Големина на текста:
ТЕМА 1 Предмет и система и източници на полицейското право.
4 аспекта:
-клон на действащото обективно право – ПП - с-ма от публ правни норми,
регулиращи обществ отн-я във вр с опазването на обществения ред, защита на нац. сигурност;
-специф вид държ д-ност – във вр с противодействие на престъпността…,
властнически правоотношения; приема се, че е част от административноправните науки.
/оспорване по реда на ЗАНН или по АПК/
-наука, клон от обективното право – вкл в себе си, специф вид държ дейност –
изпълнително-разпоредителна
-учебна дисциплина, занимаваща се с науката за полицейското право
Изучавана е дисц в ЮФ на СУ. От ‘44г е засекретена. Адм д/ност на нар. милиция в
Академията на МВР. След промените – и в ЮФ.
Предмет на учебната дисциплина ПП са обществените отношения в сферата на защита на
нац. сигурност, опазване на обществ. ред и противодействие на престъпността, системата от
органи и техните правомощия и формите и методите на работата им.
Включени са и основите на осъществяване на гражданския контрол върху дейността на МВР
и на полицейските органи като израз на върховенството на гражданското общество и неговите
законово формирани институции. Този демократичен институт има основно предназначение да
бъде коректив на държ. управление и да гарантира реда в страната.
Системата на ПП – обща и спец част. Общата част се занимава с органите, а специалната
част повече с правомощията на полицията.
Общата – орг и стр-ра на МВР, п-пи, осн задачи… органи – оп на общ ред и п-вод-вие на
прест
Специална част – правомощия, СРС, д-ността на специализирани звена, въпроси за контрол
в/у органите на МВР, защита на чов права и свободи
1.Общата част разглежда глобалните въпроси свързани с основните понятия за обществен
ред и противодействие на престъпността. В нея се различават компетенциите на държавните
органи, развиват се формите на МВР, основните принципи на организация и дейност, видовете
служби и органите на управление на МВР. Полицейската дейност е специфичен вид изпълнително-
разпоредителна дейност със специфични форми и методи.
2.Специалната част разглежда полиц.мерки за въздействие, като определя методите на
убеждение и принуда, като основни в полиц. дейност, като те се прилагат самостоятелно и
съчетано.
В спец.част се разглеждат и общите въпроси, принципи и спецификата на реализация на
административно-нак. отговорност,осъществявана от полиц
Източници на полицейското право.
Актове с норм сила, закони. Общи и спец актове
-КРБ
-м/унар актове
-кодекси НПК, АПК, НК
-закони – ЗМВР, ЗСРС, ЗМСМА,ЗЗКвИнф, ЗЗащита на личните данни, Закон за
чужденците в РБ
-подз НА- правилници, наредби, инструкции – Правилник за прил на ЗМВР.
---
Източници- това са тези носители, които служат за създаването, развитието и обучението
на учебната дисциплина, тъй като дисциплината е с пряка практическа приложимост,
практиката е важна. Източниците са няколко групи:
1.Действащо законодателство- закони и подзаконови нормативни актове, някои
раздели на КРБ, ЗМВР, ЗСРС, Закон за българските документи за самоличност,
общите административни закони (АПК и ЗАНН, има проект за нов
административно наказателен кодекс), НК, НПК, ГПК, наредби, правилници и
инструкции.
2.Ръководни документи- стратегии, концепции, планове, мероприятияи т.н.
Приоритетите:
-международно сътрудничество
-организирана престъпност
-оръжия
-наркотици
-противодействие на тероризма- у нас е битов тероризъм- палежи, взривове и
т.н.
-борба с корупцията- нулева толерантност
-модернизация на българската полиция
-Шенгенска система
-единна система за престъпленията
-телефон 112
3.Отмененото законодателство
4.Юриспруденцията- съдебни решения
5.Практически опит- изследване на практиката, внедряване на наш и чуждестранен
опит, въвеждане на модела „Полиция в близост до населението”
Научни и научно- практически разработки по отделни въпроси.
2. Въпрос: Понятие за национална сигурност.
То е доктринерно/ научно понятие, като с него се означава такова състояние на
държавата и обществото, при което липсват заплахи или ако има такива могат да бъдат
преодоляни, за суверенитета на държавата, за нацията, териториалната цялост,
функционирането на държавния апарат и обществените институции, както за правата и
свободите на гражданите. Законът не определя понятието „Национална сигурност”, то се
извлича от теорията. От 1998 година има концепция за националната сигурност на РБ,
обнародвана в ДВ бр. 37/1998 г., която вече е значително остаряла, тъй като в нея се казва,
че ще действа до приемането ни в НАТО и ЕС, тя вече е изпълнила своето предназначение.
Въпреки това в нея има редица постулати, който имат трайно значение.
Националната сигурност се свързва с национланото функциониране на държавата като
суверенна държава, въпреки това се включваме в колективни системи за сигурност
(НАТО), за да функционира нормално държавата трябва да има стабилитет; финансови
ресурси (за поддържане на националната сигурност); да се защитават личните интереси на
гражданите.
Европейска сигурност- организациите за съдействие и сътрудничество към ЕС.
Регионална (Балканска) сигурност
Градска сигурност
Концепция за нац. сигурност – с-ма от общ отн-я, св със защита на нац граници, ф-мата
на държ управл, ик стабилитет и т.н. общ ред и п/вод-вие на престъпността
Външноправен и вътр аспект
Външна нац сиг – орг и сигурн от външни посегателства
Вътр аспект НС- св с охраната на важни стратег обекти, опазване на общ ред.
ТЕМА 3 обществен ред.елементи
3. Обществен ред, понятие, част от НС – с-ма от публичноправни норми, регулиращи с-
мата на обществените отношения, непосредствено свързани с опазването на общ
спокойствие и гарант на обществената безопасност. Това включва и гарантирането на
индивидуалното спокойствие и безопасност. ------
Понятието за обществен ред също е научно понятие, науката го разглежда в два смисъла-
широк и тесен смисъл на думата.
-В широк смисъл- включва всички обществени отношения, регулирани с
всички видове правила и норми.
-В тесен смисъл- полицейското понятие за обществен ред представлява
система от волеви обществени отношения, регулирани с нормите на
.публичното право, развиващи се предимно на обществени места, чието
спазване гарантира обществената сигурност и спокойствие.
Елементи на понятието „обществен ред” в тесен смисъл:
1.Система от обществени отношения, които имат взаимовръзка.
2.Волеви обществени отношения.
3.Тези отношения са регулирани с норми на публичното право, следователно извън
техния обсег остават частноправните отношения. Интерес представляват само
отношенията в процеса на общуването.
4.Трябва да се развиват предимно на обществени места
-обществени места, които по своето предназначение са за общодостъпно
ползване (улици, паркове, барове)
-обществени места, които поради събирането на повече хора на едно място се
превръщат в такива (поляна за пикник).
-Когато едно нарушение е извършено на необществено място, но добие
обществен резонанс (силна музика след 22.00 часа в къщи).
Тези норми на общуване, които трябва да се спазват са в:
-обществен интерес- гарантира интересите на държавата.
-личен интерес.
4.Национална стратегия
Национална стратегия за противодействие на престъпността.Ограничаването на престъпността е
необходимо условие за осигуряване набезопасност в обществото, в което правата и отговорностите на
личността,
семейството и общността са гарантирани от закона и неговото прилагане. В началото на 90-те години на
миналия век престъпността нарасна неколкократно, достигайки критични нива, застрашаващи
държавността в страната. С обезпокоителни темпове се увеличиха престъпленията срещу личността и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 апр 2021 в 10:04 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2021
11 апр 2021 в 20:11 студент на 28 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2018
07 апр 2021 в 21:13 студент на 22 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - Национална сигурност, випуск 2019
01 апр 2021 в 14:25 потребител
01 апр 2021 в 09:59 студентка на 35 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Археология, випуск 2017
06 мар 2021 в 22:39 студент на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Криминалистика, випуск 2021
01 мар 2021 в 21:00 потребител
18 фев 2021 в 11:28 родител на 59 години от Пловдив
11 фев 2021 в 14:04 потребител на 20 години
01 ное 2020 в 17:17 потребител
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,103
·
2
·
405
·
826

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Основни изводи за престъпността в България

10 дек 2007
·
300
·
11
·
2,098

Първо, престъпността в България е неотделима от глобалния процес на криминализация и виктимизация на съвременното общество.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
238
·
14
·
2,218
·
197
·
1

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,059
·
1
·
153

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,435
·
1
·
136
·
323
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
29
1
12.08.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
3 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Полицейско право

Материал № 853298, от 04 май 2012
Свален: 777 пъти
Прегледан: 979 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 18,437
Брой символи: 121,650

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Полицейско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала