Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
1. Увод в макроикономиката
1. 1.Осн.цели и проблеми на
нац.икономики.Осн цел на макро е
да увеличава жизнения стандарт, осн
субект – правителството. Трите най-
главни и осн цели са по-висок
растеж, стабилни цени и висока
заетост. ИР е съставен от спадове и
възходи.Осн.проблеми са
стоп.цикъл,Б.и И. Непрекъснат
растеж не може да се осъществи,
защото винаги има спадове и
възходи. Стабилни цени не могат да
се постигнат, защото винаги има
колебания м/у цените, заради
търсенето и предлагане
1.2 Инструменти на националната
икономическа политика
Държавата използва макро
инструменти за оказване на
регулативни действия върху икон. По
инструменти се разбират такива икон
променливи, които се намират под
контрола на държавата и се
използват за постигане на опредлени
икон цели. Като такива макро
инструменти могат да се посочат:
-бюджетната политика на
държавата- данъците, държавните
разходи, дефицитът на бюджета, чрез
които се постига влияние върху
общата икон ситуация;
-парично-кредитната политика на
държавата. Посредством
регулирането на паричната маса и
чрез лихмените проценти се оказва
въздействие върху общата икон
конюнктура;
-политиката на доходите. Изразява
се в стремежа на държавата да
сдържа И с директивни мерки – да
провежда пряк контрол върху ръста
на работната заплата и цените или
като допуска ръст на доходите и
цените. Този вид макро политика
през последните год не се счита
толкова ефективна, защото не
предотвратява И;
-външноикономическата политика.
Оживеният външнотърговски обмен
води до по-висок ИР и жизнено
равнище на населението. Важен
показател на външната търговия е
нетният експорт. Когато експортът е
по-висок от импорта се наблюдава
излишък, а при обратната ситуация,
съответно – дефицит в търговския
баланс;
-търговската политика. Държавата
използва такива инстументи за
провеждане на търговската политика
като квоти, тарифи и други, с които
регулира вноса и износа в посока на
тяхното стимулиране или
ограничаване. Много важен
инструмент на външната търговия е
валутният курс и управлението на
валутния пазар.
1.3. Механизъм и инструмент за
решаване на макроик.пробле-
ми.Проблемите се разрешават чрез
пазарен механизъм и чрез намесата
на д-вата. Намесата на д-вата се
осъществява чрез 2 вида: пряко –
чрез държавната собственост и
косвено – чрез макро регулиране.
Главна цел на макро е да изглади
цикъла и да намали колебанията.
2.Измерване на макро активност
2.1. БВП
За да оценим как функционира икон
във всеки даден момент, ние се
нуждаем от надеждни измерители.
Такива са индикаторите на икон
активност. Най-обобщаващ сред тях
и показващ икон ръст или спад е
БВП.>БВП -наричаме сумата от
пазарните стойности да крайните
стоки и услуги, произв.в дадена
страна за опр.период от време. Тази
дефиниция съдържа няколко важни
момента: пазарни стойности, крайни
стоки и периодът от време.Зад тях се
крият различни проблеми на
измерването- движението на цените,
повторното броене на ст-те на едни и
същи стоки и сравнимостта във
времето.
2.2.Компоненти на БВП по
разходния и приходния подход
Разходният подход -БВП като поток
от разл.видове р-ди,които правят
пазарните субекти за покупки на
стоки и услуги. Ако съберем ст-стите
на вс.крайни стоки и услуги,
закупени от пазарните агенти
(следователно по пазарни цени), ще
получим сума, която е равна па
номиналния БВП.БВП=
С+I+G+Nх.>Най-големият
компонент и като брой купувачи и
като обща ст-ст са покупките на
потребителски стоки и услуги,
наричани още консумативни
стоки“C”. Инвестиционни
стоки“I”-получаваме ги като събе-
рем вс.изкупени за даден период и
измерени чрез пазарните цени стоки,
които ще се използват за
произв.потребление.
Правителствените разходи“G”-
Това са вс.покупки, необх.за
функциони-рането на държавата като
институция и регулатор на
стоп.дейност .Позитивният вариант
на нетния експорт“Nx” предполага
покупките на местни стоки и услуги
от чуждестранни пазарни агенти-да
са с по-висока стойност, отколкото
покупките от чужбина на вътрешни
за страната пазарни субекти.
Приходен подход- БВП като сума от
доходи, получени от пазарните
субекти. Резултатът трябва да бъде
същия както при разходния подход,
защото разходите за едни пазарни
субекти са приходи за други. Първи и
с най-голям дял в БВП е
Доходът(сбор от компенсациите на
наетите лица.) -2/3 от БВП. Втори
компонент можем да отделим
брутния опериращ излишък-той е
вс.останали форми.Той показва
разликата между получените
приходи и направените разходи от
фирмите.Третият е сумата на
амортизационните отчисления-
своеобразен "приход" на съответния
елемент чрез отчисления.Четвъртия
Косвените данъци- тези данъци се
плащат от потребителите, защото са
неотменим елемент на цената и са
доход на държавата.
2.3. Проблемите на БВП като
измерител
Той не може да отчете редица
дейности и състояния като разходи-
например домашното произв.в
всичките му измерения като
правенето на консерви, шиенето,
приготвянето на храната и
дейностите в скритата икон.
Причината е, че тези дейности или не
са регистрирани, въпреки че са или
са незаконни.БВП не отчита
диспродуктите - вредни вещества,
съпътстващи производството, които
всъщност биха го намалили. Той не
отчита интензивността на труда,
както и свободното време като благо.
Също така цената защото е
променлива във времето заради
инфлацията, която променяйки
цените на стоките, променя и
величината на БВП, като създава
илюзия за растеж. За да се избегне
това, използваме две понятия при
изчисляването на БВП-номинален и
реален БВП. Номиналният БВП е
изчислен по текущи цени, а
реалният е изчи-стеният от
влиянието на инфлацията номинален
БВП. Инструментът за това
изчистване се нарича дефлатор на
БВП, който е индекс на цените.
Дефлаторът, номиналния и реалния
БВП са свързани помежду си в
следната зависимост: Дефлатор БВП
= НБВП / РБВП Следователно БВП
може да служи само ориентировъчно
като измерител и то, когато бъде
изчислен на глава от населението.
2.4-5. Значение на БВП.Други
индикатори на иконом.активност ?
Това са брутен национален продукт
(БНП), нетен вътрешен, или нац.
продукт, нац.доход, персонален
доход, разполагаем доход. Като из-
ключим БНП, останалите измерват
частично тази динамика и се из-
ползват за различни цели на анализа.
БВП и БНП са близки измери-тели,
но между тях съществува разлика.
Докато БВП измерва съвкуп-ното
производство вътре в дадена страна,
без оглед на националната
принадлежност на стопанските
субекти, то БНП измерва активността
на всички принадлежащи към дадена
нация пазарни субекти, незави-симо
къде осъществяват своята дейност -
вътре или вън от страната.
Следователно ако БВП на една
страна е по-голям от БНП на същата
страна, това означава, че
чуждестранните пазарни агенти имат
по-го-ляма активност в страната,
отколкото националните извън
страната.
Брутен национален продукт –
сумата на пазарната стойност на
крайни стоки и услуги,
принадлежащи към пазарни субекти
на дадена страна (т.е. къде е
регистрирана адена фирма, а не каква
е националността на шефа й)
Национален доход – общият доход,
изплатен на собствениците на труд и
овеществен капитал през даден
период
Персонален доход – общ доход,
получаван от лицата, които те
употребяват за потребление,
спестявания и плащане на данъци.
Разполагаем доход – доходът на
лицата след персоналните данъци
3. Икономически растеж и
стопански цикъл
3.1 . Икономически растеж ( ИР )
това е нарастване на БВП за опреде-
лен период в сравнение с друг,
предходен , приет за база.Съ-
ществуват и други опр., но всички
могат да се свържат с колебанията на
БВП, с темпа на неговия растеж. ИР
се свързва и е увеличаване на
капацитета на икономиката.
Графично той може да се представи
чрез изместване надясно и нагоре на
границата на произв.възможности.
3.2. Видове Икономически растеж
ИР може да се анализира в
краткосрочен и в дългосрочен
времеви план. В краткосрочен план
той се свързва предимно чрез
съвкупното търсене,в дългосрочен
план - чрез потен-циалното съвкупно
производство.ИР в краткосрочен -
когато сме изп.пълно и ефективно
произв.ресурси(макс.производство).
При па-зарната икономика това е
невъзможно, защото икономиката
постоян-но пулсира.Затова целта е да
поддържа тези пулсации в
минимални граници.ИР в
дългосрочен-да се отмества
границата на произв. възможности
по-далеч от координатното начало,
което на практика означава
нарастване капацитета на
икономиката чрез увеличаване на
произв.фактори, подобряване на
качеството им, усъвършенстване на
технологиите и подобряване
организацията на труда.ИР зависи
от три фактора-кол.и качеството на
ресурсите, равнището на техноло-
гиите и организацията на
производство. Следователно той
бива:*Реален е действително
постигнатият, а потенциален е
възможно най-високият за даден
период.*Номинален е растежът,
измерен с БВП по текущи цени, а
реален е, когото е отстранено
влиянието на инфлаци-ята.
*Балансиран е, когато
осъществяването му не променя
основни-те народностопански
пропорции. Когато тези пропорции
са наруше-ни, растежът се дефинира
като небелансиран.>Според това как
се из-менят факторите, различаваме
екстензивен и интензивен растеж.
Екстензивен е когато нарастването
на крайната продукция се дължи
изцяло на нарастването на
производствените фактори, а
интензивен е когато това става за
сметка на увеличената
производителност.
3.3. Измерването на ИР
Измерването е необх.,за да преценим
икономиката за опр.вре-ме-за тази
цел БВП се изп.като абсолютна или
относителна величина -темпът на
нарастването му. Значението му е в
това, че при равни други условия,
биха се подобрили условията на
живот на хората.Но ако темпът на
нарастване на населението е по-висок
от темпа на ико-номическия растеж,
няма да имаме нарастване на
благосъстоянието.
3.5. Теории за икономически
растеж
Класическо и съвременно
схващане за
иконом.растеж(И
Р)
Ако темпът на нарастване на
населението е по-висок от темпа на
ИР, няма да имаме нарастване на
благосъстоянието. Това обс-
тоятелство и специфичните условия,
в които живеят икономистите
през18 и нач. на 19век, им дават
основание да твърдят, че ИР е
безсмислен, защото довежда до
мизерно съществуване на границата
на жизнения мини-мум.Аргументите
са, че действа законът за
намаляващата възвръщаемост, при
което населението би се разширило
до точката, където ли-митираните
ресурси на икономиката ще осигурят
само един мини-мум.Колкото повече
хора (население) работи с фиксирано
количест-во земя и други ресурси,
повишаването на общата продукция
става все по-малко и по-малко при
дадено равнище на технология.
Следо-вателно средната продукция
на глава от населението намалява,
кога-то населението расте.
Жизненият минимум е сумата от
блага, необх. за да се запази
населението от намаляване, при
което броят на ражда-нията са равни
на броя на умиранията. Ако
жизненият стандарт падне под
жизнения минимум, умиранията ще
бъдат повече от ражданията и
населението ще намалее и
обратно.>Не така мислят
съвременните икономисти, те не
подкрепят тази теза, що се отнася до
развитите страни. Главните фактори
за това са натрупването на капитала,
новите технологии и иновациите,
вложенията в човешкия капитал.
Съвременните оценки за растежа
обаче не са еднозначно положителни,
особено що се отнася до
нарастването на неговия темп, той се
свързва с развитието на обществото.
Устойчивото развитие се дефинира
като съчетание от балансиран
растеж, с решаване на екологичните
и социалните проблеми в
обществото.>Някои специалисти
твърдят, че високите темпове водят
до хищническо изп.на ограничените
природни ресурси и безконтролно
замърсяване на околната среда, до
натрупването на диспродукти, което
намалява текущия положителен
резултат от растежа и създава
проблеми за бъдещите поколения.
3.6 .Стоп.цикъл(СЦ)-опр.и история.
Една икономика се развива успешно,
ако има стабилен растеж, пълна
заетост и устойчиви цени. Това
означава, че тя оперира на границата
на произв.си възможности
постоянно-изразява се като права с
поло-жителен наклон-пазарната
икономика това е невъзможно,
поради причини, заложени в
природата на самата пазарна
система.Стопан-ският цикъл е
текущото състояние на икономичес-
ката система.Той може да бъде
дефиниран като част от движението
на стопанската система, при което
няма повторение в посоката на
нейното движение. Всяка от двете
части се състои от фази.Най-често в
рамките на низхо-дящата част на
цикъла се посочват фазите рецесия и
депресия, а във възходящата -
оживление и подем. Задачите на
управлението на ико-номиката по
отношение на стопанския цикъл се
свеждат до това да се изгладят
колебанията на цикъла или, което е
същото, да се намали амплитудата и
да се осигури функциониране на
икономиката на равнището на
потенциалното съвкупно
производство.
3.7. Части и фази на цикъла
Кризата е началото на низходящата
частспад на произв.,Б и намаляване
на И(при класическия цикъл). При
депресията спадането на
произв.спира, И е достигнала най-
високото си ниво, а инфлацията
изчезва.По-нататъшното движение е
вече подем, при който се регистрира
растеж на БВП, намаляване на
безработицата и поява на инфлация.
Стига се до определен пиков момент,
от който започва нова криза и
следова-телно нов цикъл.В
съвременния цикъл не е
задължително да съ-ществуват
четири фази по две във всяка
част,продължителността на цикъла
намалява и той изглежда по следния
начин: връх, фаза на
рецесия(контракция), дъно, фаза на
оживление (експанзия),
връх.>Според продължителността си
те биват дълги-с продължи-телност
45 - 60 години, средни-с
продължителност 9-11 години и
къси-с продължителност 5-7
години.Когато говорим за цикъла
най-често разбираме среден цикъл. В
практиката на развитите страни
намаляването на БВП в две
последователни тримесечия се счита
за признак на рецесия.Познати са
кредитно парична теория,
инвестиционна теория, класическа,
неокейнсианска и др. Те се групират
най-общо в три основни
направления- външни; вътрешни
(неокейнсианците); вътрешни и
външни.
Фази на икон цикъл според А.Бърнс
и У.Митчет
4. Заетост и безработица
4.1 -2.Осн.понятия свързани със
заетостта.Измерване на заетите и
безработните.При пазарната
икономика 100% заетост е невъз-
можна.Съществува безработица и
според някои автори тя е същи-
нският проблем в макроикон.план.
Можем да разглеждаме въпроса от
юридическа и иконом.гледна
точка.Насел в една страна се разделя
на 3 групи – нас. в под
трудоспособна възраст, в
трудоспособна възр и в над трудосп
възр. Има спорове относно границите
на тези групи.Но се приема че
долната е 16,а горната65. От икон
гледна точка нас-ето на дадена
страна може да бъде разделено на
заети и незаети. Незаетите са: нас-ето
под трудосп възр, в над трудосп възр
и част от това в трудосп възр. Цялото
нас-е в трудосп възр формира
активното нас-е или работната
сила.Част от него има раб място, на
което се труди-това са заетите. Друга
част са незаети по собствено желание
или по други(здравословни)
причини-учащи, военнослужещи,
временно нетрудосп(майчинсво,
болест, инвалидност) и нежелаещи да
се трудят – лица извън раб сила.Чрез
вс.тези компоненти получаваме нас-е
в трудосп възр(раб сила).Под
безработен се разбира човек, който в
момента няма, но активно търси
работа. Възможно е даден човек да се
е отчаял в търсенето на работа и да е
престанал да търси следователно той
не се е регистрирал и не влиза в
състава на безработните, но е такъв.И
когато изчисляваме темпа на
безработица, той ще бъде
подценен.От чисто иконом гледна
точка безработицата следва да се
разглежда в две посоки. От една
страна означ непълно използване на
ресурсите, по – малко БВП и
функциониране на иконом под
границата на произв. възможности-
иконом вероятно е в рецесия или
депресия.Закон на Оукън-на всеки
2% растеж(спад) на реалния БВП
спрямо потенциалния (или спрямо
миналогодиш) означ спадане
(нарастване) на безработицата с 1%.
Безработните след определ период не
получават доходи, което в началото
намалява жизнения им стандарт, а
по-късно води до обедняване и
мизерия. Ако процеса продължава
може да стане причина за
превръщането на иконом процес в
социален, а оттам и в политически.
Той подхранва и много вредни
явления в об-вото като престъпност,
наркомания,
проституция.Измерването може да се
осъществи в абсолютна и
относителна величина. Абсолютният
показател е броят на безработните
към определен момент. По-често се
използва относ мярка, която се нар
равнище на безработица
Равнище(праг) на безработица = %
(безработни/активна раб сила)
За допълнение на информацията се
използват: равнище на активната
работна сила(АРС) и равнище на
заетост:Равнище на АРС = %АРС
(над 15 год.)/нас-е над мин.опре-дел
възраст(15г) Равнище на заетост = %
заетите / нас-е над опред. мин.
възраст(15 г.) Равнището на Б е
показател за резервите на
икономиката и за възможни
конфликти и социално
напрежение,докато равнището на
заетост е с по-силно изразена строго
макроикономич характеристика.
Коеф(темп) на Б = бр безр-тни / бр
хора в АРС * 100 %
Коеф на З = бр заети / хора над 15 *
100%
Коеф на активност = бр хора в АРС /
хора над 15 год * 100 %
4.3.Форми на безработица.-текуща,
структурна и циклична.
Текущата(фрикционна)-постоянен
спътник на производството, от което
по всяко време излизат заети до този
момент, а други се връщат в
производството и напускат редовете
на безработните. Осн причина за тази
безр са конфликтите м/у работници и
рабо-тодатели(работодателя не а
доволен от качеството на изв. работа,
или работниците от заплащането на
труда).Структурната е резултат от
несъотвествие м/у изискванията на
раб място и квали-фикацията на
работника, породена от структурни
промени в ико-номиката. Също така
и заради разминаване м/у
потребностите на производството и
резултатите от образованието и
опита като част от квалификацията.
Пътищата за преодоляването на тази
форма безр са преквалификация,
повишаване на квалификацията и не-
прекъснатото й поддържане в
съотвествие с изискванията на про-
изводството. Цикличната безр при
нея икономиката се намира е в
низходящата част от цикъла(рецесия,
дпресия).Общото равнище на
производстото се е свило, търсенето
на раб сила намалява, част от
работниците са уволнени и влизат в
редиците на безработните. Тази
безраб.с нар още кейнсианска,
защото Кейнс пръв подробно
разработва този въпрос,като счита,че
тя е принудителна, а не доб-
роволна(така смятат класиците)и е
предизвикана от недостатъчно
ефективното съвкупно
търсене.Според класиците,които
Кейнс критикува, безр е резултат от
неуравновесен трудов пазар, при
който временно раб заплата се е
установила над равновесното си
равнище, но пазарът генерира сили,
които свалят раб заплата и безр се
ликвидира. В този случай, доколкото
съществуват безраб., това е
доброволно.. Чрез посоченото
разграничаване по-добре се определ
причините, а оттам и пътищата за
борба с безработицата.
4.4.“Естествен темп на
безработица”.При
пазарноориентираната икономика
100% заетост, което означ 0% безр е
невъзможно. Осн причина е,че
предприемачите не желаят да
жертват ефективност-та на произв. в
името на по-висока заетост. От една
страна, това води до постоянни
търкания м/у работн и работод и
следоват до текуща безр. От друга
страна, непрекъснатото
усъвършенстване на технологиите
води до текущо несътветствие м/у
изискванията на раб.място и
квалификац. на работещите и до
структурна безраб Формираният от
тях общ темп на безр е познат като
естеств темп, а заетостта при такава
безр като състояние на пълна заетост.
Естеств темп на безр се дефинира в
много случаи като състояние на
заетостта, при което не съществуват
причини за ускоряване на
инфлацията. Тук иконом
функционира на границата на
произв.си възможности или с пълен
капацитет. Ако темпът на безр
спадне под естеств темп, това озн, че
иконом работи над ефектив си капа-
цитет и се стимулира инфлацията.
Съществуват разл теории, обясня-
ващи безр. Според неокласическата-
причина е неравенството на тру-
довия пазар, предизвикано от
високото равнище на раб
заплата.След Голямата депресия се
появява Кейнсианската теория – осн
причина за безр, която има
принудителе х-р, е недостатъчно
ефективното тър-сене в иконом.
Съществувт 2 по-модерни теории.
Първата-теория за структурната
безр-безр е резултат на структурно
преустройство, причинено от бързото
технологично обновление и може да
се отстрани с програми за
квалификация и преквалификация.
Друга теория е тази за двойнствения
пазар, съгласно която съществуват
два отделни трудови пазара.
Единият, нар първичен, е според
характ и изискванията на раб места.
Другият, нар вторичен, е според
каче.на работниците.Първият се
обеснява с кейнсианската теория, а
вторият се свързва с теория за структ
безр. Тази двойнственост създава
проблемите. Премахването й става
като се влияе и в/у двта пазара с
полит. за създаване на ефективното
търсене и с програми за повиш.на
квалифи
Макро кръгооборот
Първи поток – движение на
производствени фактори от
домакинствата към фирмите и
насрещен поток от пари като форма
на доходите от различните фактори –
работна заплата, лихва и рента.
Посредник в това движение е пазара
на производствените фактори
(трудов пазар, пазар на земята и
капиталов пазар)
Втори поток – двежение на стоки от
фирмите към домакинства и
индивидите и насрещен поток от
пари за закупуването им които са
придобити от първи поток.
Посредника е пазарът на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2020 в 22:24 потребител
30 сеп 2020 в 11:56 студент на 24 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - МИО, випуск 2020
22 юли 2020 в 17:38 студент на 45 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2014
10 юли 2020 в 08:17 родител на 35 години от София
24 юни 2020 в 00:11 в момента не учи на 41 години
24 юни 2020 в 00:04 потребител
23 юни 2020 в 22:53 потребител
03 юни 2020 в 16:51 ученичка на 20 години от София - 121 СОУ "Георги Измирлиев", випуск 2018
19 май 2020 в 11:33 студентка на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг (реклама и PR), випуск 2020
08 май 2020 в 15:26 ученичка на 25 години от Варна - ОУ "Добри Чинтулов ", випуск 2017
 
Подобни материали
 

Tест по икономика

10 май 2008
·
316
·
9
·
1,071
·
2

Тест по икономика с верни отговори.
 

Въведение в търговията. Търговия и търговска дейност

24 мар 2007
·
975
·
1
·
334
·
235
·
1

Търговията позволява на фирмите бързо да отговарят на промените на пазара и на пазара на суровини...
 

Българската икономика в огледалото на ООН

17 мар 2006
·
375
·
6
·
493
·
28

Българската икономика в огледалото на ООН - съживяване на икономиката, политика на растеж.
 

Пазарно проучване

05 юли 2008
·
120
·
5
·
468
·
42

Туризмът се определя като най-голямата и най-бързо растяща част от стопанството през XIX век. Като стопански отрасъл сега туризмът е на първо място в износа на услуги.
 

Основни проблеми на икономическата система

16 дек 2006
·
1,101
·
2
·
477
·
310
·
2

В резултат на взаимодействието между човека и природата, се създава определена система от блага, свързани с потребностите на човека. В основата на тази система е непосредственото производство като главна сфера на човешката дейност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
14
1
11 мин
13.10.2016
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
5
1
9 мин
08.08.2019
» виж всички онлайн тестове по икономика

Пищови по макроиномика

Материал № 856631, от 10 май 2012
Свален: 609 пъти
Прегледан: 668 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 3,690
Брой символи: 21,945

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по макроиномика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
51

Ивелина Божичкова
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  6 години
422 61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала