1
01.04.2022
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теми за държавния изпит по финанси

Материал № 856775, от 10 май 2012
Свален: 1,401 пъти
Прегледан: 2,273 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 155
Брой думи: 54,296
Брой символи: 336,185

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавния изпит по финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала