Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
М А Р К Е Т И Н Г
Доц. Д-р Елена Георгиева, гл.ас. Кехайова
Съдържание:
1.Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход
2.Пазарни и маркетингови философии
3.Състояния на търсенето
4.Видове маркетинг
5.Маркетингов микс
6.Маркетингова макрообкръжаваща среда
7.Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата
8.Потребителско поведение – авторови концепции; модели на потребителско
поведение; фактори, определящи поведението; потребителско поведение на
иорганизациите
9.Вземане на решение за покупка – същност и етапи
10.Процес на сегментиране – същност, подходи и стратегии на сегментирането;
процес на разработване на пазара
11.Продуктово позициониране
12.Класификация на продуктите
13.Продуктов микс – методи за анализ – БКГ матрица, GE матрица, матрици на
Шел, Ансоф и на Форд
14.Концепция за ЖЦП – същност на концепцията, етапи и криви на ЖЦП
15.Разработване на нов продукт – иновация, етапи
16.Маркетингова характеристика на цената
17.Същност на дистрибуцията
18.Същност на промоцията
Литература:
1.“Основи на маркетинга” Е.Георгиева, Н.Сълова и колектив, ИУ Варна
2.“Основи на маркетинга” П.Банчев, Т.Кръстевич, Свищов
3.“Маркетинг” У.Прайд и О.Ферел
4.“Маркетинг” Л.Каракашева и колектив, София
5.“Маркетинг” Веселин Благоев
6.“Еволюция на маркетинга” Филип Котлър
7.“Потребителско поведение” Аврамов, В.Димитров
Изготвил: Светла Стефанова Димитрова
спец. Маркетинг, ф.№ 1928
2007г.
1
1.Същност и функции на маркетинга. Маркетингов подход
Понятието маркетинг се възприема като опазаряване в смисъла на оценка на
действията и решенията на една стопанска единица от гл.т. на възможностите за тяхната пазарна
реализация и ефективност. Известни са десетки определения за маркетинг. Част от тях са били
приети официално от съответните маркетингови или други институции и са били използвани с
десетилетия. Други част са останали в историята на науката само като авторски опити да се
доизясни (или промени) нейното съдържание.
.Определението, което отразява най-пълно и точно съвременното съдържание на
маркетинга, като при това подсказва по какъв начин се постигат маркетинговите цели е
предложено от Ф.Котлър през 1984г. Неговата дефиниция е: “Маркетингът е социален и
управленски процес, чрез който потребителите получават това, от което имат нужда и
потребност, чрез обмен на продукти и стойности помежду си.” Той посочва още:
“Маркетингът е вид човешка дейност, насочена към задоволяване на нуждите и
потребностите чрез размяна…. Маркетингът е анализ, организация, планиране и контрол,
насочен към потребителя, ресурсите на фирмата, нейната политика и дейност с цел
получаване на печалба при задоволяване на желанията и потребностите на избрана група
купувачи.”
Характеристики на маркетинга
1. Според У.Прайд и О.Ферел:
-маркетингът се състои от дейности, насочени към улесняване и ускоряване на размяната
-маркетингът се извършва от индивиди и организации
-маркетингът улеснява задоволяващите обменни отношения
-маркетингът действа в динамична среда
-маркетингът включва разработката на продукта, дистрибуцията, промоцията и
ценообразуването /маркетингов микс/
-маркетингът фокусира върху стоки, услуги и идеи
2. Според П.Банчев и Т.Кръстевич:
- маркетингът е управленска концепция
- маркетингът е както начин на мислене, така и начин на действие
- маркетингът е ориентиран както в стратегически, така и в тактически аспект
- маркетингът е планиране и контрол на дейностите на бизнес организацията
- маркетингът е интегрирана система
- маркетингът търси единство на два противоположни момента – ориентиране към
потребителите и преследване на максимално висока печалба
- маркетингът е вид творческа дейност
Функции на маркетинга:
Принципите на маркетинга очертават основните насоки на маркетинговата дейност в
бизнес организациите. На тяхната основа се развиват функциите на маркетинга. Те са степен на
конкретизация на принципите на маркетинга.
2
Няма общоприето систематизиране на маркетинговите функции. Броят и съдържанието им
зависят от мащабите на предлагането, структурата на асортимента, условията на конкуренцията,
характера на разпределителната мрежа, условията на потребление и др.
Долу посочените маркетингови функции не се развиват изолирано една от друга, а се
допълват и преливат. Маркетинговите функции се разглеждат в единство и взаимна обвързаност.
П.Банчев и Т.Кръстевич обобщават няколко групи маркетингови функции – пазарна,
продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна:
1.Пазарни функции: Това са функциите за комплексно изучаване и прогнозиране на
пазара. Те се свеждат до организиране на проучвания във всички насоки на характеризиране на
пазара с цел набиране на всистранна информация за неговото състояние и перспективи на
развитие. Пазарните проучвания се извършват общо, по видове пазари, по групи
потребители.Проучва се както собствения, така и конкурентния пазар.
изследване на общото състояние на пазара
-обособяване и изследване на пазарни групи
-изучаване на потребителското поведение
-изучаване на конкурентите и контрагентите
-изучаване на пазарната конюнктура
-формиране на търсене
-прогнозиране на пазарните процеси
2.Продуктови функции: Тези функции насочват маркетинговите усилия към обекта
на маркетинга – продукта и неговите характеристики. Те осигуряват необходимите основания за
производство и предлагане на такова количество и качество на продуктите, каквото максимално
съответства на търсенето на пазара.
-количествени и качествени оценки за собствените продукти
-оценки за конкурентните продукти
-иновация на продукти
-тенденции в асортимента и качеството на продуктите
-разработване на търговска марка
-развитие на опаковката
-организация на сервиз
3.Ценови функции: Основните фактори на ценообразуването се обединяват в
съотношението между търсене и предлагане, затова ценовите функции се предопределят в
значителна степен от характера на пазарните процеси. Ценовите функции се насочват към
изследване на двата основни елемента на пазара – търсене и предлагане. Всички ценови функции
имат за задача да формират съответната ценова политика.
-изучаване на цените на собствените и конкурентните продукти
-изграждане на ценова политика и стратегии
-избор на методи за ценообразуване
-анализ на границите на цените
-разработване на системи за разплащане
4.Дистрибуционни функции: При разработване на дистирбуционните функции се
цели да се рационализира стоковото движение. Също така се осигурява придвижване на
продуктите от производителите до потребителите; задоволяване на търсенето; договаряне,
оформяне на заявки и поръчки; финансово –кредитни операции; транспортни операции и др.В
обсега на дистрибуционните функции се включват и дейностите по организиране на делови
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 апр 2019 в 01:11 ученичка на 25 години от Варна - 004 ЕГ "Фр. Жолио - Кюри", випуск 2012
07 апр 2019 в 13:32 студент на 39 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2022
18 фев 2019 в 12:01 студент на 24 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Учителски факултет, специалност - Учител по ФВС, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Международен маркетинг

24 окт 2009
·
133
·
5
·
453
·
248

Джеймс Тагърт и Майкъл МакДърмот считат, че МБ може да бъде дефиниран като такива действия, които включват пресичане на националните граници...
 

Методики на регистрацията

03 яну 2010
·
27
·
8
·
1,681

Реферат върху откъс от учебника на Симеон Желев “Маркетингови изследвания за маркетингови решения” 2000г. (стр. 117-148 )...
 

Стратегии за развитие на МБДПЛР "Св. Иван Рилски"

01 ное 2009
·
503
·
84
·
8,697
·
491
·
1

Анализ на стратегиите за развитие на МБДПЛР ”Св. Иван Рилски”. Задачите, които се извършват са: преглед на теоретичните основи, анализ на развитието на дейността, анализ на пазарните позиции, SWOT-анализ...
 

Маркетинг в туризма

18 апр 2010
·
716
·
22
·
5,460
·
769

В България първото проучване на туристически пазар става през 1962 г. От Светозар Кръстев с негов екип. Проучват се предпочитанията на българите при избор на почивка, и кулинарните им предпочитания изобщо....
 

Реферат върху откъс от учебника на Симеон Желев „Маркетингови изследвания”

02 фев 2010
·
91
·
5
·
1,056
·
133

Основни цели и разновидности на позиционните изследвания.Под според Котлър се разбира”позиционирането като акт на разработване на имиджа и офертата на компанията ,така че клиентите от даден сегмент да разберат и оценят за какво компанията се бори...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест по Маркетинг, които покрива основни теми от материала. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
26.07.2018
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетинг

Материал № 83932, от 25 яну 2008
Свален: 2,652 пъти
Прегледан: 1,580 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 93
Брой думи: 33,508
Брой символи: 216,994

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетинг "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения