Големина на текста:
Европейски съвет
Европейският съвет не е предвиден нито като институция, нито като орган в
учредителните договори на Общностите. Официалното решение за неговото
създаване е взето на 10.12.1974г. в Париж на среща на държавните и
правителствените ръководители на членуващите към този момент в ЕО държави.
След като констатират, че учредителните договори не предвиждат провеждането на
регулярни срещи на най-високо равнище, а такава потребност безспорно
съществува, държавните и правителствените глави на страните членки инициират
провеждането няколко пъти годишно на такива срещи в рамките на Европейския
съвет. Първото му заседание се свиква в Дъблин през март 1975 г. Съществуването
му се формализира с ЕЕА, който определя състава му и графика на заседанията му.
ДЕС от Маастрихт легализира ролята му като орган на ЕС и дефинира най-общо
функцията му.
Състав
Съставът на Европейският съвет се формира от държавните глави или
правителствените ръководители на ДЧ на ЕС, както и от Председателя на
Европейската комисия, подпомагани от министрите на външните работи и от един
член на ЕК. Повечето ДЧ на ЕС са представени в Европейския съвет чрез своите
правителствени ръководители, а именно министър-председателите на съответната
страна. Някои държави, обаче, които се характеризират с президентска република
като Франция например, са представени от своите президенти.
Първоначално Европейският съвет заседава три пъти годишно, след ЕЕА – два
пъти годишно, като могат да се провеждат и извънредни заседания. При
необходимост, произтичаща от спецификата на дневния ред, членовете на
Европейския съвет могат да бъдат подпомагани от 1 министър и 1 комисар.
Работата на Европейския съвет се подпомага от Генералния секретар на Съвета,
генералния секретар на ЕК и служители от генералния секретариат на Съвета.
Заседанията на Европейския съвет се подготвят от Cъвета “Общи въпроси и
външни отношения”, който изготвя предварителен дневен ред (най-малко 4
седмици преди провеждането на заседанието) и одобрява дневния ред,
непосредствено преди провеждането му.
Правомощия
Европейският съвет е форумът, в който чрез прякото си участие ръководителите на
държавите членки носят пряка отговорност и принос за стабилността,
жизнеспособността и насоката на развитие на ЕС. Това е институцията, която дава
импулсите, необходими за по-нататъшното развитие на Съюза и определя общите
политически насоки на това развитие. Неговите стимули, общи насоки и
приоритети са най-висш израз на политическа власт, но те нямат характера на
правнообвързващи актове, присъщ на актовете на другите институции на ЕС.
Затова последните, и най-вече Съветът обличат в юридическа форма решенията на
Европейския Съвет. Както по естеството си, така и по начина на функциониране,
това е междуправителствен орган, който в течение на годините засилва влиянието
си и по този начин увеличава тежестта на междуправителствения подход в
институционалния баланс на ЕС. В него не се гласува, а се постига общо съгласие,
освен ако учредителният договор не предвижда друго. Европейският съвет е най-
висшестоящият орган в ЕС. Резултатите от неговите заседания се публикуват под
формата на заключения, съдържащи декларации, решения и пр. Заключенията на
ЕС се политическо ръководство за останалите институции. Всички ключови
въпроси на ЕС, като промените в структурата на Съюза, изграждането на
икономическия и паричен съюз, развитието на общата политика по външни
отношения и сигурност, изграждането на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие и пр. са обект на разискване и постигане на съгласие в Европейския
съвет. Той назначава всички ръководни фигури в Съюза. (своя председател,
председателя на ЕК, Върховния представител и УС на ЕЦБ)
Въпросите, по които се произнася Европейския Съвет, могат да бъдат обособени в
няколко големи групи
- Обща политика по външни отношения и сигурност: приема общите
принципи и насоки на общата външна политика и сигурност на ЕС, както и
общите стратегии на ЕС в области, в които държавите членки имат важни
общи интереси
- Общностни материи: дава инструкции към Съвета и Комисията за нови
инициативи, заключения по главните насоки на икономическите политики
на държавите членки и на Общността, взема решение дали мнозинството от
държавите членки отговарят на изискванията за приемане на единна
парична единица, взема решение за целесъобразността Общността да
пристъпи към третия етап на икономическия и паричен съюз
- Бюджетни въпроси: произнася се по финансовите перспективи,
многогодишното бюджетно планиране
- Изменение на учредителните договори: резултатите от МПК за ревизия на
договорите се предоставят на Европейския Съвет, който проучва и приема
проектите за изменения, които се оформят като част от заключенията му
На практика Европейския Съвет е конструкцията, изиграла в последните
десетилетия най-решаваща роля за развитието на европейския интеграционен
процес в различните му измерения, оказала най-трайно въздействие върху
интеграционната политика, поради което с основание се определя от някои автори
като конституционен архитект на ЕС.
Председател
До нововъведенията от Лисабонския договор, Европейският съвет се
председателства на ротационен принцип от държавния или правителствения
ръководител на държавата членка, председателстваща Съюза. Председателят играе
основна роля за съгласуване и изглаждане на различните спорни позиции, за
предлагане на работещи варианти по спорните въпроси.
В ДЕС се определят и основните функции на Председателя на Европейския
съвет, който:
-председателства и ръководи работата на Европейския съвет;
- съвместно с председателя на Комисията и въз основа на работата на Съвета по
общи въпроси осигурява подготовката и приемствеността на работата на
Европейския съвет;
- се стреми да улеснява сближаването и консенсуса в Европейския съвет;
- представя пред ЕП доклад след всяко заседание на Европейския съвет.
Нововъведения от Лисабон
Европейският съвет придобива качеството на институция – наред с другите. Това
формално признаване на Европейския съвет като отделна автономна институция
със свои собствени правомощия няма само символично значение, то откроява
неговата роля и основна компетентност да определя стратегическите интереси и
направления на дейността на Съюза. Договорът от Лисабон засилва прерогативите
на най-висшия политически форум, като му предоставя упражняването не само на
нови, но и на редица функции, спадащи досега в компетентността на Съвета,
действащ в конфигурация държавни или правителствени ръководители,
превръщайки го в своеобразно лице на политическа Европа.
Институцията запазва състава си, като се предвижда, че Върховният представител
участва в работата й. За разлика от сегашния договор, според който членовете на
Европейския съвет се подпомагат от министрите на външните работи, в Договора
от Лисабон този автоматизъм отпада, като членовете се подпомагат от министър по
техен избор.
Договорът за реформа предоставя компетентност на Европейския съвет да взема
решения, свързани с функционирането на други институции на ЕС, например
определяне състава на ЕП, броя на комисарите. Предоставена му е и косвена роля в
законодателния процес, чрез т.нар. преходна клауза: Европейският съвет може, с
единодушие и със съгласието на ЕП, и в случай че националните парламенти не
възразяват, да оправомощи Съвета да взема решения с квалифицирано мнозинство
и да използва обикновената законодателна процедура в сфери, които изискват
единодушие.
Постоянен председател
Съществено нововъведение със значими практически последици е въвеждането на
фигурата на постоянен председател на Европейския съвет, избиран от Европейския
съвет с квалифицирано мнозинство за 2 1/2 годишен и еднократно подновяем
мандат. Цялостният възможен мандат на председателя съвпада с този на
Парламента и Комисията. Председателят не може да упражнява какъвто и да е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 мар 2020 в 14:40 студент на 22 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2023
20 мар 2020 в 12:00 ученик на 24 години от Видин - ПМГ "Екзарх Антим I", випуск 2018
19 мар 2020 в 19:38 ученик на 22 години от Белица - СООУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2017
08 дек 2019 в 10:24 потребител на 28 години
 
Подобни материали
 

Моята визия за обединена Европа

28 апр 2008
·
135
·
3
·
627
·
93

Стремежът за превръщането на Европа от географско в културно и политическо понятие е бил винаги характерен за европейските философи и хуманисти...
 

Европейският съюз. Следвоенна Европа, организации, общности за въглища, стомана, атомна енергия и много други

18 май 2006
·
770
·
13
·
1,944
·
135
·
1
·
1

Идеята за обединена Европа се свързва с теориите и концепциите, възникнали в края на 19 и през целия 20 век. По време на Първата световна война се появяват неясни проекти за бъдещ съюз, но те остават без практически последици.
 

Разширяване на Европейския съюз

23 окт 2006
·
1,082
·
3
·
573
·
62
·
2
·
2

Информация за разщиряването на Европейския съюз, материалът може да има връзка и с други категории освен МИО
 

Възникване на Европейския съюз

23 окт 2006
·
2,194
·
3
·
730
·
1

Идеята за Обединена Европа възниква през19в. И се свързва с преодоляването на националистичните настроения и икономическите противоречия между отделните държави...
 

От Европейска общност към Европейски съюз. Договорът от Маастрихт.

23 яну 2012
·
177
·
7
·
1,481
·
228

Идеята за създаването на Европейски съюз в Западна Европа в условията след Втората световна война минава през неуспешните опити за образуването на Европейска отбранителна общност (февруари 1951г.)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по Основи на Европейския съюз
изходен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по Основи на Европейския съюз за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
85
1
1 мин
18.06.2013
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
междинен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, 2-ри курс по дисциплината.
(Лесен)
20
95
1
1 мин
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Европейски съвет на ЕС

Материал № 850607, от 29 апр 2012
Свален: 110 пъти
Прегледан: 126 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,114
Брой символи: 7,289

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европейски съвет на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения