Големина на текста:
Планиране и прогнозиране
1.тема : планирането и прогнозирането въс системата на управление
-процесат на управление във всяка организация, обхваща много функции
основните са:
-раководене ,
-контрол
- реголиране
-Планиране и др.
Всяка от функциите се х-р . със спецефични процеси на обработка на инф.и способи
на въздеиствие, върху упавлявания обект, въпреки това обаче всички управленски
функции, едозначно са насочени към постигане към целите на организация. А тoчно
селите се формолират в рамките на управленската функция, това дава осование, на
много автори да направят извода че , името планирането стои в основата на
управлението. Между понятията планиране и прогнозиране има съществена разлика.
Планирането – стои в основата на изработването на управленските решения и се
определя като управленска деиност. Чез която се изработват целите и задачите на
организацията и се определят, начините за тяхното постигане.
А прогнозирането предшества планирането в управленския цикал, и се определя
като научно предвиждане на оптималното развитие на организацията ( планирането е
свързано по скоро с аналетична деиност , дукато огранизирането на.....)
В всяка организация планирането винаги се реализира на базата на не пълни данни.
Тези неточности са в следствие от това че , в някои аспекти от функционирането на
икономическите системи не се подават на оценка.
НАПРИМЕР: технологично развитие, полетическа обстановка, деиствие на
конкорентите и др.
Това обославя вероятностния характер на планирането. Поради това качеството на
плановете, зависи във голяма степен и от компетентноста на плановите работници.
Следователно системата за планиране в организацията трябва да е структорирана по
такав начин , че да се използват и управленските инструменти и опита и знанията на
сатрудниците. Процесат на планиране има някои характерни особености.
-цоциално техническа
- и организационо техническа
парвата е свързана с обществените условия, а втората зависи от равнището на
развитие на използваните методи и средства на планирането. Към планирането се
подхожда винаги от тези две гледни точки , защото в противен случаи част от
пречинно следствените връзки ще останат не отчетени. Планирането има
информационен характер. Формолирането на проблеми изработването на планови
решения, оценката на резултати и др. Винаги става на базата на някаква информация,
но не поизволна а стого точно определени бази дани . планирането помага на
организациите при отговорите на три ключови въпроса.
1.каде се намира органио зацията в настоящия момент – или това е текущотото
състояние
2.на каде се движи организацията – желано състояние .
3.как и с помоща на какви ресурси могат да бъдат достигнати поставените цели.
Чрез планирането се определят целите и се трансфорират в път за достигането им .
вземат се решения какво да се направи , от кого?, кога ? и как ? изработването на
планови решения, е свързано винаги със използването на ресурси. Именно ресурсите
се явяват основен предмет на планиране на организацията със цел оптимизация, на
тяхното използване. В практиката на планиране – се разграничават следните видове
ресуси;
1.трудови ресурси – те имат количествена и качествена оценка , първата се свързва
с показателите на численст , а втората оценка се жарактерезира със степен на
здравен статус образувателно и клалифекационо равнище,м вздрастова структора
и др. В предприятието предмет на планиране трудови ресурси могат да бъдат –
численост и структора производителност на труда, потребности от работна сила,
съкращаване, заплащане , и някои норми като норми на изработка , на време ,
трудоемкост и др.
2.производстевените фондове – определят се като , стоиностно изражение на
предметите и средствата на труда .те се разделят на три основни групи, във
зависимост от :
-функциониране в процеса на производство
-от начина на пренасяне на стоиноста им във стоиност на готовия продукт
-от характера на възпроизводството им.
-1. основни производствени фондове – те ичастват в производствения процес
продалжително време като съхраняват своята първична натурална форма. Стоиноста
им се пренася в стоиноста на готовя продукт постепенно и на части те се
възпроизвеждат за сметка на капитални вложения. Основните производствени
фондове представляват материално техническата база на организацията и са наи
важния обект за планиране.от техния размер зависи , производствената мощност, и
технологичното равнище на производствените процеси. Предмет на планиране на
основните производствени фондове в предприятието са : степен на използвае ,
размер и структора , производствена мощност , въвеждане в ъв и извежда от
експлатация на производствени мощности и др.
-2. оборотните фондове – се опотребяват изцяло във всеки производството
променяики своята материално, веществена форма. Стоиноста им се пренася из цяло
във стоиноста на готовия продукт и то в рамките само на един производствен цикъл.
Оборотните фондове представяват интерес за планирането, от гледна точка на
следните показатели:
--- номенклатура и размер на запасите –
--- ефективност при използванетето на материалните ресурси
--- потребност от оборотни средства
--- источници на оборотни средства и др.
-3. инвестиции – те представляват интерес за планирането от гледна точка на :
--- дългосрочни мачтериални инвистиции
--- финансови инвестиции
--- интелектуални в които се обединяват
--- в обучение на персонал
--- в предобиване на лицензи
--- във развитието на научни проекти и др.
Основен проблем на плановата деиност е необходимоста от допълнителни разходи.
Както за хора така и за разходи за време , но разходите за планиране създават редица
важни преимущества за организацоята . въпросат е дали да ги има тези разходи а как
те да бъдат увеличени . възможностите за планиране зависят от мащабите на самата
огранизация. Процесите на планиране се по характерни за по големите организации
тъи като те имат по големи финансови възможности , във деинста им пресъстват
много често сеиозни научни проекти и не на последно място имат и високо
клалефесиран персонал. Като правило във састава на големите организации има
обособени специални планови подразделения. По малките организации трудно
осъяествяват шиоко мащабна планова работа . за тях е по характерно да използват
само няко форми на планиране като например оперативно планиране , и да
възприемат готови модели за стратегии .маже да се обобщи че планирането като
функция на оправлението се състои в стремежа своевремено да се отчитат възможно
наи много на бр. Вътрешни и външни фактори. Имащи отношение към развитието и
функционирането на организация. Изразява се във разработка във комплекс от
меропиятия. Определящи последователноста на достигане на конкретните цели със
отчитане на възможно наи ефективното използване на ресурсите .
2 БЪПРОС:Основна характеристика на прогнозирането
–във основата на разработване на всеки план стои прогнозата. Прогнозирането е
метод на научно обособано предвиждане на направлениеята на бъдещо развитие
които описва възможни ситоации и състояния на организацията и неиното
обкражение. В наи опростения случаи прогнозата представлява отварждаване на
възможноста или не възможността за сбадване на едно или др. Събитие. В
практиката на прогнозиране се разграничават следните видове прогнози
1. според функционалното си предназначение биват: прогноза за бъдещето на
организацията , пи различни варианти на външни въздеиствия. Или прогноза за
начина на достигане на целта или прогнозиране на проблемни ситоации , или прог.
На възможни последствия от вземането на конкретни решения и др.
2. според своето съдаржание прогнозите биват научно техниически , икономически,
военни , полетически, и д.
3. според периода биват : оперативни до 1. месец, кратко срочни до 1. год, средно
срочни до 5. год. И дългоарочни над 5 . год. Наи широко разпространените прогнози
са
- икономичесите – те имат по общ характер и служат за описание на състоянието на
икономиката като цяло по отделни организации или по конкретни изделия.
- развитие на конкоренцията – със тях се характерезират възможните стратегии на
основните конкоренти, техния пазарен дял , орентацията им , към производствито на
едни или други изделия и т. Н.
- развитие на технологии- насочени са към перспективите на развитие на
технологиите към дадена област и избора на наи рационалните решения.
- прогноза за състоянието на пазара – използва се за анализ на пазара при отчитане
на текущо на текущото състояние и развитие на икономиката , полетическата
ситоациия, цените на суровени и др.
- социалната прогноза- тя излиза извън рамките на чисто икономическата насоченост
, и следва отношението на хората към едни или др. Обществени явления. Което
обаче винаги се използва за чисто икономически цели.самия процес на прогнозиране
, преминава през няколко етапа.
1. определяне на потебностите от прогноза и неините цели.
2.Оточняване на характеристиките на обекта на прогнозиране .
3.оточняване и анализ на активните фактори на прогнозата
4. формиране на информациона база.
5. избор на модели и методи на прогнозиране

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 апр 2020 в 22:55 студентка на 33 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев"
 
Домашни по темата на материала
планиране и прогнозиране
добавена от yourR 27.05.2013
0
22
Задача по планиране и прогнозиране
добавена от sonia777777 13.05.2013
0
46
Подобни материали
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
521
·
6
·
5,419
·
933

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
356
·
56
·
12,898
·
727

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Курсова работа по планиране


Чрез финансовото планиране се определят не само фирмените цели, отнасящи се до организацията и контрола на извършваната дейност, но и се обосновават взаимодействията между решенията за инвестиране и финансиране...
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
115
1
1 мин
22.02.2013
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 843997, от 18 апр 2012
Свален: 95 пъти
Прегледан: 218 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 5,399
Брой символи: 34,595

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала