Големина на текста:
Опит – експеримент изпитание,
възпроизводима свъкупност от условия
която се наблюдава едно или друго
явление и се фиксира един или друг
резултат ако резултатът от опита варира
при неговото повторение се казва ,че
опитът е с случаен изход.
Случайно събитие – всеки факт които
може да се случи или не в опит с случаен
изход
Степеннта на възможност – за случване на
едно събитие може да се измери числено
т.е. на всяка степен на възможността
присвояване на едно число и това число
наричаме вероятност.
Достоверно събитие – събитие което се
случва независимо от условията на опита
Невъзможно събитие – събитие което не се
случва независимо от условията на опита
Пълна група от събития – казваме ,че
няколко събития образуват пълна група от
събития ако врезултат на опит неизбежно
се случва едно от тях.
Несъвместими събутия – нялколко
събития се наричат несъвместими събития
ако никой 2 от тях не могат да се случат
едновременно
Равно възможни събития – няколко
събутия се наричат равно възможни
събития ако от условието на опита и
симетрията следва че нито едно от тях не е
по-възможно да се случи от останалите.
Благоприятен изход – благоприятен изход
за А е ако проявата на този изход води до
случването на събитието А
Схема от случая – един опит се нарича
схема от сучай ако притежава симетрия на
възможни изходи и случайте
представляват изчерпващ се набор от
неговите равно възможни и взаимно изкл.
Изходи.
Честота – ако са направени n опита във
всеки от който може да се появи или не
събитието А то честотата на А в дадената
серия от опити се нарича отношението на
броя на проявяването на А към общия
брой опити.
Правило за събиране на честоти – ако две
събития са несъвместими то честотата на
събитието С състоящо се в това да се
случи А или В е равно на сумата на
честотите на събитията на А и В
Правило за умножение на честоти – за
случайни събития А и В честотата на
събитието Д да се случи едновременно А и
Д честотата на едното събитие по
условната честота на другото:
1.Диск
ретн
и
случ
айни
вели
чини
:
­­
Дискретна
случ
айна
вели
чина
х
има
бино
мно
разп
реде
лени
е ако
всев
ъзмо
жни
те и
стой
ност
и
1,2..
n..m
имат
съот
ветн
и
веро
ятно
сти .
След
стви
е:
бино
мнот
о
разп
реде
лени
е
зави
си от
p и n
то
възн
иква
при
след
ните
усло
вия:
Нека
са
напр
авен
и n
неза
виси
ми
опит
а в
всек
и от
койт
о
съби
тиет
о А
се
повт
аря с
веро
ятно
ст P
случ
айна
та
вели
чина
Х е
броя
на
успе
хите
при
тези
n
опит
а.
­­
Разпредел
ение
на
Поас
он
казв
а се
че
всич
ки
суча
йни
вели
чини
имат
тако
ва
разп
реде
лени
е ако
всев
ъзмо
жни
те
стой
ност
и на
вели
чина
та Х
имат
съот
ветн
ите
веро
ятно
сти.
за
всяк
о m
прин
адле
жащ
от
[0;n]
.
Зави
си
само
от
пара
метъ
ра А
койт
о се
явяв
а
едно
врем
енно
мате
мати
ческ
о
очак
ване
и
дисп
ерси
я на
Х
M[x]
=D[x
]=a
­Геом
етри
чно
разп
реде
лени
е
вели
чина
та х
има
геом
етри
чно
разп
реде
лени
е ако
всич
ките
и
стой
ност
и
имат
веро
ятно
ст
Pm=
q
m
.p.
Геом
етри
чно
разп
реде
лени
е се
появ
ява
при
усло
вият
а:
Нека
се
прав
ят
неза
виси
ми
опит
и с
цел
да се
полу
чи
резу
тат
А
при
всек
и
опит
успе
ха се
дост
ига с
веро
янос
т Р
случ
айна
та
вели
чина
х е
броя
на
безу
спе
шни
те
опит
и.
­­
Хипергеом
етри
чно
разп
реде
лени
е –
има
разп
реде
лени
е с
пара
метр
и А
и Б,
ако
всев
ъзмо
жни
те и
стой
ност
и
имат
веро
ятно
сти
2.Неп
рекъ
снат
и
суча
йни
вели
чини
­­
Равномерн
о
разп
реде
лени
случ
айни
вели
чини
имат
равн
омер
но
разп
редл
ение
в
[a;b]
ако
плът
ност
та и
f(x)
в
този
инте
рвал
е
конс
тант
а е
равн
а на
­
*()
A
M
PA
n
=
*() *() *()P C P APB
=+
;*() *()*().*(| )DA B P D P A B PAPBA
=?=?=
0() 1PA
<=<=
()()1P A P A
+ =
.A B
!= ?
()()()()PABPA PBPAB
+–+–
()1
()(.)()
А и В са съвместими събития то А.В=
P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)
PA
PABP BP B
Ако
=
= ?=
?
=>
( )
(| )
( )
P AB
PB A
P A
=
.
ij
HH
=?
1
1
1
(). (). (|)
()
на Бейс за условна вероятност
(). (|)
(|)
(). (|)
n
ii
i
ii
i
n
ii
i
P AP HP A H
P A
Формула
P nP An
PnA
PnP A n
=
=
=
=
?
?
() ()
()
()0
()1
()() ()
F xP Xx
F xрастяща
F
F
PxFF
? ???
=<
? =
+ ? =
<<=–
1
( )
( ) '( )
( ). на вероятност
( )1
[ ]. очакване
n
ii
i
dF x
f xFx
dx
f x dxелемент
f xdx
Mxx pMатематическо
?
–?
=
==
->
=
=–
?
?
1
[ ]. ред
ii
i
M x x pчислов
?
=
=
?
?
–?
=
=
=
?
()
[] .( )
непрекъсната случайна величина
i
i
xx
pfx dx
M xx f x dx
1
2
1
[][]
дискретна [].
непрекъсната [] .()
s
s
n
S
sii
i
s
s
x M x
xxp
xxfx dx
?
?
?
=
?
?
=
=
=
?
?
x
xxm
=
&
[]
S
x
µ
1
[][][() ]
дискретна величина [] () .
непрекъсната величина [] ().()
S S
Sx
n
S
Six i
i
S
Si x
x M xMxm
xxmp
xxm fx dx
µ
µ
µ
=
?
–?
==–
=–
=–
?
?
&
2
22
2
1
2
[ ] дисперсия
[]() .
[] ]() .()
x
n
ix i
i
ix
xm
Dx Dxxmpдискретна
Dx Dx xm f xdxнепрекъсната
µ?
=
?
?
=–
== –->
=–->
?
?
[]средно квадратично отклонениеxDx
?
=–
3
3
4
4
2
-колко е плоска/островърха кривата
1) []
2) [] 0
3) [][]
4) [][]
5) [ ][]
6) [ ] []
K
x
S
ексцесE
Mcc
Dc
Mx cMx c
DxcDx
McxcMx
DcxcDx
µ
?
µ
?
=
=
=
=
+= +
+=
=
=
() (). .
mmn m
n
Pm Px mCpq
===
( ) .
!
a
a
Pm e
m
=
.
( )
mnm
n
Ca Cb
PmPxm
C ab
= = =
+
1
,[,]
{
0 , (;)
x ab
const
b a
xab
?
=

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Вероятности. Елементи на статистиката. Разпределение на случайни величини

Условна верояност – условна верояност на В при наличието на А се нарича Д величината P(B|A)=P(AB)/P(A)...
Изпратен от:
инж.Иванов
на 2012-04-11
Добавен в:
Пищови
по Математика
Статистика:
19 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Примери на дискретни непрекъснати разпределения. Биномно, поасоново, равномерно и нормално разпределение

02 ное 2006
·
432
·
3
·
506
·
1

Числови характеристики на случайна величина. Статистически закон на разпределение. Статистически числови характеристики.
 

Основни елементи на висшата математика

28 фев 2008
·
1,128
·
7
·
474
·
597
·
3

Решени задачи по висша математика - магистърска степен неикономист - УНСС.
 
Онлайн тестове по Математика
Математика за 4. клас
изпитен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тестът съдържа задачи за определяне на видове триъгълници и ъгли, запис на римски цифри. Предназначен е за проверка на знанията по математика на учениците в 4-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
18
7
1
7 мин
12.08.2020
Тест по математика за IV-ти клас
междинен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тестът е предназначен за междинна диагностика на ученици от ІV клас при проверка на знанията след първи учебен срок. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
11
12
1
3 мин
05.04.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Вероятности. Елементи на статистиката. Разпределение на случайни величини

Материал № 841377, от 11 апр 2012
Свален: 19 пъти
Прегледан: 54 пъти
Предмет: Математика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 794
Брой символи: 4,831

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вероятности. Елементи на статистиката. Разпреде ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
155 22

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
39 22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала