Големина на текста:
1.Въведение в науката Стопанска История. Същност, роля и обхват.
В основата на икономическото развитие на човешкото общество, е икономиката. Може
да се търси паралел между човешката история и тази на икономиката. Изучаването на
стопанската история означава изочаване историята на човешкия труд. Стопанската
между дисциплинарна наука , като е свързано освен с конректни отрасли в
икономическата наука, е свързана и с гражданската история, история на културата,
географията, демографските науки, както и с науки като социология, психология и др.
2. Предмет,методи и задачи на стопанската история.Предмет на стопанската
история е изследването на стопанските системи в сравнителен план в пространството и
времето. Тя има за задача в конкретния исторически момент да определи коя част от
света е носител и център на икономическата активност. Фундамент на стопанската
история е подсигуряването на икономическата теория с факто логически материали за
стопанското развитие на човечеството, както и с икономическа информация в която в
значителна степен зависят анализите и изводите на икономическата теория.
За предмет на стопанската история съществуват, много и различни определения:
­ Наука която изучава развитието на икономиката в времето.
­Наука която изучава историческия процес в развитието на производствените
отношения и производствените сили.
­Стопанската история изучава исторически създалите се начини на 
производство на материални блага в тяхната хронологична 
последователностконкретност и специфичност в отделните страни.
Предмета на стопанската история би могъл да се разгледа в 2 аспекта
­От 1 страна тя изучава икономическото развитие на икономическата база на
обществото, производствените отношения и тяхната специфика в различните
страни и техните народи, като се интересува и от степента на развитие от
производителните сили и тяхното въздействие върху производителността и
организацията на труда.
­От друга страна стопанската история се интересува и изследва икономическите
институции който заедно с политическите образуват над строиката даващи
стимули за развитие на обществото а нейната еволюция се явява основен фактор
в развитието на икономическия живот.
Основната задача на стопанската история е периодизацията на световния стопанско
исторически процес, което е крайно необходимо за крайното разбиране на
политическата история. Изготвянето на тези периодизации означава да се
разграничат основните епохи в този процес И да се определят главните периоди в
чиято последователна смяна се проявява закономерния характер на обществено
икономическото развитие.2 са основните подходи който се прилагат при различните
схеми за приватизация на стопанско историческия процес. А именно
Цивилизиационен и информационен. Цивилизационния поток възприема тезата за
спираловидното развитие чрез повторение на сходни цифри в развитието на
отделните цивилизации. Прилагайки този подход немския икономист Фридрих Лист
разграничава 5 етапа в стопанското развитие на човечеството.1.Диво състояние
( лов и риболов)2.Опитомяване на животни.3.Поява на земеделието.4.Съчетаване на
земеделие с промишлена дейност.5.Наличие на развити земеделие, промишленост
и търговия.
Последователят на лист Бруно Хилдебранд обособява 3 етапа на развитието :
1.Натурално стопанство.. 2.Парична размяна 3.Кредитно стопанство
Друга известна приоритизация ( Густав Шмолер и Каръл Бюхер) оформят 6 етапа
1.Семейно родово и селско общество.2.Феодално, господарско, едро домашно
общество3.Градско стопанство.4.Териториално стопанство 5.Народно Стопанство
6.Световно стопанство
Цикличната теория получава малко по либерална окраска в теорията на
забележителния английски историк Арнолд Тойнби. Той приема, че съществуват 30
цивилизации от който 13 основни. Като всяка от тях преминава през стадии на
зараждане, ръст, разложение и гибел.От посочените примери който могат да се отнесат
към цивилизационния подход водеща е тезата за спираловидното развитие чрез
повторение на сходни цикли в развитието на отделни цивилизации
Вторият подход за периодизация на човешката история а именно формационият е
основан на представата за взаимодействието между производителните сили,
икономическия строи и надстроика, присъщи на определена степен на историческо
развитие.
Не съвпадането на хронологичните рамки определящи границите на възникването и
развитиетона отделните социално икономически формации предполага не само
тяхното едновременно съществуване, но и взаимодействие между тях в едни случаи
външната среда може да оказва забавящо а в други стимулиращо въздействие върху
развитието на народите или районите отнасящи се към една и съща формация.
Предавайки им опредлеена специфика
Изхождайки от формациония подход историографията приема деленето на историята
на стара, средновековна, нова и най-нова. Като държи сметка за характера за
специфичните закони който действат в всяка от 5 обществено икономически
формации:1 . Първобитно общинна – от 40 хиляди години преди новата ера до 5
хиляди години преди новата ера.2. Старата история обхваща преди всичко
робовладелския строи от 5 хилядолоетие преди новата ера до 5ти век от новата ера.3.
История на феодалния строи 5 век до 17ти, 18ти век.4. От 40 години на 17ти век
започва историята на капитализма или новата история, за граница на която се
приема 1917г. тоест октомврийската революция в Русия. 5. Най-нова история
обхващащ периода след 1917 година.
3.Икономически аспекти на развитието и формирането на световното стопанство.
Исторически процес на развитие на собствеността. Стопанската история категоризира
историческите етапи от гледна точка на промените на отношенията и формата на
собственост през различните обществено икономически формации. Получаването на
материални блага и тяхното ползване става винаги в рамките на определена обществена
форма. Това означава, че по повод на получаването и ползването на материални блага
винаги възникват определени обществени отношения който са различни при
различните строеве и са исторически променливи.
При първобитно общинния строи отделният индивид не е разполагал с получените
материални блага самостоятелно. Процесът на присвояване на предметите на
природата в тези условия е неделим защото те се разпределят съобразно пола и
възрастта. Общинната собственост ( семейна племенна) на това общество е първата
историческа форма и състояние на собственическите отношения през този строи. На
лице е владение на цялото общество на представата за производство и това общо
владение е обуславяло разпределението и присвояването на продуктите на труда без
стоково парични отношения. В този период хората все още нямат понятия за частна
собственост. Съществувала е просто форма на кооперация основана на естественото
разделение на труда отначало по възраст а след това и по пол. На определен етап се
осъществява и известна специализация на трудовата дейност. Мъжете специализират в
лова а жените в събирането на плодове от природата и домашното стопанство. Със
развитие на производителните сили а именно появата на нови оръдия на труда и
усъвършенстването на уменията, знанията и опита на хората, става възможно 1
семейство да осигурява необходимите средства за живот чрез обработване на участък
земя с което се прави първата форма на преход от общностно към индивидуално
стопанство. Задълбочава се общественото разделение на труда. Първите форми на
управлението са обособяването на пастирски и земеделски племена. При първите се
получава излишък на добитък а при другите излишък на хранителни продукти. Така
между земеделските и скотовъдните племена се заражда размяната тези процеси
протичат през периоди 5 – 3то хилядолетие преди новата ера в тъй нареченото ранно
класово общество. И благодарение на тях ползването започва да се трансформира в
владение а племенните съюзи се превръща в форма на обществен живот . Повишената
производителност на труда като резултат от специализирането на трудовите дейности
В следвтсвие на общественото разделение на труда е позволила на отделния човек да
произвежда принаден продукт. Тоест да произвежда продукти в количество по голямо
отколкото било необходимо за неговото съществуване.
Постепенно общинната собственост се заменя от частната собственост. Възниква,
експлоатацията от човека на човека. Създава се, нова категория хора – роби.
( подчинено население). В роби започват да се превръщат обеднели и задлъжнели
съплеменници. Възниква първото класово разделение на обществото на роби и
робовладелци. Родовата община се заменя от селската. В която хората не винаги са
свързани с родствени отношения. Родовият строи, се заменя от робовладелческата
държава, а имущественото неравенство се засилва.
Робовладелската частна собственост е първата историческа форма на класово
експлоататорски обществени отношения. Робовладелците са имали пълна собственост
не само върху средствата за производство, но и върху самите производители. На
определен етап от историческото развитие около 5ти век от новата ера. Системата от
икономически отношения, основана върху робски труд, започва да „спъва” развитието
на производителните сили поради пълното игнориране, на интересите на
непосредствените производители. Назрява обективна необходимост от замяна на
робите с труженици който поне в известна степен да са заинтересовани от резултатите
от своя труд. Появяват се колониите който заемат междинно място между робите и
свободните хора, и предшестват средновековните крепостни селяни. По този начин
започнали да се утвърждават елементите на феодализма, основан върху феодалната
поземлена собственост и личната зависимост на селяните от феодала.
Стопанството на феодала обхваща част от неговата земя, а друга част ( тъй
наречените )феоди, той давал за ползване на селяните при определени условия.
Колониите били задължени да обработват земята на своя господар, да предоставят част
от произведените продукти, да заплащат определени парични суми, както и други.
Доходът от собствеността на феодала се реализира чрез поземлена рента. От начало, тя
се проявявала в труд ( ангария ) След това в продукти ( натурален налог). А накрая в
парични средства. Развитието на производителните сили, отделянето на градовете от
селата, и развитието на търговските отношения, засилват икономическите връзки,
между отделните региони и държави. Това допринася за формирането на национален
пазар. В последствие, на основа на търговските отношения между отделните
национални стопанства, възниква и световният пазар. Който от своя страна ускорява
прехода от дребно занаятчийско производство към едро капиталистическо
производство. Основано върху експлоатацията на труда на наемни работници.
Капиталистическата собственост върху средствата за производство, исторически
възниква на основата на просто стоково производство и насилственото отделяне на
непосредствените производители от средството за производство.
В резултат от тези исторически процеси при зараждането на капитализма се формира
индивидуалната собственост. Развитие получава и третата основна форма, държавна
собственост.
1.Същност на световното стопанство. То е резултат от многовековната еволюция на
производителните сили и непрекъснатото, задълбочаващо се разпределени на труда в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2017 в 17:48 потребител на 24 години
23 окт 2017 в 22:57 в момента не учи
09 фев 2017 в 23:22 ученичка на 27 години от Казанлък - СОУ "Екзарх Антим І ", випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
Интрепретиране на разходи,власт и печалба
добавена от svetlalozanova 04.03.2014
3
51
Подобни материали
 

Увод в стопанската история

15 дек 2008
·
278
·
22
·
16,709
·
258

Предмет и метод на науката, задачи на обучението по стопанска история. В световната историография стопанската история е позната и с други наименования: икономическа история, история на икономическото развитие, история на народното стопанство...
 

Възлови моменти в световната стопанска история. Първа икономическа революция

23 мар 2006
·
386
·
40
·
7,283
·
92

Един от основните изводи на предходната лекция е, че неокласическата икономическа теория има известен проблем с разказването на стопанската история.
 

Стопанска политика на българските правителства в началото на xx в.

29 мар 2007
·
527
·
1
·
496
·
83
·
1

През февруари 1901 г. се установява на власт коалиционното правителство на П.Каравелов и д-р Стоян Данев.
 

Основни насоки на световното стопанство след ВСВ

08 апр 2008
·
281
·
9
·
1,755
·
152
·
1

Основни насоки и динамика в развитието на световното стопанство след 2-рата световна война...
 

Развитие на занаятите и промишлеността

13 фев 2010
·
37
·
4
·
935
·
56

През ранното Средновековие България е една от най-развитите в икономическо отношение държави в Европа. С падането й под турско владичество в края на XIV век, нейното демографско, политическо и стопанско развитие са нарушени и това довежда до значително...
 
Онлайн тестове по Стопанска история
Стопанска история
тематичен тест по Стопанска история за Студенти от 1 курс
Най-често давания вариант на тест по стопанска история в Тракийски университет - Стара Загора. Има въпроси от затворен тип - само с един верен отговор, но и такива с много верни отговори.
(Лесен)
25
2
1
2 мин
30.07.2019
Стопанска история
изпитен тест по Стопанска история за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на знанията на студентите от ВУААР - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор. Разполагате с 20 минути, за да решите теста.
(Труден)
20 минути
30
3
1
2 мин
17.09.2019
» виж всички онлайн тестове по стопанска история

Лекции по стопанска история

Материал № 844795, от 19 апр 2012
Свален: 89 пъти
Прегледан: 175 пъти
Предмет: Стопанска история, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 9,699
Брой символи: 63,870

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по стопанска история"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала