Големина на текста:
1 Тема
БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЪЩНОСТ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ
1. Същност - Биологичното земеделие е специфичен метод на производство, който поддържа
екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при спазване на максимално равновесие при
опазване на максимално равновесие в системата почва – растение – животно и естествените цикли на
развитие. Биологичното земеделие има огромно значение за развитието на селските райони и за опазване
на околната среда. Съгласно определението на Фаул този начин на производство представлява цялостна
система за управление на производството, насърчавайки устойчивостта на всяка една агроекосистема,
включително и биоразнообразието. Биоземеделието акцентира върху адаптирането на тази система и
практиките за реализациите и към конкретните регионални условия чрез използване на агрономични,
биологични и механични методи за борба с болести, неприятели и вредители. Тази система на земеделие е
насочена към подобряване на почвеното плодородие, максимално оползотворяване на естествените
възпроизводими ресурси и въвеждане на земеделски практики, които са в хармония с природата, а също
така този начин на отглеждане на култури и животни е свързан с намаляване на използваната енергия,
намаляване на разходите за енергия и производство на безопасни храни. Именно природосъобразните
методи и алтернативните начини за борба с плевели, болести и неприятели създават биологичното
равновесие във фермата и възстановяват и поддържат биоразнообразието в тях.
Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното земеделие.
Концепцията за устойчиво развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана,
икономическа и социална политика по отношение на околната среда, не само на глобално, но и на
регионално и секторно равнище. В България са на лице предпоставки за развитие на такова земеделие –
устойчиво, което е конкурентно, ефективно, полезнозначимо и възпроизвеждащо се, ресурсно запазващо
и екологосъобразно.
2. Природни и икономически условия за развитие на биопроизводство в България.
Биологичното производсто е залегнало като приоритет в програмата на правителството, а това е така
защото почвените и климатичните условия у нас са благоприятни за отглеждането на биологични култури
и животни. По данни на Министерството на околната среда и водите над 80% от земите ни са подходящи
за биологично производство. Биологичното производство отговаря не само на изискванията на
потребителите, но то е и елемент на един по-природосъобразен начин на живот. Освен всичко друго
биологичното земеделие е една възможност за алтернативен и допълнителен доход като поминък за голям
брой хора. Към 2004 година българските производители увеличават площите си заети с биологично
производство като в края на годината достигат до над 12 000 хектара. А това представлява около 0,21% от
използваемата земеделска площ. България е една от страните в Европа с най-богато биологично
разнообразие. Условно страната ни може да се раздели на 14 агроекологични райони, в зависимост от
климата, продуктивните възможности и пригодноста им за отглеждане на различни култури. Тази
диференциация е съобразно бонитетния бал:
1. Ломско-Свищовски агроекологичен район – това са земи с среден агрономически бал 69, което ги
причислява към т.нар. „добри земи”.
2. Русенско-Силистренският агроекологичен район – земи със сравнително висок агроикономически
бал около 78, също попада в групата на добрите земи
3. Плевенско-Павликенският агроекологичен район – среден бал 82
4. Ловешки агроекологичен район – 62 среден агрономически бал
5. Сливенско-Мездренски агроекологичен район – 59 агрономически бал
6. Великотърновско-Преславски – 69
7. Смядово-Еленският агроекологичен район – 43 среден агрономичен бал, групата на т.нар. „средно
добри земи „
8. Ботевградско-Габровския агроекологичен район -47 среден агрономически бал
9. Карловско-Казанлъшкия – 49, среден тип земи
10. Сливенско-Стралджански агроекологичен район – среден бонитетен бал 66
11. Исперихски агроекологичен район – 69 среден бал, добри земи
12. Новопазарски агроекологичен район – 70 среден бал, добри земи
Биоселена – сайт за биоземеделие
Това агроекологично райониране – показва големите възможности на страната ни за развитие на
биологичното производство на базата на почвено-климатичното ни разнообразие обославящо широката
гама от продукти, които могат да се отглеждат по биологичен начин. Биологичното земеделие е
устойчиво и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа.
Освен положителният ефект върху биоразнообразието и защитата на околната среда преходът към
биологично производство на земеделските стопанства предоставя големи възможности за подпомагане на
икономическото и социалното развитие на селските райони. Предпоставките за въвеждане на
биопроизводството у нас са следните:
1.Плодородни почви
2.Намалено използване на торове
3.Възможност за установяване на незамърсени биологични зони
4.Нарастващото търсене на биологични продукти
5.Необходимостта от алтернативи за развитие на селските райони
6.По-високата цена на биологичните продукти, спрямо конвенционалните
7. Синхронизацията ни с Европейското законодателство във връзка с агроекологичните
изисквания, което дава възможност за отваряне на пазара за биопродукти
SWOT АНАЛИЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ
СИЛНИ СТРАНИ
- Съществува нормативна у редба, която регулира биологичното земеделие и до голяма степен е
хармонизирана с изискванията на Европейския съюз
- Има български органи за контрол и сертификация на български биологични продукти, както и
дейставщи чуждестранни контролни страни на територията на България и броят им се увеличава.
Сертификацията на биологичното земеделие гарантира качество, произход и проследяемост
- Съществуват неправителствени организации, активно работещи в сферата на биологичното земеделие
- Информирани са над 1700 земеделски производители за същността и възможностите на биологичното
земеделие
- Има подготвени консултации, консултантски организации
- Все повече Висши учебни заведения въвеждат дисциплината
- На лице е политическа воля за развитие на този сектор
- Непрекъснато нарастване на броя на сертифицираните производители
- Създадени са сдружения на производителите на биологични продукти
- Изградени са административни структури за биологично земеделие към Министерство на земеделието и
горите: отдел „Агроекология” и Комисия за биологично земеделие
- Натрупан е практически опит за прилагане на технологии за биологично земеделие включително чрез
адаптиране на чужд опит
- Биологичното земеделие се припознава като инструмент за устойчиво местно развитие
- В България се произвеждат биологични продукти, които се търсят за експорт – пресни и преработени
плодове и зеленчуци, билки и етерични масла
- Има разработени схеми за кредитиране за биологичното земеделие
- Министерството на околната среда и водите чрез ПУДОС финансира дейности, свързани с биологично
земеделие по направлението „Проекти свързани с биологично земеделие, екологосъобразно
животновъдство и екотуризъм”
- Биологичното земеделие допринася едновременно за изпълнение на целите на 3 конвенции на
Обединените нации: „Конвенция за биологичното разнообразие, Рамкова конвенция на Обединените
нации по изменение на климата, Конвенция на Организацията на обединените нации за борба с
опустиняването (Европейска конвенция за ландшафта)
- Издава се списание за биологично земеделие от неправителствена организация Агролик – сп. Жива вода.
Функционират специализирани щандове за биологични храни на няколко вериги за хранителни стоки,
както и специализирани магазини за биологични продукти и храни и съответни форми на маркетинг –
директно и абонаментно снабдяване
- Конкурентни цени на някои производителни на биологични продукти на международните пазари.
СЛАБИ СТРАНИ
Слабите страни по отношение на развитието на биологичното земеделие в България са анализирани за
наличие на причинно-следствените връзи групирани в общо 5 групи.
1. Слабости по отношение на производството на биологична продукция
- Все още малък брой биологични земеделски стопанства в Българирия с малка обща площ
причинено от:
- - Липса на ефективно държавно целево финансово подпомагане на биологичното земеделие, особено за
земеделските производства извън мярка 1.3, а стартирането на самата мярка се забави извънредно много
- - Недостатъчно добра координация между ведомствата (МОСВ, МИЕ, МТСП, МРРБ, МОН и др.), които
работят и/или могат да допринесат за развитие на биологичното земеделие
- - Липса на данъчни стимули и други насърчителни мерки за биологичните земеделски производители
- - Липсва финансово подпомагане на вноса на суровини, препарати, биоторове за биологично земеделие
- - Банките не кредитират биологично производство и преработка.
- - Звената на сертификацията не е във възможностите на болшинството от земеделците или операторите
- - Преходният период отблъсква преминаването към биологично земеделие при условия на липса на
адекватни финансови компенсации
- - Недостатъчно осъзнаване на философията, същността и възможностите на биологичното земеделие
сред земеделски производители
- - Липсва стимулиране на младите производители
- - Недостиг на препарати за биологично земеделие, включително няма организация вносител
- - Браншовите организации на производители, преработватели, търговци на земеделска продукция не
играят роля за промотиране на биологичното земеделие
2. Големите земеделски стопанства правят само интензивно земеделие, а те са основните
производители на земеделска продукция
- - В България се залага на биологичното земеделие се залага върху дребните производители, атрябва да
се приобщят едри и средни професионални земеделски прозиводители
- - Невъзможността за окрупняване в достатъчно големи размери
- - Земеделските стопани не разполагат с достатъчно на брой нова специализирана техника
- - Недостатъчно специализирана и мотивирана работна ръка
- - Недосатъчно сертифициран посевен материял
- - Не са определени уникалните за страната продукти и тяхното райониране
- - Не се отдава достатъчно значение на като приоритетно развитие
- Слабости по отношение на образование ,обучение, консултантска дейност за биологично
земеделие
- - Недостатъчно комплексни научни изследвания
- - Недостатъчна заинтересованост на производителите
- - Недостатъчно образование
3. Слабости по отношение на развитие на пазара и формиране на потребителско търсене на
биопродукти
- Ограничен асортимент на биологичните продукти поради:
- - Биологичното земеделско производство е ориентирано към експортно търсене
- - Липсват данъчни стимули и други насърчителни мерки за преработватели на биологична продукция
- - Отсъствие на мрежа за дистрибуция
- Недостатъчни обеми продукция от биологично земеделие за навлизане в големите вериги
магазини поради:
- - Липсват нагласи и стимули за сдружаване
- - Недостатъчен брой преработвателни предприятия за биологична продукция
- Преработка на биологични продукти е извън района на производство често извън страната,
защото преработвателите не са във фокуса на вниманието
- Няма формирано потребителско търсене на биологични продукти поради:
- - липса стратегия за промоция на вътрешния пазар
- - частични опити за промоция на биологични продукти
- - националният знак за биологични продукти не се използва и не е утвърден на пазара
- Няма практика за използване на разнообразни методи на продажба на зелено (фючърсни сделки) с
биологични продукти
-Слаби позиции на външния пазар
- - експорт не на крайни продукти, а на суровини
4. Слабости по отношение на нормативната уредба
- Сегашната нормативна уредба не е изчерпателна
- - липсва правна възможност, компетентен орган и строги санкции за неправомерно използване на
термина „биологичен продукт”
- - недостатъчно строги изисквания за опазване на околната среда и биологичното разнообразие
- - няма гаранции за тези, които започват биологично производство, че в близост няма да се развива в
близост до тях застрашаващата дейност тяхното биологично земеделие
5. Слабости по отношение на контрола на биологични продукти

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Биологично земеделие

Биологичното земеделие е специфичен метод на производство, който поддържа екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при спазване на максимално равновесие при...
Изпратен от:
frigoruse
на 2012-04-06
Добавен в:
Лекции
по Земеделие
Статистика:
835 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
дневник за практика розоварна
добавена от nora_katsarova 18.06.2014
0
17
Подобни материали
 

Биологично земеделие в България - перспективи и недостатъци

09 дек 2015
·
28
·
5
·
508
·
37

Целта е да запознае фермерите с предимствата на биологичното земеделие пред конвенционалното и неговата приоритетна роля за опазването на природната среда, биоразнообразието и здравето на бъдещите поколения...
 

Есе за биологичното земеделие

19 окт 2020
·
7
·
1,256

Биологично земеделие - есе за студенти по дисциплина биоземеделие, 2-ри курс...
 

Растениевъдство

23 окт 2019
·
8
·
3
·
884

Включени са темите от 1 до 4 въпрос от конспекта за изпита...
 

Видове биоторове и биопрепарати. Характеристика на биотор или биопрепарат

11 май 2017
·
104
·
9
·
2,870
·
95
·
1

Биологичното земеделие е един от най-бързо развиващите се отрасли в хранително-вкусовия сектор...
 

Биологично земеделие

03 май 2017
·
82
·
20
·
3,748
·
106

Пълната дефиниция на Министерство на земеделието в САЩ е: Биологичното земеделие е система за производство с намалено или изключено прилагане на синтетични минерални торове...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Биологично земеделие

Материал № 838934, от 06 апр 2012
Свален: 835 пъти
Прегледан: 1,221 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 5,570
Брой символи: 37,572

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Биологично земеделие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала