Големина на текста:
1.КЛИМ.ХИДЛОГиследват 
явленията в пространствената 
област заемана от атм.хидрои 
литосф.те могат да бъдат 
класифицирани 
на:атмосферни­
облаците,валежите;хидросфе
рни­водни 
течения;литосферни­при 
нагряване при 
замръзване.съществуват и 
обекти и процеси.обектите са 
обособени в пространството 
,но и относително стабилни в 
времето,пример можем да 
дадем с мъглите.процесът 
това е явление свързано с 
промяната на обектите,пример 
за това е 
вятъра,изпаренията.тук се 
въвежда и режима на дадено 
явление­изменението на 
явлението в времето.под ход 
на елемента се разбира 
зависимоста на елемента от 
времето в рамките на един 
период година или 
денонощие.под метерологично 
време се разбира това е 
съвкупност от атмосферни 
явления в дадено място за 
кратък интервал от време.под 
климат се разбира режимът на 
метеорологичното време за 
период от няколко десетки 
години.климатични норми са 
осреднените в времето 
стойности на даден елемент 
получени за период от няколко 
десетки години.
6.когато  правим множество 
измервания на даден елемент 
резултатите получени при 
сводни условия на измерване 
се различават един от 
друг,оставяки в границите на 
определен интервал от 
стойности.тук е невъзможно 
да се отчете едновремемно 
въздействие на мноество 
фактори върху топлинното 
състояние на въздуха.
7.измерени данни трябва да са 
на поне 30 гза да се оценят 
точно параметрите на 
нормалната крива.други 
изисквания са:сравнимост­
данните на осреднение трябва 
да сса аналогични с тези на 
съседните станции,които 
работят с близки климатични 
условия.еднородност­данните 
трябва да са получени 
непроменящи се условия на 
измерване с едни и същи 
уреди.
9.наблюдения се провеждат 3­
пати дневно в 7­14­21 часа 
местно време.моментите на 
наблюдение  се наричат 
срокове.измерванията 
протичат  на обособената 
площадка с специални 
уреди.площадката трябва да е 
отдалечена от топлини и 
светлини източници,да е равно 
мястото.площадката трябва да 
бъде с достатъчно малки 
размери,за да може 
едновремено да се извършват 
всички измервания.но уредите 
не трябва да са прекалено 
близко за да не си влиаят едно 
на друго.в климатичната 
станция се измерват 
елементите:пряка слънчева 
радиация­
пирхелиометър,сумарна,разсе
яна и отразена радиация­
пиранометър;радиационен 
баланс­
балансометър;продължително
ст на слънчевото греене­
хелиграф;осветление­
луксметър.темна земната 
повърхност се изменя пре 
денонощието­повишава се 
през деня,след като поглъща 
слънчевата радиация и 
намалява през нощта.темна 
почвата се измерва с почвени 
термометри.когато се 
увеличава теНа повърхноста 
се увеличава и изпарението на 
водата.интезивноста на 
изпарението  се следи с 
изпарители.изпарената вода 
увеличава въздушната влага­и 
това е елемента относителна 
влажност на въздуха.неговите 
стойности се регистрират чрез 
уред психрометър.в клим
Станция скороста на вятъра 
се отчита по посока и 
големина чрез ветрометър.
11.хидрометричните станции 
се разполагат в реки 
,езера,извори,канали.за 
мястото на тази станция се 
избират прави участъци от 
реката.от двете страни на 
реката се маркира мислена 
линя която е препендикулярна 
на течението­водомерен 
створ.наблюденията се правят 
в 8­20 часа местно време.
12.в хидрометрична станция 
дълбочината на водния обект 
се отчита чрез измерване на 
нивото на водната 
повъхност.измерва се с водна 
рейка и лимниграф.на линията 
на отвоа вертикално на реката 
до брега се поставя 
водомерната рейка на която 
има скала от черни и бели 
ивици с ширина 2 см.рейката 
се поствя и основата на 
скалата да остава под нивото 
на водната повърхност при 
маловодие ,а горния и край да 
не се покрива от водата при 
пълноводие.
13.потокът на водата през 
хидро.станция се 
характеризира с елемДебит­
това е обемът вода които 
протича за едница време през 
сечението на 
реката,разположено перпен
На течението на 
водата.скорота на водата се 
измерва с хидрометрично 
витло задвижвано от 
движението на водата.дебита 
зависи от площа на 
сечението,скороста на водата 
и двата елзависят от нивото 
на водата в дадената 
станция.зависимоста на 
дебита от времето през 
годината се нарича ходограф 
на реката.
14.плуващите наноси 
намаляват прозрачноста на 
водата и тяхната 
концентрация се нарича 
мътност.тя се измерва в 
батометри.масовия поток на 
наносите е произведението на 
мътноста и обемния поток на 
водата в реката.дънните 
наноси се определят като се 
измерва масата на наносите 
които мислено са пресекмли 
отвора на дъното за едница 
време.
15.тена водата се измерва с 
термометър на който е 
прекрепена чашка  и така като 
се извади терНа водата 
резервоара с живака да 
остане потопен в 
водата.химичният състав на 
водата се следи  като 
периодично се изпращат проби 
в специални лабораторий.това 
става няколко пати в 
годината .гланулометричните 
измервания се съсътоят от 
пренасяне на частиците  по 
размери и така се опр.броят 
им в всяка една от получените 
групи с еднакъв размер.
19.през период от 11 год
Слънцето увеличава своята 
активност.слънчевата 
активност е свързана  с 
промени в магнитното поле по 
повърхноста на слънцетп.при 
наблюдение изглеждат по 
тъмни­това са слънчеви 
петна.по време на слънчевата 
активност се появяват и 
слънчеви 
изгаряния,предизвикват се от 
магнитни бури.това се олучава 
когато магПоле промени 
своята конфПо повърхноста 
на слънцето в областите с 
слънчеви петна.
20.спектрално разпределение­
зависимоста на енергията и от 
дължината на вълната.най 
важен за живите организми е 
интервалът 380 нм до 770 
нм,този интервал носител на 
енергия за живите организми 
на сушата.лъчението с 
дължини на вълните  по малки 
от тези на видимото е 
ултравиолЛъчТо мн силно се 
поглъща от атмосферата.а 
обратното с по големи от тези 
на видимото е инфрачерЛъч.
21.намалението се дължи на 
процесите 
поглъщане,разсейване и 
отражение на повъхноста на 
облаците.когато има 
поглъщане енергията 
преминава в топлина и загрява 
атмосфрата.разсейването при 
енго се променя посоката на 
разпространение.при него има 
оснМеханизма:селективно­
зависи от дължината на 
вълната на лъчението,и 
вторият е разсейване е 
частица с размери който са мн 
по големи от дължината на 
вълната –водно 
капчици,кристалчета.
25.това е компонента от 
електромагЛъчение което 
попада на някаква повъхност 
от цялата небесна полусфера 
над точкатана наблюдение без 
тази директно от слънчевият 
диск.
23.светлинияпоток­това е 
енергията която поада за 
едница вреем върху някаква 
площ оценена от човешкото 
зрение.светлини поток има 
отношение към площа върху 
която пада ,измерва се в 
лукс.различно се възприема 
светлината от човешкото око и 
физическите уреди.човешкото 
око възприема светлина с по 
голяма енергия  като по 
ярка.за разлика от физУреди 
човешкото око е с селективна 
чувствителност по отношение 
на дължината на светлината 
на вълната.
24.при слънчева радиация с 
земната повърхност 
попадналото лъчение се 
оглъща от повърхноста и 
предава енергията си.пряка 
слънчева радиация е 
компонента от електромаг
Лъчение  попаднала върху 
повърхноста директно от 
слънчевия диск.
26.сумарната радиация е 
съвкупност от пряката и 
разсеяната.недостигът на 
късовъл.рад.в пряката радСе 
компенсира от 
излишака.сумарната има 
спектрален състав на 
лъчението близък до този на 
слънчевия спектър извън 
атмосферата.
27.отрзената радиация е част 
от сумарната,която се 
отразява от повърхноста на 
земята обратно към 
атмосферата и 
космоса.отразена радЗависи 
от ъгъла на падане  на 
слънчевите лъчи спрямо 
повърхноста –повече е при по 
малки игли на падане.отр.рад
е най­малко при перпен
Падане на лъчите към 
повърхноста.при изгрева и 
залеза на слънцето  а също и 
на полюсите ъгъла на падане 
на лъчите е малък и отразена 
е по голяма 
погълнантата,освтената 
повърхност не се нагрява.
28.всяко тяло с темПо висока 
от абсолютХула в частност 
земната повърхност излъчва 
екетромаг.радс спектър 
подобен на 
слънчевия.дълговълновото 
лъчение на земната 
повърхност е толкова  по 
енергично,колкото по нагрята 
е повърхноста.за разлика от 
компонентите  на слън.рад
които изчезват през нощта 
дълговълИзлъчване 
продължава през цялото 
денонощие.поглъща се 
частично от водните пари.
30.ултравиолетовата радиация 
има задържащо развитието на 
разт.действие но от друга 
страна е необходима за 
развитието  и  на 
репродуктивните органи на 
растенията и за синтеза на 
витамин Д при животните и 
човека.тя има сащо така и 
топлинно действие.може и да 
се поглъща и то мн активно от 
водонаситените 
органи.поглъщането на 
енергията необходима за 
фотосинтезата  се 
осъществява чрез 
хлорофил,той поглъща 
лъчиста енергия .
31.интензивноста на 
процесите  на синтез в 
разтенията зависи от 
погълнатата 
радиация,едновременно и 
протича и обратният процес 
разтението диша.с помощта че 
той разгражда натрупаните 
въглехидрати при 
синтеза.сумарната радиация 
при която интензивноста  на 2­
та процеса се изравняват.или 
по ясно казано за едница 
време се изразходва толкова 
в­во колкото се 
синтезира.коифициента на 
полезното д­е на 
фотосинтезата е отношение 
между енергията вклучително 
б синтезираното органично в­
во и погълнатата ФАР.той е 
безмерна величина от 0 до 100 
проз.той зависи от ъгъла на 
слънцето спрямо хоризонта.
32.абсолютна 
продължителност  в (ч.)за усл
На б­я има максимум през 
юли,когато дългия ден се 
съчетава с малка облачност­
около 335 часа за 
месец.годишна махНа 
абсол.продълна слън.греене 
за територията на страна е в 
югозападна б­я.относителна 
продължителност има мажЗа 
територията на страната през 
август поради по­малка 
облачност до 77 прозИ мин
През декември е най­облачно 
до 16 проз.
33.жизненият цикал на редица 
животни и разтения зависи от 
продължителноста на 
слънчевото греене и в 
продължителноста на деня и 
нояа.растна късия ден 
изискват светъл период в 
денонощНе повече от 12 
часа,разтенията на дългия 
ден  се повлияват 
положително с нарастване  на 
дължината на светлия 
период,неотралните не се 
влаят от продължителноста 
на светлия период.животните 
на късия ден са скакалците ,а 
на дългия зелевата пеперуда 
и някой прици.
34.пряката слънчева енергия 
се използва като източник на 
екологично чиста 
енергия.необходимо е 
слънчевата енергия да се 
преобразува в електрическа,за 
да са възможни преносът и на 
дълги разтояния и 
преобразуването и в вид 
удобен за различни 
приложения.за такова 
преобразуване се използва 
фотоелектричен ефект в 
силициеви 
полупроводник,устройства –
фотоволтаични клетки.
41.водата от части разтваря в 
нея газове.равновконцНа 
разтворените газове 
намалява с увеличаване на 
темНа р­ра ,като се увеличи и 
концНа други разтвори в 
водата в­ва.разтворените 
газове в водата нарастват с 
увелНа налягането в частност 
на хидросНал.в дълбочина в 
водните басейни.при рязко 
намлНа налягането например 
при бързото издигане на 
дълбоки слоеве от езерна 
вода към повъхноста е 
възможно бурно отделяне на 
разтВ нея газ.
43.в б­я водоснабдяването на 
населени места с питейна вода 
се използват на й­
разнообразни източници­
изкуствени и 
ест.осн.нормативни 
изисквания към питйната вода 
са:органолептични показатели 
на вода –
цвят,миризма,мътност.съдър
жанието на органични в­ва се 
характеризира чрез 
окисляемост .степента на 
наситеност с водородни йони 
се измерва чрез отрицателен 
десетичен логаритъм на 
молар.концен.означава се с 
ph ,не се допуска наличието на 
амоняк.общото минИ 
органично съдържание не 
бива да се превишава  1000 мг­
лизползвания за 
дезинфекция на водата 
активен cl трябва да е в 
границите 0,3­0,4 мг­л.
44.характеристика на 
компонента в газовата смес е 
относителния обем  на 
компонента изразено в 
прозенти,част от газовете в 
газовата смес образуват 
атмосферен въздух запазват 
постояно съотношение между 
обемните си 
концентрации,поради което се 
наричат газове на постоянен 
състав на въздуха ,и 
обратното има и газове на 
променливия състав на 
въздуха.постоянен състав –
азот участва в процесите опр
Атмосферното нал.кислорода 
при дишане ,горене.
45.водните пари са променлив 
компонент т.нар
тропосфера,където достигат 
до 7 прозМажОбем 
конц.средата им концВ 
приземния въздух е 11 гсм
Намалява от екватора към 
полюсите.наситения с водни 
пари въздух е по лек.co2 е 
тежак газ и затова остава в 
ниските слоеве на 
атмосфератаСредната му 
обемна концЕ 0,1 проз
Поглъща дълговълнова 
радиация,която е излъчвана 
от земната 
повърхност.участва в процеса 
фотосинтеза.озонът е с конц
0,0003 проз.  Участва в 
поглъщането на 
ултравиолетовото и 
ултрачервеното излъчване от 
земната повърхност.метанът 
поглъща дълговълновата 
радиация,концМн барзо 
нараства  с около 2 проз
Годишно.аерозолите са водни 
разтвори които имат вид на 
микро капчици,в атмосферата 
пристват известно количество 
йони,те се образуват в 
следствие на йонизиращата 
слънчева радиация.
46.някой атмосфГазове 
поглъщат излъчената от 
земната повърхност 
дълговълнова радиация,и 
затваряки атмосф.поради този 
процес темНа земната 
повърхност е 33 грЦелПо 
висока  затова се нарича 
парников ефект.той е жизнено 
важен защото средната темЕ 
15 грА без него тя би била 18 
грИ тогава няма да има 
живот.различните газове 
допринасят различно за 
парниковия ефект­най­голям 
около 21 грСа водните 
пари.озона 2,5 грА метана 1 
гр.един от екологичните 
проблеми тук е бързо 
увеличаващата  се концентр
На co2 и това води до голямо 
изменение в климата бързо 
повишаваща се темИ 
глобалното затопляне.
47.намаляването на концВ 
озона води до изтаняване на 
озоновия слой или озоновата 
дупка.намалението на концНа 
озона намалява ефективната 
величина ,на която се поглъща 
ултравиолетовата 
радиация,което увеличава 
достигането до земната 
повърхностВ промишленота и 
бита  широко се използват 
хлорофлуоровъглероди и 
името ферони.попадайки в 
атмосфрата малка част от тях 
достигат до 
стратосферата,където под 
действието на слънчеви лъчи 
се отделя свободен хлор,който 
катализира разпадането на 
озонови молекули.
52.водата формира 
хидросферата разполагайки 
се върху земната повърхност 
и покривайки 71 прозОт 
повърхноста и.най голямо е 
разнообразието на водните 
обекти на сушата­подземни 
води,реки,езера.водите 
образуващи се по химПът в 
дълбоките недра на 
литосферата  са :                      
Най горния водопропусклив 
слой се нарича грунта 
водите в него грунтови.по 
произход са инфилтрационни 
проникващи в почвата от 
валежи,инфлуационни 
навлизат в грунта от водните 
басейни,кондензационни­води 
от кондензирани водни 
пари.грунтовите води са смес 
от тирте вида.
61.по отношение на 
температурното изменение 
атмосфрета се разделя на 
няколко слоя,вложени един в 
друг в вертикална 
посока.слоят най близо до 
земната повърхност  е 
тропосферата,поради 
протичащите го в нея 
вертикали.въздушни движения 
разбъркващи приземния 
въздух,среднищ темГрадиент 
за тропосферата е  0,65 грНа 
горната граница над 
умерените ширини е 55 грНай 
високата горна част 
съответно по ниска темИ 
обратното.в приземния слой­от 
0до 100 мвлиянието на зем
ПовърНад въздушното 
движение е много силно.в 
граничния слой до 1,5 км
Влиянието е забелижимо.в 
средната тропосфера  от 1,5, 
до 7 кмСе формира осн
Облачност.в високата 
тропосфера над 7кмДухат 
силни ветрове и темСа 
отрицателни.
62.стротосферата е слой с 
повишаваща се  с височината 
тем.поради което са 
характерни хоризонталите ,а 
вертикалните движения да 
въздуха  са 
подтиснати.конценна озона и 
кислорода вече е достатъчно 
голяма за ефективно 
поглъщане на 
ултравиолетовота радиация в 
следствие се повишава темВ 
слоя.озонът е с махКонцет.а 
той е на височина 25­30 км.в 
долният край на 
стратосферата духат силни 
хоризонтални ветрове,с 
скорост от 200­300 
км.ч.стратосферата се 
простира на около 50 
км.височина.
65.върху постилаща се 
повърхност –океан ,пустиня.се 
формира относителен по 
свойствата си въздух­това се 
нарича въздушна маса.те се 
разполагат една до друга или 
една върху друга.делят се 
на 
:арктични,полярни,тропични,и 
екваториални.въздушните 
маси формирани над водна 
повърхност са океански или 
морски,а над сушата 
континентални.въз.маси се 
срещат по границите си  чрез 
тясна преход зона­въздушни 
или атмосфрени фронтове.те 
са силно наклонени към 
земната повърхност,плоскоста 
им пресича земната 
повърхност в линия на фронта 
от порядъка на десетки 
километри.фронтовете се 
радлят на главни и 
вторестепенни:арктичният 
фронт отделя арктичните от 
умерените,полярният 
умерените от 
тропичните,тропичния –
тропичните от 
екваториалните.
86.частиците изграждащи 
флуида са в постоянно 
хаотично 
движение.движенията на 
частиците игграждащи 
флуида  определят 
състоянието им в даден 
момент.ако флуида изменя 
състоянието си –преминава от 
едно в друго,то в него протича 
поне едни процес.процесите 
протичащи в флоида често се 
окасват че са взаимно 
свързани.ако всички процеси 
са точно изразени с 
противоположните ,така че 
флуда да остава в едно и сащо 
състояние ,без да прекратява 
хаотичното си движение –това 
състояние се нарича 
динамично равновесие 
.самопроизволните процеси 
протичат в посока към 
достигане на динамичното 
равнивесие.телата изразяващи 
темепературите си  в случай 
динамичното равновесие се 
наричат топлинно или 
термодинамично 
равновесие.обща енергийна 
характерисика на хаотичните 
движения или взаимните 
положения на изграждащите 
флуида молекули,това е 
вътрешната енергия.тя може 
да се променя по два начина –
чрез извършване на рабора
или чрез процеса топлообмен 
на процеса отдаване или 
отнемане  на топлината.
87.флуидите притежават с­
вото наречено топлоемност да 
натрупват топлинната 
енергия.в зависимост от вида 
на в­вото от което е изградено 
тялото то е в различна степен 
топлоемко.харакна 
топлоемноста на в­вото 
издраждащо тялото е спец
Топлинен капацитет.колкото 
по топлоемко е в­вото 
изграждащо тялото толкова по 
голям е спецТоплинен 
капацитет.
88.с­вото на телата да 
пропускат през себе си 
топлинна енергия се 
нар.топлопроводимост.молеку
лната топлопроводимост 
протича само в тънкия слой на 
пряк контакт между 
топлообменящи в­
ва.зависимоста на потока 
топлина от в­вото изграждащо 
тялото е с коиф.на 
топлопроводимост чиято 
измервателна едница е w~M.K
89.конвекцията  е процес при 
който нагретия при контакта 
си с земната повърхност 
въздушен слой намалява 
плътноста си и се издига в 
височината от появилата се в 
резултат на нагряването 
архимедова сила.по този 
начин топлината енергия на 
повърхноста се изнася в 
височина на тропосферата 
.конвекцията е оснПроцес на 
топлообмен  в вертикална 
посока между нагрятата земна 
повъхност и 
атмосферата.конвекцията 
изнася в височината и 
призевни водни пари,които сле 
охлаждането си кондензират и 
формират облаци.
90.радиацията е топлообменът 
между нагрети в различна 
степен тела при които по 
нагрятот тяло излъчва 
енергия в вид на електромаг
Лъчения,поглъщана от по 
студеното тяло.всички тела с 
темНад абсолютната  нула 
излъчват електромаг
Лъчение,чиято дължина на 
вълната е толкова малка 
колкото по нагрято  е 
тялото.ролята на радиацията 
за обмена на енергия между 
атмосферата и земната 
повърхност е сравнима с тази 
на конвекцията.
90.РАДИАЦИЯТА КАТО
ПРОЦЕС НА ТОПЛООБМЕН
Радиацията е топлообменът
между нагряти тела и по
нагрятото тяло излъчва енергия
във вид на електромагнитно
лъчение която се поглъща от по
студеното. Всички тела с
температура над абсолютната
нула (-273,15 C) излъчват
електромагнитни лъ1ение , чиято
дължина на вълната е толкова по
малка , колкото по нагрятото
тяло .
92.ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА
ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
Процеси съпроводени с отделяне
и поглъщане на енергия
характеризирани с алгебричнаа
сума от приходните за
повърхността енергийни потоци,
включвани в сумата с
положителен знак и разходни с
отрицателен. Така получената
алгебрична сума се нарича
енергиен баланс на земната
повърхност. Елементите на
радиационния баланс са основната
част в енергийния баланс . В
енергийият баланс се вкл.
Елементи харакреризиращи
топлинните процеси и такива с
обмен на енергия межу въздуха и
повърхността. Топлинните потпци
са:от повърхността до дълбоките
слоеве на худросфетара или
литосферата (отрицателен знам)и
обратно с положителен знак, чрез
кондукция и конвекция в
хидросферата и кондукция в
литосверата, от въздуха кум
повъхността на литосферата и
хидросферата (положителен
знак)и обратно с отицателен знак
са топлинните потоци.Чрез
преходите на водата на
повърхността на хидросферата и
литосферата- топене и изпарение
(-), сублимация (+), кондензация и
замръзване
(втвърдяване).Температурата на
повърхността зависи от
енергийния баланс – остава
постоянна при нулев балас=нс,
нараства при положителни
стойности на баланса, и намалява
при отрицателни. Измеененията

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 сеп 2019 в 14:25 студент на 26 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2015
10 сеп 2019 в 00:35 потребител
28 мар 2019 в 19:28 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2015
17 яну 2019 в 13:13 родител на 24 години
06 сеп 2018 в 14:36 студент на 20 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2021
08 май 2018 в 14:33 студент на 37 години от София - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факулетет - геолого географски, специалност - География, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Слънце и слънчева радиация

14 юли 2010
·
87
·
261
·
99

Строеж и състав на Слънцето. Слънчева радиация - същност. Интензивност на слънчевата радиация. Изменения на слънчевата радиация в земната атмосфера...
 
Онлайн тестове по Климатология
Тест по климатология на тема: Климат и климатообразуване
тематичен тест по Климатология за Студенти от 2 курс
Този тест Ви дава възможност да проверите знанията си преди следващия раздел - Метрология. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
60
1
1 мин
28.06.2012
» виж всички онлайн тестове по климатология

Пищови по климатология

Материал № 854911, от 07 май 2012
Свален: 109 пъти
Прегледан: 146 пъти
Предмет: Климатология, География
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 4,781
Брой символи: 29,749

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по климатология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения