Големина на текста:
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
1.ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
В позициите на авторите, защитаващи универсалното право на образование на
всяко дете до ниво средно образование, аргументите им се свързват със
съображения за социална и гражданска справедливост, равни права, без
разлика в пол, вероизповедание, социален произход, раса. Редом с това се
извежда необходимостта от получаване на солидна обща и професионална
подготовка, позволяваща успешна реализация. За да се постигнат сериозни
успехи в училище, обаче, е необходимо учителят да познава всички свои
ученици, техните възрастови и индивидуални особености, желания и
възможности, сили, способности и мотиви за учене. Затова, социалната
справедливост изисква определени усилия за създаване и приложение в
педагогическата практика на разнообразни способи на индивидуална и групова
учебна работа. Само тогава, преподавателят ще може да ръководи, управлява
и контролира процеса на обучение.
1.Индивидуализация на обучението
Педагогическа максима е фактът, че за осигуряване на
индивидуализирана подготовка на бъдещия специалист е необходимо на всеки
обучаем да се предостави възможността за съзнателен самостоятелен избор.
Само така той ще има възможността да се превърне от управляем обект в
субект, управляващ собствената си учебна дейност. „Индивидуализацията на
учебно-възпитателния процес означава такава негова организация, при която
приложението на обоснована съвкупност от средства на обучение осигурява
индивидуалните възможности на учащите” /122, с.25/
Теоретическата актуалност и практическа значимост на изследваната
проблема се обуславя от сериозни проблеми, съпътстващи усилията на
педагозите за рационално решаване на съществуващите противоречия между
колективния характер на учебната дейност и дълбоко индивидуалния способ на
усвояване на знанията, изграждането на умения и навици. Те са дълбоко
зависими от субективните мотиви за учене, способности, зависими от
субективните мотиви за учене, способности, личностни качества и опит на
детето.
Чрез приложението на индивидуализацията се постигат високи
резултати, ефикасност и рационалност в обучението. Тя Обхваща система от
най-разнообразни средства и способи за отчитане на индивидуалните
особености на учащите, проявяващи се в учебно-познавателната дейност и
предоставя широко поле от възможности пред педагозите за творчески
търсения. От времето на Ян Коменски принципът на индивидуален подход в
обучението и възпитанието е основен двигател на учителската и ученикова
инициативност. Създателят на съвременната дидактика прави и първия
сполучлив опит за типизиране на индивидуалните особености на децата, които
трябва да се вземат под внимание при реализирането на обучението. „Едни
ученици са умни, други – тъпи, пише Ян Коменски, едни са меки и отстъпчиви,
други – сурови и непокорни, едни сами по себе си са жадни за знания, други
повече се радват на техническите дейности. От тези шест вида предпоставки
зависи и устройството на шестте вида духовни способности” /109,с.90-91/
Понятията индивидуален подход и индивидуализация се кръстосват, но
не се покрива. Индивидуалният подход е по принцип, прилаган, както в
теорията на възпитанието, така и в теорията на обучението, докато за
1
индивидуализация се говори само в дидактиката. „Индивидуализацията,
отбелязва М. Андреев, следва да се разглежда като форма за организация и
разгръщане на обучението, която отчита индивидуалните особености, но е
интегрирана в колективните форми за организация”/8, с.349/.
От Ян Коменски до наши дни в науката за обучението и образованието са
правени множество опити за създаване на такава организация на процеса на
обучение, при която по-пълнода се съблюдават индивидуалните различия на
учениците при подбора на принципите, методите и средствата на обучение, при
определяне темпа и обхвата на ученето /Далтон план; Винетка план; Йена
план; опитът на О. Декроли; педагогическите търсения на С. Френе и Р. Кузине;
реформаторската педагогика/.
Индивидуализацията е практическа реализация, с помощта на
дидактическите методи, похвати и форми на работа, на принципа на
индивидуален подход в процеса на обучение. „Всички компоненти на
познавателната дейност у отделните ученици се проявяват със своите
индивидуални особености, които стоят в основата на динамичната
необходимост на познавателния процес. Колкото този процес е по
индивидуализиран, толкова по-ефективен и резултатен е той”, заключава Хр.
Василев /55, с.23/.
Според Д.Ловцов и В. Богорев, цялостната педагогическа концепция за
индивидуализация на обучението трябва да се съобразява със следните
взаимосвързани и взаимозависими научно-методически компоненти:
„-адекватен формално – понятиен апарат;”
-Съвкупност от всестранно разработени философски и социално-
психологически положения за индивидуалността и
индивидуализацията;
-Съвкупност от психолого-педагогически положения, осигуряващи
създаването на средства за изучаване способностите на обучаемите;
-Комплекс от непротиворечиви дидактически принципи, чрез чието
осъществяване се индивидуализира обучението;
-Система от средства за индивидуализация на обучението, включваща
взаимосвързана регулирана съвкупност от адаптивни дидактически
средства и форми за организация на учебната работа /122, с.25/
Индивидуализацията предполага работа с отделното дете в рамките на
учебния час, като се зачитат психичните му особености и динамичното ниво на
учебна подготовка. Според Хайнрих Клайн /Германия/, учителят трябва да
спазва следните условия за индивидуалното развитие на всяко дете:
„-да работи за качествено подобряване на обратната връзка в процеса на
обучение, която му дава ежедневна информация за състоянието нан
обучаемите;
-да установи, какво от учебния материал детето владее добре, какви грешки
допуска и те типични за възрастта му ли са, или са индивидуални, в кои
области проявява интерес и желание за учене;
- да анализира причините за грешките – от неразбиране ли са, от незнание, от
липса на опит, от изоставане и пр. „ /236, с.309/.
В процеса на индивидуализация възникват редица обективни и
субективни проблеми, които при познаване от страна на педагога могат да
бъдат успешно разрешени:
- доколко той ще се съобрази с индивидуалния темп на учене на всяко дете и
възможно ли е това?
2
- Реално приложима ли е индивидуализацията в етапите на процеса на
обучение и при всички структурни елементи на урока?
- Как ще съгласува класно-урочно-предметната система на обучение и
фронталния начин на преподаване с формите на индивидуализация?
- Как могат да бъдат преодолени индивидуалните отклонения у децата и да се
осигурят условия за хармоничното им развитие?
Изучаването и класифицирането на индивидуалните ученикови особености е
задължителна предпоставка и необходимо условие за осъществяване на
индивидуализацията в процеса на обучение. От спецификата на
индивидуалните особености зависят: предварителната подготовка на учителя
за урока – подбор на подходящи въпроси, задачи, примери; структурата на
урока и последователността на отделните елементи; видовете самостоятелна
работа; домашната работа за всеки ученик. „Кои индивидуални особености се
измерват и отчитат чрез различните методи за психо-педагогически
изследвания? Предимно това са: темите на ученето, настойчивост, мотивация,
регулация, когнитивна организация, умения за пренос, внимание, някои
специфични качества на мисленето и паметта, способности, липса на такива,
въображение, култура на речта и пр.”, отбелязва Пл. Радев /197, с.258/
По този начин по-лесно се реализират целите на обучението и
възпитанието, правилно се подбират най-резултатните дидактически средства,
изразходва се по-малко психическа и физическа енергия, както от учителите,
така и от учениците.
В дидактиката са изведени четири особености, които трябва да се
съблюдават в процеса на индивидуализация на учебната дейност:
- обучаемост, т.е., общите умствени способности, креативността на личността,
природно дадено качество на отделния индивид;
- обученост, състояша се от програмни и извънпрограмни знания, ново
социално качество, показващо наличието на учебни умения и навици.
Обучеността у човека се откроява не като единичен акт на и биологична
защита. В нея хората включват социалния си опит, наследен от миналите
поколения;
- познавателни интереси, потребност от знания;
- обща учебна мотивация, позитивна настройка за учене.
Вл. Блинов пише: „ От една страна обучаемостта се отнася към работата на
физиологичния механизъм у човек, а от друга, е свързана с психичните процеси
– образуване на асоциации, запомняне и пр.” /43, с.27/. Между обучаемостта и
степента на обученост съществува тясна връзка. Обучението е функция на
обществената дейност, която се определя не от биологична, а от социална
програма. Затова обучението е средство за социално наследяване, т.е., такава
дейност, с чиято помощ се възпроизвежда друга дейност. От практиката е
известно, че у всеки човек съвсем специфично, индивидуално се
възпроизвежда натрупания човешки опит и той по свой неповторим начин го
прилага в автономната си собствена дейност. Взаимоотношенията между
преподаването и ученето отразяват особените отношения, установени в
обучението и пораждат нова дейност – учебната.” Образователната система,
според Вл. Блинов, функционира като средство за преобразуване на
природните качества на детето /обучаемост/ в социално значимо качество на
личността / обученост/.”/43, с.35/. Колкото по-добре се познават децата, толкова
по-лесно могат да бъдат реализиране образователните и учебни задачи от
учителите във всички възрастови групи ученици, като се търси неповторимото у
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2021 в 09:23 студентка на 29 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж", факулетет - Висше училище "Земеделски колеж"гр. Пловдив , специалност - Стопанско управление, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Индивидуализация и диференциация на обучението


Индивидуализацията и диференциацията на обучението намират своите основания в съществените психически различия между отделните ученици, в дълбоките различия, които характеризират индивидуалната дейност...
 

Организационни системи на обучение


Системи за организиране на обучението, индивидуална организация на обучението, колективна организация на обучението, мониторната система за организиране на обучение. Класната система за организиране на обучение...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Индивидуализация и диференциация в процеса на обучение

Материал № 846283, от 21 апр 2012
Свален: 245 пъти
Прегледан: 338 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,038
Брой символи: 19,967

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Индивидуализация и диференциация в процеса на о ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала