Големина на текста:
I УВОД
Презумпциите и фикциите са свързани с особеното проявление на някои
факти -на такива, които реално могат и да не настъпят или въобще не са
настъпили, но законодателят по една или друга причина е преценил, че следва
да бъдат признати за юридически.Разрешаването на даден правен въпрос и
защитата на правния интерес на правните субекти са наложили разглеждането
на презумпциите и фикциите като специални юридически прийоми.Така те се
включват към позитивното право и служат за пораждането на правни
последици.Те са част от действащото право, от юридическата практика тоест
начин за юридико-логическо разсъждаване.И при двете е на лице едно
съзнателно отклоняване от реалната действителност-презумпцията като
предположение, а фикцията като “лъжа”, неистина.И двете служат за постигане
на желани от законодателя цели.В този смисъл и презумпциите и фикциите са
включени в правните норми като техни елементи.Презумпциите и фикциите са
определени правно-логически конструкции, юридико-технически норми чрез
които се постигат дадени цели, допустими от правото.Те са своеобразни връзки
в нормативния материал, които осигоряват оптимално функциониране на
правната система, а според някои автори те са особен вид юридически факти.
Презумпциите и фикциите се вписват в проблематиката на юридическите факти,
доколкото те представляват особени правни фигури, посредством които се
извършва известно преработване на фактическата действителност.То се
осъществява, като законодателят внася определени предположения.
Юридическите факти, щом веднъж са проявени и констатирани, не се
нуждаят повече от никакво обосноваване и доказване.Те винаги предизвикват
настъпването на определени правни отношения, посочени в дадена правна
норма.От друга страна, обаче, в правната действителност се оформят или
забелязват такива юридически факти, за които само се предполага, че са се
появили и такива, които не са се появили, но се приемат за съществуващи с цел
улесняване на правото.Дали подобни предполагаеми или вероятни юридически
факти обаче са настъпили или не, не винаги може да се докаже, а самите факти
не винаги може да се възпроизведат в тяхната пълнота.Това юридическо
предположение може в определени обстоятелства да предизвика настъпване на
съответни правоотношения, защото се приема, че заместват някакъв
юридически факт.
Онова, което заменя, или представлява даден юридически факт и което
предизвиква настъпването на правни отношения при наличност на други факти
е прието да се нарича презумпция.От тук се вижда, че между презумпцията и
юридическия факт има тясна връзка.И двете при определени условия
предизвикват настъпване на определени правни отношения.Различията между
тях, обаче, са съществени и се състоят в следното:
1. Юридически факт, щом се констатира, че е настъпил, не се нуждае
повече от никакво допълнително обосноваване и доказване, а
презумпцията може да породи дадени правни отношения само при
наличност на други допълнителни факти, чрез които се съди за
съществуването на презюмираните факти.
2. Юридическият факт, щом е констатиран, непосредствено поражда
реални и естествено съществуващи правни отношения, докато
презумпцията може да бде оборима и следователно да не породи
такива отношения.
3. Юридическият факт води до пораждане на правни отношения без да
регулира обществените отношения, а презумпцията, при положение, че
се съдържа в правната нома, става правило за поведение и регулира
съответните обществени отношения.(Например ако едно имущество не
принадлежи на гражданин или на кооперация, по силата на
презумпцията се предполага, че е държавна собственост.)
Чрез презумпцията или предположението въз основа на установени факти и
като се има предвид това, което обикновено става при наличието на тези
факти, се прави заключение за други, неустановени факти.
Предположения, които се използуват от хора и от правозащитните органи, без
да са установени от законодателя, са фактически презумпции и се наричат
още presumptiones ad hominem, тоест човешки презумпции.Тези обаче, които
са установени с правни норми претставляват формулирани в нормативни
текстове заключения за наличието на неизвестни факти.Претположенията се
основават на онези връзки и взаимоотношения между фактите в
действителността, които обикновено, нормално съществуват.Според древните
римляни презумпциите почиват на това, което обикновено става.(Id quod
plerumque fit)
II ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЗУМПЦИИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Презумпциите по своята правна съсщност са предположения, чието
практическо приложение е свързано с процеса на доказването.Понякога, за да
се докаже нещо възникват особени затруднения.Те често са мотивирани от
невъзможността да се достигне ясно и категорично до определено обективно
познание за действителността, имащо значение за правото.В тези случаи
законодателят, а понякога и правополагащият орган си позволява да постъпи
конструктивно като предпоставя определени предположения.Всъщност и
буквалния превод на латинската дума presumptio означава
предположение.Така въз основа на съществуването или липсата на
определени юридически факти се прави предположение за наличието или
липсата на други юридически факти, имащи значение за решването на дадени
проблеми на правното регулиране.
Характерно за презумпциите в правото е, че е необходимо да се осъществи
преминаване от обективно възприети и доказани юридически факти към други
такива, които нито са възприети, нито доказани, но са необходими за правното
регулиране.В повечето случаи онова, което се предполага отговаря на
обективната действителност.Тъй като има предположение, обаче, възможно е
и несъвпадение с реалността.Това несъвпадение не е наложително, тъй като
съществува голяма степен на увереност, че предположението съответствува на
реалността и в повечето случаи е потвърдено от нормалното развитие на
живота и цялостния опит на законодателя.
При презумпциите се заменя един юридически факт и посредсвом тях се
постигат определени правни последици при наличност на друг юридически
факт.Презумпцията предполага, че нещо е станало в правната действителност
така, както желае законодателят и което се извежда логически на базата на
други факти.От всичко това следва, че презумпцията е житейско и логическо
оправдано предположение, технико-юридически прийом, благодарение на
който от установяването на едно явление от обективната действителност се
извежда юридически факт, който не е доказан.Презумпцията е особен вид
юридическа техника, при която въз основа на съществуващите или липсата на
определени юридически факти, законодателят презюмира съществуването или
липсата на други юридически факти, които са му необходими при решаването
на определен правен проблем.
2. ВИДОВЕ ПРЕЗУМПЦИИ
За да се разграничат отделните видове презумпции е необходимо да ги
класифицираме според четири основни критерия.Така те биват:
1. Според характера си:
? юридически (законови)
? фактически (логически)
2. Според възможността да бъдат оборени законовите презумпции биват:
? оборими
? необорими
3. Според сферата на действие
? общи
? отраслови
4. Според значението им
? материални
? процесуални
Фактически презумпции са тези, които се извършват от правоприложния
орган на базата на други юридически факти.Те представляват заключения на
правоприложителя, на базата на които се разрешава даден казус.Фактически
характер презумпцията може да има само тогава, когата в процеса на
доказването едни или други лица правят логически изводи, хипотези или
догатки за съществуването или несъществуването на фактически
обстоятелства ваз основа на вече известни данни.Пример за този вид
презумпция е презумпцията, че една и съща вещ, продадена на няколко лица, е
продадена най-напред и принадлежи на този, които първи е предявил
иск.Фактическите презумпции са начин на доказване, чрез който съдията
свободно извежда фактите, които трябва да докаже, от признаците и
обстоятелствата, които ги правят вероятни.В една система на свободно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 мар 2019 в 19:11 студент на 19 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
06 яну 2019 в 19:53 студент на 30 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически фалултет, специалност - Право, випуск 2018
11 юни 2018 в 12:53 в момента не учи на 20 години от Пловдив, випуск 2018
24 апр 2018 в 16:13 ученик на 23 години от София - kkk?, випуск 2015
31 окт 2017 в 13:42 ученик на 26 години от Велико Търново - ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"
 
Подобни материали
 

Международно частно право

08 юли 2008
·
228
·
27
·
8,362
·
50
·
2

ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
314
·
51
·
17,840
·
168
·
1

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
169
·
13
·
6,508
·
145
·
2

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Трудово право

30 яну 2009
·
232
·
50
·
16,743
·
90

Предметът на всеки правен отрасъл се определя въз основа на видовата специфика на обществените отношения в съответната област. Трудовото право регулира обществени отношения свързани с труда...
 

Семейно право

11 мар 2009
·
109
·
3
·
527
·
110

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
15
1
6 мин
27.10.2016
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Презумпции и фикции в правото

Материал № 83954, от 25 яну 2008
Свален: 385 пъти
Прегледан: 211 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 2,825
Брой символи: 24,818

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Презумпции и фикции в правото"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения