Големина на текста:
№ 1 Социалната дейност като професионална дейност. Същност.
Обекти и субекти на социална дейнос т. Функции и структура на
соц. д ейност.
1. Същност – За да се разбере същността на социалната дейност е
необходимо преди това да се даде определение на родовото понятие
„дейност”. Тя е специфична човешка форма на отношения към
обкръжаващия свят, съдържанието на която е неговото целесъобразно
изменение и преобразуване в интерес на хората. Дейността е условие за
съществуване на обществото. Тя включва цел, средства, резултат и самия
процес на дейност. Дейността е пространствено и времево ограничена.
Може да бъде диференцирана въз основа на различни критерии: Z според
сферата на реализация се дели на производствена дейност; политическа
дейност; научна дейност; парламентарна дейност; възпитателна дейност и
др.; Z според носителя на дейността е индивидуална; колективна; групова;
Z според принципа на Макс Вебер: целево-рационална дейност, при която
основният критерий е постигнатият успех; ценностно-рационална дейност,
при която целта определя посоката и съдържанието на действието;
афективна дейност, която се направлява от чувства, емоции, настроения и
др.; традиционна дейност – двигател на поведението са обичаите, навиците
и традициите в дадено общество. Z Социалната дейност е особен вид
дейност, целта на която е: удовлетворяване на социално гарантирани
интереси и потребности на личността и на различните социални групи;
създаване на условие за възстановяване или подобряване способностите на
хората за социално функциониране. Z Понятието „социална дейност” се е
появило в кр. на 19 век, в най-развитите страни. За начало на една
професионална дейност обикновено се смятат диференцирането на
основни права и задължения на хората, които практикуват тази професия,
заплащането на техния труд, създаване на съответните учебни заведения,
които да подготвят специалисти, създаването на различни видове
асоциации, които да защитават интересите на социалните работници. Z
Първите специализирани учебни заведения за подготовка на социални
работници са били създадени в Холандия през 1910 г., а след това и в
САЩ, Англия, Германия и др. страни. В периода между Първата и Втората
световни войни учебни заведения са създадени в страните на Латинска
Америка, а след Втората световна война, средни висши училища са били
създадени в Азия, Централна, Източна Европа, Африка и др. Z Най-много
учебни заведения са били открити през 60-те години на миналия век,
когато социалната дейност се развива много бурно. През този период са
създадени и много национални и международни асоциации. Започнали да
се издават професионални списания. Бил изработен и Международен
етичен кодекс на социалния работник. Социалната дейност през 60те
години на мин.век. е била официално призната в света като специфична
професионална дейност. Z През 90-те години на мин.век възгледите за
социалното благоденствие значително се променили. Забелязани са били
симптоми на криза в благосъстоянието на държавата. Този процес се е
обусловил от няколко групи причини: Z социалната политика в тези страни
била твърде щедра; Z интензивните демографски процеси в тези страни
били в процесът на стареене. Z 2. Обекти и субекти на социална дейност -
обект на социалната дейност в широкия смисъл са всички хора. Заедно с
това сред населението могат да се отделят такива хора, групи и слоеве,
които като се окажат в сложна жизнена ситуация не могат да решат своите
социални проблеми. Затова в тесен смисъл на думата именно тези
категории са обект на социалната дейност. Ако трябва да ги
класифицираме по принципа на приоритетност, ще изглеждат по следния
начин: Z според състоянието на здравето им, което не им позволява
самостоятелно да решат своите проблеми: инвалиди, семейства с деца
инвалиди, лица с психически разстройства и др. Z служба и труд в
екстремни социални условия – лица, участвали във войни; вдовици и
майки на военозагинали в мирно време и др.; Z възрастни хора –
пенсионери; самотни възрастни хора и др. Z девиантно поведение в
различни форми и видове деца, жертви на насилие; наркомани и др. Z
трудно положение на различни категории семейства – многодетни
семейства; непълни семейства; млади семейства; семейства в развод и др.
Z деца сираци, безпризорни и др.; глупи бременни жени. Z Като субекти на
социалната дейност се отнасят: Z всички социални институции на
обществото, които имат отношение към социалната сфера в
законодателната и изпълнителната власт, както и различните видове
социални служби; Z обществени, благотворителни и др. организации; Z
хората, занимаващи се с практическа социална дейност ; Z преподаватели,
научни работници и др.; изследователи на социална дейност. Z 3.Функции
и структура на социалните дейности. Основни функции са: диагностична –
анализ на ситуацията такава, каквато е тя; прогностична; профилактична –
здравен статус и др.; правозащитна; педагогическа; психологическа;
социално-медицинска функция; социално-битова – помощ за хора с
увреждания; нравствена функция;организационна. Z Структурата на
социалната дейност са нейните компоненти, съдържанието на които се
определя от необходимостта за удовлетворяване на най-насъщните
потребности на хората. В структурата на социалната дейност можем да
обособим два основни аспекта: решение на ежедневни, неотложни
проблеми на клиента и решение на перспективни задачи, предотвратяване
на редица проблеми от глобален мащаб като безработица, бедност и др. Z
Равнища на социалната дейност – основанията за определяне на равнищата
на социалната дейност могат да бъдат различни в зависимост от мащабите.
Социална дейност може да се провежда на национално, областно,
2
общинско и индивидуално равнище в зависимост от конкретните обекти.
Социална дейност може да се провежда с отделен индивид; със семейства,
както и с различни социални групи от населението, така и с населението
като цяло.
№ 2. СД като наука . П онятиен апарат на СД. Закономерности на СД.
СД в системата от науки. М/удисциплинарен х-р на СД
В българската научна литература понятията „социално” и
„обществено” се трактуват като синоними, обусловено е от
многозначността на термина „общество”. Z Обществото, се явява предмет
на социалната дейност, то е най-всеобхватната социологическа категория
за обозначаване на социални факти, отношения и процеси в тяхното
единство и функциониране. Характерно за обществото е неговата
организираност. То е структурирано по определен начин. В историята са
приложени различни модели на обществото. В античността обществото се
е отъждествявало с държавата. В епохата на европейския ренесанс
представата на обществото се формира от теорията за обществения
договор. Немският философ Хегел, в научните си изследвания отделя
гражданското общество като сфера от частни и имуществени интереси от
държавата. Бащата на социологията, Огюст Конт, е смятал обществото
като функция на система, която се състои от семейства, класи и държава и
се основава на два принципа: разделение на труда и солидарността. Макс
Вебер разглежда обществото като продукт на взаимодействие между
хората, създава концепцията за материалистическото разбиране на
обществото, базиращо се на обективни закони за неговото развитие. В
българската социологическа литература е разработен модел на обществото
като социологическа система, чиито главни елементи са: хората;
социалните общности; институциите; социалните отношения и социалните
вещи. Според този модел основните сфери на обществото са материалното
производство, духовното производство, възпроизводството на хората,
комуникациите и социалното управление. Тези сфери обменят помежду си
стоки и услуги и съставят социологическата страна на обществото.
Субекти на социалните процеси и промени са хората, обединени в
различни общности: етнически, класови, професионални и др., т.е.
обществото е област на социокултурни взаимодействия и на
взаимоотношенията между хората. Това е и предметното поле на
социалните дейности. За социалните дейности е важно отчитането на
социалните връзки на хората, към които се отнасят: социална помощ;
социална рехабилитация; благотворителност и др., оптимизирането на
които е една от задачите на социалните дейности. Организацията и
управлението на социалните дейности е наука за закономерностите и
принципите на функциониране, регулиране на конкретни социални
процеси и състояние на личността в трудни жизнени ситуации за защита на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2020 в 10:04 студент на 40 години от Ямбол - Технически колеж към Тракийски университет- Стара Загора, факулетет - педагогически, специалност - АИУТ, випуск 2022
29 май 2020 в 18:26 студент на 48 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2016
21 май 2020 в 21:57 студентка на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
19 май 2020 в 22:28 студент на 28 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет по природни науки и образование, специалност - Социална педагогика, випуск 2019
13 май 2020 в 16:15 студент на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
11 май 2020 в 13:59 студент на 44 години от Велико Търново - ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопаски факултедт, специалност - Социални дейности, випуск 2020
09 май 2020 в 16:03 студент на 36 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет по обществено здраве и здравни грижи, специалност - Социални дейности, випуск 2022
04 май 2020 в 20:18 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
01 май 2020 в 10:58 студентка на 33 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, специалност - Туризъм, випуск 2016
27 апр 2020 в 16:43 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Мениджмънт, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
"Моят профил като социален педагог"?
добавена от borislawa.coneva 22.01.2015
0
35
Свободно време и интереси на учениците
добавена от nelkata26 21.02.2013
0
18
Ролята на социалния работник в дневен център за деца с увреждания
добавена от miglena.stoynova 01.10.2016
1
26
състояние и дейности които се предлагат в Европа
добавена от bubeto.buba 14.12.2015
3
13
Подобни материали
 

Анализ на съществуващите правни възможности за организациите с нестопанска цел да извършват социални услуги

29 юни 2007
·
305
·
25
·
5,047
·
100
·
1

Настоящият документ има за цел да анализира законовата уредба и съществуващите правни възможности за организациите с нестопанска цел да извършват социални услуги в България.
 

Методи на социалната работа

Казус по
23 окт 2008
·
125
·
5
·
259
·
124

Милена Мърдева е безработна жена от известно време. Мъжът й е безработен. В момента се намират в безизходица. Кандидатствала в office 1 superstore, но не я удобряват, тъй като няма завършена компютърна грамотност...
 

Стаж в Отдел закрила на детето

03 ное 2009
·
283
·
5
·
898
·
318

По време на стажантската ми практика в отдела аз се запознах с основнните принципи на закрила, с мерките по закрилата, както и със специалната закрила...
 

Същност и съдържание на понятията – социална политика, социална сфера и социални дейности. Функции на социалния работник. Непазарно търсене и предлагане

03 апр 2010
·
114
·
1
·
415
·
148
·
1

Социална политика – свързана е с възпроизводството на човека и отделните общности. Социалната сфера обхваща всички дейности и онази част от населението, която не участва в производството (икономиката) – безработни, деца, социално слаби...
 

Методи в социалната работа

12 яну 2012
·
95
·
2
·
457
·
197
·
2

Известният изследовател по социална работа в Бостънския университет Лоранс Шулман (1994г.) определя модели за социалната работа, които по същество са в основата на характеристиките и подходите в социалната работа...
1 2 »
 

Готови теми по социални дейности за държавен изпит

Материал № 845239, от 19 апр 2012
Свален: 1,636 пъти
Прегледан: 2,262 пъти
Тип: Общ материал
Брой страници: 105
Брой думи: 37,803
Брой символи: 245,891

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Готови теми по социални дейности за държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала