Големина на текста:
Природногеографската област, в която живеем
Източна Дунавска планина
Граници
Дунавската равнина граничи на север с р. Дунав, на изток се простира до Черно море, а
на запад — до устието на р. Тимок. Южната граница, най-общо казано, е Предбалканът,
но тази граница има условен характер, тъй като в някои райони тя не е ясно изразена.
Климат
За обособяването на умереноконтиненталния климат е географската ширина, за
планинската - релефът, а черноморската е оформена под влияние на Черно море.
Пролетта е хладна и дъждовна, падат и градушки. Съществуват условия за образуване
на късни слани.Първата половина на есента е топла, слънчева и суха. През втората
половина времето захладнява, облачността нараства, валежите са продължителни,
падат чести и трайни мъгли и духат силни ветрове. Понякога в началото на есента се
образуват и слани.
Най-ясно изразена е температурната разлика през зимата (средните температури за
северна България са около -1, -2°С, а за южна България са около 0°С). През лятото
средните температури са близки около 20-22°С.
Ветровете са разнообразни, относително постоянни са северозападните и западните -
през пролетта предизвикват затопляне, през лятото носят валежи. Сравнително често
духа и североизточен вятър - студен през зимата и горещ през лятото. . Повърхнината
на Дунавската равнина е хълмиста. Средната надморска височина е 178 м. Тази зона
има ярко изразен континентален климат. Средната годишна сума на валежите се
колебае от 500 до 600 мм. Най-много валежи падат през юни, а най-малко през
февруари. Тук лятото е горещо, а зимата сравнително студена. Реките са къси и имат
чести и големи колебания на нивата.
СезонСредна температура (°C)
Пролет+4..+12
Лято+12..+26
Есен+12..+18
Зима-17..+4
Източна Дунавска равнина се намира между р. Янтра и Черно море. Релефът е
платовидно-хълмист.
- суходилия, най-типични за Добруджанското плато
1
- каньоновидни речни долини
- ветрилообразна форма на речната мрежа
- голяма част от реките губят водите си поради добре развития карст
- разчлененост на релефа
Най-изразителни форми: Поповски, Разградски и Самуиловски Височини; Шуменско,
Добруджанско и Провадийско плато; Долнокамчийско понижение.
Дунавската равнина е добре стопански усвоена. Главно по тази причина
естествената растителност и животинският свят са редки явления. Западната, средната
и източната област на Дунавската равнина нямат съществени физикогеографски
различия.
Полезни изкопаеми - черни въглища (добруджански басейн), лигнитни
въглища (ломски басейн), гипс (с. Кошево, видинско ; оряховско), каолин (с.
Каолиново), каменна сол (провадийско, варненска област), огнеупорни глини
(плевенско), нефт (Долни Дъбник, плевенско), природен газ (Добруджа), манган
(Оброчище, Църква (добричко), Игнатиево (варненско)), варовици и кварцови пясъци.
На територията на областта се намират две сериозни находища:
А/ Най-голямото в Европа манганово находище край с. Оброчище и с.Църква.
Съдържанието на мангана в рудата е средно 28 % и е с дълбочина на рудничния пласт
290-420 м и средна мощност 10 м. То обхваща около 1 млрд. тона манган-
силикокарбонат със съдържание на манган в границите 25-30%. До сега са били
добивани само незначителни количества. Манганообогатителното предприятие е с
капацитет от 8000 тона месечно за около 5000 тона концентрат със съдържание на
манган от 34-36 %. Минно-геоложките условия не са от най-благоприятните- от
рудника постоянно се изпомпва вода, като спирането може да доведе до наводняване на
рудника.
Б/ Добруджанското въглищно находище обхваща територия до с. Македонка
между гр. Балчик и Каварна в северна посока. Установени са пет въглищни пласта на
дълбочина под 2000 м. Доказани са запаси от 1,2 - 2 милиарда тона от
висококачествени залежи на черни въглища (калоричността им е 4,6 - 7 хиляди калории
на килограм). Поради голямата дълбочина и сложните хидрогеоложки и
миннотехнически условия не се предприемат експлоатационни работи.
Почви - най-разпространените почви в равнината са черноземните. Има също
така сиви горски и алувиално-ливадни край речните долини.
Обработваемият фонд в България е съставен главно от черноземни почви и черноземни
смолници (30 млн. дка), канелени горски почви (7 млн. дка), а другите видове почви
заемат около 5 млн. дка от общия фонд. Най-плодородни са черноземите и
черноземните смолници, следвани от канелените и сивите горски почви. Но голяма
част от тях са трудни за обработване поради неблагоприятните им физико-механични
свойства.
Най-големите части на моята природногеогравска област са Област Добрич и
Варна.
2
Варна
Област Варна заема част от Североизточна България. Тя включва части от Южна
Добруджа, най-източните части на Предбалкана и Стара планина. Граничи с областите
Бургас, Добрич и Шумен. Разположена на брега на Черно море и заема площ 3 819 472
дка (3820кв.км.) или 3,44 % от територията на страната. Баланса на територията й е
60.0% земеделски, 28.1% гори, урбанизирани – 6.8%, инфраструктура – 2.3%, водни
площи – 1.9% и за добив – 0.9%. Релефа е хълмисто-платовиден. Там се намират
Франгенското (Варненското), Момино и Провадийско плато. Областта е бедна на реки -
тук са само Камчия (река) и Провадийска река. Състои се от 12 общини. В областта има
158 населени места, от които 10 града.
Население
Населението е 458 392 (към 31.12.04) жители (по настоящ адрес към 10.01.2006 е
493131) или 5,91% от населението на страната. Броят на населението е стабилизиран, не
намалява. През 2004 раждаемост е 10.0‰ в страната 9‰. Смъртността е 12.1‰ в
България 14.2‰. Естествения прираст -2.1‰, като за страната отрицателните стойности
е още по голяма -5.2‰. Раждаемостта при селското население 10.4‰ и е много по
висока от тази за страната която е 8.3‰. Брачността е 4.7‰ за страната е 4.0‰.
Разводите с 2.2‰ при средно за страната 1.9‰. Детската смъртност 9.3‰ за България е
11.6‰.
Степента на урбанизация (градското население) – 81.1%, е по-висока от средното за
страната - 70.0%.(31.12.2004 г.) Гъстота на населението е 120 човека на кв. км. За
България е 70 човека на кв. км. Възрастовата структура: под трудоспособна възраст -
14.1%, в трудоспособна - 71.1 и в над трудоспособна - 14.8%. За България възрастовата
структура е: под трудоспособна възраст - 13.8%, в трудоспособна - 69.1 и в над
трудоспособна - 17.1. Град Варна има 312 026 (31.12.04) жители (по настоящ адрес към
14.12.2005 е 344355) или 68% от общото население на областта. Етническата структура
е: българи – 85.3%, турци – 8.1%, роми – 3.3%. (данни от преброяването). Равнището на
безработица – 7,34% през 2005 г., е по-ниско от средното за страната (10,67%).
Коефициентът на икономическа активност е 55,6% при средно за страната 49,2%.
Транспорт
Варна е многофункционален транспортен възел съчетаващ четирите вида
транспорт и има международно значение. Международното летище Варна осъществява
връзка с 35 страни и 101 града по света. Пристанище Варна заема ключово положение и
е основен логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските
транспортни коридори № 7, № 8, № 9 и ТРАСЕКА.
Образование и здравеопазване
В Област Варна има 5 висши учебни заведения, 3 колежа с 30 600 студенти и 5
значими научноизследователски институти. Осигуреността на населението в региона с
общо практикуващи лекари (7.35 на 10 000 д.) е над средното за страната.
Политика
Има генерални консулства на: Руската федерация, Република Полша, Украйна и
Почетни консули на: Германия и Франция, Италия, Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, Швеция, Унгария.
Икономика
Област Варна e център на Североизточен приморски район.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дунавската равнина

Описание на Дунавската равнина (почви, климат, релеф и т.н.)и за областите в територията на равнината.
Изпратен от:
DarkShine
на 2006-11-11
Добавен в:
Реферати
по География
Статистика:
914 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Педосфера

24 окт 2008
·
181
·
18
·
1,746

Почви – рохкав повърхностен слой на земната кора, който се е образувал при условията на продължителен тесен контакт, атмосферата, литосфера и биосфера под въздействието на физични, химични и биологични процеси. Особено голяма роля при формирането на...
 

Същност на водата

07 апр 2009
·
93
·
21
·
3,659

Използване на водата от растенията.Теоретична постановка.Събиране на информация за даден почвено-климатичен район.Определение за водопотребление. На Корнелия Цветанов...
 

Географски региони в света

24 окт 2009
·
208
·
4
·
863
·
392

Обмен на различни стоки, в резултат на разделение на труда по отрасли в отделни страни и региони...
 

Почвознание

29 окт 2009
·
605
·
34
·
11,944
·
949
·
1

Почвознанието е наука, която изучава почвата като природно тяло и основно средство за производство в земеделието...
 

Изветряне на почвообразуващите скали

30 яну 2009
·
100
·
2
·
1,406
·
124

Има 2 слойни големи процеси: изветряне и почвообразуване...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Тест по География и икономика за 5-ти клас - входно ниво
входен тест по География за Ученици от 5 клас
Тест по География и икономика за 5-ти клас - входно ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
14
121
1
1 мин
19.08.2019
Природа на Балканския полуостров
тематичен тест по География за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7 клас за проверка на знанията по география и икономика. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
10
6
1
20.02.2020
» виж всички онлайн тестове по география

Дунавската равнина

Материал № 8461, от 11 ное 2006
Свален: 914 пъти
Прегледан: 492 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Реферат
Брой страници: 21
Брой думи: 4,678
Брой символи: 42,763

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дунавската равнина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
18

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
221 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения