Големина на текста:
Р Е Ф Е Р А Т
''Данък върху доходите на физическите лица ''
Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от
прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху доходите на ФЛ. С този данък се облагат доходите
на ФЛ, доходите на предпр., на ЕТ и доходите на някой предприятия, които са ЮЛ. Облагаем е общият
годишен доход и за данъчна година се приема календ. година. На облагане подлежи доходът, получен през
данъчната година.
Данъчно задължени са местните и чуждестранните ФЛ и местните ЮЛ, посочени в закона за облагане
доходите на ФЛ.
Местните ФЛ, без оглед на тяхното гражданство са лицата:
- чието постоянно местоживеене е в Б-я;
които пребивават в Б-я повече от 183 дни през всички 365 дневен период. В този случай ФЛ се счита за
местно лице през годината, в която пребиваването му надхвърли 183 дни.
Местни ФЛ са и лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни
органи и/или организации, на български предприятия, чинове на техните с-ва, както и чужди граждани,
наети в Б-я от други държави или от м/ународни организации.
Местните ФЛ са данъчно задължени за доходи, произтичащи от източници в България и от чужбина.
Чуждестранните ФЛ са данъчно задължени за доходи от източници в Б-я.
Предпр-ята - местни ЮЛ, с годишен оборот за предходната година до 75 млн.лв. се облагат с окончателен
годишен (патентен) данък за доходи, произтичащи от източници в Б-я.
Източници на д-ди.
Лице извършва стопанска д-ст на предпр-ия на страната, когато:
Има място на стопанска д-ст или определена база на територията на Б-я;
2.Възлага или изпълнява поръчки на територията на Б-я лично или чрез прокурист, търговски
пълномощник или по друг начин;
Трудов доход и доход от предоставяне на услуги е от източник в Б-я, когато трудът е положен или услугите
са предоставени на територията на Б-я без оглед на източника, заплащане на труда или на услугите.
Независимо от това обаче доходи, платени от местно лице или от място на стопанска д-ст на чуждестранно
лице на терит-ята на Б-я, се считат, че са доходи от източник в Б-я. Те са:
1.Възнаграждения за лица, работещи на свободна практика - при условие, че сумата на възнагр-ието се
приспада при изчисляването на печалбата или дохода на платеца, или би се приспаднала, ако платецът не
бъде освободен от данък в/у печаллбата или от данък в/у дохода;
2.Вазнагр-ия, различни от работна заплата, изплащана на служител или член на управителен или
контролен орган, българско ЮЛ, клон на чуждестранно лице, ръководител, пълномощник или служител в
търговско представителство на чуждестранно лице по Закона за чуждестранните инвестиции или на друго
лице, изпълняващо идентични или подобни;
3.Пенсии;
4. Дивиденти и разпределения на печалба от персонофицирани и неперсонофицирани дружества,
включително договори за съвместна д-ст;
5. Лихви;
6. Наеми, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
7. Авторски и лицензионни възн-ия;
8. анюитети;
9. Обезщетения и неустойки;
Доходи от изт-ци в Б-я са още:
доходи от селско и горско стоп., доходи от използване на недвижимо имущ-во и положителни разлики от
продажба на имущ-во, намиращо се на територията на стр.;
доходи от сделки с дялове в местни др-ва;
доходи от български държ. и общ. ценни книжа, издадени от държавата, общините и местни ЮЛ;
1
доходи от прехвърляне на предприятие на ЕТ, без оглед дали приобретателят - български гражданин, е
местно или чуждестранно лице;
Облагаеми доходи:
На облагане подлежат доходите, произтичащи от:
Трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;
Д-ст като ЕТ, независимо дали е регистриран по ТЗ;
Занаятчийска д-ст;
Упражняване на свободна професия;
Извършване на услуги с личен труд.
Д-сти в областта на селското, горското и водното стопанство.
Продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
Продажба на акции, дялове и др. участия в търговски др-ва в неперсонифицирани др-ва и др. форми на
съвместна д-ст;
Прехвърляне на предприятие на ЕТ;
10 Наем, рента и аренда;
11. Временно отстъпване ползването на права по договор за лиценз, фрайчайзинг, факторинг и др.
подобни;
12. Авторски и лицензионни възнаграждения;
13. Обезщетения за пропуснати ползи;
14. Лихвите, извън случайте, в които не подлежат на облагане;
15. Възнграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от
кооперации;
16. Дивиденти, доходи от дялово участие;
17. Премии и награди от спортни състезания;
18. Други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон;
Посочените доходи могат да бъдат парични и непарични. Непаричните се оценяват по пазарната цена към
датата на придобиването им. Доходът във валута се преизчислява в левове по курса на БНБ към датата на
придобиването му. Когато възнаграждението във валута е платено в брой извън страната, прилага се
курсът на деня на внасянето му в страната.
Доходът се смята за придобит:
при плащане по безкасов път - в деня на плащането;
при плащане по безкасов път - в деня на заверяване на сметката на получателя на дохода, ако
получателят е посочил банката, в която да му се плати;
при плащане в натура - в деня на получаване на облагането;
Необлагаеми доходи:
Не подлежат на облагата:
Доходите от продажба или замяна на:
а) апартамент, къща или вила, включително прилежаща земя, при условие, че са били основно жилище на
продавача не по-малко от 3 г. преди продажбата или замяната;
б) до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопански и горски
имоти независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5
г.;
в) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от данъчнозадължено лице не по-
малко от 1 г. преди продажбата;
г) движимо имущество, независимо от времето на придобиване;
2.Сумите, получени от задължително пенсионно, здравно и социално осигуряване;
3.Лихвите по влогове и депозити в ДСК, в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки,
взаимоспомагателни каси, спестовно-кредитни кооперации, лихвите и отстъпките от държавни и общински
книжа и мораторните лихви по облигационни отношения;
4. Обезщетения и други подобни плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или
професионално заболяване, обезщетенията по имуществени застраховки и обезщетенията за отчуждаване
на права и загуби до размера на загубата, обезщетения по застраховки “Живот” и други лични застраховки
в страната;
5. Лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане;
6. Паричните и непаричните доходи от социално подпомагане, получени на основание на нормативен акт, и
обезщетенията при безработица;
7. Помощи, получени от социални фондове и организации;
8. Добавки, обезщетения и помощи за деца, получена на основание на нормативен акт и плащания за
издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Сметния кодекс;
9.Стипендии в полза на местни ФЛ за обучение в страната и в чужбина;
10.Парични суми и материални награди, получени на основание на нормативен акт, от донори за
предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм;
11.Печалбите от Държавната парично-предметна лотария и от Българския спортен тотализатор, премиите
и печалбите от хазартни игри и други игри на щастие;
2
12. Заплати и възнаграждения на: членовете на персонала на дипломатическите представителства,
членовете на консулствата, служители на междудържавни и междуправителствени организации и
членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен
договор;
13. Резпределената под формата на нови дялове и акции печалба в търговски дружества, както и
разпределената печалба под формата на увеличаване на номиналната ст-ст на същуствуващите дялове и
акции;
14. Разпределената печалба чрез която е увеличен капиталът чрез издаване на нови акции и дялове или
увеличаване на номиналната стойност на съществуващите такива;
За доход не се смята полученото при продажба или замяна на имущество, придобито по наследство,
завет, дарен и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията. С данък не се облагат и
доходите на земеделските производители - ФЛ, включително извършващи д-ст като ЕТ, за
непреработената растителна и животинска продукция.
Сборът от всички парични е непарични доходи, получени от ФЛ през данъчната година дава общият
годишен доход, а облагаемият доход се получава като от общият годишен доход се приспаднат:V -
необлагаемите доходи;
доходите от дейности, обложени с патентен данък;
освободените от облагане по силата на закон доходи;
обложените с еднократен данък доходи по реда на този закон;
обложените с еднократен данък доходи по реда на закона за корпоративното подоходно облагане;
След като от облагаемият доход за съответната данъчна година се приспаднат разходите за дейността и
предвидените вноски и облекчения, се получава данъчната основа.
Определяне на данъчната основа.
Доходи от трудови правоотношения - облагаемият доход от трудовите правоотношения, включва всички
плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя,
получени от данъчно-задължените лица за календарния месец.
Не подлежат на облагане.
стойността на безплатната предпазна храна, противоотровите и личните предпазни средства, както и
стойността на безплатната храна на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните
заведения, на операционните екипи, на екипите по кръвонабиране;
стойността на специалното работно облекло, безплатното работно и униформено облекло;
командировъчните пари;
стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от
работодателя;
социалните разходи за сметка на работодателя, обложен по реда на Закона за корпоративното подоходно
облагане;
Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения се определя като облагаемият доход за
календарния месец се намали с вноските за социалните, здравните, пенсионните и други осигуровки, които
работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка. Облагаемият доход се намалява
също с внесените суми за доброволно социално, пенсионно и/или здравно осигуряване.
Доходи от стопанска дейност, включително селско, горско и водно стопанство, и от други дейности по
извънтрудови правоотношения.
ФЛ, извършващи дейност като ЕТ, независимо дали са регистрирани по ТЗ, формират данъчната основа
за доходите по реда на ЗКПО.
Нотариусите и лицата, упражняващи частна и медицинска практика, формират данъчната основа за
доходите от тези дейности по реда на ЗКПО или по техен избор по реда на ЗОД (т.е. този закон).
Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения,
както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол, формират данъчната основа за
доходите от тези дейности по реда на ЗОДФЛ.
Данъчната основа за лицата, които се облагат с този закон се определя, като облагаемият доход се
намалява с:
а) разходи за дейността:
70 на сто - за отглеждане на животни и птици, за пчеларство и бубарство, за непреработена продукция от
тях и за култивирани гъби;
60 на сто - за горско и водно стопанство и за растениевъдство;
50 на сто - за производство на декоративни храсти и цветя, за създаване на изобретения, произведения на
науката, културата и изкуството, както и на ръчно изработени произведения от майстори на народните
художествени занаяти, за авторски и лицензионни възнаграждения;
35 на сто - за занаятчийски дейности, за упражняване на свободна професия или за извършване на услуги
с личен труд;
25 на сто - за управление и контрол;
б) вноски за социални, здравни, пенсионни и други осигуровки, които лицата по закон за задължени да
правят за своя сметка, както и вноски за доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване;
в) облекченията за дарения в размер 5 на сто след намаленията по а) и б);
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Данък върху доходите на физическите лица

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи.
Изпратен от:
jenny16
на 2006-03-12
Добавен в:
Реферати
по Финанси
Статистика:
3,861 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
определяне цена на капитала
добавена от rayamirova84 07.04.2013
0
18
Моля за помощ по ФИНАНСИ
добавена от b0ri4ka_0406 01.12.2012
0
35
облагане с данък върху добавената стойност и акцизи
добавена от dessi_todorova 08.11.2012
0
13
Бърнаут синдром при учителите - същност, причини и стратегии за решаване
добавена от baysekasamlarla 03.01.2020
1
16
Задача по техника на данъчното облагане
добавена от kameliq_petrova89 18.11.2013
1
21
Подобни материали
 

Въпроси и отговори по теория на финансите

27 фев 2011
·
273
·
10
·
2,260
·
441
·
1

Това са въпроси отговори на важните понятия по теория на финансите...
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
645
·
20
·
3,378
·
617

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
294
·
11
·
1,957

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 

Теория на финансите

18 ное 2009
·
339
·
24
·
4,034
·
252
·
1

През първата година от членството в ЕС икономическата политика на правителството продължи да осигурява висок и устойчив икономически растеж (от над 6%), високи чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
184
·
33
·
1,960
·
323
·
1

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
1 мин
08.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Данък върху доходите на физическите лица

Материал № 847, от 12 мар 2006
Свален: 3,861 пъти
Прегледан: 848 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 62
Брой думи: 26,446
Брой символи: 237,181

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Данък върху доходите на физическите лица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения