Големина на текста:
Метод на Z- преобразуването
?
X(z) = Z { x(n) } = ? x(n). z
-n
n= -?
Ако редицата x(n) е определена само при
n>=0 се използва едностранно Z-
преобразуване. За най-разпространените
редици Z-преобразуването се представя в
аналогичен вид с таблици. Те могат да се
използват както при правото така и при
обратното Z-преобразуване.
Чрез обратното x(n) = Z
-1
{x(n)} се
въстановява редицата x(n) по нейния образ
x(z)
?
X(z) = ? x(n). z
-n
= x0+x1.z
-1
+x2.z
-2
+.
n= 0
Стойностите на редицата x(n) са коеф.
пред z
-n
за (n=0,1,2..) при разлагането на
x(z) в степенен ред.
*Най- простото x(z) може да се представи
чрез 2 полинома
x(z) = b
0
+ b 1 . z
-1
+ .. b
N
. z
-
N
a
0
+ a
1
.z
-1
+ a
M
. z
-M
тогава обратното Z-преобр. може да се
определи по метода на степенните редове
/метод на делението/
Дискретите x(n) се определят чрез
непосредствено деление числителя на
знаменателя. Получава се x
0
= b
0
a
0
x
1
= (b
1
– a
1
. x
0
)/a
0
x
2
= (b
2
– a
1
. x
1
)- (a
2
.x
0
)/a
0
Този метод е мн. добър за програмна
организация.
Метод на дробите- най-полезният. При
него x(z) се представя чрез сума от
елементарни дроби всяка от които
представлява z-преобразуване на отделна
редица.
Ако x(z) има различни полюси:
М
X(z) = ? Ck 1
к=1
1-P
k
. z
-1
Ck= [(1-P
k
. z
-1
). X(z)]
z=Pk
поради линейността на z-преобр.
М
X(n) = ? Ck. P
k
n
n>=0
к=1
Честотна характеристика
Ако предавателната ф-я H(z) бъде
определена в/у единичната окръжност
z=e
j?T
се получава честотната х-ка
H(e
j?T
)= H(z)
z= e
j?T
което зависи от периода на дискретизация.
Честотната х-ка е периодична,
амплитудната х-ка е симетрична , а
фазовата несиметрична.
* Блок схема на система за ЦОС
АЦП трансформира аналог. вх. сигнал в
цифров. Ако АЦП е нискоскоростен или
сигнала има широка честотна лента се
използва схема за дискретизация и
съхранение. Изходния филтър отстранява
нежелани високочестотни компоненти.
* Преобразуване на аналогов сигнал в
цифров
Първоначално анал. Сигнал се
дискретизира по време, но е с
непрекъсната амплитуда. Амплитудата на
всяка дискрета се квантова в 2
В
нива
където В е броят битове на АЦП.
Дискретните нива на амплитудата се
кодират чрез бинарни думи с дължина В
бита.
-Аналогов сигнал-x(t) е непрекъснат и по
време и по амплитуда . Дисккретния
сигнал е непрекъснат по амплитуда, но е
определен само в дискретни моменти от
време.
- Цифров сигнал – x(n)
, за н = 0,1,2… е
определен само в дискретни моменти от
време. Той е дискретен във времето сигнал
с дискретна амплитуда.
Дискретизаци – определяне ст-тите на
аналоговия сигнал в дискретни моменти
във времето.
Импулсна теорема- Ако f
max
е най-
високочестотната компонента на анал.
Сигнал, то получения дискретен сигнал
напълно описва аналоговия, само ако Fs>= 2
f
max
където Fs е честотата на
дискретизация
КИХ и БИХ филтри
БИХ филтрите често се реализират с
използване на структура от 2-ри ред
имащиа предавателна ф-я
H(z) = Y(z) = b
0
+ b 1 . z
-1
+ b
2
. z
-
2
X(z) 1 + a
1
.z
-1
+ a
2
. z
-2
Различават се 2 структури
-директна форма
(Y(z). (1 + a
1
.z
-1
+ a
2
. z
-2
)) =
(X(z).( b
0
+ b1 . z
-1
+ b
2
. z
-2
))
Разносно уравнение на филтъра
y(n)= b
0
x(n)+ b
1
x(n-1)+ b
2
x(n-2)-
a
1
y(n-1)+ a
2
y(n-2)
Ако няма а
1
и а
2
се получава КИХ филтър
-канонична форма
Формула за
H(z)= ____1_____. b
0
+ b 1 . z
-1
+ .. b
2
. z
-2
1+a
1
.z
-1
+a
2
.z
-2
1
= V(z) . Y(z)
X(z) V(z)
y(n)= b0v(n)+b1v(n-1)+b2V(n-2)
v(n)= x(n) – a1v(n-1)- a2v(n-2)
Импулсна х-ка
Вх. и изх. сигнали са свързани с
операцията конволюция за КИХ филтъра
N-1
y(n) = ? h(k).x(n-k)
k=0
и за БИХ
?
y(n) = ? h(k).x(n-k)
k=0
Предавателна ф-ии
N-1
КИХ- H(z)= ? h(k).z
-k
k=0
N-1
? h(k).z
-k
БИХ- H(z)=
k
=0
М
1+? а(k).z
-k
k=1
Сравнение м/у КИХ и БИХ
-БИХ филтрите имат линейна фазова х-ка
- КИХ филтрите са реализирани
рекурентно и винаги са устойчиви
- БИХ филтрите са неустойчиви
- При реализацията на филтрите се
използват ограничен бр. битове,
последствията от това са по-малко
съществени за КИХ отколкото за БИХ
- За реализацията на определена
амплитудно-честотна х-ка КИХ филтрите
имат повече на брой коеф. от БИХ
-Аналоговите филтри лесно се
преобразуват
В еквивалентни БИХ
- Синтезът на КИХ филтрите алгебрично е
по сложен
Дискретизация-намаляване на честотата
на дискретизация с цяла стъпка М(коеф. на
децимация-операция свиване на данни)
-дискретизация във времевата област за
М=3
Обвивката на W(n) има приблизителна
форма на обвивката x(n)
-представяне на процеса на децимация в
честотната област при Fs=6KHz и М=3. С
пунктир са изобразени огледалните образи
на сигнала
Интерполация-увеличаване честотата на
дискретизация с цяла стъпка L
-представяне на процеса интерполация във
времевата област за L=3
Дискретно преобразуване на Фурие-
ДПФ
Използва се за редици които са
периодични или имат крайна
продължителност
N-1
X(к) = ? x(n). W
N
nk
k=0,1,…N-1,
n= 0
W
n
= e
-j.2?/N
завъртъщ множител
БПФ- разбива се входната редица x(n) на
две по къси редици ДПФ които могат да се
комбинират така че да се получи ДПФ на
x(n)
* Конволюция:
?
y(n) = h(n) x(n)= ? h(k).x(n-k)
k=0
* Корелация:
* Цифрова филтрация:
- линейна
N-1
y(n) = ? h(k). x(n-k)
k=0
h(k)- коефициент на филтъра
за к = 0,1,2…(N-1)
x(n) и y(n)- входен и изходен сигнал на
филтъра
Равенството описва така наречения
трансверзален филтър – със z
-1
е означено
закъснението с един интервал
z
-1
= e
-sT
Целта на филтъра е отстраняване или
отслабване на шума в полезния сигнал
* Дискретни преобразувания-чрез тях се
описват сигналите с дискретно време в
честотни координати
- използване на Z- преобразуване:
?
X(z)= ? x(n).z
-n
n=0
- както и ДПФ:
N-1
X() = ? x(n)W
kn
, W= e
-j.2?/N
- завъртъщ
n=0
множител
* Модулация- променят се св-та на
носещия сигнал в съответствие със сигнала
който се предаваили съхранява

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси по цос

блок схема на система за цосацп трансформира аналог. вх. сигнал в цифров. ако ацп е нискоскоростен или сигнала има широка честотна лента се използва схема за дискретизация и съхранение....
Изпратен от:
revnivec
на 2012-04-08
Добавен в:
Пищови
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
78 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Блок схема.. Спешно!!!
добавена от didka0 02.02.2014
1
11
Подобни материали
 

Проектиране на цифров филтър


Честота на дискризация е: Fs = 2600Hz Периода на дискретизация Т се получава по следната формула: T = 1/Fs = 1/4100 = 0.0003846153846s Връзката между честотата в радиани и честотата в херци е следната: =2*pi*f...
 

Индентификация на системите - задачи и решения


Индентификация на системите - задачи и решения - формули, схеми, таблици, изчисления.
 

Преобразуване на аналогова информация в цифрова и обратно


Комуникациите от края на 19 век и през по-голямата част на 20 век се осъществяваха чрез приемане и преобразуване на звуковата и видео информация, имаща аналогов характер. Техническата обработка на електрическата информация, имаща също аналогов характер
 

Периферни устройства


Видео система (означава) включва всички блокове от компютърната система преобразуващи цифровия в аналогов сигнал за възприемане на изображението...
 

Представяне на едномерни непрекъснати сигнали в цифрова форма


Блокова схема на система за дискретизация, квантуване, кодиране, цифрова обработка и възстановяване на непрекъснати сигнали...
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
46
1
1 мин
20.08.2013
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
2 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Въпроси по цос

Материал № 839659, от 08 апр 2012
Свален: 78 пъти
Прегледан: 126 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 655
Брой символи: 4,082

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси по цос"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
151 36

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
346 77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала