Големина на текста:
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
Историческо развитие: появява се на
средновековните пазари и тържища,
векове след гражданското право. Развива
се след морската търговия. Появяват се
командитно дружество, комисионен
договор. То е било съсловно, статутно
право на търговските слоеве. В
последствие става гражданско. Във
Франция през 1807г. Става държавно.
Предмет: право на пазарната
икономика. Предмет са всички
икономически отношения, независимо от
отрасъла, подотрасъла или сферата на
дейност. По-точно е да се нарича
стопанско право, но е останало от
миналото търговско, въпреки че не
регулира само търговията.
Метод: използват се и двата
метода на равнопоставеност (всички
видове сделки) и на властничество
(лицензиони и разрешителни режими,
несъстоятелност).
Принципи:
свободна стопанска инициатива
държавно регулиране на икономиката
Система:
І. Търговско предприятие
ІІ. Търговско представителство
ІІІ. Търговско дружествено
право – обща и специална част
ІV. Търговско облигационно
право – обща и специална час
V.Право на конкуренцията
VІ. Търговска несъстоятелност
Източници на правото:
прилагат се по принципа на приоритета.
Всеки изключва следващия.
1.Специално търговско
законодателство КЗ, ЗКП,
ЗППЦК, ЗСБТ, КСО
2.Общо търговско
законодателство – ТЗ, ЗТР,
ЗЗК, ЗК
3.Гражданско законодателство
ЗЗД, ЗС, СК, ЗН
4.Търговско правни обичаи –
правила инкотермс
5.Фактически обичаи/обичаи на
място/обичаи в практиката
Две системи континентална и англо-
американска. Континенталната има две
направления: френско и германско.
Англо-американската има също две
направления: английско и американско.
България следва германското
законодателство, а в гражданското право
следваме френското законодателство.
2. ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО. ВИДОВЕ
ТЪРГОВЦИ
1.Стопански
субекти/пазарни субекти
2.Физически или
юридически лица
3.Търговско качество
признати за търговци;
предпоставки за
реализиране на първите
две качества; следствие от
симбиозата на първите
две и е резултат от тях.
Видове търговци: с оглед предобиване
търговско качество (как стават
търговци)
1). според характера на
извършваната дейност/сделки
(какво вършат) -
физически или
юридически лица.
Физически лица
придобиват търговско
качество, когато от свое
има за своя сметка и по
задание извършват някои
от следките/дейностите по
чл.1 ал.1 от Търговския
закон. Не е необходимо
физическите лица да се
регистрират като
еднолични търговци, за да
бъдат търговци. Най-
трудно се определя „по
задание“. Определени
категории са освободени от
търговско качество,
въпреки че отговарят на
условията. Това са:
1.индивидуал
ни
селскостопа
нски
производите
ли
2.занаятчии
3.свободни
професии
4.оказващи
услуги с
личен труд
5.дребни
хотелиери
Овободените лица могат да
придобият търговско качество от
трети вид. Освобождаването им е
относително, а не абсолютно.
Юридическите лица могат да
придобиват търговско качество при
същите условия, както при
физическите лица.
?Държавни предприятия, за
които се прилага специален
закон
?юридически лица с нестопанска
цел – фондации и сдружения
?държавни учреждения
?община – общински
предприятия
Държавата също би могла да бъде
търговец при кризисни ситуации.
2). според организационната им
форма (регистрация) ЕТ
( физическо лице с
регистрация); търговски
дружества (СД, КД, (Е)ООД,
(Е)АД, КДА – юридически лица
са); кооперации (юридически
лица; без жилищнно-строителни
кооперациии). По принцип е без
значение извършването или
неизвършването на дейност и от
какъв характер.
3). според обема и устройството
на извършваната дейност
?физически и
юридически
лица, които
извършват
дейност, която не
е посочена в чл.1
ал.1 от Търговския
закон стават
търговци ако са
образували
предприятие, чиято
дейност по обем и
устройство изисква
да се води по
търговски начин
?физически лица,
които са освободени
от търговско
качество, стават
търговци ако са
образували такова
предприятие.
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ
От 01.01.2008г. се регистрират
със закон за търговския регистър.
Стопанските субекти не се регистрират в
окръжните съдилища по седалищата им,
а в национален електронен регистър.
Премина се от съдебна към
административна регистрация.
Регистрацията се извършва от
длъжностно лице по вписванията, което
е държавен служител, а не съдия, както
бе до сега. Сега търговците могат да се
регистрират, в което искат бюро по
вписванията. Проверката за други
търговци със същите имена се прави в
национален мащаб. На административна
регистрация подлежат ЕТ, ТД,
кооперации и клонове на чужденстранни
лица. Сдруженията и фондациите се
регистрират в съда. Заварените се
пререгистрират н три годишен срок,
които не го направят ще бъдат служебно
прекратени с ликвидация. Причина за
промяната е да се създаде бързина, по-
голяма оперативност при регистрация и
пререгистрация. Съдебния контрол се
запазва върху регистрацията. Може да се
иска отмяна по седалище. Недостатък е
занижаване на контрола за
законосъобразност.
Цели:
?да се даде публичност на
търговското качество –
търговския регистър е
публичен, но вече не се
обнародват в Държавен
вестник
?контрол за законосъобразност
?да се вземат данни за
статистическата отчетност
?да се извършат всички други
регистрации – тя е първична и
е основа за останалите
регистрации
На регистриране подлежат само
обстоятелства изрично посочени в
закона. Вписването на други
обстоятелства е нищожно (няма
действие). Обстоятелствата подлежащи
на вписване не съвпадат изцяло за
различните видове търговци. Вписват се:
1.търговско наименование
2.седалище
3.адрес на управление
(конкретизира
седалището)
4.предмет на дейност
5.представителство (не се
изисква само при ЕТ)
6.при някои се вписват
съдружниците (СД, ООД,
КД)
7.капитал при капиталовите
дружества (АД, ООД,
КДА)
8.структура на капитала
(АД)
При промяна на вписаните обстоятелства
трябва да се извърши пререгистрация. От
вписването в търговския регистър
следват две презумции (предположения):
общоизвестност – необорима –
всичко записано в търговсия
регистър се счита за известно
от другите субекти, независимо
от фактическото му ознаване
достоверност оборима всичко
вписано се счита, че
съществува, дори ако
напрактика несъществува.
Незаписаното в регистъра се
счита за несъщестуващо, дори
ако напракитка съществува.
4. ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Значението на предприятието в
търговското право е специфично и се
различава от неговото икономическо
положение и от значението му в другите
правни отрасли.
Предприятие – стопанска
единица с териториална, производствена
обособеност. Не е субект, а обект на
правото. Субект е собственика,
наемателя и така на татък (търговеца).
Като обект предприятието е съвкупност
от права, задължения и фактически
отношения. Като обект то може да е
предмет на различни сделки.
Права и задължения:
1.вещни права
2.облигационни права и задължения
3.публични задължения
4.права и задължения по трудови
договори
5.права върху обекти на
интелектуална собственост
6.търговска фирма – наименованието,
под което субекта извършва своята
дейност. От гледна точка на
търговеца е задължение, а от гледна
точка на предприятието е право
Сделки с предприятието = продажби,
замяна, наем, лизинг, аренда
Продажбата може да стане чрез писмен
договор с нотариална заверка на
подписите на продавача и купувача. Не
се изисква отделен нотариален акт.
?Вписване в търговския регистър
едновременно и с
електронното дело на
продавача и купувача.
?Има два вида отговорност на
продавача и на купувача.
?За паричните задължения
продавачът и купувачът
отговарят солидарно. За
непаричните задължения –
несолидарна отговорност
на страните, а степенувана.
Първо отговаря продавача,
а след това купувачът.
?Когато се продава
предприятие, което е
богато/бедно в
придобитото предприятие
трябва да се управлява
отделно в 6 месечен срок
от вписването. В този срок
необезпечените кредитори
могат да искат изпълнение
с актове от съответното
предприятие.
Правни построения на клоновете:
при извършване на дадена
реализирана стопанска дейност
търговецът, дадено дружество,
кооперация има три варианта:
?да не признае никакви
стопански и правни
самостоятелности
?да се признае
икономическа и правна
самостоятелност при
извършване на тази
стопанска дейност
за клоновете има
европейска директива
търговец
производство
технология
магазин
?да се открие клон
междинен вариант
смесен компромисен
вариант, клонът не е
юридическо лице, но има
относителна териториална
икономическа,
имуществена, счетодовна,
управленска и правна
самостоятелност.
Клон се открива с вписването в
търговския регистър. Регистрацията
е вторична, производна, а не
самостоятелна. Клонът има отделна
регистрация. Клонът може да се
открие само в друго населено място
различно от седалището на
търговеца. Изключение за клонове на
банки, застрахователни дружества.
По търговския закон за всички
останали важи клонът да е в друго
населено място.
?клонът има свое седалище
?клонът има свой предмет
на дейност
?клонът има свой
управител, определя се
какво може да прави и
какво не
?клонът трябва да води отделно
счетоводство без съставяне на
баланс. Клонове на
чужденстранни лица са
длъжни да съставят и баланс.
Клонът може да бъде
прехвърлян от предприятието.
Тази самостоятелност е
относителна. Клонът няма своя
фирма. Задължително трябва
да използва фирмата на
търговеца с добавката клон.
?при прекратяване на търговеца
с ликвидация или при
обявяване в несъстоятелност
клоновете също се прекратяват
?кредиторите по преки
отношения с клонът могат да
предявяват претенции само
срещу търговеца
?клонът може да бъде отделен
работодател
?клоновете се различават от
дъщерните дружества
5.Правно положение на клоновете
При извършване на
децентрализирана стопанска
дейност търговецът има три
варианта:
1. Да не признае никаква правна и
икономическа самостоятелност
2. Да признае пълно юридическа
самостоятелност
3. Да се открие клон
Клонът има хибриден вариант. Той
има относително териториална,
имуществена, икономическа, правна
и управленска обособеност. Клон се
открива с впиването в търговския
регистър. Регистрацията е вторична.
Клона ще се впише по делото на
търговеца. Клон може да се открие
само в друго населено място
различно от това където е
седалището на търговеца. Има
изключения – банки и
застрахователни дружества.
Самостоятелност на клона:
- да има свое седалище
- да има свой предмет на дейност
- има свой управител
- води отделно счетоводство без
съставяне на баланс
Несамостоятелно на клона:
- клонът няма своя фирма. Използва
фирмата на търговеца с добавка
клон
- при прекратяване на търговеца с
ликвидация и обявяването му на
несъстоятелност клоновете също се
прекратяват
- кредиторите по преки отношения с
клон могат да предявят претенциите
си само срещу търговеца.
Клонът може да се прехвърли
отделно от предприятието. Клонът
може да бъде отделен работодател.
6.ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ПРОКУРИСТ
Основава се на
представителството в гражданското
право.
Особености на прокуриста (търговския
представител): прокура е създадена в
Германия. Прокурата е вид
представителство. Включва вътрешно
(представително) и външно
(реализационно) отношение.
Вътрешното е отношението
представляван (търговец)-представител
(прокурист). Външното е отношението
прокурист-трети лица. Прокуристът се
опълномощава с нотариално заверено
подпис на пълномощното. Вписва се в
търговския регистър и по делото на
търговеца. Прокуристът е нещо средно
между задължителен и доброволен
представител. Доброволен е защото
търговецът сам го избира. Задължителен
е защото представителната му власт се
определя в значителна степен от закона,
а не по волята на търговеца.
Прокуристът не може:
?да се разпорежда с
недвижимите имоти на
търговеца без да е
опълномощен специално за
това
?може да е ограничена
представителната му власт до
рамките на един клон на
предприятието
?да опълномощава други лица
за прокуристи
?при двама или повече
прокуриста действат заедно
?при ТД и кооперации за някои
дейности се изисква строго
лична преценка на търговеца
Всички други ограничения на
представителната власт нямат действие
спрямо третите лица.
Предимства:
?има възможност да се
мултиплицира търговеца
?сигурност в търовския оборот
и е в интерес на третите лица.
7. ОБИКНОВЕН ПЪЛНОМОЩНИК
И ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК
Търговско опълномощаване:
?вътрешно/представително
(представител – представляван)
– представлявания трябва да е
търговец от всеки вид.
Търговски пълномощник може
да е и физическо и юридическо
лице. Вътрешните отношения
се уреждат с граждански или
трудов договор
?външни/реализационни
(представител – трети лица) –
основават се на базата на
опълномощаване (писмено с
нотариално заверен подпис).
Пълномощникът не се вписва в
търговския регистър.
Пълномощникът е само
доброволен представител.
Видове:
?генерално (общо)
опълномощаване най-
широка представителна
власт и се доближава до
прокуриста. Може да
извършва всички действия
свързани с обикновената
дейност на търговеца
(фактически извършваната
дейност). Специално
опълномощаване не само
за разпореждане с
недвижими вещи на
търговеца, но и за даване и
получаване на заеми,
поемане на менителни
задължения и други
?специален пълномощник –
пълномощникът може да
извършва само определени
дейности
?единично/конкретно
опълномощаване с
ограничена представителна
власт само за еднократно
действие
?опълномощаване
съобразно регистрирания
предмет на дейност на
търговеца
Търговски помощник – участва само
във вътрешните отношения с
търговеца. Уреждат се с трудов или
граждански договор. Помощникът не
е представител, не може да сключва
сделки. Може само да участва във
фактическото им изпълнение.
Помощникът се счита за
опълномощен да извършва сделки в
общодостъпно място за търговия.
8. Самостоятелен търговски
представител
Има сравнително най-голяма
самостоятелност във вътрешните
отношения с търговеца. Агента е
търговец. Агентския договор не може
да се сключи като трудов, а е най-
близък до договора за поръчка.
Трябва да е писмен. Най-важното е
че посочва района и предмета на
дейност. Агента най-често продава
стоки. Агента има най-голяма
независимост в сравнение с всички
останали. Има продължителен
характер на отношенията. Агента
може да действа в 3 качества:
1.като пряк представител (от
чуждо име за чужда
сметка)
2.като косвен представител
(от свое име за чужда
сметка)
3.като посредник (само
свързва две лица)
Агенти с изключителни права.
Търговеца се задължава да не ползва
други агенти. Агента може да
сключва сделки персонално с
определени хора или географски
места. Ако се наруши правото на
есклузивитет агента има право да
получи възнаграждението въпреки че
не е участвал в сделката.
Агента del credere. Използва се
когато пазара е непознат и/или рисков.
Гаранция за плащане.
Агента има право на възнаграждение
(комисионна), което е процент от цената
на сделката. Агента има право да
обезщетение за обичайните разходи по
сключване и изпълнение на една сделка.
Право на компенсация. Възниква след
прекратяване на договора. Правото на
компенсация за агента е с оглед облагите
на търговеца след прекратяване на
отношенията с агента.
Агента се задължава да не сключва
сделки до 2 год. след прекратяване на
договора за същите вид стоки и район.
9. Търговски посредник
І.ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Чл. 49. (1) Посредник е търговецът,
който по занятие посредничи за
сключване на сделки.Посредничеств ото
е дейност по свързване на две лица
(обикновено търгов-ци) с цел сключване
между тях на търговска
сделка.Търговският посредник не участ-
ва в сключването на сделките,но трябва
да действа в интерес и на двете
страни.Посредническата дейност се
осъществява самостоятелно,но няма
продължите-лен х-р по отношение на
определен търговец.Търговският
посредник действа ad hoc (според
случая) на основание получени поръчки
от различни лица.Тази квалификация не
се променя и когато постедникът
сътрудничи на едно лице и получава
многоброй-ни заявки от него,тъй като
това става на основание самостоятелни
повтарящи се дого-вори.
ІІ.ОТГРАНИЧЕНИЯ
Търг.посредник се различава от
посредника при морския превоз,който
може не само да посредничи,но и да
действа от името на своя доверител.
Търг.посредник се различава и от
инвестиционният посредник,който мже
да бъде само АД,банка или ООД,което
отговаря на капиталовите изисквания за
АД. Ин-вестиционният посредник трябва
да е лицензиран и има ограничена
правоспособност. Не са
търг.посредници и борсовите
посредници на фондовите и брокерите
на стоковите борси.Борсов посредник
може да бъде само ФЛ,което по трудов
или граждански договор с чрен на
борсата извършва непосредствено сделки
с ценни книжа на фондовата борса,те.е
борсовият посредник не е самостоятелен
търговец. Брокерът също е ФЛ,което по
трудов или граждански договор с член на
борсата сключва борсови сделки на
стоковата борса.Той може да сключи
само един договор с един член на даден
борсов кръг. Не са търг.посредници
и лицата,които извършват
посредническа дейност при
информиране и наемане на
работа.Такава дейност могат да
извършват както търговци,така и ЮЛ с
нестопанска цел.Целта на
посредническата дейност е сключ-ването
на трудови договори.Тя може да се
извършва възмездно или безвъзмездно.
ІІІ.ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговско право - пищов

Пищов по търговско право за Икономическия университет във Варна...
Изпратен от:
disrespectful
на 2012-04-30
Добавен в:
Пищови
по Право
Статистика:
597 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
562
·
2
·
363
·
91

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

Tест по търговско право

15 мар 2008
·
1,287
·
3
·
486

Примерен тест и казус по търговско право. И тестът, и казусът са от затворен тип с по четири възможни отговора.
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
746

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Търговски дружества - определение, образуване, видове

10 май 2007
·
1,330
·
3
·
428
·
202

Търговското дружество е основен стопански субект, като това е неговото икономическо качество. На второ място то е юридическо лице, което определя неговото правно качество...
 

Търговско качество, едноличен търговец

17 ное 2006
·
861
·
7
·
1,068
·
206

Понятието "търговец" има основно значение за търговското право. Това значение е специфично и не съвпада с икономическото значение на понятието и това, което му се отдава в говоримия език.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Много лесен)
40
2
1
8 мин
24.07.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
4 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско право - пищов

Материал № 850932, от 30 апр 2012
Свален: 597 пъти
Прегледан: 834 пъти
Предмет: Право
Тип: Пищов
Брой страници: 18
Брой думи: 16,145
Брой символи: 96,751

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско право - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения