Големина на текста:
ВЪПРОС 1
Основни понятия – психологическо измерване
психологическо тестиране, психологическо оценяване
психодиагностика
I. Психологическо измерване – действия, при които като краен продукт се получава
число, което дава информация за количеството на измервания признак на обекта на
изледване. Чрез сетивата също се измерва, но чрез тях не се получават числа, получава се
качествен показател.
Изборътр на инструмент за имерване зависи от целта на самото измерване.
Според СТЕНЛИ ХОПКИНС„Измерването дава възможност да се разграничат
нещата”, т.е. процесът на измерване не винаги включва използването на числа.
Според СТВЪНС„Измерването е приписване числа на един обект по определени
преавила”.
Видове измервания
1. Пряко измерване – измерва се наблюдаем признак на обекта.
2. Непряко измерване – опира се на предположението, че всичко, което съществува,
се проявява някак си и въздейства върху други неща. Количеството на въздействие дава
информация за количеството на изследван признак, който не може да се наблюдва пряко.
3. Връзката показател (индикатор) – признак.
Показател (индикатор) е факт, който пряко се наблюдава. Един и същ показател
може да сигнализира за присъствието на повече от един признак.
Например, слабият натиск на четката на художника е признак за неувереност, за
ниска активност.
Обаче, един признак може да се прояви чрез повече от един показател.
Например, Ниската увереност може да се прояви чрез приведена стойка,
мълчаливост, слаб натиск на четката.
Видове измервания.
1. „Нормативно измерване” – най-широко възприето и разпространено. Предполага
сравняване на резултати на изследвано лице с разпределение на тестови оценки в еталонни
групи по определен признак: демографски, пол, възраст и пр.
2. „Критериално измерване” – тук получените резултати се съпоставят с
предварително определени критерии, които най-често показват дали е постигната дадена
обучителна цел. То е основано на пряка оценка на качествата на изследваното лице, която се
сравнява със стандарт.
Пример: „да” – справи се: „не” – не се справи
3 „Ипсативно измерване” – тук резултатите от определено изследване се оценяват,
чрез сравнение на собствените постижения на лицето по други скали от същата методика.
Данните се сравняват не с груповата, а с индивидуалната норма на лицето. Пример: водещите
психични функции, посочени от Юнг: Мислене, Чувстване, Усещане, Интуиция, при което
една от тях е винаги водеща, ако това е мисленето, то чувстването е най-слабо развито, а ако
водещо е усещането, интуицията е най-слабо развита.
Различно е от лонгитюдното изследване - сега и преди 10 г. на едни и същи хора. на
един и същ показател:
Психологически измервания – „Основни понятия – психологическо измерване
психологическо тестиране, психологическо оценяване
психодиагностика”
Особености при измерването.
1. Принцип - При измерването на една характеристика, обикновено се допуска, че тя е
стабилна във времето и че самото измерване не предизвиква промени в измерваната
харакреристика.
Забележка: Този принцип обаче в малка степен се отнася за измерване на емоции и
мотивация. Те твърде силно се повлияват от процеса на измерването.
2. При измерването може да се наблюдава т. нар. „социална желателност”, т.е.
съзнателен стремеж на изледваното лице да се представи в най-добра, общоприета роля.
3. При измерването се прави разлика между количествени и качествени свойства.
Качествените свойства служат само като основа за класификация на обектите
(или ги има, или ги няма).
Количествените свойства притежават степенен, градиращ характер. Трябва да
се знае, че не е правилно механично да се приемат за количествени определени свойства, за
които няма разработени техники за измерване.
Приет е следния принцип за определяне наличието на количествени
характеристики: „Ако за всеки два обекта обозначени с „А” и „Б”, намиращи се сред
множество от други обекти, притежаващи свойството „x”, има смисъл да се каже, че
„А” е по-“x” от „Б”, можем да говорим за количествено свойство.
Пример: „А” е по-”x” от “Б”, където с “x” бележим интелигентност.
Обективност на измерването – това е степента на независимост на методите и на
резултатите от личностните свойства на изследователя, от неговите цели, намерения,
поведение и пр. Обективността предполага спазване на определени изисквания от всички
психолози в процеса на работа (оценка).
Обективността на оценката означава, че изследването трябва да се придъжа към
определени процедури и норми за оценка на резулктатите, по конкретна методика.
Ако под обективност се разбира „независимост на изследването от
изследващите”, то най-обективни са „Личностните въпросници” и „Тестовете за
постижение със затворени отговори”, а най-субективни са „Проективните методики”.
Ако под обективност се разбира независимост на резултатите от т. нар.
„социална желателност”, то най-обективни са „Проективните методики”.
Видове методи за измерване
1. Първа група „За едномерно и многомерно психическо скалиране – това са главно
атитюдни скали”.
2. Втора група „Тестови методики”.
II . Психологическо тестиране ,
Определение за тест.
1. Определение.
Тест (изпитание, опит, проба) – Модел на ситуация, изискваща поведение с
диагностично значение.
Основен елемент на теста са айтемите (въпросите и вариантите на отговор в теста)
В дадена психометрична скала айтемът може да бъде представен в различна форма:
въпроси („кой е президентът на републиката?"), действия, които трябва да се извършат („пос-
тави кубчето в чашата"), възпроизвеждане на рисунка и т, н. Всеки айтем е свързан с
определена цел.
2
Психологически измервания – „Основни понятия – психологическо измерване
психологическо тестиране, психологическо оценяване
психодиагностика”
2. Историческа справка.
Като методика тестът е въведен през 1883г. от ФРАНСИС ГАЛТЪН, а по късно. през
1890г. КЕТЪЛ го популяризира.
ГАЛТЪН извежда правилото: При тестирането трябва да се дават еднакви задачи на
голям брой лица, а резултатите да се обработват статистически.
КЕТЪЛ извежда изискванията: „при тестирането условията, инструментариума,
времето (не повече от 60 сек.), доброто обзавеждане и пр. да са еднакви и разполагащи за
работа.
До 10-те години на XXв. изследванията са били основно индивидуални. През Първата
световна война в USA възниква „груповото тестиране”. През 1918г. АРТЪР ОТИС.
Прилага в в американската армия тестовете „Алфа” (вербален за говорещи английски) и
„Бета”(с картинки за неговорещи английски).
3. Психологическо изследване – Психометрия.
Психологическото изследване може да се срещне като „Психометрия”
Психометрията е съвкупност от методи и техники, позволяващи измерване на
психичните явления. В най-широк смисъл тази дума обхваща всички измервания в
хуманитарните науки, но обикновено тя се употребява в по-тесен смисъл за означаване на
измервания с тестове.
Тестирането е по-тясно понятие от изследването. Едно изследване включва серия
от тестирания..
III. Психологическо оценяване
Оценяване и сравнение.
Оценяването е процес на обработка на получени при изследването данни и
сравняването им с предварително избрани норми и стандарти.
Нормите и стандартите се създават по предварително определена процедура, те са
задължителен елемент при нормативното изследване и най-често представляват типичен
пример за голяма група изследвани лица.
Сравнението лежи в основата на оценяването.
Оценяването е крайният резултат на изследването.
IV. Психодиагностика
За първи път терминът е лансиран от ХЕРМАН РОРШАХ през 1921г. в книгата му
„Психодиагностика”, като целта му е да разкрие различията между индивидите и група от
хора.
Метод за експлорация на личността, основаващ се на свободното интерпретиране на
случайни форми. Субектът, на когото показват серия от десет черни или цветни мастилени
петна, бива подканен да каже какво биха могли да представляват. Отговорите му се кодират и
интерпретират според установени критерии. Доказано е, че възприятието е тясно свързано с
личността. Например, някои субекти са склонни да възприемат цялото табло, други се
вглеждат в подробностите; някои са по-чувствителни към цвета, други към формите и т.н.
Тези индивидуални вариации дават сведения за характера и структурата на личността на
изследваните субекти. Въпреки критиките, изразени от много автори, психодиагностиката на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни понятия – психологическо измерване, психологическо тестиране, психологическо оценяване, психодиагностика

Психологическо измерване – действия, при които като краен продукт се получава число, което дава информация за количеството на измервания признак на обекта на изледване. Чрез сетивата също се измерва, но чрез тях не се получават числа...
Изпратен от:

на 2008-01-26
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
643 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Психология рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване

16 ное 2011
·
399
·
16
·
3,929
·
704
·
2

Настоящето психологическо изследване има за цел да се направи личностен профил на лице с девиантно поведение, чрез сравнението на резултатите му по шест тестови методики с тези на лице без девиантно поведение...
 

Памет (реферат по Обща психология)

18 окт 2008
·
447
·
18
·
3,510
·
372
·
1

В края на 19 век Уилям Джеймс определя науката Психология като “наука за психичния живот” и включва в това понятие чувствата, желанията, разсъжденията и други подобни.
 

Oбща психология

06 фев 2009
·
194
·
6
·
1,530

Това е всичко необходимо, за да се вземе изпита по психология при д-р Стоянова в педагогическия факултет в Русе.
 

Психологическо консултиране на агресивно дете от ранно детство

28 фев 2009
·
209
·
13
·
2,008
·
159
·
2

В живота на отделната личност,както и при различните общности от хора възникват редица проблеми,които нарушават нормалните взаимоотношения.В такива случаи е необходима помощ на неутрализиране на възникналите конфликти...
 

Способностите

10 мар 2007
·
384
·
10
·
1,687
·
49

Способности и заложби.Трябва най-напред да се подчертае,че въпросът за същността на заложбите в психологията не е много ясен,като липсват единство между отделните психолози за тяхното определение.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Основни понятия – психологическо измерване, психологическо тестиране, психологическо оценяване, психодиагностика

Материал № 84318, от 26 яну 2008
Свален: 643 пъти
Прегледан: 281 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,047
Брой символи: 6,664

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни понятия – психологическо измерване, пси ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
психологична експлорация психологическо оценяване клинична психодиагностика психологическо изследване пример стандартизирани и нестандартизирани тестове по математика в детската градина условия за провеждане на диагностична процедура екстремална психодиагностика методи за изследване на личността методи за изследване психодиагностика психодиагностика класификация и характеристики основни понятия психологическо измерване психологическо тестиране психологическо оценяване психодиа ketyl видове тестови задачи в психодиагностиката измервания на християнството основни понятия психологическо измерване психологическо тестиране психологическо оценяване психодиа методи и методики за психологическо изследване на личността vidove formi тестовете за интелигентност измерване на сапротивление тестови по бел