Големина на текста:
ТЕМА 1 Предмет и система и източници на полицейското право.
4 аспекта:
-клон на действащото обективно право – ПП - с-ма от публ правни норми,
регулиращи обществ отн-я във вр с опазването на обществения ред, защита на нац. сигурност;
-специф вид държ д-ност – във вр с противодействие на престъпността…,
властнически правоотношения; приема се, че е част от административноправните науки.
/оспорване по реда на ЗАНН или по АПК/
-наука, клон от обективното право – вкл в себе си, специф вид държ дейност –
изпълнително-разпоредителна
-учебна дисциплина, занимаваща се с науката за полицейското право
Изучавана е дисц в ЮФ на СУ. От ‘44г е засекретена. Адм д/ност на нар. милиция в
Академията на МВР. След промените – и в ЮФ.
Предмет на учебната дисциплина ПП са обществените отношения в сферата на защита на
нац. сигурност, опазване на обществ. ред и противодействие на престъпността, системата от
органи и техните правомощия и формите и методите на работата им.
Включени са и основите на осъществяване на гражданския контрол върху дейността на МВР
и на полицейските органи като израз на върховенството на гражданското общество и неговите
законово формирани институции. Този демократичен институт има основно предназначение да
бъде коректив на държ. управление и да гарантира реда в страната.
Системата на ПП – обща и спец част. Общата част се занимава с органите, а специалната
част повече с правомощията на полицията.
Общата – орг и стр-ра на МВР, п-пи, осн задачи… органи – оп на общ ред и п-вод-вие на
прест
Специална част – правомощия, СРС, д-ността на специализирани звена, въпроси за контрол
в/у органите на МВР, защита на чов права и свободи
1.Общата част разглежда глобалните въпроси свързани с основните понятия за обществен
ред и противодействие на престъпността. В нея се различават компетенциите на държавните
органи, развиват се формите на МВР, основните принципи на организация и дейност, видовете
служби и органите на управление на МВР. Полицейската дейност е специфичен вид изпълнително-
разпоредителна дейност със специфични форми и методи.
2.Специалната част разглежда полиц.мерки за въздействие, като определя методите на
убеждение и принуда, като основни в полиц. дейност, като те се прилагат самостоятелно и
съчетано.
В спец.част се разглеждат и общите въпроси, принципи и спецификата на реализация на
административно-нак. отговорност,осъществявана от полиц
Източници на полицейското право.
Актове с норм сила, закони. Общи и спец актове
-КРБ
-м/унар актове
-кодекси НПК, АПК, НК
-закони – ЗМВР, ЗСРС, ЗМСМА,ЗЗКвИнф, ЗЗащита на личните данни, Закон за
чужденците в РБ
-подз НА- правилници, наредби, инструкции – Правилник за прил на ЗМВР.
---
Източници- това са тези носители, които служат за създаването, развитието и обучението
на учебната дисциплина, тъй като дисциплината е с пряка практическа приложимост,
практиката е важна. Източниците са няколко групи:
1.Действащо законодателство- закони и подзаконови нормативни актове, някои
раздели на КРБ, ЗМВР, ЗСРС, Закон за българските документи за самоличност,
общите административни закони (АПК и ЗАНН, има проект за нов
административно наказателен кодекс), НК, НПК, ГПК, наредби, правилници и
инструкции.
2.Ръководни документи- стратегии, концепции, планове, мероприятияи т.н.
Приоритетите:
-международно сътрудничество
-организирана престъпност
-оръжия
-наркотици
-противодействие на тероризма- у нас е битов тероризъм- палежи, взривове и
т.н.
-борба с корупцията- нулева толерантност
-модернизация на българската полиция
-Шенгенска система
-единна система за престъпленията
-телефон 112
3.Отмененото законодателство
4.Юриспруденцията- съдебни решения
5.Практически опит- изследване на практиката, внедряване на наш и чуждестранен
опит, въвеждане на модела „Полиция в близост до населението”
Научни и научно- практически разработки по отделни въпроси.
2. Въпрос: Понятие за национална сигурност.
То е доктринерно/ научно понятие, като с него се означава такова състояние на
държавата и обществото, при което липсват заплахи или ако има такива могат да бъдат
преодоляни, за суверенитета на държавата, за нацията, териториалната цялост,
функционирането на държавния апарат и обществените институции, както за правата и
свободите на гражданите. Законът не определя понятието „Национална сигурност”, то се
извлича от теорията. От 1998 година има концепция за националната сигурност на РБ,
обнародвана в ДВ бр. 37/1998 г., която вече е значително остаряла, тъй като в нея се казва,
че ще действа до приемането ни в НАТО и ЕС, тя вече е изпълнила своето предназначение.
Въпреки това в нея има редица постулати, който имат трайно значение.
Националната сигурност се свързва с национланото функциониране на държавата като
суверенна държава, въпреки това се включваме в колективни системи за сигурност
(НАТО), за да функционира нормално държавата трябва да има стабилитет; финансови
ресурси (за поддържане на националната сигурност); да се защитават личните интереси на
гражданите.
Европейска сигурност- организациите за съдействие и сътрудничество към ЕС.
Регионална (Балканска) сигурност
Градска сигурност
Концепция за нац. сигурност – с-ма от общ отн-я, св със защита на нац граници, ф-мата
на държ управл, ик стабилитет и т.н. общ ред и п/вод-вие на престъпността
Външноправен и вътр аспект
Външна нац сиг – орг и сигурн от външни посегателства
Вътр аспект НС- св с охраната на важни стратег обекти, опазване на общ ред.
ТЕМА 3 обществен ред.елементи
3. Обществен ред, понятие, част от НС – с-ма от публичноправни норми, регулиращи с-
мата на обществените отношения, непосредствено свързани с опазването на общ
спокойствие и гарант на обществената безопасност. Това включва и гарантирането на
индивидуалното спокойствие и безопасност. ------
Понятието за обществен ред също е научно понятие, науката го разглежда в два смисъла-
широк и тесен смисъл на думата.
-В широк смисъл- включва всички обществени отношения, регулирани с
всички видове правила и норми.
-В тесен смисъл- полицейското понятие за обществен ред представлява
система от волеви обществени отношения, регулирани с нормите на
.публичното право, развиващи се предимно на обществени места, чието
спазване гарантира обществената сигурност и спокойствие.
Елементи на понятието „обществен ред” в тесен смисъл:
1.Система от обществени отношения, които имат взаимовръзка.
2.Волеви обществени отношения.
3.Тези отношения са регулирани с норми на публичното право, следователно извън
техния обсег остават частноправните отношения. Интерес представляват само
отношенията в процеса на общуването.
4.Трябва да се развиват предимно на обществени места
-обществени места, които по своето предназначение са за общодостъпно
ползване (улици, паркове, барове)
-обществени места, които поради събирането на повече хора на едно място се
превръщат в такива (поляна за пикник).
-Когато едно нарушение е извършено на необществено място, но добие
обществен резонанс (силна музика след 22.00 часа в къщи).
Тези норми на общуване, които трябва да се спазват са в:
-обществен интерес- гарантира интересите на държавата.
-личен интерес.
4.Национална стратегия
Национална стратегия за противодействие на престъпността.Ограничаването на престъпността е
необходимо условие за осигуряване набезопасност в обществото, в което правата и отговорностите на
личността,
семейството и общността са гарантирани от закона и неговото прилагане. В началото на 90-те години на
миналия век престъпността нарасна неколкократно, достигайки критични нива, застрашаващи
държавността в страната. С обезпокоителни темпове се увеличиха престъпленията срещу личността и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Полицейско право

Лекции по полицейско право за студенти 2ри курс.,ВСУ.,специалност ППООР-Криминалистика Всички въпроси...Обща и специална част...
Изпратен от:
Polina NoRules
на 2012-05-04
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
777 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,103
·
2
·
405
·
826

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Основни изводи за престъпността в България

10 дек 2007
·
300
·
11
·
2,098

Първо, престъпността в България е неотделима от глобалния процес на криминализация и виктимизация на съвременното общество.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
238
·
14
·
2,218
·
197
·
1

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,059
·
1
·
153

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,435
·
1
·
136
·
323
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
1
2 мин
24.07.2019
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
1
7 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по право

Полицейско право

Материал № 853298, от 04 май 2012
Свален: 777 пъти
Прегледан: 979 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 18,437
Брой символи: 121,650

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Полицейско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала