Големина на текста:
1.   Конституция.   
Конституционализъм.
Понятието К идва от лат
термин „constituere”, 
което означава 
устройвамОт там 
понятието “constitutio” – 
устройствоПо­късно се 
свърза с устройството на 
държавата.
Във Великобритания се 
появява 1­я акт с конст
значение – „Велика харта 
на свободите” 1215гТя 
има за оснзначение 
ограничаването на 
абсолютното всевластие 
на монарха.
Първите К се приемат в 
бившите англколонии.
Във Франция през 1791г
е приета първата европ
К.
Понятието К включва:
­ устройство на д­вата;
­ характеристика на 
държавната влас
свързана с принципа за 
народния суверенитет;
­ принципи на 
организация и действие 
на политическата с­ма;
­ демократични механизми 
на формиране и 
реализация на „общата 
воля”;
­ права и свободи на 
личността;
Извод: К е преди всичко 
юридически документК и 
конституционализмът са 
неделима част от 
съвременната 
демократична 
политическа с­маК е 
правно­политически акт 
на демократичното 
устройство и начин на 
функциониране на д­вата 
в обществото и е 
съществен фактор за 
стабилносттаК е 
законодателен актК е 
върховен законТази хар
е записана в КБ чл.5 ал.1 
К е върховен закон и 
другите закони не могат 
да и противоречат”.
К е продукт на 
учредителната власт”. К 
е съвкупност от принципи 
на общественото и държ
устр­вона иком., полити 
социалната с­ма.
Понятието 
конституционализъм”  е 
свързано с Кно не е 
еднозначноКонсте 
модел за управление с 
провъзгласените 
демократични принципи
Констсъщо така е и 
вярност на държ
управление към духа на 
К.
2. Конституционно 
развитие на Б­я.
Началото на бълг
констразвитие се 
слага с приемането на 
Първата българска 
конституция – 
Търновската 
конституция 16 април 
1879г”. Тази К се 
отличава със следните 
хар.:
­ има антифеодален х­
р;
­ силно повлията е от 
либералния дух на 
Великата френска 
революция;
­ създава конст
предпоставки за 
развитието на 
обществени отношения;
­ носи компромиса м/у 
либерализъм и 
консерватизъмчрез 
ф­мата на държавно 
управление;
Като цяло ТК е голямо 
постижение за Б­я
Чрез нея страната ни 
се вписва в европ
конституционализъм.
(социалистическите К 
­2 и 3) Втората 
конституция е – „К от 
1947г”.
Третата К на Б­я е 
приета чрез 
референдум на 16 май 
1971г.
Четвъртата бългК – 
К от 1991г”. Тя се 
отличава и с 
определени х­кикоито 
слагат начало в 
развитиета на бълг
конституционализъм.
3. Конституционно 
право­ предмет
източници и с­ма.
С развитието на 
конституцвъзниква и 
науката КПТя се 
формира за учението 
на К.
С разширяване 
конституционната 
материя се разширява 
и предметът на 
изследванеОбщото 
ядро е публичната 
власт.
Предметът на КП – 
това са основите
организацията и 
принципте на 
публичната властВ 
предмета се включват:
­ принципи на 
политическата и 
икономическата с­ма;
­ организацията на 
гражданско общество;
­ учението за К и др.
Принципите на 
политическата с­ма са 
универсални за всички 
КТе обхващаткакто 
с­вататака и 
недържавната част на 
политическата с­ма.
Правно положение на 
личността – 
гражданство и с­ма от 
правасвободи и 
задължения.
Д­вата заема важно 
място в предмета на 
КППолитическата 
власт е нимислима без 
д­ватаОт същността и 
организацията на д­
вата завици цялата 
конституцст­ра
КП изучава д­вата.
Оснпринципи – 
народен суверенитет
законностразделение 
на властите.
Източниците на КП 
могат да бъдат 
неизчерпаемизаради 
непрекъснатото 
развитие на 
законодателната 
уредбаПример за 
източници могат да 
бъдат онези 
международни 
договори и актовев 
които Б­я е страна и 
третират 
конст.правната 
материя.
4. Конституционни 
принципи на 
политическата с­ма на 
Р Б­я.
Като оснзакон всяка К 
решава проблемите на 
държавното и 
обществено 
устройство.
В главата „Основни 
начала” от К се 
извеждат основни 
принципи на 
политическата и 
икономическата с­ма.
Принципи на 
политическата с­ма в 
нашата К:
1. Принцип на 
демокрацията.
­ „цялата държавна 
власт произтича от 
народа..” оповестено в 
чл.1 ал.2 от К;
­ избирателно право с 
тайно гласуване;
­ откритост на 
заседанияна на НС
освен по изключения;
­ възможност за 
провеждане на 
национални 
референдуми;
2. Принцип на 
народния суверенитет.
Понятието „народен 
суверенитет” е 
публикувано в КБ чл.1 
ал.2 и 3.
За провеждането на 
принципа се изискват 
определени решения 
като постигането на 
обща воля” и др.
3. Принцип на 
политическия 
плурализъм или т.нар
многопартийност.
Този принцип е 
записан в КБ в чл.11 
ал.1. 
Принципът на 
многопартийността 
съдържа следните 
хар­ки:
­ предполага много 
партйна полс­ма.;
­ включва политическа 
опозиция и др.
4. Принцип на 
разделение на 
властите.
Тази идея се свързва с 
името на Шарл Луи 
Монтескьо с труда му 
от 1748г. – „За духа на 
народите”. Според 
него К трябва да 
гарантира 
спокойствието и д­вата 
не трябва да се 
намесва във всичко
Също така обособява 3 
власти – 
законодателна
изпълнителна и 
съдебна.
Съществен елент от 
принципа за 
разделението на 
властите е тяхното 
взаимно възпиране.
5. Принцип на 
законността  и 
конституционосъобраз
ността.
Законността е понятие
свързано със 
спазването на всички 
правила за поведение 
от всички.
6. 
Евроинтеграционният 
процес извежда нов 
принцип изведен в КБ
който гласи „Р Б­я 
участва в 
изграждането и 
развитието на ЕС”.
5.Констпринципи на 
икономическата с­ма.
Тук си открояват 3 
водещи принципа:
1. Принцип на 
многообразието на 
формите на 
собственосткоято 
бива частна и 
публична;
2. Принцип на 
стопанската 
инициатива.
В КБ чл.19 ал.1 се 
казва „Икономиката на 
Р Б­я се основава на 
свободната стопанска 
инициатива”.
За действието на този 
принцип са необходими 
предпоставки:
­ политика;
­ законодателна 
основа;
­ институционален 
механизъм;
3. Принцип на защита 
на труда.
6. Контролът за 
конституционностКС 
на Р Б­я.
Органите за конст
контрол не са част от 
с­мата на съдебната 
властТе имат пряка 
връзка със 
законодателната власт 
и постоянно влизат в 
съприкосновение с 
изпълнителната власт.
Въпроса за КС е 
оповестен в цялата 8 
глава от К.
КС се състои от 12 
съдии, 1/3 от които се 
избират от НСдруга 
1/3 се избират от 
президента и 
останалата 1/3 се 
избира от събрание на 
съдиите на ВКС и ВАС.
Мандатът на съдиите 
от КС е 9 години.
Членовете на КС се 
ползват с имунитет на 
народни 
представители.
Мандадът на съдия от 
КС се прекратява при:
­ изтичане на 
определения срок от 3 
години;
­ подаване на оставка 
пред КС;
­ влизане в сила 
присъда „лишаване от 
свобода”;
­ фактическа 
невъзможност да 
изпълнява 
задълженията си 
повече от 1 година;
­ смърт;
КС действа по 
инициатива на най­
малко 1/5 от народните 
представителиМС
ВКСВАС и главен 
прокурор.
Решенията на КС се 
обнародват в ДВ в 
срок от 15 дневен срок 
от приемането има 
решението влиза в 
сила 3 дни след 
обнародването му.
Организацията и 
редът на дейността на 
КС се определят със 
закон.
7. Правен статут на 
гражданинаСвобода 
и равенство като 
основа на с­мата от 
правасвободи и 
задължения.
Буржоазните 
революции превръщат 
естествените права и 
задължения в 
юридически права и 
свободиПоставят 
началото на едно 
бурно развитие на 
човешките права
Основополагащо 
значение има 
провъзгласеното 
равенство на 
гражданите пред 
закона
За правата и 
свободите на 
гражданина е 
посветена 2 глава от К.
Няколко харчерти на 
констрегламентация:
­ тя визира цялостния 
правен статут на 
личността;
съдържа уредба
както на 
общочовешките права
така и на правата на 
бългграждани;
­ включва 3­те осн
групи права и свободи 
– личниполитичеси и 
социално­
изкономически;
­ допълва правата с 
някои основни 
задължения на 
гражданите и др.
8. Лична свобода.
Личните права и 
свободи имат общ х­р.
­ право на живот;
­ ­ право на лична 
свобода и 
наприкосновеност;
­ неприкосновеност на 
жилището ;
­ тайна на 
кореспонденцията;
­ свобода на 
убеждениятана 
съвесттана 
вероизповедание и на 
религиозна или 
атеистични възгледи;
­ свобода при избор на 
местожителство
предвижване на 
територията на 
странатана напускане 
и завръщане в нея;
­ забрана за мъчение
за жестоко
безчовечно или 
унижаващо отношение;
­ за медицински
научни или други опити 
без съгласие на 
индивида;
­ за принудително 
лечение или на 
санитарни мерки
освен в определени от 
закона случаи;
­ чужденцитекоито 
првбивават на 
територията на Б­я 
важат същите права и 
задълженияосвен в 
случаите за които се 
изисква бълг
гражданство.
9. Социална свобода.
Соцсвобода е 
резултат от 
социалните борби и 
революцииТе 
формират определени 
граници и имат 
предназначение да 
създадат равни 
шансове за реализация 
и съществуванеза 
онезикоито не 
разполагат с 
достатъчно 
материални 
възможностиза да си 
осигурят само грижи за 
здравето
образованието и др.
­ право на собсвеност и 
на наследяване;
­ право на труд;
­ право на обществено 
осигуряване и соц
подпомагане;
­ право на здравно 
осигуряване и 
медицинска помощ;
­ право на 
образование;
­ право на защита на 
социалните и 
стопанските интереси;
­ право на култура;
­ право на 
здравословна и 
благоприятна среда;
­ права на децата;
­ право на родителите 
да оглеждат и 
възпитават децата си;
­ възможност да се 
отнемат родителски 
права;
10. Политическа 
свобода.
­ свобода на словото
Всеки има право да 
изразява мнение и да 
го разпространява 
чрез слово – присмено
устночреззвук
изображение или друг 
начинно без да се 
използва за 
накърняване правата и 
доброто име другиго;
­ право на 
информация;
­ избирателно право;
­ право на събирания и 
намифистации мирно и 
без оръжие;
­ право на сдружаване;
­ право на жалби
предложения и 
петиции до държавни 
органи;
11. Избирателно 
право и избирателни 
с­ми.
Понятието 
избирателно право” 
се употребява в 
обективен и 
субективен смисъл
В обективен смисъл то 
представлява комплекс 
от правни нормикоито 
уреждат условията и 
механизмите за 
управняване на 
избирателни права от 
гражданите
В субективен смисъл 
това право се свързва 
с възможността на 
личносттана 
гражданина и дадена 
д­ва да участва в 
изборите за държавни 
органи.
Избирателното право 
може да бъде активно 
и пасивно.
Активно екогато 
гражданина има 
правото да избира 
свои представителиа 
пасивно екогато 
гражданина бъде 
избиран.
В К са изброени 4 
принципа на 
избирателното право:
­ всеобщност на 
избирателното право
То бива активно и с 
него разполагат всички 
дееспособни бълг
гражданикоито са 
навършили 18 и не за 
поставени под 
запрещение или са 
лишени от свобода.
Избирателното право 
бива и пасивнаТо се 
свързва с 
изискванията за 
възраст – 21гза 
народни 
представители, 40гза 
президент и 
вецепрезидент.;
­ равно избирателно 
правоТо включва 
еднакви възможности 
на всички граждани.;
­ преки избориТова е 
непостредственото 
отражение на волята 
на избирателите в 
политическите избори;
­ тайно гласуване
Изключване на външен 
контрол и наблюдения
както и невъзможност 
да се гласува чрез 
представител
Нито една от 
избирателните с­ми не 
се определя от К да 
има приоритет.
Мажоритарна 
избирателна с­ма
Води началото си от 
средните векове
Характеризира се с 
товаче има 
едномандатен вот и за 
едно място се борят 
много кандидатиПри 
абсолютното 
мнозинство се стига до 
втори тур на изборите
При относителното 
мнозинство мандатът 
се печели само от един 
тур.
Пропорционална 
избирателна с­ма.
Тя търси пропорцията 
м/у подадените гласове 
и спечелилите 
мандатаПри нея са 
водещи политическите 
партии.
12. Право на 
сдружаване
Политически партии.
Политическите партии 
са легитимно 
създадени и 
функциониращи 
формированиякоито 
си поставят 
политически цели
Самото понятие 
партия” означава 
организиране и 
защитаване 
интересите на 
определена част от 
обществото.
В К подробно се говори 
за ПП в чл.11.
­ нито една партия не 
може да се обявява за 
държавна;
­ не могат да се 
образуват ПП на 
етничестарасова или 
верска основакакто и 
др.
13. Българско 
гражданство.
Гражданството е 
правен институткойто 
обозначава правно­
политическата връзка 
м/у личността и д­вата
Понятието 
гражданство” идва 
още от Великата 
френска революция.
Начини за 
придобиване на 
гражданство:
­ по „право на кръвта” 
или още казано
приемане 
гражданството на 
родителите;
­ по „право на земята” 
или казано по 
месторождение;
­ натурализацияТова 
е правото на 
заселване.
В КБ са изобразени 
трите оснспособа за 
продобиване на 
българско 
гражданство.
­ По произходкогато 
поне единият родител 
е с българско 
гражданство;
­ По месторождение
когато лицето е родено 
на териториятана на Р 
Б­я и не притежава 
друго гражданство по 
произход;
­ По натурализация
при трайно заселване 
на територията на 
странатаПри този 
способ лицето не е 
нужно да се откаже от 
предишното си 
гражданствоИма 
взможност за двойно 
гражданство.
Лишаването от 
българско 
грашданство става 
чрез:
­ освобождаване от 
гражданство по искане 
на лицето;
­ чрез отмяна на 
гражданство
придобито по 
натурализация;
­ при санкция;
14. Конституционна 
характеристика на 
Република България.
Констх­ка на Р Б­я е 
записана в К – 
демоктарична
социална и правова д­
ва.
Понятието 
демократична д­ва” 
се свързва с източника 
на политическата 
власт и с границите за 
принципа на 
демокрацията в 
политическата с­ма
Има 2 оснф­ми за 
осъществяване на 
демократична власт – 
пряка и 
правителствена.
Понятието „правова д­
ва” се свързва 
непосредствено с 
разделението на 
властите и със защита 
на човешките права
Тази д­ва се 
обосновава по 
различен начин:
­ като демократична 
легитимност на 
властта;
­ като фактор за 
постигане на 
политическо единство
чрез правото;
­ като израз на 
стабилност и 
приемственост и др.
Определението за 
социална д­ва” се 
разбира преди всичко 
като д­вакоято 
подчинява действието 
си на социалната 
справедливостРолята 
на тази д­ва е в 
нейното задължение 
да не се допусне 
неправомерно и 
несправедливо 
различие в качеството 
на животаСъздава и 
гарантира на всички 
граждани и 
юридически лица 
условия за стопанска 
дейност.
Д­вата се 
характеризира с 3 
фактора – територия
народ и власт.
15. Ф­ма на държавно 
управление на Б­я – 
република с 
парламентарно 
управление.
Понятието ф­ма на 
държавата се разделя 
на 2 понятия – форма 
на държавно 
управление и форма 
на държавно 
устройство.
Формата на държ
управление е свързана 
с източника на властта 
на държавния глава.
Има 2 оснф­ми на 
държавно управление 
– монархия и 
република.
При монархията 
властта е в ръцете на 
монархаТова е 
характерно за 
абсолютната монархия
Има и конституционна 
и парламентарна 
монархия.
При републиката 
властта е в ръцете на 
народаПри нея също 
има 2 разновидности – 
президентска и 
парламентарна
Отличителният белег 
на двете 
разновидности е 
ролята на държавния 
глава.
При президентската 
република президентак 
е едновременно 
представителна 
институция и слава на 
изпълнителната власт
а при парламентарна 
република президента 
стои встани от трите 
власти.
16. Форма на 
държавно 
устройствоБ­я – 
унитарна д­ва с 
местно 
самоуправление.
От гледна точна на 
характера и тежестта 
на териториалните 
елементи на д­вата в 
осъществяването на 
публичната власт

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по конституционно право

Пищови по Конституционно право. Лекции: проф.д.ю.н. Нора Ананиева и ас. д-р Емилия Сидерова по конспекта от 30 въпроса...
Изпратен от:
Веселина
на 2012-04-25
Добавен в:
Пищови
по Конституционно право
Статистика:
483 сваляния
виж още
 
 

Пищови по конституционно право

Материал № 848631, от 25 апр 2012
Свален: 483 пъти
Прегледан: 525 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 3,378
Брой символи: 21,495

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала