Големина на текста:
Регионална политика и структурни фондове на ЕС
Структурните фондове са втората по големина част от бюджета на ЕС след тази,
предназначена за Общата селскостопанска политика.
Историята на структурните фондове датира от 60-те години, т.е. още от самото
създаване на ЕС. През 1958 г. - една година след подписването на Римския договор, се
създават Европейския социален фонд и Европейски фонд за ориентиране и гарантиране
в земеделието (ФЕОГЛ). През 1975 г. се създава Европейския фонд за регионално
развитие, е което се поставя началото на преразпределянето на бюджетните вноски на
държавите членки към изоставащите райони. През 1993 г. се създава и кохезионен
фонд, който финансира проекти в областта на опазването на околната среда и
транспорта в най-нсоблагодстслстванитс държави членки.
В началото структурните фондове имат незначителна роля. С разширяването на
ЕС, с приемането на нови страни членки и засилване на регионалните различия в
общността, става все по-голяма необходимостта от прилагането на единна политика,
насочена към редуцирането на регионалните асиметрии. Ето защо структурните
фондове също претърпяват промяна. През 80-те години в тях се извършват първите
реформи и започва периодичното им преразглеждане както на целите, които се
преследват с тях, така и на средствата за постигане на тези цели. Програмните периоди,
в които се определят приоритетите и размерът на фондовете стават петгодишни
(1989-93, 1994-99), а след товаседемгодишни (2000-6, 2007-13). В рамките на обшия
бюджет на ЕС се определя широк бюджет за всеки програмен период, наречен
Финансова перспектива (ФП)
До края на 2006 г. функционират пет структурни фонда, макар често последните
два да са наричани финансови инструменти. Това са:
•Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР)
•Европейски социален фонд (ЕСФ)
•Европейски фонд за ориенитране и гарантиране в земеделието (ФЕОГА)
•Финансов инструмент за управление на рибарството
•Фонд за кохезия
През периода 2007-13 г. се предвижда функционирането само на три фонда: ЕФРР,
ЕСФ и Фонда за кохезия. Средствата за подпомагане на земеделието сс отделят в
Европейски земеделски фонд за селско развитие (ЕЗФСР), който ще оперира отделно от
структурните фондове.
Структурните фондове се разпределят според целите, които най-общо са три.
Терминът цел може да бъде объркващ. Обикновено той се отнася до географска област,
но може да се използва и за определена тема. Целите на структурните фондове са
следните за периода 2000-6 и 2007-13 г. (табл. ...)
14
:
Регионалното развитие може да сс определи като "съзнателна дейност на обществото,
насочена към координиране и регулиране на процесите, протичащи на дадена
територия, с цел тяхното хармонизиране и създаване на оптимални условия за труд, бит
и възстановяване на населението, и развитие на благосъстоянието на трудещите се въз
основа повишаване ефективността на общественото производство"
1
.
Друго определение за регионалното развитие, дадено от Института по Регионално
развитие към Университета на Западна Австралия, гласи че "Регионалното развитие
може да се разглежда като процес, при който естествената и физическата среда,
икономическите, социалните и културните ресурси на един регион са "впрегнати" за
развитие на обществото по начини, които отразява сравнителното предимство,
предложено от присъщите и специфични географски характеристики на региона"".
Всяка човешка дейност, насочена към регулиране и контролиране на
взаимодействието и взаимовръзката между човека и природата, има своя
предметна, времева и пространствена характеристика. Регионалното планиране е
такава дейност, която има за цел координация на труда и
творчеството на обществото в съответствие с действието на
икономическите закони на даденото пространство, което е една от
координатите, чрез които се дефинира конкретната икономическа система
- обект на планиране и управление.
Предмет, обект и цели на регионалното развитие
Регионалното развитие най-общо погледнато, има характер на интердисциплинарно
научно познание, един синтез между икономическите, социални, географски,
математически, технически, екологични и пространствено планови аспекти на
урбанизирането.
Таблица ...
Цели на структурните фондове за периода 2000-6 и 2007-13 г.
Це
л
2000-2006 2007-2013 Цел
1
Области, в които
БВП с по-малко от
75% от средния в
ЕС
Области, в
които БВП е
по-малко от
75% от
средния в ЕС
Конвергенция
2
Области,
преживяващи
икономическа
конверсия
Останалите
(неопределени
)
зони
Конкурентоспособ
ност
Адаптация
и
3
модернизация на
системите за
образование,
обучение и заетост
Трансгранично
коопериране
Коопериране
1
В рамките на трите нови цели за 2007-13 г.. Комисията установява определен брой
ключови теми (представени по-долу). Страните членки се насърчават да се фокусират
върху тези теми, но последващите проекто-регулации (споразумения) дават
възможност на страните членки да предприемат широк спектър от потенциални
дейности.
Нивата на финансова помощ също варират, като от до 75% при цел 1 (или области
в конвергенция) до 50% при останалите. Като цяло политиката на комисията е да се
насочват ресурси към цел 1 (или области в конвергенция), както показватабл.
Таблица ...
Разпределение на средствата по структурните фондове
Цел2000-06 2007-13Цел
169,7%78%Конвергенция
211,5%18%Конкурентоспособ
ност
312,3%4%Коопериране
Резерв4%3%Резерв
Техническа0,25%0,3%Техническа
помощ
помощ (ЕС
ниво)
(ЕС ниво)
Цел 1 съвпада почти изцяло с новата цел „Конвергенция. Регионите от „цел 1" са
били по правило най-бедните части на ЕС, или области „значително изоставащи в
своето развитие". В началото на периода 2000-06 г. такива са Гърция, по-голямата част
от Португалия и бедни части от по-развитите страни. Новите области на
„конвергенция", както сега сс наричат, включват повечето от новите страни членки,
както и някои други области от старата цел 1. (табл. ...).
Таблица ...
Области в конвергенция
Области по цел 1, 2000-06 Области в конвергенция
2007-13
Гърция
Португалия без Лисабон
Бордър, Мидланд,
Западна
Ирландия
Испания без североизток
По-голямата част от Гърция
Португалия без Лисабон,
Алгарве Словения Южна
Испания
По-голямата част от
източна
Източна Германия Германия
Южна Италия, без МолизЮжна Италия, без Молиз

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 май 2021 в 15:40 студент на 43 години от София - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, факулетет - Блок "Търговски маркетинг", специалност - Маркетинг, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Регионална политика и структурни фондове на Европейския съюз

Материал № 839006, от 06 апр 2012
Свален: 68 пъти
Прегледан: 104 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,196
Брой символи: 7,299

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионална политика и структурни фондове на Евр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала