Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
Оп-е кинеметика:е раздел на механиката изучаваща мех. Движение на телата
без да го показва.
Оп-е на матер. Точка: МТ е отправна системна ос.МТ е всяко тяло на което се
пренебрегват формата,размерите големината.Отчитаме че има маса(тегло).
ОС е съвкупност от координатната система и уред за измерване на времето.
Задаване на положение на МТ става чрез правоъг. коорд. СистемаПКС
r=xi+in+ski
Траектория: линията която описва МТ при движението си
Закон за движението X=x(t)
Y=y(t) ?r=r(t)
Z=z(t)
Скорост E=or+^r ^r/^t=Vs.V=dry/dot Vex=die/dot; Vie=die/dot; vs. =adz/dot
Ускорение a=DVDs=d2r/dt2
Ax= dVx/dt=d2x/dt2; ay=dVy/dt=d2x/dt2; AZ=dVz/dt=d2z/dt2
Оп-е за динамика; е раздел на мех, изучава двизението на телата от гледна точка
на прицхините които го създават
ЗАКОНИ НА НЮТОН
.-всяко тяло запазва покой докато не му въздейства друго тяло
-свободното тяло се движи равномерно и праволинейно, намира се в покой
. –приложената сила е действие, което се извършва върху тялото за да измени
състоянието му на покой или равномерно праволинейно движение. Състоянието
на движение на тялото се определя от радиус вектора му r(t) и от скоростта му
v(t).
Маса характеризира инертността на телата- скаларна величина>=0
Сила – векторна величина характеризираща по посоки и големина действието
на едно тяло в/у друго. F=m . a, a= F/m, F=m .d2r/dt2
Импулс на тяло p=m.V, f=m.a, a=dV/dt, F=m.dV/dt, F=d(m.v)/dot=dP/dt.
3з. –силите с които си взаимодействат две МТ имат еднакви големини и
противоположни посоки съвпадащи по направление с правата която съединява
тези две точки.Действието е винаги равно на противодействието.
З-н за запазване на импулса изолирана или затворена система.
Така се нарича всяка система от МТ които не взаимодействат с външни сили
или полета.
Енергия Е мярка за различни форми на движение и взаимодействие на
материалните тела.
Пълна енергия ;ен. На мех движение и взаимодействие на телата
Кинетична ен. Ен на механичното движение. (Ек) dEk=dA=F.dr=F.V.dt=m
dv/dt.V.dt=mdV.V V=dr/dt; dry=V.dt
Ek=(m.V2)/2
Потенциална ен. Енергия на взаимодействащите си тела
Часта от мех. Енергия зависеща само от взаимодействието на телата Еp= m.g.h
Ъ глова скорост- показваизменението на ъгъла на завъртане за единца време
Първата производна на ъгъла спрямо времето V=w x r= |w| |r|. sin@
Линейната скорост = ъгловата скорост умнижена векторно по r
Ъглово ускорение – е векторна величина посоката му може да бъде по посока на
ъгловата ск-ст когато е ускорително и обратно по посока когато е закъснително
D=lim^W/^t=dW/dot- първа производна
DW/dot=d2U/dot2- втора производна
Тангенциално уравнение at=dV/dot=d(w.r)/dot=r.dw/dot=> at=r.@
Период Т – при раномерно върт. Движение се въвеждат период и честота. Т-
времето за което се извършва едно пълно завъртане на тялото(в сек(s))
T=2пr/V=2пr/w.r=2п/w
Честота – броят обороти за единица време( s-1=1Hz)v=1/T-w/2п
Закон за запазване на енергията- Енергията в природата не се създава и не се
губи тя само преминава от една форма в друга
Създаване на машина която да върши работа без това да води до някакви
изменения вътре в системата (да не изразходва енергия)перпетуум мобиле
Пълната мех. Енергия в една затворена система е постоянна величина
Eki=mi.w2.Ri2/2= mi.Ri2.w2/2mi.Ri=IiEki=Ii.w2/2;Ek=E
Eki=Eii.w2/2=w2/2.Eii=Iw2/2
Момент на импулсаМИ – L=r.m.VV=m.rL=r.m.w.r=m.r2.w=Iw
Основно уравнениена динамиката на върт. Движение F=m.aF=dP/dot
L=r x m.VdL/dot=dry/dot x m.V+r x d(m.V)/dot=V x m.V+r x m.dV/dot=r X
m.a=r x F=mMdL/dot=M
Закон за запазване момента на импулса – dL/dot=M M=r x F F=0 Efi=0
Ako M=0, to dL/dt=0=> L=const =>I.w=const
Оп-е на молекулно кинетичната теория- раздел от физиката изучаващ
поведението и свойствата на колективи от много голям брой частици с помощта
на статист. Методи.
Основно уравнениена МКТна идеалния газ – съвкупност от
частици,пренебрегват се формата и размерите на молекулите,Молекулите на
идеалния газ са съвкупност от материални точки.
P= F/S S=4пr2Fi=^Pi/^ti=m.^Vi/^ti ^Vi/2/Vi=constUi
?^Vi=2Vi.cosU F=m/R.N.V2 pV=2/3N.Ek
Явления на пренасянето – движението на молекулите, атомите или електроните
на веществото е причина за редица важни физични процеси които имат
статистичен характер и показват много обши черти поради което се наричат с
общото име явления на пренасянето или транспортни явления.При всяко от тези
явления е налице някакво резултантно пренасяне на маса, енергия, заряд или
импулс. DK= -- C.dG/dx.dS.dt
Първи принцип на термодинамиката – сумата на всички видове енергия които
питежава дадена изолирана система се нарича енергия на системата.Вътрешната
енергия на дадена система включва в себе си енергията на всички движения и
взаимодействия на частиците.
Вътрешната енергия е еднозначна функция това означава че на всяко
състояние на системата отговаря една единствена стойност на вътрешната и
енергия.Ако системата взаимодейства с околната среда като получава от нея
топлинна енергия и върши срещу външните сили работа, изменението на
вътрешната енергия на системата съгласно ЗЗЕ е dU=dQ-dA
Втори принцип на термодинамиката – всеки вид енергия може да се превърне в
топлинна енергия.При един цикличен процес обаче последната не можеизцяло
да се превърне в друг вид енергия.Топлинната енергия не може да бъде
превърната изцяло в механична работа или в друг вид енергия.Именно в това е
и съдържанието на II пр. На термодинамиката.
Вътрешна енергия на реалния газ е сума от кинетичната енергия на хаотичното
движение на молекулите и потенциалната енергия на взаимодействиетомежду
тях.Следователно вътрешната енергия на реалния газ е функция както на
температурата Т така и на обема V на газа.
Ефект на Джаул-Томсън – се състои в изменение на температурата на реалния
газ при адиабатно изменение на обема му.
Реалните газове – се различават по това че молекулите им имат крайни размери
и взаимодействат помежду си.
Уравнение на Ван Дер Ваалс – газ който се подчинява на уравнение се нарича
вандерваалсов газ. (p+a/V2)(V-b)=RT.
Закон на Кулон – силата на взаимодействието между точковите заряди е
пропорционална на произведението на зарядите и обратно пропорционална на
квадрата на разстоянието между тях. F0=(1/4пE0). (q.q0/r2) . (r/r)
Електрично поле – се явява особено състояние на физичното пространство и се
характеризира с наличието във всяка точка на сила , която действъва на всеки
произволен елктричен заряд, поставен в това пространство
Интензитет на ел поле – е физ ве;ичина числено равна на силата, която деиства
на единица положителан заряд поставен в тази точка и има посока на силата.
Потенциал на ел поле – се явява енергетична характеристика на полтео докато
интензитетът е негова силова характеристика.Потенциалът на дадена точка от
ел поле е физична величина равна на потенциалната енергия която получава
единица положителен заряд когато се пренесе от безкрайност в разглежданата
точкаU(x,y,z)=Wp/q0
Теорема на Гаус – потокът на вектора на електричната индукция през каквато и
да затворена повърхнина е числено равен на алгебричната сума от всички
заряди в затворената от повърхнината област
Поляризация на диелектрици в електрично поле на пожърхнините S
перпендикулярни на интензитета Е възникват разноименни ел. Заряди, в
образеца се създават електрични пол’си откъдето и самото явление е получило
наименованието поляризация на диелектрици.
Сегнетоелектрици в някои диелектрични кристали се набл’дава спонтанна
поляризованост даже в отсъствие на външно ел. плеТова явление е открито при
изследване на кристалите на сегнетовата сол, поради което всички диелектрици
от този род са получили наименованието сегнетоелектрици
Електричен ток ел ток се нарича всяко насочено движение на електричните
заряди.За количествена характеристика на тока служат 2 основни величини:
Големина и плътност.Големината е равна на заряда преминл през дадено
напречно сечение на проводника за единица време. Ампер(А).
Закон на Био- Савар- Лаплас гласи – магнитното поле dB създавано от
токовия елемент на разстояние от него е обратнопропорционално на кавадрата
на разстянието и правопропорционално на големината на токовия елемент и
синуса на ъгъла @ между векторите dl който има посока на r. dB=M0/4 п .
Idlsin@/r2.
Правило на лявата ръка – ако насочим показалеца по посока на В а средния
пръст по посока на тока палецът на лявата ръка ще показва посоката на силата
действаща на тока.
Електромагнитна индукция едно от фундаменталните открития във физиката
изиграло огромна роля в развитието на учението за електричеството и
поставило началото на електротехниката електромагнитната индукция.Във
всеки затворен проводников контур при промяна на потока на магнитната
индукция през площта обхваната от контура възниква ел. Ток.Този ток Фарадей
нарича индуциран а явлението електромагнитна индукция.Големината на
индуцира ния ток зависи от само от скоростта на изменението на потока dФ/dot
на магнитната индукция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
tedi_love1 написа на 07 апр 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 17 години от Велико Търново , СГ по икономика
 
Подобни материали
 

Ултразвук - доклад

10 май 2008
·
607
·
2
·
373
·
751
·
3
·

Подробен доклад относно физическото явление ултразвук.
 

Мощност

19 фев 2006
·
580
·
1
·
193
·
192
·
8

Мощност - същност, видове и т.н.
 

Галилео Галилей

09 дек 2007
·
103
·
8
·
1,406
·
51

Подробна информация за живота и делото на Галилео Галилей.
 

Ефект на Доплер

06 ное 2011
·
43
·
2
·
518
·
94

Изменението на честотата на вълната, породено от относително движение на източника на вълна и наблюдателя (приемника), се нарича ефект на Доплер и важи за всички видове вълни...
 

Обучението по физика и опазването на околната среда

11 дек 2007
·
107
·
7
·
1,634
·
138

Размисли, предизвикани от ХХХ Национална конференция по въпросите на обучението по физика
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 9-ти клас на тема "Магнитно поле"
междинен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е междинен и съдържа 16 въпроса - всички само с по един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-клас.
(Труден)
16
101
1
18.07.2013
Тест по физика и астрономия за 12 клас
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Изпитен тест за ДЗИ по физика и астрономия. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
33
22
1
5 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Пищов по Физика

Материал № 83989, от 25 яну 2008
Свален: 200 пъти
Прегледан: 157 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 1,694
Брой символи: 9,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по Физика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
83

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения