Големина на текста:
1. За да даде разумна увереност на ръководството на орг-ята, че рисковете са дефинирани и с/у тях има
съотв. контроли, вътр. одитор може да използва методи като: а) консултации и съвети и б) одити.
2. Дефинирайте раликата м/у риск и рисков фактор:
Риск – вероятността да възникнат някакви обстоятелства.
Рисков фактор – той засилва риска, вероятността.
3. От кого може да се осъществява вътр. одит в орг-ите от публ. сектор: от ЗВО или от 1 одитор.
4. Когато одита в орг-ите от публ. сектор се осъществява само от вътр. одитор, той има правата и
задълженията на: а) оперативен одитор и б) ръководител на ЗВО.
5. Избройте орг-ите от публ. сектор, където се изграждат ЗВО: администрацията на президента; НС;
НОИ; НЗОК; МС и разл. министерства; ВСС; Сметната палата; общини с бюджет над 5 млн. лв.;
администрациите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по републ. бюджет;
администрациите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по републ. бюджет;
разпоредители с извънбюджетни сметки (НАП. Агенция митници и др.)
6. За да бъде въведено ЗВО в орг-ции, разпореждащи се с бюдж. средства, различни от упоменатите в
ЗВОПС е необходимо: а) да се оцени рискът за съотв. орг-я и б) да има разрешение от министъра на
финансите.
7. ЗВО могат да се изграждат в орг-ции, които са второстепенни разпоредители с бюдж. кредити: вярно.
8. ЗВО могат да се изграждат в общини с бюджет под 5 000 000 лв., без да е необходимо разрешение от
министъра на финансите: невярно.
9. ЗВО могат да се изграждат в общини с бюджет под 10 000 000 лв., без да е необходимо разрешение от
министъра на финансите: вярно (да не е под 5 000 000 лв.).
10. Изискванията, определящи минималната численост на ЗВО, въведени в публ. орг-ции след разрешение
на министъра на финансите, се определят на базата на: сумата на бюдж. средства, с които се
разпорежда.
11. За да бъде определена минималната численост на ЗВО е необходимо: от бюджета на орг-ята да се
извадят средствата, предвидени по бюдж. сметки на второстепенните разпоредители.
12. На кого има право да докладва ръководителя на ЗВО, с цел да се гарантира функционалната и
организационната независимост на вътр. одит: ръководителя на орг-ята.
13. Длъжн. лица в одитираната орг-я имат право да не предоставят информация ако: нямат право да не
предоставят изисквана информация.
14. Опишете какво представлява одитния комитет: външни лица, които подпомагат ЗВО.
15. Вътр. одитори могат да се назначават: а) по трудово правоотн-е и б) по служ. правоотн-е.
16. За вътр. одитори могат да се назначават само лица, имащи образ.-квалиф. степен „магистър”: невярно.
17. За да бъде назначено лице на длъжност ръководител на вътр. одит, се изисква стаж като одитор:
минимум 3 год.
18. Като ръководители на вътр. одит не могат да се назначават следн. лица: а) заемали ръководни
длъжности в орг-ята през последните 2 год. и б) работили в орг-ята през последната 1 год.
1. Избройте осн. фази на одитния процес: планиране; проверки; докладване; проследяване на
препоръките.
2. При осъществяване на одита не е разрешено да се проверява процес или с-ма, който обхваща повече от
1 ресор в обекта на одита: невярно.
3. По време на изпълнение на одитния ангажимент не е допустимо служители от проверяваната с-ма да
бъдат отлконявани от осн. им задължения: невярно.
4. Фазата „планиране” на одитния процес е: с относително по-голяма продължителност.
5. Фазата „планиране” започва с: уведомително писмо.
6. Каква е осн. информация, която трябва да се съдържа в уведомителното писмо: определяне на целта и
обхвата на одитния ангажимент, кой ще го извърши, разпределение на одита във времето.
7. Кои са осн. въпроси, с които се запознават одиторите на етапа „първоначална среща”: одитираната
стр-ра запознава одиторите с обекта на одита, ресурсите, с които разполагат и др. информация.
8. На етапа „първоначална среща”: одитираните лица могат да информират одиторите за установени
от тях слабости и проблеми в процесите, на които да бъде обърнато внимание при осъществяване на
одита.
9. Етапът „предварително проучване” е свързан с: набиране на необходимата информация.
10. Дейностите, които се осъществяват на етапа „предварително проучване” са: провеждане на
интервюта с компетентни по съотв. проблеми лица, попълване на въпросници, преглеждане на
доклади и др. източници на информация.
11. Осн. рискове, застрашаващи дейността, се определят на етапа на: преглед на вътр. контроли.
12. Естеството на изградените вътр. контроли и влиянието, което те оказват в/у обектите, се изследва и
анализира на етапа на: преглед на вътр. контроли.
13. Областите с най-висок риск и процедурите за неговото елиминиране се определят на етапа на: преглед
на вътр. контроли.
14. Първата фаза от одитния процес завършва с изготвянето на: одитен план.
15. Каква информация трябва да се съдържа в одитния план: подробно описание на проверките, които
трябва да се извършат.
16. Втората фаза на одитния процес е: проверки.
17. На фазата на проверките се преглеждат: конкретните договори или транзакции.
18. На фазата на проверките не може да се установява наличието на рискове, непокрити със съотв.
контроли: невярно.
19. Фазата „проверки” приключва с: завършването на работния документ за одита на с-мите.
20. Най-важните вътр. контроли, проверявани на етапа „тестване” засягат: достоверността на паричните
потоци.
21. Негативните констатации, установявани на фазата на проверките, трябва да бъдат обсъждани с
одитираната стр-ра преди да бъдат обобщени като констатации: вярно.
22. Какво прави одитния екип на етапа „обобщаване на констатации”: определят се най-ефективните
препоръки, приключват се и се подреждат в съотв. ред работните документи.
23. В одитния доклад се съдържа: а) изводи и препоръки и б) мнения и констатации.
24. Третата фаза на одитния процес е: докладване.
25. На етапа „изготвяне на предварителен доклад” с предварителния доклад се запознават:
ръководителите, заемащи ръководни длъжности.
26. Опишете етапа „заключителна среща”: на срещата се предва предв. доклад и одитираната стр-ра се
запознава с направените констатации, изводите и препоръките; при предаването на предв. доклад
се опр. разумен срок, в който одитираната стр-ра да може да направи коментари и да изрази
становището си.
27. След като бъде изготвен оконч. доклад, той се връчва на: а) оперативното ръководство и б) висшето
ръководство.
28. Каква информация одитираната стр-ра попълва в таблиците за изпълнение:
29. Какво цели и как се осъществява насрещната оценка на одитния ангажимент: цели се да има обратна
връзка
30. Последната фаза на одитния процес е: проследяване на препоръките.
1. Елементът на вътр. контрол, който определя нивото на усет в организацията от потребността на вътр.
контрол се нарича контролна среда.
2. Контр. среда оказва влияние в/у: а) структурирането на дейността на орг-ята и б) оценка на
рисковете и набелязване на целите.
3. Осн. фактори, които оказват влияние в/у контр. среда са: принадлежност, етичност и компетентност
на персонала; философия и стил на управление на ръководството; политика на делегиране на
правомощия и обучение на персонала; способността на ръководството да поставя ясни, достижими
и измерими цели.
4. Способността на орг-ята да набелязва ясни и достижими цели не е фактор, който оказва влияние в/у
контр. среда на орг-ята: невярно
5. За да съществува добър стил на управление, който да бъде лесно приложим е необходимо: морален
кодекс на поведение и съответни норми и процедури на работа.
6. Приложението на елементите на контр. среда може да варира в зависимост от: големината на орг-ята
и формата на управление.
7. Приоритетите и ценностите на орг-ята, които се съдържат в кодекса на поведение, определят:
принадлежността и етичността.
8. Кодексът на поведение на орг-ята трябва да се свежда до спазването на законите: невярно.
9. Ефикасността на процедурите за вътр. контрол: зависи от принадлежността и етичността на лицата,
осъществяващи вътр. контрол.
10. Принадлежността и етичността, като осн. фактори на контр. среда, оказват влияние в/у: концепцията
на орг-ята, управлението и проследяването на другите елементи на ВК.
11. Необходимото предварително условие за етично поведение в орг-ята е: принадлежността.
12. Културата на орг-ята е резултат от етичността и принадлежността на ръководството.
13. Етичните ценности на ръководството на орг-ята е необходимо да отговарят на потребностите на:
организацията; персонала; др. (външни) институции; широката общественост.
14. Културата на орг-ята се проявява в: а) етичните норми и нормите на поведение, прилагани от
разпоредителя и б) методите на комуникация, прилагани от разпоредителя.
15. Обяснете защо ръководството на орг-ята играе важна роля при определянето на нейната култура:
16. Спазването на етични правила не може да окаже влияние в/у вътр. фактори, които да подтикнат
корупционни практики: невярно.
17. Избройте възможните подтици за възникването на корупц. практики: оказване на натиск за
постигане на трудно постижими цели в кратки срокове; предоставяне на възнаграждения,
основаващи се на изпълнението; изплащане или не на премии в зависимост от определен праг на
изпълнение.
18. Избройте обстоятелствата, които могат да инициират стремежи към неправомерни действия:
несъществуващи или неефикасни контроли; лошо разпределение на задачите в рискови области;
недобре организиран вътр. одит; малки и недобре оповестени санкции.
19. Възможен подход за намаляване на стремежите и подтиците към некоректно поведение е:
набелязване от ръководството на реално постижими цели и срокове.
20. Най-добрият начин за насърчаване на етичното поведение в една орг-я е: даване на личен пример от
ръководството.
21. Знанията и уменията, необходими за изпълнението на дадена задача, са свързани с компетентността.
22. При осъществяване на дейността на орг-ята е възможно да се наложи да бъде направен компромис м/у
нивото на компетентност и нейната цена:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 мар 2021 в 18:22 студентка на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Одитинг
Банков одит
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
22
6
1
8 мин
28.05.2015
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
13
33
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Одит в публичния сектор

Материал № 843145, от 17 апр 2012
Свален: 67 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 2,399
Брой символи: 13,946

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Одит в публичния сектор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала