Големина на текста:
Тема 18.Същност и характеристика на социалната работа. Научно –
категориален апарат – обект, предмет, цел, задачи, функции. Елементи и
равнища на разгръщане.
1.Същност и съдържание на социалната работа. В условията на XXI век
социалната работа се развива като динамична и прогресираща дейност,
съобразена с нуждите на деня. Най-общо социалната работа представя
социалните промени, разрешаването на проблемите в човешките
взаимоотношения и стимулирането на хората за по-добър живот. В
основата на теорията са заложени знания за човешкото поведение и
социалните системи. Социалната работа като дейност се очертава като
абсолютна необходимост, тъй като тя се намесва там, където хората се
сблъскват със заобикалящата ги среда. Това е една от малкото науки, които
се изучават в два плана – теория и практика в единство.
Теорията на социалната работа. Тя е симбиоза от познание,
изследвания и практически оценки на собствени знания и знания от други
науки, които са свързани с нейния контекст. Социалната работа признава,
че взаимовръзките между човешките същества са комплексни, което
променя влиянието върху проблема, тъй като се имат предвид
едновременно и средата и личността. При работата с клиенти се отчитат
всички био-социални фактори.
Практиката на социалната работа. Социалната работа се обръща към
преградите пред равенството и справедливостта, които съществуват в
обществото. Реагира се на кризи и спешни случаи, на ежедневни и
обществени проблеми. Обхватът на намесата е от първичните личностни
психо-социални процеси до участие в социалната политика, планирането и
развитието. Практиката включва консултации, клинична социална работа,
групова работа, социално-педагогическа работа, фамилни терапии, както и
работа чрез обществени организации, ангажирани със социална и
политическа дейност, чрез които да се влияе върху социалната политика и
икономическото развитие на страната.
Определение: Социалната работа е дейност на обществото като
неотделима част от социалния, институционалния и политическия живот
на държавата. Освен това тя е организирано оказване на помощ за хора в
неравностойно положение, с личностни дефицити и с проблеми в
поведението.
Съдържанието на социалната работа е многоаспектно, тъй като
социалната работа е процес на взаимодействие между системите за
организирано оказване на помощ и системата на клиента за разрешаване
или ограничаване на възникналите проблеми. В тази връзка при
реализирането на социалната работа могат да се определят няколко
принципни съдържателни компонента:
1) Социалната работа се реализира при субектно – субектни отношения
между социалния педагог и клиента. Това предполага равнопоставеност,
доброволност от страна на клиента при търсенето на подкрепа и помощ,
също така и договаряне на участниците за пътищата, до които да се стигне
до същинския проблем на клиента, договаряне на целите, които да се
постигнат, за предмета и границите на работата, за методите и средствата,
които ще се използват.
2) Трябва да се акцентира върху промяната, т.е. повече на околната
среда на клиента и на самия клиент в перспектива, а не върху миналото,
т.е. да се акцентира върху силните страни. В зависимост от проблема се
интервенира по-силно там, където е същинския проблем. Това не означава,
че се изоставя принципа за едновременни изменения у клиента, на
неговата среда, жизненост, състояние.
3) Съобразно случая е необходимо предварително да се определи
помощта, която ще се оказва – консултиране, информиране, индивидуална
работа, работа със семейството.
4) Четвъртата особеност е свързана с комплектността на помощта. Тя е
комплексна, защото социалният педагог заедно с клиента обсъждат
множеството проблеми, които създават трудности у клиента, интервенира
се там, където достига неговата компетентност и опосредства връзката на
клиента със специалиста.
5) Опиране на силните страни на клиента. Водеща идея в процеса
трябва да бъде, че клиентът е способен да си помогне сам, ако открие и
активизира своите способности и умения. Тук се крие позитивната нагласа
към всеки клиент, към неговите сили и възможности, както и за приемане
на ситуацията на несправяне с трудностите като временна и преодолима.
Характеристика на социалната работа. Социалната работа е
агогичен процес (процес на интервенция и действие), за да се помогне
на хората за повишаване на техните способности за социално
функциониране и за създаване на благоприятни обществени ситуации за
постигане на техните цели. Според тази агогична теория съществуват три
вида ситуации на клиента, на които отговарят три вида агогични действия.
1) Системата на клиента е нарушена в своето функциониране или в
своята психо-социална структура. Отстраняването на тези нарушения се
нарича психо-социална помощ.
2) Системата на клиента не е нарушена, трябва обаче от основания за
предпазване да се доведе до равнището на оптимално функциониране.
Тази помощ се нарича социално съпровождане.
3) Системата на клиента функционира оптимално, трябва обаче да се
създаде една по-ценностна ситуация и да се постигне по-високо равнище
на функциониране. Тази помощ се нарича социално и духовно-нравствено
обучение.
Социалната работа е комплексно-интегративна дейност. Тази
характеристика произтича от сложността и многовариативността на
необходимата помощ. В зависимост от особеностите на клиента, от
спецификата на социалните проблеми и тяхната проекция като личностни,
от социалните ресурси и условия, тя може да се реализира винаги като
комплекс от подпомагане, услуги, подкрепа, посредничество, грижи и
други.
Социалната работа е и психо-социална помощ за живот. Помощта
винаги представлява едновременно създаване, активизиране и
усъвършенстване на индивидуалните личностни капацитети и на
социалните ресурси. Точно тази характеристика я прави силно различна от
другите помагащи дейности: образование, възпитание, психотерапия и
лечение.
Социалната работа е помагаща дейност. Работи се с хора с
проблеми, водещо място имат проблемите, свързани с успешното социално
функциониране на личностите, семействата, групите и общностите.
Помагането се изразява не в решаването на социалните проблеми на
клиента, а в развиване, повишаване или възстановяване на техните
индивидуални, групови или общностни капацитети. Помагането се
осъществява не като поправяне, ремонтиране, моделиране на клиента, а
като процес на взаимодействие, на партньорство и сътрудничество.
Помощта е доброволна, оказва се при зачитане на достойнството и
самоопределянето на клиента. Помощта е услуга и е право на клиента.
Определение за Социална педагогока. Социалната педагогика е
наука, която разкрива и изследва същността, особеностите и технологията
на възпитанието и превъзпитанието, социализацията и ресоциализацията,
адаптацията и реадаптацията, интеграцията и реинтеграцията на личността
към официалната култура и ценности, към нормите и законите на
конкретната общност. Социалната педагогика е обща теория за човешкото
поведение, дейност за подпомагане и защита на клиента. Реализира се в
системата на обществените отношения и функционира в съответствие с
потребностите и изискванията на общественото съзнание и на социума
като цяло. Като наука за човека обхваща възпитателно значими
взаимоотношения между хората и социалните дейности в най-широк
смисъл. В миналото я приемат като помощ за преодоляване на класови
противоречия, а днес за интеграция в модерното общество.
2.Научно категориален апарат- обект, предмет, цел, задачи, функции.
-Обект
Възникналите проблеми и трудности в процеса на изграждане на
човека във взаимодействието му с околната среда.
Обект на социалната работа са индивидът, семейството, групата,
общността.
Обектът на нашата работа е проблемът, а не клиентът.
Предметът – това са дейностите, които ще предприемем (консултиране,
ресоциализация и т.н.)
Целта е промяна на личността и промяна на средата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална работа - същност и характеристика

Научно – категориален апарат – обект, предмет, цел, задачи, функции. Елементи и равнища на разгръщане...
Изпратен от:
Валентина Петрова Петрова
на 2012-05-08
Добавен в:
Теми
по Социална политика
Статистика:
211 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Социална политика рядко сваляни с 7 - 10 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
809
·
1
·
289
·
326
·
2

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
764
·
18
·
5,674
·
488
·
1
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,024
·
10
·
1,236
·
507
·
2

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Паралел между доброволно допълнително социално осигуряване и задължително социално осигуряване

15 дек 2007
·
588
·
14
·
1,948
·
187

Социалното осигуряване има за задача да предпази лицата, при които са се сбъднали определени социални рискове (болест, инвалидност, старост и други) от негативните икономически последици на същите. Социално осигурителните плащания от страна на държавата
 

Принципи на социалната работа

20 мар 2008
·
843
·
9
·
1,879
·
484

Като термин, социалната работа се разбира като вид професия и като система от специализирани институции, и все по-многообразни практики, които за да бъдат ефективни, следва да използват интегрирано знания от фундаменталните...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална работа - същност и характеристика

Материал № 856106, от 08 май 2012
Свален: 211 пъти
Прегледан: 295 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,592
Брой символи: 17,544

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална работа - същност и характеристика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала