Големина на текста:
Учебен план-програма за специализация
по детска неврология
І. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Детската неврология е профилна клиинчна дисциплина - “неврология на детето”.
“Детска неврология” изисква добро познаване на анатомията, физиологията,
патофизиологията и патоморфологията на нервната система по време на детското
развитие.
За детската възраст са характерни редица групи заболявания като наследствени,
вродени малформации на нервната система, дизметаболитни енцефалопатии, нервно-
мускулни заболявания, епилепсия и епилептични синдроми, неепилептични
пароксизмални състояния, определени видове енцефалити и тумори, уврежданията в
резултат на родова асфиксия и родова травма. Неврологичните заболявания в
неонаталния период са обект на диагностика и лечение в отделения и клиники по
неонатология. Някои неврологични заболявания са усложнение на определени
соматични заболявания или се съпътстват от соматични заболявания.
Профилната специалност “детска неврология” налага прилагането на специфични
неврологични методи на изследване, изграждане на клинична подготовка за топична
диагностика на неврологични синдроми, интерпретация на резултати от специфични
невроизобразяващи и функционални методики (ЕЕГ, ЕМГ, компютърна томография,
магнитнорезонансна томография на мозъка, екстракраниална и транскраниална
доплерова сонография, мозъчна ангиография, предизвикани мозъчно стволови и
зрителни потенциали и др.).
Неврологичните заболявания в детската възраст налагат ранна и своевременна
диагностика и правилно лечение, което до голяма степен определя прогнозата за
нервно-психичното развитие и социалната адаптация на неврологично болните деца.
Лекарят, придобил профилната специалност “Детска неврология”, трябва да
притежава следните качества:
1.Да диагностицира и лекува правилно и самостоятелно детските неврологични
заболявания.
2.Да извършва компетентна и задълбочена консултативна помощ в областта на
детската неврология както в специализираните клиники и отделения по детска
неврология, така и в многопрофилните болници - в детските клиники, отделения,
в кабинетите по извънболнична медицинска помощ.
3.Да се развива и усъвършенства самостоятелно и чрез участие в специализации,
конкурси, курсове за квалификация в областта на детската неврология.
Лекарите, специализиращи “детска неврология” трябва да бъдат обучавани за
изграждане на професионални умения и навици и възможности да диагностицират
детските неврологични заболявания чрез:
Неврологично изследване на кърмачето и детето при добро познаване на
специфичните възрастово обусловени особености в нормалния неврологичен
статус в кърмаческа и ранна детска възраст
Топична диагностика на неврологичните симптоми и синдроми
Функционалните изследвания в детската възраст (ЕЕГ, ЕМГ, евокирани
потенциали (ЕП) и интерпретация на резултатите от ликворните, ЕМГ, ЕЕГ, ЕП
изследвания, както и от рентгеновите и невроизобразяващите изследвания (КТ,
МРТ, МР-АГ, мозъчна ангиография), генетичните и молекулярно-биологични
изследвания.
Обучението на специализиращият “детска неврология” трябва да бъде насочено в
изучаването на следните основни групи неврологични заболявания, характерни за
детската възраст:
1.Метаболитни заболявания на нервната система
2.Дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детската възраст
3.Неврологични синдроми при хромозомни аномалии
4.Вродени малформации на централната нервна система- клиника, диагностика,
терапия
5.Перинатална асфиксия и травми- клиника, диагностика, лечение, прогноза.
Детска церебрална парализа.
6.Възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система
7.Автоимунни заболявания на нервната система. Клинични форми на миастенията
в детската възраст. Множествена склероза с начало в детската възраст.
8.Тумори на нервната система в детската възраст
9.Мозъчно-съдови заболявания в детската възраст
10.Епилепсии и епилептични синдроми в детската възраст
11. Неепилептични пароксизмални състояния в детската възраст
12.Невро-мускулни заболявания- спинална мускулна атрофия, наследствени
сетивни и моторни невропатии, миопатии, мускулни дистрофии, миастения.
13.Неврологични прояви при системни заболявания в детската възраст
14.Разсройство в умственото развитие
15.Неврози- мононеврози, клинична изява в детската възраст
16.Спешна неврология в детската възраст
Специализацията по детска неврология се провежда за период 2 г. в
Университетска болница. База за следдипломно обучение- Детска неврологична
клиника- Университетска болница, Катедра по неврология - Медицински
факултет, Медицински университет –София.
Продължителността на обучението е диференцирано за лекари със специалност
“неврология” и лекари със специалност “педиатрия”.
За лекари със специалност “неврология” за специализация за профилна
специалност “детска неврология” се провежда обучение в Детска неврологична
клиника, Неврологична клиника- сектор интензивно лечение, Клиника по генетика,
Клиника по неонатология, Детски клиники по кардиология, ревматология и
онкохематология , Клиника по невроинфекции;
За лекари със специалност “педиатрия” обучение за профилна специалност
“Детска неврология” се извършва в Детска неврологична клиника, Неврологична
клиника, Неврологична клиника- сектор интензивно лечение, Клиника по генетика,
Клиника по неонатология, Клиника по невроинфекции (Таблица 1).
По време на специализацията на всеки специализиращ лекар се изготвя индивидуална
програма, съдържаща части от тематичната програма, съобразена с мястото, времето и
сроковете на работа в различните отделения, сектори и лаборатории на клиничната
база, където се извършва обучението. За всеки специализиращ се оформя книжка на
специализиращия, в която регулярно се вписват всички предвидени в тематичната
програма колоквиуми.
Теоретичната и практическа подготовка на специализиращите трябва да се проверява от
ръководителя на специализацията ежедневно. За всеки специализиращ ръководителят
води и попълва дневник, в който се вписват характеристиката на учебната дейност,
усвоените практически умения и резултатите от положените колоквиуми.
В предвиденя срок на специализация лекарят, обучаван по детска неврология, трябва да
изгради професионални качества за самостоятелна и прецизна диагностика и лечение
на детските неврологични заболявания, на фона на предварително придобита
специалност по “неврология” или “детски болести”.
ІІ. ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА
1. ОБЩА ЧАСТ
1.Епидемиология на детските неврологични заболявания
2.Анатомо-физиологични особености на нервната система в детската възраст
3.Рефлексна дейност- нормални, патологични рефлекси; рефлексна дейност в хода
на онтогенезата: безусловни (примитивни) рефлекси в кърмаческа възраст,
тонични лабиринтни рефлекси, реакции на изправяне, равновесие).
4.Сетивност- обща- анатомофизиология, методи на изследване
5.Сетивни синдроми
6.Специализирана сетивност- анатомо-физиология и развитие в детската възраст,
методи на изследване
7.Двигателна дейност- пирамидна система-анатомофизиология, методи на
изследване. Мускулна сила, мускулен тонус. Методи на изследване в ранна
детска възраст
8.Синдроми на увреда на централния и периферен двигателен неврон
9.Екстрапирамидна система- анатомо-физиология, методи на изследване
10.Екстрапирамидни синдроми (хиперкинетични и хипокинетични разстройства)
11. Малък мозък и координация, анатомофизиология, методи на изследване в
детската възраст
12.Малкомозъчни синдроми (вермисен, неоцеребеларен), координационни
синдроми
13.Походка, синкинезии, говор и техните радстройства
14.Черепно-мозъчни нерви- анатомофизиология, методи на изследване
15.Синдроми на увреда на черепно-мозъчни нерви
16.Висши корови функции (гнозис, праксис, реч)- методи на изследване.
Нарушения на висшите корови функции- агнозии, апраксии, афазии.
17.Ретикуларна формация, разстройства на съня и бодърстването- хиперсомнии,
парасомнии
18.Количествени и качествени разстройства на съзнанието- оценка, поведение
19.Автономна нервна система- анатомофизиология, методи на изследване
20.Автономна нервна система- синдроми на увреда.
21.Топична диагностика на уврежданията на нервната система
Корови синдроми: Синдром на париеталния дял, синдром на фронталния дял,
синдром на темпоралния дял, синдром на окципиталния дял
Синдром на увреда на capsula interna
Таламични синдроми
Екстрапирамидни синдроми (Хроеичен, атетозен, паркинсонов синдром)
Мезенцефални сдиндроми
Понтинни синдроми
Синдроми на увреда на продълговатия мозък
Синдроми на увреда на гръбначния мозък
Синдроми на увреждане на периферната нервна система (коренчев, плексусен,
периферно-нервен)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 яну 2020 в 00:06 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2018
11 яну 2019 в 13:33 ученичка на 24 години от София - 003 СОУ "Марин Дринов", випуск 2016
04 яну 2019 в 11:05 в момента не учи на 43 години от Русе
03 дек 2016 в 19:50 студент на 27 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, специалност - Кинезитерапия, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
5
3 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Учебен план-програма за специализация по детска неврология

Материал № 856607, от 10 май 2012
Свален: 23 пъти
Прегледан: 82 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: План
Брой страници: 11
Брой думи: 2,947
Брой символи: 22,877

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Учебен план-програма за специализация по детска ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
20

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
152

виж още преподаватели...
Последно видяха материала