Големина на текста:
Договор за наем
Днес..............................2012г. в гр. София,се сключи настоящия договор за наем между:
1 ……………………………………………..
с лична карта.№……………, издадена на …………….г.от МВР- София, ЕГН ……………
наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ от една страна и
2......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
с лична карта №.....................................,.издадена на..............................от……………………
ЕГН..................................наричан за краткост НАЕМАТЕЛ от друга страна.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно ползване следния
недвижим имот: МАГАЗИН намиращ се в гр………………………………………………
състоящ се: на ниво партер от магазин и стълбище към сутерена и на ниво сутерен
състоящ се от зала,склад и санитарен възел.
НАЕМНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
2.За предоставянето му временно ползуване на имота, описан в т. 1 от настоящия
договор НАЕМАТЕЛЯ ще заплаща ежемесечен наем на НАЕМОДАТЕЛЯ в размер
на……………………………………………………………..или левовата равностойност по
фиксинга на БНБ за деня на плащането,платим до ………………….число на текущия
месец Настоящият имот е описан в представен от НАЕМОДАТЕЛЯ документ за
собственост: Нотариален акт .
3.Имотът ще се използва за ........................................................................................................
4.При сключване на договора се оформя приемно-предавателен протокол неразделна
част от настоящия договор, в който се описва състоянието на имота и
обзавеждането.Състоянието се документира чрез снимков материал на носител, компак
диск, който е неразделна част от този договор,по един за всяка страна.
5.Този договор се сключва за срок
от..........................................................................................
считано от...........................................................до……………………………………………...
6.При подписване на договора НАЕМАТЕЛЯТ дава на НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция в
размер на ….....................................................................................................
7.Същата ще се ползва от НАЕМОДАТЕЛЯ, в случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е платил
наем,разходи за консумативи,причинил е повреди на имота или има неуредени сметки за
плащане.
8.След изтичането на договора или прекратяването му, след заплащане на всички
консумативи, повреди и сметки от страна на НАЕМАТЕЛЯ , гаранцията ще му бъде
възстановена изцяло от НАЕМОДАТЕЛЯ.
1
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
1.Да заплати сметките за комунални и битови услуги до................................. както следва:
ток, студена вода, такса смет.
2.Да предостави недвижимия имот на НАЕМАТЕЛЯ, в състоянието, в което е бил при
огледа за срока на настоящия договор.
3.Да осигури на НАЕМАТЕЛЯ свободно и спокойно използване на имота, съгласно
разпоредбите на този договор.
4.Да предостави за ползване на НАЕМАТЕЛЯ GSM охрана,при желание от негова
страна, като картата е за сметка на наемателя, за срока на настоящия договор.При
изтичане на .валидността на картата да презареди картата с валчер предоставен от
НАЕМАТЕЛЯ.Да предостави и охранителната система за ползуване от наемателя.
5.Да не прехвърля собствеността върху недвижимия имот, докато трае действието на
настоящия договор, освен със съгласието на НАЕМАТЕЛЯ.
6.Да заплаща всички повреди и разходи, които не са свързани с обикновеното ползване
на имота и не са причинени по вина на НАЕМАТЕЛЯ –пример: подмяна на
тръбопровод, спукване на стени, прекъсване на ел. инсталация, падане на мазилка, и
други подобни.
7.Да предостави два комплекта ключове от входните врати,ключ от електрическото
таблото заедно с кода за охранителната система и начина за промяна.
8.НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава уговорения наем в размера, сроковете и
при условията на настоящия договор.
9.НАЕМОДАТЕЛЯТ може периодично да посещава имота, с оглед установяване
начина на стопанисването му.
10. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да поиска актуализиране на наема в случай промяна
на наемите повече от десет процента,като за база се взима…………………….....................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща наема до ...............................на месеца,
за който се дължи. В случай на закъснение, по-голямо от три дни, същият дължи 0,5 % лихва
за всеки просрочен ден, считано от................................ на същия месец. Ако наемът не бъде
издължен в срок от 30/тридесет/ дена настоящият договор се счита за прекратен
едностранно по вина на НАЕМАТЕЛЯ. В този случай НАЕМОДАЛЯТ не дължи
неустойки на НАЕМАТЕЛЯ.
2. НАЕМАТЕЛЯ няма право да преотдава имота, предмет на настоящия договор,
на други лица, дори и под формата на договор за съвместна дейност.
3. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички разходи по ползването на имота:
електроенергия, студена вода. Всички бележки за плащания по гореизброените неща, се
показват на НАЕМОДАТЕЛЯ,при плащане на наема . За неплатени сметки и лихви по тях,
изцяло отговаря НАЕМАТЕЛЯ.
4. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва и стопанисва наетия имот с грижа на добър
стопанин, да съхранява движимото и недвижимо имущество на НАЕМОДАТЕЛЯ в
състояние, в което то се е намирало към датата на сключване на договора, съгласно
приемно-предавателния протокол.
5. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ равностойно
обезщетение за вреди, причинени за времето на ползване на имота от него, освен ако се
докаже, че те се дължат на причини, за които той не отговаря.
6. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повреди и
посегателства извършени върху наетия имот.
7. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва архитектурни промени в имота, обект
на настоящия договор,без писменото съгласието на наемодателя.
2
8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща за повредите причинени от ползването на
уредите и имуществото описани в приемно-предавателния протокол.
9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наетия имот, съгласно неговото договорно
предназначение.
ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, ОТГОВОРНОСТИ И
САНКЦИИ
1.Настоящият договор, може да бъде прекратен от всяка една от страните, с писмено
предизвестие.....................месеца. Страната, която желае предсрочното прекратяване на
договора, дължи на другата страна сумата от............................................................................
2.След изтичане срока на настоящия договор, този договор прекратява действието си. В
този случай, ако между страните не се постигне споразумение за продължаване на
договора, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава най-късно до последния ден от време
действието на договора да прекрати ползването на наетия от него имот и да го напусне.
3. При неизпълнение на задълженията си, произтичащи от сключения договор за наем,
изправната страна има право, да прекрати предсрочно наемното правоотношение
с ...................дневно писмено предизвестие, като в този случай виновната страна дължи
неустойка, равняваща се на..........................................................................................................
4. При прекратен договор, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок до края на текущия
месец, за който е направено плащането, да освободи заемания имот – безусловно.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Промени в този договор се правят само с допълнителни писмени споразумения от
двете страни, а за неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗАКОНА
ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ.
2. Страните ще решат по пътя на преговори, всички възникнали между тях спорове във
връзка с изпълнението на настоящия договор, а когато това се окаже невъзможно, по реда на
ГПК.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от
страните.
НАЕМОДАТЕЛ:........................ НАЕМАТЕЛ............................
/ подпис / / подпис /
ЕГН. ……………………………. ЕГН............................................
Име: ………………………………. Име:............................................
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за отдаване под наем на магазин

Това е един примерен договор, който може да бъде използван така, както е публикуван....
Изпратен от:
georgi.ivanov_1395
на 2012-05-07
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
1,518 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Право за Ученици рядко сваляни с 3 страници от до преди 1 година Други
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,124
·
2
·
405
·
910

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
245
·
14
·
2,218
·
238
·
2

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,441
·
1
·
136
·
359
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,081
·
1
·
153
·
511
·
2

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници

03 юни 2006
·
1,734
·
2
·
327
·
314
·
2
·
1

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници. Договорът като източник на облигационни отношения. Сключване на договорите. Предварителни договори.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
2 мин
16.07.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
1
1 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за отдаване под наем на магазин

Материал № 854790, от 07 май 2012
Свален: 1,518 пъти
Прегледан: 1,978 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 928
Брой символи: 5,367

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за отдаване под наем на магазин"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала